Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove og lov om arbejdsmarkedsfonde (Opsparing af kapitalafkast i virksomhedsordningen, konjunkturudligning i kapitalafkastordningen, m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 2. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »og af indskud på særlige konti i et pengeinstitut efter § 5 i lov om investeringsfonds« til: », indskud på særlige konti i et pengeinstitut efter § 5 i lov om investeringsfonds og overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen efter § 22 b, stk. 7«.

2. § 4 affattes således:

» § 4. Den del af kapitalafkastet efter § 7, der vedrører finansielle aktiver, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer m.v.), anses for indskudt, hvis det ikke er overført fra virksomheden til den skattepligtige inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse.

Stk. 2. I det omfang, det samlede kapitalafkast skal begrænses efter § 7, stk. 1, sidste pkt., eller stk. 2, beregnes den del af kapitalafkastet, der er omfattet af stk. 1, forholdsmæssigt. Den forholdsmæssige del af det begrænsede kapitalafkast beregnes efter forholdet mellem værdien af de finansielle aktiver, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer m.v.), og kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse.«

3. I § 5, stk. 1, nr. 3, affattes litra a således:

  • »a) Kapitalafkast efter § 7, der overføres til den skattepligtige inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret.«

4. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitalafkast efter § 7«: », der overføres til den skattepligtige,».

5. I § 22 a, stk. 7, ændres to steder »varesalg (varedebitorer)» til: »salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer m.v.)», og eet sted ændres »varekøb (varekreditorer)» til: »køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varekreditorer m.v.)».

6. I kapitel 7 a indsættes efter § 22 a:

» § 22 b. Skattepligtige personer, der anvender § 22 a, kan foretage henlæggelse til konjunkturudligning. Henlæggelsen kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilket henlæggelse foretages (henlæggelsesåret). Henlæggelsen kan højst udgøre 25 pct. af overskuddet af selvstændig erhvervsvirksomhed i henlæggelsesåret, opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til investeringsfonds, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. Henlæggelsen skal mindst udgøre 5.000 kr. Der kan ikke foretages henlæggelse for indkomstår, for hvilke der indtægtsføres henlæggelser, jf. stk. 4, 6 og 7. Procentsatserne for henlæggelse til konjunkturudligning og investeringsfonds kan tilsammen højst udgøre 25 pct.

Stk. 2. Den skattepligtige skal betale en konjunkturudligningsskat på 34 pct. af henlæggelsen. §§ 21 og 22 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at 66 pct. af henlæggelsen indsættes på en bunden konto her i landet i et pengeinstitut, som Finanstilsynet har meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et land, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om banker og sparekasser m.v. § 6 a, stk. 1-4. Beløbet skal indsættes på kontoen efter henlæggelsesårets udløb, men inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for henlæggelsesåret. Kontoen skal betegnes konjunkturudligningskonto og bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse, personnummer samt virksomhedens regnskabsår og henlæggelsesåret. Kontoen skal være en kontantforrentet indlånskonto og kan ikke være en gevinstopsparingskonto.

Stk. 4. En henlæggelse medregnes til den skattepligtiges personlige indkomst for det indkomstår, hvor indskuddet hæves. Indskuddet kan hæves med virkning for indkomståret, hvis det hæves inden udløb af fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret. Indskuddet kan hæves efter udløbet af henlæggelsesåret og skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb. Pengeinstituttet kan ikke udbetale beløb fra kontoen, før der er forløbet 3 måneder fra indsættelsen af det pågældende beløb. Har en skattepligtig foretaget henlæggelse for flere indkomstår, kan henlæggelsen for et givet indkomstår først indtægtsføres, når tidligere henlæggelser fuldt ud er indtægtsført. Hvis den skattepligtige ikke indtægtsfører henlæggelsen inden den i 3. pkt. nævnte frist på 10 år, medregnes henlæggelsen i den skattepligtiges personlige indkomst for det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.

Stk. 5. Ved skatteberegningen for det indkomstår, hvor henlæggelsen indtægtsføres, fradrages den til hævningen svarende konjunkturudligningsskat i den skattepligtiges slutskat med tillæg af eventuel overført restskat m.v. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår, skal en resterende konjunkturudligningsskat fradrages i ægtefællens slutskat m.v. En herefter resterende konjunkturudligningsskat fradrages i den skattepligtiges og en eventuel ægtefælles særlige indkomstskat. Konjunkturudligningsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat m.v. og eventuel særlig indkomstskat, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat m.v. og eventuel særlig indkomstskat i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår.

Stk. 6. For indkomstår, hvor den skattepligtiges personlige indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed før fradrag efter stk. 1 og efter fradrag af kapitalafkast er negativ, indtægtsføres henlæggelser svarende til underskuddet.

Stk. 7. Hvis den skattepligtige ophører med at anvende kapitalafkastordningen, skal foretagne henlæggelser indtægtsføres med virkning for det seneste indkomstår, hvor den skattepligtige har anvendt kapitalafkastordningen, jf. dog 4. pkt. Tilsvarende gælder for det indkomstår, hvori konkursdekret afsiges over den skattepligtige. Henlæggelserne medregnes ikke til konkursindkomsten. Hvis den skattepligtige i forbindelse med ophøret med at anvende kapitalafkastordningen overgår til anvendelse af virksomhedsordningen, anses beløbet på konjunkturudligningskontoen som indestående på konto for opsparet overskud. Såfremt den skattepligtige ophører med at være skattepligtig her til landet efter kildeskattelovens § 1, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Tilsvarende gælder, når den skattepligtige ifølge en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland får skattemæssigt hjemsted uden for Danmark. Hvis konjunkturudligningsordningen er anvendt ved udgangen af indkomståret forud for den skattepligtiges død, skal der foretages afsluttende ansættelse af afdødes indkomst for dødsåret. Selvangivelsen skal indsendes inden udløbet af fristerne i kildeskattelovens § 14, stk. 3.

Stk. 8. Kontohaveren kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over de på en konjunkturudligningskonto indskudte beløb. Indskuddene kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

Stk. 9. Renter, der tilskrives konto for konjunkturudligning, skal hæves fra kontoen, før indskud kan hæves. Renterne kan hæves i overensstemmelse med de regler, som vedkommende pengeinstitut har fastsat herom.

Stk. 10. Foretagne henlæggelser til konjunkturudligning kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige formue. Indestående på konto for konjunkturudligning medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige formue.

Stk. 11. Regnskaber for henlæggelsesåret og følgende år skal opstilles således, at de indeholder de posteringer, der er nødvendige af hensyn til kontrollen med foretagne henlæggelser til konjunkturudligning og med hævede indskud. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler herom samt om pengeinstitutternes medvirken ved ordningen og for tilsynet med de konti for konjunkturudligning, der er oprettet i pengeinstitutterne. Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte nærmere regler for gennemførelse af konjunkturudligningsordningen.«

7. Efter § 23 indsættes som ny paragraf:

» § 23 a. Den skattepligtige kan vælge at medregne højst 25.000 kr. af kapitalafkast, som overføres efter § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, eller som beregnes efter § 22 a, til den personlige indkomst. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 1. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 7, ændres »§ 8 M.« til: »§ 8 M,», og efter nr. 7 indsættes:

  • »8) henlæggelser efter § 22 b i virksomhedsskatteloven.«

2. § 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:

  • »3) beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskattelovens § 7, som overføres til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret, med fradrag af kapitalafkast, der er medregnet i den personlige indkomst efter virksomhedsskattelovens § 23 a,».

3. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»3 a) beregnet kapitalafkast efter virksomhedsskattelovens § 22 a,».

§ 3

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 25 A, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Kapitalafkast efter virksomhedsskattelovens § 7, der overføres til den skattepligtige, medregnes dog ved opgørelsen af skattepligtig indkomst og kapitalindkomst hos den af ægtefællerne, der har rådighed over virksomheden som nævnt i § 24 A.«

2. I § 29, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:

»Resterende konjunkturudligningsskat kan overføres til den længstlevende ægtefælle efter § 22 b, stk. 5, i virksomhedsskatteloven.«

3. I § 31, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Resterende konjunkturudligningsskat kan fradrages i boets skatter efter § 22 b, stk. 5, i virksomhedsskatteloven.«

4. I § 32, stk. 2, affattes sidste pkt. således:

»Reglerne i § 31, stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

5. I § 32, stk. 3, affattes 4. pkt. således:

»Reglerne i § 31, stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

6. I § 40 indsættes efter »virksomhedsskat,»: »konjunkturudligningsskat,».

7. I § 41, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »virksomhedsskat,»: »konjunkturudligningsskat,».

8. I § 60, stk. 1, litra f, ændres »og § 13, stk. 1, 3. og 4. pkt.« til: »§ 13, stk. 1, 3. og 4. pkt., og § 22 b, stk. 5, 1., 2. og 4. pkt.«

9. I § 64, stk. 8, indsættes efter 2. pkt.:

1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på konjunkturudligningsskat efter virksomhedsskattelovens § 22 b.'

§ 4

I lov nr. 448 af 30. juni 1993 om arbejdsmarkedsfonde affattes § 10, stk. 2, således:

» Stk. 2. For selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen i virksomhedsskattelovens afsnit I, opgøres bidragsgrundlaget som summen af overførsel fra virksomheden til den skattepligtige hidrørende fra virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast efter virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, og af overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtige. Hvis den skattepligtige efter virksomhedsskattelovens § 23 a har valgt at medregne kapitalafkast som personlig indkomst, nedsættes kapitalafkastet, der skal fradrages efter 1. pkt., med det beløb, der skal medregnes som personlig indkomst. Hævninger af opsparet overskud i medfør af virksomhedsskattelovens § 13, stk. 1, indgår dog ikke i bidragsgrundlaget som opgjort efter 1. pkt. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 5

I lov om skattemæssige afskrivninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 16. august 1991, som ændret senest ved lov nr. 485 af 30. juni 1993, indsættes i § 29 P, stk. 7, efter »investeringsfonds«: »eller konjunkturudligning«.

§ 6

I lov nr. 893 af 21. december 1991 om godtgørelse vedrørende erhvervsvirksomheders udgifter til administration af skatter og afgifter indsættes i § 1, stk. 2, 2. pkt., efter »lov«: »og indtægtsførte henlæggelser efter virksomhedsskattelovens § 22 b«.

§ 7

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 17. april 1990, som ændret senest ved lov nr. 484 af 30. juni 1993, indsættes i § 4, stk. 1, efter »skattepligtig indkomst«: »før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b«.

§ 8

I lov nr. 425 af 25. juni 1993 om ændring af forskellige skattelove. (Anparter, overskuds- og underskudsselskaber) indsættes efter § 5, stk. 3, som nyt stykke:

» Stk. 4. Virksomhedsskattelovens § 15 a, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse, når virksomhed ved udlejning af aktiver, der er anskaffet den 12. maj 1989 eller senere og inden den 19. maj 1993, og som fra og med indkomståret 1994 er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13, jf. stk. 3, ophører med at være omfattet af virksomhedsordningen, uden at virksomheden afstås. I stedet for det kontante nettovederlag anvendes den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret 1993, der efter forholdet mellem nettoværdien af den overførte virksomhed ved udløbet af indkomståret 1993 og nettoværdien af samtlige virksomheder indskudt i virksomhedsordningen kan henføres til den overførte virksomhed. Nettoværdien af en virksomhed opgøres som det beløb, hvormed værdien af aktiverne i virksomheden overstiger værdien af passiverne i virksomheden. Overstiger værdien af passiverne værdien af aktiverne, ansættes nettoværdien af virksomheden til 0. Ved beregningen af den forholdsmæssige andel ses bort fra finansielle aktiver.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-6, § 2, nr. 1 og 3, § 3 og §§ 5-7 har virkning fra og med indkomståret 1993.

Stk. 3. For indkomståret 1993 beskattes beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskattelovens § 7, som overføres til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret, som kapitalindkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1.

Stk. 4. § 1, nr. 7, § 2, nr. 2, og § 4 har virkning fra og med indkomståret 1994.

Stk. 5. § 8 har virkning for indkomståret 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen