Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) (Ændringer i acontoskatteordningen m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 4, ophæves.

     Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. I § 29 A indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     » Stk. 3. Der beregnes ikke ordinær acontoskat for et datterselskab m.v., der ved den senest foreliggende skatteansættelse var sambeskattet med et moderselskab m.v. For et sådant datterselskab m.v. finder stk. 4 om acontoskat i forbindelse med indtræden af skattepligt tilsvarende anvendelse ved ophævelse af sambeskatning.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 29 B, stk. 1, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-8«.

4. I § 29 B indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

     » Stk. 2. For sambeskattede selskaber m.v. beregnes den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat for indkomståret hos moderselskabet m.v., jf. § 31.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

5. I § 29 B, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres i 1. pkt. »stk. 5« til: »stk. 6«.

6. I § 29 B, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres i 1. pkt. »stk. 5« til: »stk. 6«.

7. I § 29 B, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres i 3. pkt. »9 pct.« til: »7 pct.«

8. I § 29 B, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes 4. pkt. således:

»Godtgørelsen kan dog maksimalt udgøre 7 pct. af den højeste indkomstskat i indkomståret eller i et af de to seneste indkomstår forud for indkomståret.«

9. I § 29 B, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres i 1. pkt. »§ 29 A, stk. 5,» til: »§ 29 A, stk. 6,».

10. I § 29 B, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres to steder »21/2 pct.« til: »2 pct.«

11. I § 29 B, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 4-6«.

12. I § 29 C ændres »§ 29 A, stk. 2 eller 3,» til: »§ 29 A, stk. 2 eller 4,».

13. I § 29 D ændres i 1. pkt. »§ 29 B, stk. 5,» til: »§ 29 B, stk. 6,».

14. I § 29 D indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Indkomstårets ordinære acontoskat nedsættes med det udbetalte beløb i det omfang, beløbet overstiger de frivillige indbetalinger.«

15. I § 30 A, stk. 7, ændres »stk. 3-6« til: »stk. 3-5«, og »§ 29 A, stk. 3, 2. og 3. pkt.,» ændres til: »§ 29 A, stk. 4, 2. og 3. pkt.,».

16. I § 31 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     » Stk. 3 . For sambeskattede selskaber påhviler den samlede indkomstskat vedrørende indkomståret moderselskabet. Dette gælder også restskat, tillæg og renter. Tilsvarende tilkommer overskydende skat moderselskabet. De sambeskattede selskaber hæfter solidarisk for indkomstskat, acontoskat, restskat samt tillæg og renter vedrørende indkomståret.«

     Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

17. I § 31, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Reglerne i stk. 1 og stk. 2« til: »Reglerne i stk. 1-3«.

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 1994, jf. dog stk. 3 og 4.

     Stk. 3. § 1, nr. 4, har virkning fra og med indkomståret 1993.

     Stk. 4. § 1, nr. 16 og 17, har virkning for indkomstskat, acontoskat, restskat samt tillæg og renter vedrørende indkomståret 1993 og senere indkomstår.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Stavad

Officielle noter

Ingen