Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, kildeskatteloven, ligningsloven og vurderingsloven (Diverse justeringer af administrativ karakter, bl.a. ændrede oplysningspligter, forlænget ligningsfrist, indeholdelsespligt for visse udenlandske arbejdsgiveres herværende fuldmægtige samt tilpasning af reglerne om beskatning af visse huslejebindinger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 24. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

» § 3 A. Alle, der i et selskab som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi i selskabet, skal senest en måned efter ejerrettens respektive råderettens indtræden underrette selskabet skriftligt om ejerens m.v. identitet. For fysiske personer opgøres ejerforholdet respektive rådeforholdet som nævnt i personskattelovens § 19 a, stk. 2-4.

Stk. 2. Identitetsoplysningerne skal omfatte navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren m.v. ikke CPR-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses SE-nr. Har ejeren m.v. hverken CPR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren m.v. er en fysisk person.

Stk. 3. Selskabet skal vedlægge selvangivelsen oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 om dem, der i indkomståret har haft den i stk. 1 nævnte ejerret respektive råderet.«

2. I § 7, stk. 1, ændres »nr. 1-7« til: »nr. 1-3«, og nr. 3-5 og 7 ophæves og nr. 1, 2 og 6 bliver herefter nr. 1-3; i stk. 2, nr. 2 og 4, udgår »for så vidt angår beløb omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2«; stk. 4 ophæves; i stk. 5-7, der herefter bliver stk. 4-6, udgår fem steder »og 4«; i stk. 8, der bliver stk. 7, udgår », 4«, og i stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »6-8« til: »5-7«.

3. Efter § 7 indsættes:

» § 7 A. Alle, der i det foregående kalenderår i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb, der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb eller om engangsbeløb, hvert år uden opfordring foretage indberetning om beløb og beløbsmodtager til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst:

 • 1) Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Tilsvarende gælder, når modtageren ikke er skattepligtig her til landet og vederlaget er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • 2) Vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lignende samt vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person.
 • 3) Gaver, gratialer, godtgørelser m.v. som nævnt i ligningslovens § 7, litra w, 1. pkt., samt den del af sådanne beløb, som arbejdsgiveren indbetaler til en pensionsordning for modtageren, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.
 • 4) Ydelser som nævnt i kildeskattelovens § 43, stk. 2.
 • 5) Erstatning for arbejdsindtægt eller skattepligtig erstatning i øvrigt.

Stk. 3. Alle, der i det foregående kalenderår som led i et ansættelses- eller aftaleforhold eller som led i valg til en tillidspost har ydet skattepligtige fordele som nævnt i ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag derfor, skal foretage indberetning herom i det omfang, skatteministeren efter indstilling fra Ligningsrådet fastsætter regler derom. Skatteministeren bestemmer i den forbindelse, om indberetningen tillige skal indeholde en værdiansættelse af fordelen, og i givet fald efter hvilke retningslinjer eller med hvilken værdi indberetningen skal foretages.

Stk. 4. § 7, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse.«

4. I § 7 B, stk. 3, ændres »5-8« til: »4-7«.

5. Efter § 7 B indsættes som ny paragraf:

»§ 7 C. Skatteministeren kan efter aftale med socialministeren fastsætte regler, hvorefter indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven vedrørende A-skat skal foretage månedlige indberetninger til de statslige told- og skattemyndigheder af personnumrene (CPR-nr.) på de personer, den indeholdelsespligtige har udbetalt A-indkomst til i den foregående kalendermåned. Indberetningspligten består i givet fald, uanset om der er foretaget indeholdelse af A-skat i udbetalingen eller ej.

Stk. 2. Skatteministeren kan efter aftale med arbejdsministeren fastsætte regler, hvorefter statsanerkendte arbejdsløshedskasser skal foretage løbende edb-indberetninger af personnumrene på dagpengemodtagere i den foregående ydelsesperiode.

Stk. 3. Sker indberetning efter stk. 1 og 2 ikke rettidigt, skal den indberetningspligtige betale en afgift til staten på 500 kr. Reglerne i kildeskatteloven om redegørelse for indeholdelsen efter kildeskattelovens § 57, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 3 og 4, og §§ 85 og 86, finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2, der modtages af de statslige told- og skattemyndigheder, kan i elektronisk form stilles til rådighed for statslige og kommunale myndigheder og for statsanerkendte arbejdsløshedskasser med henblik på kontrol af udbetaling af offentlige ydelser og dagpenge m.v. bl.a. ved hjælp af registersamkøring.«

6. § 8 A ophæves.

7. § 8 B, stk. 7 og 8, ophæves.

8. I § 8 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »der kan tjene disse myndigheder til vejledning ved udførelsen af deres hverv« til: »når det må antages, at oplysningerne vil være af væsentlig betydning for skatteligningen«.

9. § 8 D, stk. 2-4, ophæves.

10. § 8 G, stk. 1, affattes således:

»Vekselerere, advokater og andre personligt erhvervsdrivende, der som led i deres virksomhed forvalter midler eller udlåner penge, skal, i det omfang en skattemyndighed anmoder derom og oplysningerne er af væsentlig betydning for skatteligningen, give skattemyndigheden oplysninger om:

 • 1) Kunders indskud, lån, depot eller boks.
 • 2) Omsætning med eller for kunder af penge eller lignende og af kreditmidler og værdipapirer.
 • 3) Aftaler med eller for kunder om terminskontrakter samt købe- og salgsretter.
 • 4) Besørgelse af udbetalinger og modtagelse af indbetalinger.
 • 5) Ydelse af garantier.

Oplysninger om ikkenavngivne kunder kan kun kræves efter Ligningsrådets bestemmelse.«

11. I § 8 H, stk. 1, 2. pkt., ændres »i øvrigt« til: »som led i deres virksomhed«.

12. I § 8 K, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 5« til: »§ 7, stk. 4«.

13. I § 8 L, stk. 1, indsættes efter »som nævnt i«: »§ 7 A,».

14. I § 8 M, stk. 1, indsættes efter »efter«: »§ 7 A,».

15. I § 8 P, stk. 1, udgår »til personer«.

16. I § 9, stk. 1, indsættes efter »bestemmelserne i«: »§ 3 A, stk. 1 og 3,».

17. I § 9 A indsættes efter »§ 7,»: »§ 7 A,».

18. I § 10 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »udbetaling« til: »tilskrivning eller forfald«.

19. I § 11 A, stk. 6, § 11 B, stk. 6, og § 11 C, stk. 5, ændres »kan de statslige told- og skattemyndigheder« til: »kan skatteministeren«.

20. I § 11 A, stk. 7, § 11 B, stk. 7, og § 11 C, stk. 6, ændres fem steder »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »skatteministeren«.

21. I § 11 C, stk. 6, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Skatteministeren«.

22. I § 11 A, stk. 8, 1. pkt., ændres »Pengeinstitutter her i landet« til: »Pengeinstitutter og andre, der som led i deres virksomhed formidler pengeoverførsler,», og to steder indsættes efter »pengeinstituttet«: »m.v.«

23. § 11 B, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

24. I § 11 C, stk. 1, 1. pkt., ændres »Ved tegning af direkte livs- og pensionsforsikring« til: »Ved besiddelse af livs- eller pensionsforsikring«.

25. I § 11 C, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til udbetaling af forsikringen.'

26. I § 11 C, stk. 3, indsættes efter »livs- eller pensionsforsikring«: »eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet«.

27. I § 14, stk. 2, indsættes efter »i medfør af«: »§ 3 A, stk. 1 og 3,», og efter »§ 7,» indsættes: »§ 7 A,».

28. § 19 affattes således:

» § 19. I sager om overtrædelse af §§ 13-18, der behandles administrativt, jf. § 20, finder § 752, stk. 1, i lov om rettens pleje tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

29. I § 23 ophæves stk. 2.

30. § 23 A affattes således:

» § 23 A. Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 20, opkræves og inddrives af skatteministeren.

Stk. 2. Bøderne kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne herom i kildeskatteloven. Der er udpantningsret for bøderne.

Stk. 3. Reglerne i kildeskattelovens § 73 B om eftergivelse og henstand finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I skattestyrelsesloven, jf. lov nr. 824 af 19. december 1989 om skattemyndighedernes organisation og opgaver, som ændret ved lov nr. 445 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Skatteansættelsen skal være foretaget senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår (ligningsfristen). Den kommunale skattemyndighed kan ændre skatteansættelser inden for ligningsfristen.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter den kommunale skattemyndighed efter ligningsfristens udløb kan foretage skatteansættelser, hvor disse med urette ikke er foretaget tidligere, eller ændre skatteansættelser.

Stk. 3. Den kommunale skattemyndighed kan ikke foretage eller ændre en skatteansættelse i det omfang, hvor en anden skattemyndighed har taget stilling til ansættelsen. Den kommunale skattemyndighed kan heller ikke foretage eller ændre en skatteansættelse, som en anden skattemyndighed har under behandling.

Stk. 4. Agter den kommunale skattemyndighed at foretage en skatteansættelse på et andet grundlag end det, der er selvangivet, herunder tilfælde, hvor behørig selvangivelse ikke foreligger, eller agter den kommunale skattemyndighed at ændre en skatteansættelse, skal den skattepligtige underrettes skriftligt derom. Den skattepligtige skal samtidig underrettes om, at skatteansættelsen vil blive foretaget som varslet, hvis den skattepligtige ikke over for skattemyndigheden fremkommer med en begrundet skriftlig eller mundtlig udtalelse imod skatteansættelsen inden en nærmere angiven frist. Har den skattepligtige ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan skattemyndigheden foretage skatteansættelsen i overensstemmelse med forslaget uden yderligere underretning. Har den skattepligtige udtalt sig inden fristens udløb, skal der gives skriftlig underretning om skatteansættelsen (kendelse).

Stk. 5. Underretning som nævnt i stk. 4, 1. og 2. pkt., kan undlades i tilfælde, hvor skatteansættelsen foretages efter anmodning fra den skattepligtige og afgørelsen fuldt ud imødekommer anmodningen. I givet fald skal der gives skriftlig underretning om skatteansættelsen (kendelse).«

2. I § 4 ophæves stk. 2-4, og i stk. 5, der bliver stk. 2, ændres »reglerne i stk. 1 og 3« til: »stk. 1«.

3. I § 14, stk. 4, 4. pkt., og i § 19, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 3, stk. 3, 4.-6. pkt.« til: »§ 3, stk. 4 og 5«.

4. I § 21, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 3, stk. 1« til: »§ 3, stk. 4«.

5. I § 21, stk. 5, ændres »§ 3, stk. 4« til: »§ 3, stk. 1«.

6. I § 25, stk. 4, indsættes i 5. pkt. efter »klagen«: »af Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af Landsskatterettens afgørelse«.

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 46 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Når den, for hvis regning den pågældende indkomst udbetales, ikke har hjemting her i landet og udbetalingen foretages gennem en dertil befuldmægtiget, der har hjemting her i landet, er indkomsten A-indkomst uanset bestemmelsen i § 44, litra b, og det påhviler den befuldmægtigede at foretage indeholdelse.«

2. Efter § 55 A indsættes:

» § 55 B. Afgørelser om grundlaget for den foreløbige skattesvarelse efter § 45, stk. 3, § 48 og §§ 50-53 samt afgørelser efter § 55 træffes af den kommunale skattemyndighed.

Stk. 2. Den kommunale skattemyndigheds afgørelse kan påklages til skatteankenævnet, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

3. § 65, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indeholdes udbytteskat i udbytter, der ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst. § 65 C, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende indeholdelse af udbytteskat.«

4. I § 73, stk. 10, ændres »§ 57, stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 57, stk. 4, 2. pkt.«

5. § 77 affattes således:

» § 77. Er en af de i § 74 og § 76 nævnte lovovertrædelser begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

6. § 78 affattes således:

» § 78. I sager om overtrædelse af §§ 74-77, der behandles administrativt, jf. § 79, finder § 752, stk. 1, i lov om rettens pleje tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

7. Efter § 79 indsættes:

» § 79 A. Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 79, opkræves og inddrives af skatteministeren.

Stk. 2. Bøderne kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne herom i kildeskatteloven. Der er udpantningsret for bøden.«

8. § 86, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Den centrale told- og skatteforvaltning forestår kontrollen med, at de indeholdelsespligtige overholder de pligter, de som indeholdelsespligtige er pålagt efter denne eller andre skattelove (arbejdsgiverkontrollen), og fastsætter de nærmere retningslinjer for kontrollens udførelse.

Stk. 2. Skattemyndighederne kan hos de indeholdelsespligtige, uanset om disse fører egentligt regnskab eller ej, foretage eftersyn af alt regnskabsmateriale og herunder kræve fremlagt skattekort og andre dokumenter af betydning for kontrollen. Enhver indeholdelsespligtig, der fører regnskab, skal, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, på begæring af skattemyndighederne indsende sit regnskabsmateriale med bilag.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

9. Efter § 89 B indsættes:

» § 89 C. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal varetage opgaver i forbindelse med beregning, opkrævning og inddrivelse af skatter og afgifter m.v. efter denne lov.«

§ 4

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 14 G, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Det samme gælder for godtgørelser, der efter § 4 i lov om kommunal anvisningsret afsættes på ejendommens konto i Grundejernes Investeringsfond efter boligreguleringslovens § 18 b.«

2. I § 14 G, stk. 2, udgår »§ 18 a eller«.

3. § 14 G, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Beløb, der udbetales efter lejelovens § 63 f, boligreguleringslovens § 22 e eller § 4, stk. 8, i lov nr. 419 af 1. juni 1994 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om individuel boligstøtte, medregnes i ejerens skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori beløbet kan kræves udbetalt.«

4. I § 14 G, stk. 6, udgår »18 a,».

5. I § 14 G, stk. 7, udgår »§ 18 a eller«.

6. I § 14 I udgår »§ 18 a og«.

7. § 32 D affattes således:

» § 32 D. Skatteministeren fastsætter regler om:

 • 1) Optagelse af mandtal over skattepligtige personer og dødsboer.
 • 2) I hvilken kommune en skattepligtig person eller et skattepligtigt dødsbo skal ansættes til statsskat.
 • 3) Indgivelse af selvangivelse og skatteligning samt opkrævning, inddrivelse og forrentning m.v. af skat i følgende tilfælde:
 • a) Hvor der for en person i årets løb er sket ændringer i skattepligtsforholdene.
 • b) Hvor en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.
 • c) Vedrørende dødsboer.
 • 4) Værdiansættelse efter kildeskattelovens § 16, stk. 4 og 5, samt beregning af passivposter og afgivelse af forhåndsbesked efter kildeskattelovens § 33 A.«

§ 5

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 18. oktober 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 1 i lov om udstykning og sammenlægning m.m. af fast ejendom« til: »§ 2 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen«.

2. I § 23, stk. 1, 11. pkt., ændres »Valgene« til: »Udnævnelserne«.

3. I § 42, stk. 2, 2. pkt., ændres »og § 4 B« til:

», § 4 B og § 33 A«.

4. § 46, stk. 2, ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 22, 24-26 og 30, § 2, nr. 1-5, § 3, nr. 1, 2 og 5, og § 4, nr. 1-6, træder dog først i kraft den 1. januar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen