Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven

(Selvangivelse, indberetning, dokumentationskrav til

skattearrangementer, delegation af ligningsrådsbeføjelser,

ansættelsesfrister og tilsyn med forskudsregistrering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 498 af 21. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. §§ 1-3 ophæves, og i stedet indsættes:

» § 1. Enhver, der er skattepligtig her til landet, skal over for skattemyndighederne årligt selvangive sin indkomst og formue, hvad enten den er positiv eller negativ. Omfatter skattepligten alene indkomst, selvangives alene indkomst.

Stk. 2. Efter indstilling fra Ligningsrådet bestemmer skatteministeren, hvilke oplysninger af betydning for skatteansættelsen eller skatteberegningen selvangivelsen skal indeholde. Skatteministeren kan herunder bestemme, at skattepligtige, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, skal oplyse om hovedposter i privatforbruget, eller at hovedaktionærer som nævnt i personskattelovens § 19 a, stk. 2-4, skal afgive en kapitalforklaring.

Stk. 3. Efter indstilling fra Ligningsrådet bestemmer skatteministeren, om selvangivelsen skal underskrives eller vedgås på anden særlig måde.

Stk. 4. Efter indstilling fra Ligningsrådet bestemmer skatteministeren udformningen og udsendelsen af blanketter til brug ved selvangivelsen. Skattepligtige, der ikke modtager en selvangivelsesblanket, er ikke fritaget for at selvangive.

§ 2. Selvangivelsespligten omfatter ikke:

 • 1) Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, medmindre de i indkomståret har haft skattepligtig indkomst eller de ved indkomstårets udløb ejede skattepligtig formue.
 • 2) Personer og dødsboer, der alene er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c, f, i eller j, sidstnævnte under forudsætning af, at den pågældende alene beskattes efter kildeskattelovens § 48 C.
 • 3) Selskaber og foreninger m.v., der alene er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, e eller g.
 • 4) Foreninger m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, i selskabsskatteloven, hvis foreningen m.v. ikke har indtægt, fortjeneste eller tab som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, i selskabsskatteloven.
 • 5) Foreninger m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, i selskabsskatteloven, hvis foreningen m.v. som følge af fradragsretten efter § 3, stk. 2 og 3, i selskabsskatteloven ikke har indkomst til beskatning. Det er dog en betingelse, at foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.
 • 6) Aktieindkomst, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1.
 • 7) Indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens § 48 E.

Stk. 2. Fritagelserne som nævnt under stk. 1, nr. 2 og 3, gælder ikke, hvis den skattepligtige har modtaget udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, eller afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, i hvilke der ikke er indeholdt udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, medmindre udbyttet m.v. er omfattet af kildeskattelovens § 65, stk. 6.

§ 3. Efter indstilling fra Ligningsrådet kan skatteministeren bestemme, at fysiske personer, der udøver erhverv, eller juridiske personer skal føre regnskab, hvis de ikke er bogførings- eller regnskabspligtige efter anden lovgivning. Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale m.v. og regler herom fastsat efter bogføringsloven finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Selvangivelsespligtige, der er bogførings- eller regnskabspligtige, skal inden selvangivelsesfristens udløb indgive et skattemæssigt årsregnskab for den senest afsluttede regnskabsperiode til den kommunale skattemyndighed. Er årsregnskabet for en juridisk person endnu ikke godkendt af generalforsamlingen på indgivelsestidspunktet, skal der senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse gives den kommunale skattemyndighed meddelelse om generalforsamlingens beslutning vedrørende årsregnskabet.

Stk. 3. Efter indstilling fra Ligningsrådet kan skatteministeren fastsætte regler om det regnskabsmæssige grundlag for og udarbejdelsen af det i stk. 2 nævnte skattemæssige årsregnskab og om den form, hvori regnskabs- og selvangivelsesoplysningerne skal afgives.

Stk. 4. Er et skattemæssigt årsregnskab ikke indsendt rettidigt eller udarbejdet i overensstemmelse med regler, der er fastsat efter stk. 3, finder § 5, stk. 1-3, tilsvarende anvendelse. Er den i stk. 2, 2. pkt., nævnte meddelelse ikke givet rettidigt, og medfører generalforsamlingens beslutning vedrørende regnskabet en forhøjelse af den indkomst, hvoraf skatten beregnes, finder § 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Selvangivelsespligtige, der skal indgive et skattemæssigt årsregnskab som nævnt i stk. 2, og som ikke er bogføringspligtige efter bogføringsloven, skal opbevare regnskabet med tilhørende bilag her i landet. Driver den selvangivelsespligtige virksomhed i udlandet, og godtgøres det, at der efter det pågældende lands regler er pligt til at opbevare regnskabsmateriale der, er det dog tilstrækkeligt, at en genpart af dette regnskabsmateriale opbevares her i landet. Skatteministeren kan helt eller delvis fritage for opbevaringspligten efter 1. og 2. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor.«

2. § 4 ophæves, og i stedet indsættes:

» § 4. Fysiske personer skal selvangive senest den 1. maj i året efter indkomstårets udløb. Selvangivelsesfristen for bogførings- eller regnskabspligtige samt hermed samlevende ægtefæller er dog først den 1. juli. Tilsvarende frister gælder for dødsboer.

Stk. 2. Juridiske personer bortset fra dødsboer skal selvangive senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber indkomståret i perioden 1. januar til 31. marts, skal der selvangives senest den 1. juli samme år.

Stk. 3. Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag.

Stk. 4. Skatteministeren kan efter anmodning give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 5. Selvangivelsespligtige, som modtager en selvangivelsesblanket, der er udfyldt af skattemyndighederne, kan undlade at indgive selvangivelse, hvis de anvendte oplysninger er korrekte og fyldestgørende, jf. § 1.

§ 5. Foreligger en selvangivelse ikke rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst på 5.000 kr. i alt. Skattetillægget tilfalder staten. Skatteministeren kan efter ansøgning fritage helt eller delvis for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kan skatteministeren fremtvinge en selvangivelse ved pålæg af daglige bøder. Der er udpantningsret for bøden, og bøden kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne herom i kildeskatteloven. Bøden tilfalder staten.

Stk. 3. Foreligger en selvangivelse ikke på ansættelsestidspunktet, kan den skattepligtige indkomst og formue ansættes skønsmæssigt.«

3. I § 6, stk. 7, ændres »§ 1, stk. 2, og § 2, stk. 2, samt selskabsskattelovens § 28, stk. 1« til: »§ 5, stk. 3«.

4. I § 6 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. I det omfang regnskabsoplysninger m.v. er registreret elektronisk, omfatter skattemyndighedernes adgang til regnskabsmateriale m.v. efter stk. 1-4 også en elektronisk adgang til disse oplysninger.«

5. Efter § 6 indsættes:

» § 6 A. Den, der som led i sin virksomhed er indberetningspligtig efter denne lov, skal opbevare grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes, som nævnt i § 3, stk. 1, 2. pkt., og § 3, stk. 5. Er den indberetningspligtige i øvrigt bogførings- eller regnskabspligtig, og indgår de oplysninger, der skal indberettes, i dette regnskab, skal regnskabet tilrettelægges således, at de indberettede oplysninger kan afstemmes med regnskabsføringen.

Stk. 2. Den indberetningspligtige skal efter anmodning fra de statslige told- og skattemyndigheder indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes. De statslige told- og skattemyndigheder kan i stedet vælge at gennemgå materialet i virksomheden. Er oplysningerne registreret elektronisk, kan myndighederne vælge at få adgang i elektronisk form til de således registrerede oplysninger frem for på papir. Ved gennemgangen kan de statslige told- og skattemyndigheder sikre sig oplysninger, som fremgår af materialet.«

6. I § 7 A, stk. 1, indsættes tre steder efter »beløb«: »m.v.«, efter »engangsbeløb« indsættes: »m.v.«, og »beløbsmodtager« ændres til: »modtager«.

7. I § 7 A, stk. 2, indsættes efter nr. 7 som nye numre:

 • »8) Tilskud, der ydes af staten eller af en kommune.
 • 9) Ydelser som nævnt i ligningslovens § 7 K.«

8. I § 7 C, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Oplysningerne kan ligeledes stilles til rådighed for statslige og kommunale myndigheder med henblik på skattekontrol eller med henblik på myndighedernes arbejde med at opkræve restancer til det offentlige.«

9. Efter § 7 D indsættes:

» § 7 E. Indgår en dansk virksomhed eller en dansk myndighed en aftale med en virksomhed i udlandet om dennes udførelse af bygge- eller anlægsarbejde her i landet i en periode på mere end 3 måneder inden for 12 måneder, skal den danske virksomhed m.v. foretage indberetning herom som anført i stk. 3 til den lokale told- og skatteregion.

Stk. 2. En virksomhed, der er hjemmehørende i udlandet, anses ikke for en udenlandsk virksomhed som nævnt i stk. 1, hvis det aftalte arbejde udføres fra et fast driftssted her i landet, der er registreret af de danske skattemyndigheder.

Stk. 3. Indberetning skal foretages senest 30 dage efter aftalens indgåelse og derefter senest 30 dage efter eventuelle aftaleændringer, der vedrører de nedenfor nævnte forhold, hvorom der skal foretages indberetning. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige.
 • 2) Identiteten af den virksomhed i udlandet, aftalen er indgået med, samt identiteten af virksomheder i udlandet, som den udenlandske aftalepart har indgået »underaftaler« med om deltagelse i mere end 3 måneder inden for 12 måneder i arbejdet her i landet.
 • 3) Det eller de aftalte arbejdssteder her i landet.
 • 4) Den eller de aftalte arbejdsperioder her i landet.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligten, herunder lempe indberetningspligten.

§ 7 F. Kommuner, der på vegne af bidragsberettigede opkræver underholdsbidrag efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag, skal årligt foretage indberetning herom til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysning om:

 • 1) Identiteten af den bidragspligtige.
 • 2) Identiteten af den bidragsberettigede.
 • 3) Størrelsen af det betalte bidrag i det foregående kalenderår med angivelse af, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligten, herunder lempe indberetningspligten.'

10. § 8 D affattes således:

» § 8 D. Offentlige myndigheder og bestyrelser eller lignende øverste ledelser for private juridiske personer samt partrederier skal efter anmodning meddele skattemyndighederne oplysninger, der af myndighederne skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen. Oplysninger om unavngivne skal dog kun gives efter Ligningsrådets bestemmelse.

Stk. 2. Oplysninger om forhold som nævnt under § 8 C kan ikke afkræves i videre omfang end nævnt i § 8 C.

Stk. 3. Værdipapircentraler kan kun afkræves oplysninger af de statslige told- og skattemyndigheder og kun om, hvilket institut der er kontoførende for nærmere angivne personer eller kontofører nærmere angivne papirer.«

11. I § 8 K, stk. 1, indsættes efter »§§»: »7 E,».

12. I § 8 L, stk. 1, indsættes efter »§ 7 A,»: »§ 7 E,».

13. § 8 M ophæves.

14. I § 8 P, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder renter ved for sen betaling, der er fastsat efter § 2 i lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner eller kommuner.«

15. I § 8 P, stk. 2, nr. 11, udgår »og«, og i stedet indsættes: »uanset om debitor er en fysisk eller juridisk person,».

16. I § 8 P, stk. 2, nr. 12, ændres »indberetningspligten.« til: »indberetningspligten, og«, og efter nr. 12 indsættes:

 • »13) identifikation ved ejendommens nummer i Boligministeriets Bygnings- og Boligregister (BBR-nr.) af den faste ejendom, hvori lån ydet eller formidlet af et realkreditinstitut har pant.«

17. I § 9, stk. 1, indsættes efter »§ 6, stk. 1-2,»: »§ 6 A, stk. 2,».

18. I § 9 A indsættes efter »§ 7 D,»: »§ 7 F,».

19. I § 10 D udgår », § 8 M, stk. 2,».

20. § 10 E ophæves.

21. Efter § 10 E, der ophæves, indsættes:

» § 10 F. Den, der som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), har, når formålet hermed fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, pligt til over for skattemyndighederne at dokumentere realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver m.v., der indgår heri. Udbyderen eller formidleren hæfter solidarisk med den skattepligtige for den eventuelle forhøjelse af den skattepligtiges indkomst- og formueskat, der fremkommer som følge af, at de nævnte dispositioner ikke anerkendes som reelle ved ligningen.

Stk. 2. Skatteministeren afgør, om der foreligger et skattearrangement som nævnt i stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Tilsidesættes et skattearrangement som nævnt i stk. 1, 1. pkt., kan udbyderen respektive formidleren påklage dette forhold i skatteansættelsen efter de almindelige klageregler i skattestyrelsesloven. Kildeskattelovens § 73 E finder tilsvarende anvendelse over for udbyderen eller formidleren.«

22. I § 11 A, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Ved indeståender på konti i udlandet hos andre end pengeinstitutter finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse, men i disse tilfælde skal kontohaveren selv opfylde betingelsen som nævnt i stk. 5, nr. 2.«

23. § 11 A, stk. 2, nr. 4, ophæves.

24. I § 11 A, stk. 4, indsættes efter »indskudsbeviset«: », eller senest et år efter indtræden af skattepligt her til landet af kontoen«, og i nr. 2 ændres »Pengeinstituttets« til: »Kontoførerens«.

25. I § 11 A, stk. 5, nr. 1, ændres »i det udenlandske pengeinstitut« til: »hos kontoføreren i udlandet«, og i nr. 2 indsættes efter »pengeinstitut,»: »jf. dog stk. 1, 3. pkt.,».

26. I § 11 A, stk. 6, ændres »Indsender det udenlandske pengeinstitut ikke rettidigt indberetning« til: »Indsendes indberetningen som nævnt i stk. 5, nr. 2, ikke rettidigt«.

27. I § 11 B, stk. 4, indsættes efter »værdipapiret«: », eller senest et år efter indtræden af skattepligt her til landet af værdipapiret,».

28. I § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 6, stk. 1-2,»: »§ 6 A,», efter »§ 7 B,» indsættes: »§ 7 E,», og »§ 8 M,» udgår.

29. I § 17 udgår »eller ved den i § 3, stk. 5-6, foreskrevne opbevaring af dette regnskab med tilhørende bilag«, og som 2. pkt. indsættes:

»Det samme gælder den, der ikke opfylder opbevaringspligter efter § 3, stk. 5, eller § 6 A, stk. 1, 1. pkt.«

30. I § 23 B, 1. pkt., ændres »kommunale skattemyndigheder« til: »kommunale myndigheder«.

§ 2

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 7. februar 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, 2. pkt., ændres »som en anden skattemyndighed har under behandling« til: »i det omfang en anden skattemyndighed har ansættelsen under behandling«, og som 3. pkt. indsættes:

»I tilfælde som nævnt i 2. pkt. skal den kommunale skattemyndighed underrette denne anden skattemyndighed om den påtænkte ansættelsesændring i rimelig tid før ansættelsesændringens foretagelse.«

2. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Skatteministeren kan tillade, at en genoptagelsesanmodning som nævnt i stk. 1, 1. pkt., der fremsættes skriftligt efter udløbet af fristen i stk. 1, 2. pkt., imødekommes, når forholdene i særlig grad taler derfor.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en genoptagelsesanmodning imødekommes efter stk. 2, kan skattemyndighederne uanset § 35 foretage sådanne reguleringer af skatteansættelser for andre indkomstår, som er en direkte følge af den begærede ansættelsesændring. En genoptagelsesanmodning, der er imødekommet efter stk. 2, kan ikke tilbagekaldes.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

3. I § 17 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Skatteministeren kan efter indstilling fra Ligningsrådet bemyndige de statslige skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter § 2, stk. 1 og 3, i lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og § 18, stk. 1 og 7, og § 20, stk. 1, i realrenteafgiftsloven og om ejendomsvurderinger efter § 19, stk. 1, 1. pkt., i skattestyrelsesloven. Ligningsrådet bemyndiges til at henlægge kompetence til at træffe afgørelser efter § 1, stk. 1, i lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v. til de statslige skattemyndigheder. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er udlagt efter 1. og 2. pkt.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 31, stk. 3, 1. pkt., ændres »3 år« til: »den 1. maj i det 4. år«.

5. I § 35, stk. 1, ophæves 1. pkt., og i stedet indsættes:

»Skattemyndighederne kan ikke afsende varsel om forhøjelse af en skatteansættelse, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., efter den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb. En varslet forhøjelse af en skatteansættelse skal være foretaget senest den 1. august i det 4. år efter indkomstårets udløb, medmindre en anmodning fra den skattepligtige om udskydelse af denne frist er imødekommet.«

6. I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uanset fristen i stk. 1 kan skattemyndighederne ændre en skatteansættelse på punkter, hvor det efterfølgende viser sig, at den forpligtelse eller erhvervelse, som er lagt til grund for en foretagen skatteansættelse, giver anledning til en højere skatteansættelse.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 35, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »nogen forsætligt eller uagtsomt« til: »den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt«.

§ 3

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 55 B indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan give anvisninger for administrationen af kompetencerne efter stk. 1 og 2. Anvisningerne skal godkendes af Ligningsrådet. § 14, stk. 2-7, samt § 19, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i skattestyrelsesloven finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 60, stk. 1, litra f, ændres »§ 10, stk. 3, 2., 3. og 5. pkt.« til: »§ 10, stk. 3, 2.-4. pkt.« og »§ 22 b, stk. 5, 1., 2. og 4. pkt.« til: »§ 22 b, stk. 5.«

3. §§ 81 og 82 ophæves.

4. I § 89 B, 1. pkt., ændres »de statslige eller de kommunale skattemyndigheder« til: »de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale myndigheder«.

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til afsnit V udgår », selvangivelse«.

2. §§ 26-29 ophæves.

§ 5

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 26. juli 1995, ændres i § 15, stk. 1, 1. pkt., »ligning, selvangivelse og opkrævning« til: »ligning og opkrævning«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. § 1, nr. 1-3 og 29, § 4 og § 5 har virkning fra og med indkomståret 1995. For selvangivelsespligtige, der har skullet selvangive for indkomståret 1995 før den 1. januar 1996, finder de hidtidige selvangivelsesregler anvendelse for indkomståret 1995.

Stk. 3. § 1, nr. 21, har virkning for skattearrangementer, hvorom bindende aftale indgås den 1. december 1995 eller senere.

Stk. 4. § 2, nr. 2, har virkning fra indkomståret 1990.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen