Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af arv og gave og forskellige skattelove (Lempelse af generationsskifteafgifter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991, som ændret ved § 3 i lov nr. 442 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»A. Der svares arveafgift af arvelodden efter nedenstående skala, når arven tilfalder arveladerens

 • a) ægtefælle (også den fraseparerede eller fraskilte),
 • b) afkom,
 • c) stedbørn og disses afkom,
 • d) plejebørn, der har haft bopæl hos arvelader i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos arveladeren sammen med plejebarnet,
 • e) afdøde barns eller stedbarns ægtefælle (ikke den fraseparerede eller fraskilte),
 • f) personer, der har haft fælles bopæl med arvelader i de sidste to år før dødsfaldet, samt personer, der tidligere har haft fælles bopæl med arvelader i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
 • g) forældre.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Arveloddens størrelse i kr.           Afgiften 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Ikke over 20.000 0 kr. 
  
   2. Over 20.000 men ikke over  100.000    0 kr. af   20.000 kr. 
  
                        og 5 pct. af resten 
  
   3. Over 100.000 men ikke over  200.000  4.000 kr. af  100.000 kr. 
  
                        og 13 pct. af resten 
  
   4. Over 200.000 men ikke over  500.000  17.000 kr. af  200.000 kr. 
  
                        og 18 pct. af resten 
  
   5. Over 500.000 men ikke over 1.000.000  71.000 kr. af  500.000 kr. 
  
                        og 24 pct. af resten 
  
   6. Over 1.000.000            191.000 kr. af 1.000.000 kr. 
  
                        og 32 pct. af resten 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Hvis den arv, der tilfalder arveladerens arvinger efter litra a, ikke overstiger 100.000 kr., er arven fritaget for afgift. Er arvingens arv over 100.000 kr., men under 200.000 kr., svares afgiften med 0 kr. af 100.000 kr. og 13 pct. af resten. Er arven 200.000 kr. eller derover, men under 500.000 kr., svares afgiften med 13.000 kr. af 200.000 kr. og 18 pct. af resten. Er arven over 500.000 kr., men under 1.000.000 kr., svares afgiften med 67.000 kr. af 500.000 kr. og 24 pct. af resten. Er arven 1.000.000 kr. eller derover, svares afgiften med 187.000 kr. af 1.000.000 kr. og 32 pct. af resten.

B. Når arven tilfalder andre personer end de under A nævnte, svares afgift af arvelodden efter følgende skala:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arveloddens størrelse i kr.           Afgiften 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Ikke over 100.000             20 pct. 

 2. Over 100.000 men ikke over 200.000   20.000 kr. af 100.000 kr. 

                       og 40 pct. af resten 

 3. Over 200.000 men ikke over 500.000   60.000 kr. af 200.000 kr. 

                       og 55 pct. af resten 

 4. Over 500.000             225.000 kr. af 500.000 kr. 

                       og 64 pct. af resten« 

 --------------------------------------------------------------------- 

2. I § 2, stk. 3, ændres »A-C« til: »A-B«.

3. I § 44, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »stedbørn og disses afkom« ordene: », barns eller stedbarns ægtefælle (ikke den fraseparerede eller fraskilte)».

4. § 44, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

5. § 44, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften betales under et for alt, hvad der i et kalenderår er ydet til hver enkelt af de pågældende personer. Der skal dog ikke betales afgift af beløb på ikke over 14.000 kr. årlig til et barns eller stedbarns ægtefælle og beløb på ikke over 20.000 kr. årlig til de øvrige personer omfattet af stk. 1.«

6. § 44, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det er uden afgiftsmæssig betydning, om de i stk. 2 og stk. 3, nr. 2, nævnte gavebeløb gives af fælleseje, skilsmissesæreje eller særeje, og om de indgår i modtagerens fælleseje, skilsmissesæreje eller særeje.«

7. I § 44 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Passivposter, der fastsættes efter kildeskattelovens § 33 D til udligning af gavemodtagerens eventuelle fremtidige skattetilsvar, fradrages inden gaveafgiftsberegningen. Beregningen af passivposter foretages af den told- og skatteregion, hvortil gaveanmeldelsen skal indgives.«

8. § 48, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Bortset fra § 7, § 8, § 9, stk. 1, § 11, stk. 1, § 12, § 21, stk. 4, 3. pkt., og § 33, stk. 1, 1. pkt., gælder afsnit II også for afgiften af gave, for så vidt reglerne efter deres indhold er anvendelige.«

§ 2

I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993, foretages følgende ændring:

I § 8, stk. 10, 2. pkt., ændres »kildeskattelovens § 33 A« til: »kildeskattelovens §§ 33 A eller 33 D«.

§ 3

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 33, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Dette gælder, selv om aktivernes værdi overstiger modtagerens andel i boet, hvis modtageren er arveladerens ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn. Adoptivforhold eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Indgår der i et udlæg aktiver, der er erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de aktiver, der er erhvervet først, for fortrinsvis at indgå i den del af overdragelsen, hvor der efter 1. pkt. kan indtrædes i boets skattemæssige stilling.«

2. Efter § 33 C indsættes:

» § 33 D. Hvis en person efter §§ 26 A, stk. 2, 26 B eller 33 C, stk. 1, eller aktieavancebeskatningslovens § 11 indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til aktiver, der er overdraget til den pågældende som hel eller delvis gave, skal der tages hensyn hertil ved henholdsvis afgiftsberegningen og indkomstbeskatningen. I tilfælde, hvor der skal erlægges gaveafgift, skal der i tilknytning til aktiverne i gaveopgørelsen optages passivposter til udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver. I tilfælde, hvor gaven skal indkomstbeskattes efter statsskattelovens § 4, litra c, nedsættes gavens værdi med et beløb svarende til en passivpost til udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte passivposter beregnes af skattemyndigheden efter anmodning fra gavemodtageren som 30 pct. af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiveren havde solgt aktivet på tidspunktet for dettes overdragelse. Hvis fortjenesten skulle medregnes ved opgørelsen af den særlige indkomst, udgør passivposten dog kun 25 pct. af fortjenesten. Hvis fortjenesten indgår i aktieindkomst fra unoterede aktier, udgør passivposten 20 pct. af fortjenesten. Hvis fortjenesten indgår i aktieindkomst fra børsnoterede aktier, udgør passivposten 12,5 pct. af fortjenesten. § 33 A, stk. 2, sidste pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Skattemyndighedens beregning af passivposter efter stk. 2 er bindende for både giver og modtager af en gave, medmindre den påklages efter reglerne i skattestyrelsesloven.«

3. § 75, stk. 1, nr. 4, affattes således:

 • »4) forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved beregning af passivposter efter §§ 33 A eller 33 D eller en afgørelse om forhåndsbesked efter § 33 A eller i forbindelse med anmodning om en sådan beregning eller afgørelse fortier oplysninger af betydning for denne.«

§ 4

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændring:

I § 4 A, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 33 A, stk. 1 og 2,» til: »§ 33 A, stk. 1 og 2, eller § 33 D,».

§ 5

I lov nr. 824 af 19. december 1989 om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), som ændret ved § 5 i lov nr. 445 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 2:

 • »3) Beregning af passivposter efter kildeskattelovens § 33 D i de tilfælde, hvor en gave er indkomstskattepligtig efter statsskattelovens § 4, litra c.«

2. § 23, stk. 1, nr. 4, affattes således:

 • »4) Værdiansættelser ved gaveafgiftsberegning og beregning af passivposter efter kildeskattelovens § 33 D.«

3. § 31, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset fristerne i stk. 3 og 4 skal sager, som Landsskatteretten har afvist, om værdiansættelser af aktiver og passiver efter kildeskattelovens § 16, stk. 4, om beregning af passivposter efter kildeskattelovens §§ 33 A eller 33 D, om bindende forhåndsbesked efter kildeskattelovens § 33 A samt om værdiansættelse i gaveafgiftssager indbringes for domstolene senest 1 år efter, at værdiansættelsen er foretaget, passivposten eller gaveafgiften beregnet eller forhåndsbeskeden givet.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2. § 1, nr. 1-6 og 8, har virkning for arveerhvervelser, hvor afgiftspligten indtræder den 1. januar 1995 eller senere, og for gaver ydet i kalenderåret 1995 eller senere. For arveerhvervelser, hvor afgiftspligten indtræder i 1995, og for gaver ydet i 1995, kan arvingen eller gavemodtageren vælge, at de hidtil gældende regler i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991, som ændret ved § 3 i lov nr. 442 af 30. juni 1993, i stedet skal finde anvendelse.

Stk. 3. § 1, nr. 7, § 2, § 3, nr. 2 og 3, § 4 og § 5 har virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 1995 eller senere.

Stk. 4. § 3, nr. 1, har virkning for udlæg fra et dødsbo, når afdøde er død den 1. juli 1995 eller senere.

Stk. 5. Hvor der ved en afgiftsberegning efter reglerne i lov om afgift af arv og gave skal ske sammenlægning mellem erhvervelser indtrådt dels før, dels efter nærværende lovs ikrafttræden, beregnes i de tilfælde, hvor reglerne i nærværende lov skal finde anvendelse, afgift af den samlede erhvervelse efter reglerne som affattet i nærværende lovs § 1. I det herved fremkomne afgiftsbeløb fradrages et beløb svarende til, hvad afgiften af de tidligere erhvervelser ville udgøre beregnet efter reglerne som affattet ved nærværende lovs § 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen