Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

(Invalideforsikringer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 836 af 28. september 1994, foretages følgende ændring:

I § 4, stk. 1, ændres »forsikringsselskaber« til: »livsforsikringsselskaber«, og »forsikringsvirksomhed« ændres to steder til: »livsforsikringsvirksomhed«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for forsikringer, der oprettes den 1. januar 1996 eller senere.

Stk. 3. De hidtil gældende regler i pensionsbeskatningsloven finder fortsat anvendelse for forsikringer, der er oprettet før den 1. januar 1996, jf. dog stk. 4-7.

Stk. 4. Fra og med indkomståret 1996 finder pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 19 ikke anvendelse for forsikringer i skadesforsikringsselskaber, der er oprettet før den 1. januar 1996. For indkomståret 1995 finder pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 19 alene anvendelse på forfaldne præmier, som højst må dække risikoen for et år frem i tiden, og kun når præmierne betales til en ordning i et skadesforsikringsselskab, som ikke umiddelbart kan etableres i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvis forsikringstagerens invaliditet er indtrådt inden den 1. januar 1996.

Stk. 6. Fra og med den 30. november 1994 finder bestemmelserne i pensionsbeskatningslovens § 41 ikke anvendelse ved overførsel til en forsikring i et skadesforsikringsselskab. Indtil den 1. januar 1996 finder pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 3, nr. 3, dog fortsat anvendelse ved overførsel af forfaldne præmier, som højst må dække risikoen for et år frem i tiden, og kun når præmierne overføres til en ordning i et skadesforsikringsselskab, som ikke umiddelbart kan etableres i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Stk. 7. Fra og med den 13. december 1994 finder pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 19 ikke anvendelse for forsikringer i skadesforsikringsselskaber, hvis indbetalingen til skadesforsikringsselskabet må anses for at hidrøre fra en udbetaling fra en tilsvarende ordning i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen