Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af befordringsfradrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændring:

I § 9 C, stk. 3, ændres »25 pct.« til: »50 pct.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1995 og har virkning fra og med indkomståret 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen