Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Justeringer af skatteomlægningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 16. august 1991, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 485 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 8, 2. pkt. , ændres »udlejningsaktivet« til: »udlejningsdriftsmidlet«.

2. I § 2 indsættes som stk. 9 :

»Stk. 9 . Sælger et selskab som nævnt i stk. 8 et udlejningsdriftsmiddel i anskaffelsesåret eller indkomståret efter anskaffelsesåret, fradrages henholdsvis tillægges fortjeneste eller tab i den afskrivningsberettigede saldoværdi for det indkomstår, hvori afhændelsen finder sted, jf. dog § 6. Bestemmelserne i stk. 8, 2. og 3. pkt., finder ikke anvendelse, såfremt selskabet sælger udlejningsdriftsmidlet i anskaffelsesåret eller indkomståret efter anskaffelsesåret.«

3. I § 3, stk. 7, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Benytter selskaberne henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver nævnt i 1. pkt., kan selskabet ikke tillige fradrage udgiften til anskaffelsen efter reglen i 1. pkt.«

4. § 3, stk. 8, 1. pkt. , affattes således:

»Sælges et driftsmiddel omfattet af stk. 7, skal salgssummen med fradrag af en eventuel anskaffelsessum, der ikke fuldt ud er fradraget i den skattepligtige indkomst, medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori afhændelsen finder sted, jf. dog § 6.«

5. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4 . Ved anvendelsen af foranstående bestemmelser fradrages i de i stk. 1 og 3 nævnte salgssummer eventuelle anskaffelsessummer, der ikke fuldt ud er fradraget i den skattepligtige indkomst, og som ikke i forvejen er indgået i saldoen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 14, stk. 2, 3. pkt. , ændres »Selskaber omfattet af § 2, stk. 8,» til: »Selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.«

7. I § 29 F, stk. 1, 2. pkt. , ændres »Selskaber omfattet af § 2, stk. 8,» til: »Selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.«

8. I § 29 S, stk. 1, 1. pkt. , indsættes efter »kontantværdi«: »opgjort efter bestemmelsen i § 19 A«.

9. I § 31, stk. 1, 4. pkt. , indsættes efter »§ 19 A«: »eller § 33 A«.

10. I § 31, stk. 2, 3. pkt. , indsættes efter »§ 19 A«: », § 29 S eller § 33 A«.

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 15. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3 . Fortjeneste og tab opgøres efter § 5. Fortjeneste og tab på unoterede aktier opgøres dog efter § 6. Tilsvarende opgøres fortjeneste og tab for skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt., eller fondsbeskatningsloven efter § 6. For skattepligtige, som har erhvervet aktier som led i deres næringsvej, opgøres fortjeneste og tab efter § 3.«

2. § 2 c, stk. 5 , affattes således:

»Stk. 5 . Fortjeneste ved afståelse af aktier som nævnt i stk. 1 opgøres efter reglerne i § 6.«

3. I § 3, stk. 3 , ændres »§ 5, stk. 5,» til: »§ 6, stk. 7,».

4. I § 4, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

1. pkt. gælder dog ikke fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, som den 18. november 1993 eller senere er modtaget som udlæg fra et dødsbo, der ikke beskattedes af udlægget, fordi udlægsmodtageren indtrådte i dødsboets skattemæssige stilling.«

5. § 5, stk. 4, sidste pkt. , ophæves.

6. § 5, stk. 5 , ophæves.

7. § 6, stk. 1 , affattes således:

»Fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier opgøres i de i § 2, stk. 3, 2.-3. pkt., § 2 a, § 2 c, stk. 5, og § 4 omhandlede tilfælde efter reglerne i stk. 2-6. I de i §§ 2 og 4 omhandlede tilfælde tages for skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 og 2 ved opgørelser efter stk. 2 og 3 ikke hensyn til børsnoterede aktier, som den skattepligtige har erhvervet mindre end tre år forud for afståelsen.«

8. I § 6 indsættes som stk. 7 :

»Stk. 7 . For selskaber m.v. kan tab ved afståelse af aktier kun fradrages i det omfang, tabet overstiger udbytter af de pågældende aktier, som selskabet m.v. har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 13, stk. 3, samt fondsbeskatningslovens § 10. Tab ved afståelse af aktier, hvor selskabet har været fritaget for at medregne en del af udbytterne ved indkomstopgørelsen efter selskabsskattelovens § 13, stk. 4, eller fondsbeskatningslovens § 10, stk. 3, kan kun fradrages med det beløb, hvormed tabet overstiger den del af udbytterne, som ikke er blevet medregnet ved indkomstopgørelsen.«

9. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

1. pkt. finder dog alene anvendelse, hvis den skattepligtige opfyldte betingelsen for skattefritagelse i § 4, stk. 2, umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor kursværdien som nævnt i 1. pkt. overstiger 83.300 kr.'

10. I § 7, stk. 2, indsættes efter »opgørelse af en fortjeneste« ordene: »eller et tab«.

11. I § 7 indsættes som stk. 3 :

» Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for aktier som nævnt i §§ 2 a-3.«

12. I § 7 a, stk. 3, ændres »jf. §§ 10 og 11« til: »jf. §§ 10 og 11 samt kildeskattelovens § 33«.

13. § 10 affattes således:

» § 10 . Udlæg af børsnoterede aktier, der omfattes af § 2 eller § 4, fra et dødsbo til den enkelte ægtefælle, arving eller legatar beskattes som et salg for den dels vedkommende, der ikke overstiger en kursværdi på 83.300 kr. reguleret efter personskattelovens § 20. Hvis den enkeltes erhvervelse er på 83.300 kr. eller derover og boet ikke kræver sig beskattet, selv om betingelserne herfor er til stede, er den pågældende ægtefælle, arving eller legatar for den overstigende dels vedkommende omfattet af kildeskattelovens § 33, såfremt skattelovgivningens øvrige betingelser herfor er opfyldt. Det gælder, så længe den pågældendes beholdning af børsnoterede aktier i overensstemmelse med lovens almindelige regler kan begrunde beskatning. Indgår der i et udlæg aktier med anskaffelsessummer, der vedrører forskellige tidspunkter, anses de aktier, der har ældst anskaffelsessum, for fortrinsvis at indgå i den del af udlægget, der efter 1. pkt. beskattes som salg.

Stk. 2 . Med de begrænsninger, der følger af stk. 1, finder bestemmelserne i kildeskatteloven om beskatning i forbindelse med dødsfald anvendelse ved afståelse af aktier.«

14 . I § 11, stk. 1 , indsættes som 5. og 6. pkt. :

»Hvis der indgår børsnoterede aktier i overdragelsen, gælder stk. 2-4 ikke for den dels vedkommende, der ikke overstiger en kursværdi på 83.300 kr. reguleret efter personskattelovens § 20. Hvis anskaffelsessummerne for de i 5. pkt. nævnte aktier vedrører forskellige tidspunkter, anses de aktier, der har ældst anskaffelsessum, for fortrinsvis at indgå i den del af overdragelsen, der efter 5. pkt. ikke omfattes af stk. 2-4.«

15. I § 11, stk. 2 , indsættes som sidste pkt .:

»Ved børsnoterede aktier indtræder erhververen kun i overdragerens stilling, så længe erhververens beholdning af børsnoterede aktier i overensstemmelse med lovens almindelige regler kan begrunde beskatning.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 15. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Anskaffelsessummen forhøjes tillige med vederlag, der er betalt for en mælkekvote ved tildelingen. Såfremt den skattepligtige er blevet beskattet af kvotens værdi ved tildelingen, kan det beskattede beløb tillægges anskaffelsessummen. Er ejendommen omfattet af § 5 A, forhøjes den regulerede anskaffelsessum efter § 5 A, stk. 1, i det år, hvor mælkekvoten erhverves.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. § 5, stk. 3 , der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4 . Anskaffelsessummen nedsættes i afståelsesåret med det vederlag, der modtages ved afståelsen af en mælkekvote. Er ejendommen omfattet af § 5 A, nedsættes den regulerede anskaffelsessum efter § 5 A, stk. 1, i det år, hvor mælkekvoten afstås.«

3. I § 7, stk. 3, 3. pkt. , indsættes efter »§ 5«: »og § 5 A«.

4. I § 10, stk. 4, 1. pkt. , indsættes efter »§ 5«: »og § 5 A«.

5. Betegnelsen for § 14 a ændres til: » § 14 B ».

§ 4

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 27. juli 1993, ændres i § 8, stk. 7 , »§ 5, stk. 5« til: »§ 6, stk. 7«.

§ 5

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 17. april 1990, som senest ændret ved lov nr. 484 af 30. juni 1993, foretages følgende ændring:

I § 7, stk. 1, indsættes som 3. pkt .:

»Benytter selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på driftsmidler, som enten erhverves med henblik på udlejning, eller som allerede ved erhvervelsen er udlejet, kan benyttelsen uanset bestemmelsen i 1. pkt. kun ske for det indkomstår, hvori anskaffelsen har fundet sted.«

§ 6

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1 , affattes sidste pkt. således:

»Indeholdt udbytteskat udbetales ikke.«

2. § 33, stk. 3, 1. pkt. , ophæves.

3. § 33 A, stk. 1, sidste pkt. , ophæves.

4. I § 33 A, stk. 2 , indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis fortjenesten indgår i aktieindkomst fra unoterede aktier, udgør passivposten 20 pct. af fortjenesten. Hvis fortjenesten indgår i aktieindkomst fra børsnoterede aktier, udgør passivposten 12,5 pct. af fortjenesten. Ved opgørelsen af fortjenesten ses der bort fra en eventuel nedsættelse af aktieindkomsten efter personskattelovens § 15, stk. 3 og 5.«

5. I § 33 A, stk. 2, 3. pkt. , der bliver 6. pkt., udgår »end angivet i 1. eller 2. pkt.«

§ 7

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 3 , ophæves.

2. § 11, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2 . I konkursindkomsten medtages 70 pct. af hvert indkomstårs positive eller negative aktieindkomst. Udbytteskat af udbytter, der indgår i konkursindkomsten, kan ikke udbetales, men alene modregnes i eventuel skat af konkursindkomsten.«

3. Efter § 12 indsættes:

» § 12 a . I det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og senere indkomstår kan resterende negativ skat fra negativ aktieindkomst ikke modregnes i slutskat hos den skattepligtige eller dennes ægtefælle.

Stk. 2 . Resterende negativ skat hos skyldneren fra tidligere indkomstår, som efter personskattelovens § 8 a kan fratrækkes i slutskatten for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, kan fratrækkes i skatten af konkursindkomsten.

Stk. 3 . Negativ aktieindkomst, der medtages med 70 pct. i konkursindkomsten, jf. § 11, stk. 2, kan ikke fradrages i den øvrige indkomst hos skyldneren eller dennes ægtefælle i indkomstår, hvor skyldnerens bo er under konkursbehandling, eller senere indkomstår.«

§ 8

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse i det omfang, kurstabet efter stk. 2 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter kursgevinstloven.«

2. § 7, litra j , affattes således:

  • »j) Ydelser, som offentlige myndigheder og institutioner udreder i henhold til lov om social bistand til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren, ydelser efter lovens § 37 a og § 47 a samt støtte, der af disse myndigheder og institutioner ydes i henhold til bestemmelser i anden lovgivning, hvorefter støtten opgøres på grundlag af beregninger efter lovens § 37 a.«

3. I § 8 L, stk. 1 , indsættes efter »udgifter«: »omregnet efter § 16 E, stk. 6,».

4 . I § 8 L, stk. 2 , indsættes efter »afhændelses- eller afståelsessummen«: »omregnet efter § 16 E, stk. 6,».

5. § 9 F affattes således:

»§ 9 F . Personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og som er gift ved udløbet af indkomståret, kan fradrage et grundbeløb på 23.700 kr. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Omfatter indkomstansættelsen en kortere periode end 1 år, er fradraget højst 1/12 af 23.700 kr. for hver måned, ved hvis begyndelse skattepligt foreligger. Beløbene på 23.700 kr. reguleres efter personskattelovens § 20. Fradraget gives kun i indkomst efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og kan ikke overstige sådan indkomst.

Stk. 2 . Det er en betingelse, at den skattepligtige har samme bopæl som ægtefællen ved udgangen af indkomståret, og at ægtefællen ikke for dette indkomstår har opnået skattenedsættelse gennem personfradrag efter personskattelovens § 10.«

6. I § 14 J, 3. pkt. , ændres »Overdragelsessummen« til: »Anskaffelsessummen og afståelsessummen«.

7 . I § 16, stk. 1 , indsættes som 2. pkt .:

»Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser.«

8. I § 16 F, stk. 3 , indsættes som 3. pkt. :

»Afskrivning eller fradrag foretages på grundlag af godtgørelsen henholdsvis vederlaget omregnet efter § 16 E, stk. 6.«

§ 9

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 1. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Nedsættelsesbeløbet efter stk. 1, 1.-3. pkt., nedsætter uudnyttet negativ skat af aktieindkomst fra det indkomstår, hvori tvangsakkord eller gældssanering opnås, eller fra tidligere indkomstår. Ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst modregnes nedsættelsesbeløbet med en skatteværdi på 40 pct. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis der er uudnyttet fradragsberettiget underskud fra samme indkomstår, som en negativ skat af aktieindkomst stammer fra, bruges nedsættelsesbeløbet til at nedsætte underskuddet før den negative skat af aktieindkomsten, således at den negative skat kun nedsættes, i det omfang nedsættelsesbeløbet overstiger underskuddet. Hvis der skal ske nedsættelse af flere forskellige års negative skat af aktieindkomst og underskud, nedsættes ældre år før yngre. Ved anvendelse af stk. 2 nedsættes både underskud og negativ skat af aktieindkomst hos skyldneren, inden nedsættelsesbeløbet bruges til at nedsætte underskud hos ægtefællen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 13 a, stk. 4 , der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

3. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Aktieindkomst som nævnt i § 4 a, der ikke overstiger det i § 8 a, stk. 1 og 2, nævnte grundbeløb, indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men beskattes endeligt med 30 pct. for indkomstårene 1993-95 og 25 pct. for indkomståret 1996 og senere indkomstår. Fritagelse for skat efter kildeskattelovens § 16, stk. 1, gælder også denne aktieindkomst.«

4. I § 15 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6 . Indeholdt udbytteskat tilbagebetales ikke til boer, der er fritaget for skat efter kildeskattelovens § 16, stk. 1.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

5. I § 19 a, stk. 2, 2. pkt., udgår »forud for aktieafståelsen«.

6. I § 27, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 4,» til: »§ 8, stk. 5,».

§ 10

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 27. juli 1993, foretages følgende ændring:

I § 2, stk. 2 , indsættes som litra e:

  • »e) ved omdannelsen bliver omfattet af den kreds af personer m.v., som er angivet i personskattelovens § 19 a, stk. 2-4.«

§ 11

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 2. september 1993, ændres i § 22 a, stk. 5, »§ 8, stk. 2, 1.-4. pkt., og stk. 3,» til: »§ 8, stk. 2, 1.-5. pkt.,».

§ 12

I lov nr. 421 af 25. juni 1993 om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) og forskellige andre skattelove. (Ensartet udbytte- og aktieavancebeskatning m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 4 , indsættes som 5., 6. og 7. pkt.:

»Såfremt den skattepligtige i båndlæggelsesperioden tegner nye aktier til overkurs i forhold til aktiernes handelsværdi, bortfalder retten til at anvende reglen i 1. pkt. Den skattepligtige kan i stedet anvende aktiernes handelsværdi umiddelbart før tegning til overkurs, og 3. pkt. finder da tilsvarende anvendelse. 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige inden afståelsen har tegnet nye aktier til overkurs i forhold til aktiernes handelsværdi.«

2. I § 19, stk. 5 , ændres »§ 6, stk. 4 eller 7« til: »§ 6, stk. 3, sidste pkt., stk. 4 eller stk. 7«.

3. I § 19 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Ved opgørelsen efter aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, 3. pkt., tages der alene hensyn til, om kursværdien af den skattepligtiges samlede beholdning af børsnoterede aktier den 19. maj 1993 eller senere har oversteget det angivne beløb ved udløbet af et indkomstår umiddelbart før en afståelse eller umiddelbart efter en erhvervelse af aktier af den omhandlede art.«

§ 13

I lov nr. 423 af 25. juni 1993 om ændring af ligningsloven og andre skattelove. (Lempelse af beskatning af ejerboliger m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for omlægninger af kontantlån, der finder sted den 27. juni 1993 eller senere, og § 2 har virkning for kontantlån, der udbetales den 27. juni 1993 eller senere.«

2. I § 5 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5 . § 1, nr. 6, § 3 og § 4 har virkning fra og med indkomståret 1993.«

§ 14

I lov nr. 428 af 25. juni 1993 om ændring af forskellige skattelove. (Beskatning af goodwill m.v.) foretages følgende ændringer:

1 . I § 8, stk. 4, sidste pkt. , indsættes efter »anskaffelsessummen«: », jf. dog stk. 5«.

2. I § 8 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5 . Den kontantomregnede anskaffelsessum for goodwill, der er erhvervet i perioden 18. november 1993-1. januar 1996, nedskrives ved opgørelsen af indskudskontoen efter virksomhedsskattelovens § 3, afkastgrundlaget efter virksomhedsskattelovens § 8 og kapitalafkastgrundlaget efter virksomhedsskattelovens § 22 a, stk. 5, med 10 pct. årligt.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.

3. I § 8, stk. 7 , der bliver stk. 8, affattes 1. pkt. og 2. pkt. således:

»Goodwill, der er erhvervet før den 19. maj 1993, og goodwill, der erhverves ved en overdragelse, hvor reglen i stk. 9 finder anvendelse, indgår med anskaffelsessummen uden kontantomregning ved opgørelsen af indskudskontoen efter virksomhedsskattelovens § 3, afkastgrundlaget efter virksomhedsskattelovens § 8 og kapitalafkastgrundlaget efter virksomhedsskattelovens § 22 a, stk. 5. Anskaffelsessummen nedskrives ved opgørelsen af indskudskontoen, afkastgrundlaget og kapitalafkastgrundlaget med 15 pct. årligt.«.

§ 15

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 27. juli 1993, foretages følgende ændring:

I § 7, stk. 4, indsættes efter »led i et ansættelses- eller aftaleforhold« ordene: »eller led i valg til en tillidspost«.

§ 16

Stk. 1 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med den 18. november 1993, jf. dog stk. 2-17.

Stk. 2 . § 1, nr. 1, 2 og 5, har virkning for driftsmidler, der er anskaffet den 19. maj 1993 eller senere.

Stk. 3 . § 1, nr. 3 og 4, har virkning for aktiver omfattet af afskrivningslovens § 3, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, der er anskaffet den 18. juni 1993 eller senere.

Stk. 4 . § 1, nr. 6 og 7, har virkning for aktiver, hvorom der den 19. maj 1993 eller senere er indgået kontrakt henholdsvis bindende aftale om levering.

Stk. 5 . § 2, nr. 4, 14 og 15, har virkning for afståelser den 18. november 1993 eller senere.

Stk. 6. Ved opgørelse af fortjeneste eller tab efter aktieavancebeskatningslovens § 6, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 7 og 8, ses for skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk 2, 1. pkt., eller fondsbeskatningsloven bort fra aktier, som er erhvervet den 18. november 1990 eller tidligere. 1. pkt. gælder ikke, såfremt den skattepligtige tegner nye aktier til overkurs i forhold til aktiernes handelsværdi, men den skattepligtige kan i så fald for aktier som nævnt i 1. pkt. anvende aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993 eller den 18. november 1993 i stedet for anskaffelsessummen. 1. pkt. gælder endvidere ikke for aktier som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 6, 2. pkt., som affattet ved denne lov.

Stk. 7 . § 2, nr. 12 og 13, og § 6, nr. 2-5, har virkning for udlæg den 18. november 1993 eller senere.

Stk. 8 . § 3, nr. 1, har virkning for mælkekvoter, der ejes den 18. juni 1993, eller som erhverves den 18. juni 1993 eller senere. Anvendes ejendommens ejendomsværdi pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10 pct. eller vurderingen efter vurderingslovens § 4 B som anskaffelsessum, finder § 3, nr. 1, dog alene anvendelse for mælkekvoter, der er erhvervet henholdsvis den 2. januar 1993 eller senere eller den 20. maj 1993 eller senere.

Stk. 9 . § 3, nr. 2, har virkning for mælkekvoter, der afstås den 18. juni 1993 eller senere. Ved afståelse af en mælkekvote den 18. juni 1993 eller senere, men inden den 18. november 1993, finder de hidtil gældende regler i lov nr. 427 af 25. juni 1993 om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven) og forskellige andre skattelove. (Ændret beskatning af erhvervsejendomme m.v.) anvendelse, såfremt disse fører til en lavere beskatning.

Stk. 10 . § 3, nr. 3 og 4, har virkning for ejendomme, der afstås den 19. maj 1993 eller senere.

Stk. 11 . § 5 har virkning for driftsmidler, der er anskaffet den 19. maj 1993 eller senere. Udlejningsdriftsmidler, der er anskaffet i tiden fra den 19. maj 1993 og til udgangen af indkomståret 1993, kan efter selskabets valg i stedet afskrives forlods med henlæggelser til investeringsfonds med virkning for indkomståret 1994.

Stk. 12 . § 6, nr. 1, § 7, nr. 1 og 2, samt § 9, nr. 3 og 4, har virkning for indkomståret 1993 og senere indkomstår. Det gælder dog ikke for boer, der er afsluttet inden den 18. november 1993.

Stk. 13 . § 7, nr. 3, § 8, nr. 5 og 7, samt § 9, nr. 1, 2 og 6, har virkning for indkomståret 1994 og senere indkomstår.

Stk. 14 . § 8, nr. 1, har virkning for omlægninger af kontantlån, der finder sted den 27. juni 1993 eller senere.

Stk. 15 . § 8, nr. 6, har virkning for anskaffelsessummen for ombygninger m.v., der fuldføres i indkomståret 1994 eller senere.

Stk. 16 . § 9, nr. 5, og § 12, nr. 3, har virkning fra den 19. maj 1993. I relation til aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3 og 5, har § 12, nr. 3, dog virkning fra den 10. december 1993.

Stk. 17 . § 13, nr. 1, har virkning for omlægninger af kontantlån og udbetaling af blåstemplede kontantlån, der finder sted den 27. juni 1993 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen