Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af standardfradraget for ejerboliger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 15 J, stk. 4, 1. pkt., ændres »2.000 kr.« til: »3.000 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for indkomståret 1996 og senere indkomstår.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen