Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m.

Finants-Min. (Rigsdags-Tid. 1868. Landsth.Tid. S.178-82, 208-24, 39-40, 1111-64, 1171-1234; 1984, 85, 2042-62. Folketh. Tid. S. 4728-44, 5005-36, 5304-27. Tillæg A S. 1703-18, 2497-2502, 2637-40. Tillæg B S. 443-54, 873-74. Dep.Tid. f. 1869 S. 217-19).


Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, m. m. Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: § 1. Fra 1ste April 1870 vil her efter en af Kongen nærmere approberet Plan hvert Aar blive trukket to Classelotterier, hvert paa 50,000 Lodder i 6 Classer, med en Gevinstsum for hvert Lotteri af ialt 1,006,150 Rd., hvortil Prisen for et heelt Lod til alle 6 Classer fastsættes til 25 Rd. Trækningen af det ene Lotteri begynder i April og af det andet i October eller November. Af Indskudssummen beregnes som Rabat til Statskassen 10 Procent og i Provision til Collecteurerne samt til Administrationsomkostninger 6 Procent. Lodsedlerne, der betegnes med et enkelt Tal, udstedes som hele, halve, fjerde- og ottendedeels. - Trækningen af Lotteriet skeer under Tilsyn og Ledelse af den anordnede bestandige Justitsdirection, der også, i Overeensstemmelse med Instrux af 3die Februar 1821 for bemeldte Direction, har at afgjøre de herunder mulig opstaaende Tvivlsspørgsmaal og Tvistigheder. - Forsaavidt en forøgelse eller Indskrænkning af Loddernes Antal senere maatte findes hensigtsmæssig, vedtages ved Fornødne herom i den aarlige Finanslov. § 2. Al anden Foranstaltning af Lottospil her i Riget eller Colligeren for samme saavelsom af Colligeren her i Landet for fremmede Lotterier eller Falbydelse af disses Lodsedler, ligesom Besørgelsen af dermed i Forbindelse staaende Forretninger, skal være forbudt under en Bøde fra 100 Rd. til 1,000 Rd. - De alt meddeelte særlige Tilladelser til Lottospil vedblive dog at være gjældende for den Tid, for hvilken de ere givne, og der skal derhos fremtidig kunne meddeles Bevilling til Lotterier i udelukkende veldædige Øiemed og med indskræntet Afsætningskreds saasom til en By eller et Amt, ligesom ogsaa Bevilling skal kunne tilstaaes til Oprettelsen af Lotterier eller Fortsættelsen af bestaaende Lotterier, der ere forbundne med andre Foretagender og kun fremtræde som Middel til disses Befordring. Ligeledes kan der, naar særegne Omstændigheder tale derfor, meddeles Bevillinger til Tombolaer. § 3. Lodsedlerne til Classelotteriet forhandles gjennem de autoriserede Classelottericollecteurer, og det forbydes alle Andre at drive Handelsforretning med disse Lodsedler. - Ligeledes forbydes det Alle at drive handelsforretning med Beviser for Andele i Retten efter Lodsedler, indenlandske eller fremmede, (de saakaldte Andeelslodsedler), selv om der gives de enkelte Beviser Form af Interessentskabsbeviser eller Lignende. - Overtrædelse af de fornævnte Forbud straffes med en Bøde fra 100 Rd. til 500 Rd. § 4. Under samme Straf som den i § 2 fastsatte forbydes det her i Landet særskilt at afhænde eller udbyde til Salg Retten til for en enkelt eller enkelte Trækninger at deltage i Gevinstfordelingen efter udenlandske saakaldte Præmieobligationer eller andre i Classe dermed staaende Obligationer, selv om saadan Afhændelse fremtræder under Form af et tilsyneladende Salg af selve Obligationen eller under Form af nogen anden Retshandel, naar det af Retten kan skjønnes, at denne er valgt i det Øiemed derved at unddrage sig det ovennævnte Forbud. § 5. Bekjendtgjørelse i indenlandske Tidender af fremmede Lotteriplaner og af Avertissementer om de efter §§ 2-4 her i Landet iøvrigt forbudte Foretagender og Falbydelser ansees med en Bøde af indtil 100 Rd., saaledes at Ansvaret bedømmes efter de i Lov af 3die Januar 1851 § 3 fastsatte Regler, dog at den, der bærer Ansvaret for Tidenden, ikke kan tiltales eller straffes for Optagelsen af saadanne Bekjendtgjørelser, førend det er ham betydet af vedkommende Politimyndighed, at den maa ansees for ulovlig. Samme Straf ifalder den, der paa anden Maade udbreder Planer for fremmede eller ikke autoriserede indenlandske Lotterier. § 6. Overtrædelser af denne Lov paatales som offentlige Politiforseelser. Bøderne tilfalde statskassen. § 7. Denne Lov træder i kraft den 1ste April 1870. Fra samme Tid bortfalde Pl. 4 Decbr. 1767, Pl. 20 Decbr. 1771, Pl. 24 Jan. 1806, Pl. 12 Sept. 1823 samt Lov 22 Decbr. 1850 § 5, forsaavidt det deri omhandlede Forbud mod Lottospil og Colligeren for fremmede Lotterier angaaer. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • § 67 i Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil er sålydende:

  “§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
  1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.
  2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
  3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.
  4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.
  5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
  6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.
  7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.”

  Lovens § 66, stk. 1, er sålydende:

  ”§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”