Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 C indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Vederlag for vedhængende renter i forbindelse med erhvervelse af rentebærende fordringer kan ikke fradrages, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af kursgevinstloven som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.«

2. I § 5 D indsættes efter 2. pkt.:

»Provisioner m.v. som nævnt i § 5, stk. 3, fordeles over låneperioden uanset størrelsen.«

3. Efter § 5 E indsættes:

» § 5 F. Såfremt en fordring er erhvervet for lånte midler og renteindtægter eller gevinster omfattet af kursgevinstloven som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, kan renteudgifter, kurstab, provisioner, præmier eller andre udgifter vedrørende lånet ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved erhvervelse af aktier i selskaber, der direkte eller indirekte i væsentligt omfang ejer fordringer som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Erhvervelse af fordringer for lånte midler efter stk. 1 anses for at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med erhvervelsen har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed betinger, eller hvis sammenhængen mellem erhvervelse og låneoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved erhvervelsen. Opnåelse af usædvanlig kredit sidestilles med låneoptagelse.

Stk. 4. Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 1 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.«

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 23. juni 1994, indsættes efter § 6 B:

» § 6 C. Tab på fordringer kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af denne lov som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for udgifter og tab, der vedrører tiden efter den 30. november 1994.

Stk. 3. Såfremt vedhængende renter af en fordring som nævnt i § 1, nr. 1, forfalder efter den 30. november 1994, fordeles vederlaget over perioden mellem erhvervelsen af fordringen og renternes forfaldstidspunkt.

Stk. 4. Udgifter i forbindelse med lån som nævnt i § 1, nr. 3, der ikke er indfriet inden den 30. november 1994, fordeles over den periode, de vedrører.

Stk. 5. Tab på fordringer omfattet af § 2, der er erhvervet inden den 30. november 1994 og afstås efter dette tidspunkt, fordeles over den periode, tabet vedrører.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen