Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven m.v. (Beskatning af lønarbejde i udlandet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, litra r , indsættes som 2. pkt.:

»Beløb, der af EU-Kommissionen er udbetalt til personer, der af den danske stat er udstationeret til midlertidig tjeneste ved EU-Kommissionen til dækning af merudgifter i forbindelse med udstationeringen.«

2. I § 7 indsættes som litra u:

  • »u) Statslig godtgørelse til HIV-smittede personer eller disses efterladte, når godtgørelsen ydes i sammenhæng med, at de pågældende er blevet behandlet ved danske sygehuse eller er smittet af personer, der er blevet behandlet ved danske sygehuse.«

3. I § 7 K indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Legater er skattefri, når de ydes til en stipendiat under midlertidigt ophold her i landet, såfremt stipendiaten, når denne påbegynder opholdet her i landet, både var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland. Ligningsrådet fastsætter, hvilke lande der efter denne bestemmelse skal anses for udviklingslande.«

4. § 33 A, stk. 1, affattes således:

»Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten, der kan henføres til arbejde her i landet. Ved opgørelsen af den nævnte 6-måneders-periode anses ophold om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, jf. § 33 C, for at være ophold uden for riget.«

5. § 33 A, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for lønindkomst ved tjeneste uden for riget for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed, såfremt erhververen af den nævnte lønindkomst modtager ydelser efter § 7, litra r, § 9, stk. 8, eller statsskattelovens § 5, litra d.«

6. § 33 A, stk. 3 , ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. § 33 A, stk. 4 , der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har en dobbeltbeskatningsoverenskomst for en person, der ikke er udsendt af den danske stat eller en anden offentlig myndighed, tillagt Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Tilsvarende gælder for personer udsendt til udførelse af systemeksport for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed.«

8. § 33 A, stk. 5, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om henstand med opkrævning af skatten.«

§ 2

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, foretages følgende ændring:

I § 9 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der midlertidigt indføres eller modtages fra andre EF-lande, til de i toldlovens § 5, nr. 3, nævnte formål.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, 3, 6 og 8, har virkning for indkomståret 1995.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 4, har virkning for indkomståret 1995. I beregningen af, om man i 1995 har opholdt sig i Danmark i mere end 42 dage inden for en 6-måneders-periode, medregnes ikke ophold i Danmark i 1994 i forbindelse med udførelse af nødvendigt arbejde i forbindelse med udlandsopholdet.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 5 og 7, har virkning for indkomståret 1995. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for lønindkomst oppebåret fra den danske stat eller anden offentlig myndighed, hvis lønnen er fastsat i henhold til en kollektiv aftale indgået inden den 1. januar 1995. I så fald finder den hidtidige affattelse af ligningslovens § 33 A anvendelse.

Stk. 5 . Tekstanmærkningerne nr. 51, nr. 51 J og nr. 51 K til § 38 i finansloven for 1994 finder fortsat anvendelse for kontrakter indgået inden 1. januar 1995.

Stk. 6. Lovens § 2 har virkning fra 1. januar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen