Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Momsreglement, andre bestemmelser


Indledning

Forskellige godtgørelsesordninger mv

Modermælkserstatninger

Udenlandske virksomheders opkøb mv af varer til udførsel

Københavns Grønttorv

Diplomater, internationale organisationer m fl

Diplomater m fl

Nato-hovedkvarterer og udenlandsk nato-personel 7

EF-Kommissionen

Udenrigs personbefordring

Forsikringsvirksomhed uden for EF

Udenlandske virksomheders indkøb mv til brug her i landet

Tilbagebetaling af moms

Tilbagebetaling af olie-, el-, gas- og kulafgift

Generelle betingelser

Blanket

Periode

Minimumsbeløb

Erklæringer

Tidsfrist

Dokumentation

Attestation

Kontrol

Udbetaling

Tilbagebetaling af moms i andre EF-lande

Tilbagebetaling af moms til museer

Kulturværdiudvalget

Ikrafttræden

Museer

Ansøgning

Tilbagebetaling

Godtgørelse af visse energiafgifter

Leverancer af olie, el, gas og kul

Fravigelser

Varmeleverancer

Dokumentation

Leverancer af olie, el, gas og kul

Varmeleverancer

Regnskab

Opgørelse og udbetaling af godtgørelsesbeløb

Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter

Bilag

Bilag 1 Oversigt over energiafgiftssatserne

Bilag 2 Fortegnelse over statslige og statsstøttede museer

Indledning

Bestemmelserne om de forskellige godtgørelsesordninger mv for moms er med hjemmel i lovens § 30a, § 39, stk 1-3, § 39a og 39b indeholdt i bekendtgørelser eller fastsat administrativt.

De pågældende godtgørelsesordninger mv er etableret med vidt forskellige begrundelser, fx

- nedsættelse af forbrugerprisen på visse konsummælksprodukter mv,

- friholdelse af eksportvarer for moms,

- hensynet til momsmæssig ligestilling mellem danske og udenlandske flyselskaber og rederier,

- hensynet til indgåede aftaler (konventioner mv) vedrørende diplomater m fl,

- for at undgå dobbeltbeskatning af momsbelagte omkostninger vedrørende udenlandske virksomheders erhvervsmæssige indkøb til brug her i landet (8. momsdirektiv),

- hensynet til momsmæssig ligestilling mellem danske museer og udenlandske opkøbere af kunstværker.

De nærmere regler, der knytter sig til ovennævnte godtgørelsesordninger mv, er - i det omfang opgaverne varetages af toldvæsenet - beskrevet i de følgende afsnit.

Der er endvidere givet en samlet beskrivelse af de væsentligste regler vedrørende godtgørelsesordningen for visse energiafgifter , som gælder for stort set samtlige momsregistrerede virksomheder.

Distriktstoldkamrene er bemyndiget til at træffe afgørelser i alle spørgsmål vedrørende de forskellige godtgørelsesordninger mv på grundlag af loven, bekendtgørelserne og de bestemmelser, der er optaget i kapitlet.

Forskellige godtgørelsesordninger mv

Modermælkserstatninger

I medfør af § 30a i momsloven er der etableret en ordning vedrørende delvis refusion af moms af modermælkserstatninger, der sælges til direkte forbrug på hjemmemarkedet.

Der har indtil den 1.1.1985 været ordninger om delvis refusion af moms af konsummælksprodukter mv samt margarine, der var solgt på hjemmemarkedet.

Endvidere har der i medfør af lov om administration af EF's forordninger for landbrugsvarer indtil den 26.5.1985 været etableret en tilsvarende ordning vedr. tilskud til nedsættelse af forbrugerprisen på smør.

For så vidt angår de tidligere gældende godtgørelsesordninger henvises der til kap 2, bkg. ad § 30 a, f f.

Reglerne om delvis refusion af moms af modermælkserstatninger er fastsat i M f S og A's bkg. nr 655 af 17.12.1984.

Ordningen går i korthed ud på, at toldvæsenet fra den 1.1.1985 varetager administrationen, herunder udbetaling og kontrol, af refusionsordningen vedr. modermælkserstatninger.

Virksomheder, der er autoriseret til fremstilling af modermælkserstatninger i h.t. landbrugsministeriets bestemmelser eller registreret som importør hos Statskontrollen med mejeriprodukter og æg mm, kan som delvis refusion af momsen få udbetalt et refusionsbeløb på 8 kr 33 øre pr kg (pulverformig) modermælkserstatninger, der sælges til direkte forbrug på hjemmemarkedet.

Der kan også udbetales refusion af moms for flydende brugsklar modermælkserstatning. Refusionsbeløbet udgør 1 kr 20 øre pr liter flydende brugsklar modermælkserstatning.

Der udbetales for tiden kun refusion til ganske få virksomheder.

Refusionsbeløbene udbetales af virksomhedens toldkammer på grundlag af månedlige opgørelser på blanket R 29 1. Der kan ske forskudsvis udbetaling af refusion.

Anvender en virksomhed modermælkserstatninger, hvortil der er opnået refusion, til andet end direkte forbrug på hjemmemarkedet (fx eksport), skal virksomheden angive og indbetale refusionsbeløbet til toldkamret ligeledes ved anvendelse af blanket R 29 1. Færøerne, Grønland og Kbh's Frihavn anses ikke som hjemmemarkedet.

Toldkamret bedes i det almindelige kontrolarbejde være opmærksom på muligheden for, at autoriserede fabrikker/registrerede importører eller grossister mv afsætter refusionsvarer til andet end direkte forbrug her i landet.

Udenlandske virksomheders opkøb mv af varer til udførsel

Efter lovens § 39, stk 1, fastsætter skatteministeren bestemmelser om tilbagebetaling af moms, som udenlandske virksomheder har betalt ved køb, bearbejdning mv, opbevaring eller transport af varer, der udføres til udlandet.

De nærmere regler er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse nr 115 af 23 marts 1983 om tilbagebetaling af merværdiafgift ved udenlandske virksomheders udførsel af varer.

Udenlandske virksomheder, der her i landet erhvervsmæssigt køber varer, som ikke udføres ved sælgerens foranstaltning, kan få tilbagebetalt momsen på varerne, når de er udført til udlandet.

Moms, der er betalt for bearbejdning mv, opbevaring eller transport af varer, der udføres til udlandet kan også tilbagebetales.

Betingelserne for tilbagebetaling er:

1. Momsen skal udgøre mindst 500 kr.

2. Varerne skal frembydes for toldvæsenet ved udpassagen.

3. Den udenlandske virksomhed eller dennes repræsentant skal ved toldekspeditionen afgive en udførselsangivelse sammen med den faktura, leverandøren har udstedt.

4. Udførselsangivelsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn og adresse.

5. Den udenlandske virksomhed skal i udførselsangivelsen afgive erklæring om, at virksomheden ikke er eller skal registreres her i landet efter momsloven.

6. Den udenlandske virksomhed skal til brug for udbetalingen af momsbeløbet oplyse navn og adresse samt eventuelt postkontonummer.

Efter udførselskontrollens attest om, at udførsel har fundet sted, udleveres eksportørblanket I til den udenlandske virksomhed. For landbrugsvarer, angivet til udførsel på udførselsangivelse A 30, indsendes eksportørblanket II til Direktoratet for Markedsordningerne. Kontrol- og ekspeditionsblanketten sendes sammen med afgivne fakturaer til leverandørens hjemtoldkammer. Fremsendelsen skal finde sted i speciel kuvert med tydelig markering om, at ekspeditionen vedrører tilbagebetaling af moms ved udenlandske virksomheders udførsel af varer.

Udførselsangivelsen grundregistreres ved hjemtoldkamret i A-listen.

Forinden leverandørens hjemtoldkammer foretager edb-registrering og udbetaling, kontrolleres ved henvendelse til DT6 (Nord), om den udenlandske virksomhed er registreret her i landet.

Toldkamret påser, at leverandøren er registreret, og sikrer sig i fornødent omfang, at det pågældende salg er medregnet til leverandørens momspligtige omsætning.

Beløbene udbetales ved indsætning på den udenlandske købers postkonto eller ved udbetalingskort.

Der kan ikke udbetales momsgodtgørelse for varer, der medbringes til udlandet som håndbagage eller forsendes som rejsegods.

Der kan heller ikke udbetales godtgørelse for moms af reparationer foretaget på udenlandske køretøjer. Momsen af reparationer på visse udenlandske køretøjer kan dog godtgøres efter reglerne om tilbagebetaling af moms mv til udenlandske virksomheder, der ikke er etableret her i landet, jf afsnittet herom i dette kapitel.

Københavns Grønttorv

Udenlandske virksomheder (gartnere mv), der køber varer på Københavns Grønttorv hos forskellige leverandører, kan i forbindelse med udførslen afgive en udførselsangivelse sammen med de fakturaer, leverandørerne på grønttorvet har udstedt.

Udførselstoldkamret udbetaler herefter momsbeløbet til den udenlandske virksomhed og fremsender kopi af fakturaerne til de enkelte leverandørers hjemtoldkammer med påtegning om, at momsbeløbet er udbetalt til den udenlandske virksomhed.

Udførselstoldkamret vil forinden udbetalingen stikprøvevis kunne anmode de toldkamre, hvor de pågældende leverandører er hjemmehørende, om at kontrollere, at leverandørerne er registreret og har medregnet det pågældende salg til den momspligtige omsætning.

Diplomater, internationale organisationer m fl

Virksomheder, der her i landet leverer varer og momspligtige ydelser til diplomatiske udsendinge m fl, skal betale moms efter lovens almindelige regler.

Efter lovens § 39, stk 2, fastsætter skatteministeren, om og i hvilket omfang der kan ydes godtgørelse for moms, som diplomatiske udsendinge m fl har betalt ved køb her i landet.

Diplomater m fl

Diplomatiske repræsentationer og visse internationale organisationer samt hertil knyttede personer med diplomatisk status m fl kan efter aftale mellem Udenrigsministeriet og Skatteministeriet på visse betingelser få godtgjort den betalte moms for følgende varer og tjenesteydelser:

- Køretøjer mv.

- Radioer, fjernsyn mv.

- Husholdningsartikler.

- Møbler mv.

- Indkvartering på hotelværelse, såfremt vedkommende ikke har anden bopæl her i landet.

- Høreapparater mv.

- Beklædning til chauffører m fl.

- Kontorartikler mv.

- Honorarer vedrørende køb eller leje af fast ejendom mv i ambassadens navn.

- Opvarmning mv.

- Bygnings- og reparationsarbejde mv vedrørende fast ejendom, der ejes af den udenlandske stat.

- Husleje for erhvervslejemål.

Der skal beregnes moms i samme omfang, som der skal betales told ved salg af køretøjer mv her i landet, hvis Udenrigsministeriet har godtgjort momsen, og hvis køretøjerne mv sælges inden 2 år efter købet. Momsning kan dog undlades, hvis der fremlægges dokumentation for, at Udenrigsministeriet ikke har ydet godtgørelse.

Godtgørelsesordningen varetages af Udenrigsministeriet.

Der er endvidere etableret en særlig ordning, hvorefter moms af benzin og dieselolie, som udenlandske diplomater køber ved benzinselskabernes salgstanke, godtgøres selskaberne.

Denne godtgørelsesordning varetages af benzinselskabernes lokale Told- og Skatteregion.

Nato-hovedkvarterer og udenlandsk nato-personel

Der er indgået aftale mellem Forsvarsministeriet og Skatteministeriet, hvorefter der i samme omfang som til diplomater og på de samme betingelser kan ydes godtgørelse af den betalte moms for køb af varer og tjenesteydelser, der er bestemt til

- herværende NATO-hovedkvarterers officielle brug,

- herværende NATO-hovedkvarterers messer, klubber og restauranter,

- udenlandsk militært og civilt personel tilknyttet hovedkvartererne og

- udenlandske militære NATO-styrker på øvelse i Danmark eller i transit gennem Danmark.

Godtgørelsesordningen varetages af Forsvarsministeriet.

Den betalte moms af benzin, som er indkøbt og anvendt ved kørsel foretaget af og for ovennævnte hovedkvarterer samt hovedkvarteret i Kolsås, Norge, kan godtgøres i samme omfang og på samme måde som benzinafgiften.

Denne godtgørelsesordning varetages af Told- og Skatteregion Randers.

EF-Kommissionen

Efter artikel 3 og 4 i Protokol vedrørende De europæiske Fællesskabers Privilegier og Immuniteter skal medlemsstaterne træffe egnede forholdsregler med henblik på fritagelse eller tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter samt told i forbindelse med større indkøb til brug for EF.

Disse bestemmelser finder også anvendelse ved levering af tjenesteydelser i forbindelse med kontrakter mellem EF-Kommissionen og private eller offentlige organer, fx om gennemførelse af forskellige forskningsprojekter.

Det er aftalt mellem EF-Kommissionen og Skatteministeriet, at disse afgifts- og toldlempelser her i landet tilrettelægges som en fritagelsesordning. Tjenesteydelser, der udføres for EF's regning, ligestilles derved med en eksporttransaktion.

Told- og Skatteregionerne kan efter ansøgning meddele momsregistrerede virksomheder, der leverer varer eller momspligtige ydelser til brug for EF-kommissionen, fritagelse for beregning af moms på betingelse af, at der fremlægges dokumentation i form af kontrakt, fakturaer mv.

Hvis en virksomhed ved en fejltagelse el lign ikke har fået tilladelse og derfor beregner moms ved salg til EF-Kommissionen, kan Kommissionen få momsen tilbagebetalt.

Ansøgning herom bilagt fornøden dokumentation sendes til Told- og Skatteregion Nærum, der foretager tilbagebetalingen.

Udenrigs personbefordring

Efter lovens § 39, stk 3, kan skatteministeren fastsætte, i hvilket omfang der kan ydes godtgørelse af moms, som transportvirksomheder har betalt i forbindelse med udenrigs personbefordring.

Registrerede flyselskaber og rederier kan - med de begrænsninger, der følger af lovens § 16, stk 3 - til den indgående moms medregne momsen af køb mv, som vedrører udenrigs personbefordring med fly eller skib.

Flyselskaber og rederier, der ikke er registreret for afsætning af varer og momspligtige ydelser, men som udfører udenrigs personbefordring, kan efter anmodning registreres og derved opnå fradragsret for moms af køb mv, der vedrører den udenrigs personbefordring med fly eller skib.

Ved beregningen af den fradragsberettigede andel af momsen på varer og ydelser, som kun delvis kan medregnes til den indgående moms, sidestilles omsætningen ved udenrigs personbefordring med omsætning af varer og momspligtige ydelser. De almindeligt gældende regler om opgørelse af den indgående moms finder herefter tilsvarende anvendelse. Ved eventuel ændring af den ved anskaffelsen af et investeringsgode opnåede fradragsret, fx ved ændring af omsætningsfordelingen, anvendes reglerne i bekendtgørelse om regulering af indgående moms for investeringsgoder.

Flyselskabers udgifter til bespisning af passagerer på landjorden i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger i flytrafikken kan i almindelighed ikke medregnes ved opgørelsen af den indgående moms.

Flyselskaber - herunder charter-flyselskaber - kan medregne momsen i forbindelse med udgifter til bespisning af passagererne til den indgående moms, hvis selskaberne er forpligtet hertil enten i henhold til internationale aftaler eller i henhold til indgået kontrakt.

I andre tilfælde, fx hvor bespisningen ydes som kulance fra flyselskabernes side, er der ikke fradragsret for de omhandlede udgifter.

Flyselskabernes udgifter til hotelophold (betaling for overnatning + eventuel morgenmad inkluderet i prisen) kan ikke fradrages ved opgørelsen af den indgående moms.

Der skal betales moms ved salg mv af driftsmidler og investeringsgoder (bortset fra fly og skibe på 5 BRT og derover), for hvilke momsen helt eller delvis har kunnet medregnes til virksomhedernes indgående moms, jf bekendtgørelse om delvis fradragsret for merværdiafgift og bekendtgørelse om regulering af indgående afgift for investeringsgoder.

De registrerede flyselskaber og rederier er omfattet af lovens almindelige kontrol- og regnskabsbestemmelser mv.

Forsikringsvirksomhed uden for EF

Efter lovens § 39, stk 3, fastsætter skatteministeren, i hvilket omfang der ydes godtgørelse af moms, der er betalt i forbindelse med bank-, finansierings- samt forsikringsvirksomhed i lande uden for EF.

Forsikringsselskaber , der er etableret her i landet, kan opnå godtgørelse af betalt moms her i landet, der vedrører selskabernes forsikringsvirksomhed i lande uden for EF.

Forsikringsselskaber, der ønsker godtgørelse af moms, skal registreres hos toldvæsenet.

Godtgørelse af moms på køb af varer og ydelser her i landet kan med de i lovens § 16, stk 3, anførte begrænsninger opnås efter følgende regler:

Som godtgørelsesberettiget moms anses en andel af den samlede moms i et år på købte varer og ydelser, svarende til forholdet i det pågældende år mellem præmieindtægter hidrørende fra forsikringsvirksomhed i lande uden for EF og de samlede præmieindtægter.

Selskabets præmieindtægter hidrørende fra forsikringsvirksomhed uden for EF er:

1. Præmieindtægter for direkte forsikringer med forsikringstagere, der er etableret uden for EF. Indtægter fra selskabernes agenturer, der er oprettet i lande uden for EF, kan dog kun medregnes med 25 pct.

2. Præmieindtægter for genforsikringskontrakter, der indgås med selskaber (cedenter), der er etableret uden for EF.

3. Præmieindtægter fra forsikring af varer, der transporteres til steder uden for EF. Selskaberne kan vælge at opgøre denne indtægt som 25 pct af de samlede præmieindtægter fra vareforsikring.

De samlede præmieindtægter er selskabets samlede ikke-reserveregulerede bruttopræmier (dvs de samlede faktiske indtjente præmier).

Ved eventuel ændring af den ved købet af et investeringsgode opnåede fradragsret, fx ved ændring af omsætningsfordelingen, anvendes reglerne i bekendtgørelse om regulering af indgående afgift for investeringsgoder.

Ved salg mv af driftsmidler og investeringsgoder, for hvilke der er ydet delvis godtgørelse af moms, skal der betales moms, jf bekendtgørelse om delvis fradragsret for merværdiafgift og bekendtgørelse om regulering af indgående afgift for investeringsgoder.

De registrerede forsikringsselskaber er i øvrigt omfattet af lovens alminde

lige kontrol- og regnskabsbestemmelser mv.

For bank- og finansieringsvirksomhed er der ikke etableret en tilsvarende ordning.

Udenlandske virksomheders indkøb mv til brug her i landet

Efter lovens § 39a fastsætter skatteministeren regler, hvorefter der ydes momspligtige virksomheder, der ikke er etableret her i landet, tilbagebetaling af den moms, der er betalt for varer og momspligtige ydelser til virksomhedernes erhvervsmæssige brug her i landet.

Tilbagebetaling sker dog kun for køb, som af registrerede virksomheder her i landet kan medregnes til den indgående moms.

De nærmere regler er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse nr 420 af 23 september 1980 om tilbagebetaling af merværdiafgift til udenlandske virksomheder. Reglerne er beskrevet på dansk, tysk, engelsk og fransk i vejledning Y 64.

Ordningen, omfatter også tilbagebetaling af afgift af olie, kul, gas og el. Ordningen administreres af DT 6 (Nord).

Tilbagebetaling af moms

Udenlandske virksomheder, der ikke har forretningssted, bopæl el lign her i landet, kan efter ansøgning få tilbagebetalt moms for varer og momspligtige ydelser, der er købt eller indført til disse virksomheders erhvervsmæssige brug her i landet.

Tilbagebetalingen sker til udenlandske virksomheder, der ville være omfattet af bestemmelserne om registrering efter §§ 5 og 6 i momsloven, såfremt virksomheden var beliggende her i landet. Rejsebureauvirksomhed, forsikringsvirksomhed samt bank- og finansieringsvirksomhed er således ikke omfattet af adgangen til tilbagebetaling.

I det tidsrum ansøgningen vedrører, må virksomheden ikke have haft omsætning af varer og momspligtige ydelser her i landet, bortset fra transport af varer direkte til eller fra udlandet eller i transit.

Tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder kan kun ske i samme omfang, som danske virksomheder kan medregne momsen af indkøb af tilsvarende art til den indgående moms efter momslovens §§ 15 og 16.

Med hensyn til benzinselskabers kreditkortsystemer henvises der til afgørelsen i kap 9.

Tilbagebetaling af olie-, el-, gas- og kulafgift

Udenlandske virksomheder kan samtidig med momsen få tilbagebetalt den olie-, el-, gas- og kulafgift (energiafgifterne), som er betalt for varer, der er købt eller indført til disse virksomheders erhvervsmæssige brug her i landet. Tilbagebetaling kan dog kun ske i samme omfang, som virksomheden kan få tilbagebetalt moms af de pågældende varer. Det betyder bl a, at der ikke kan tilbagebetales afgift ved indkøb af olie til personmotorkøretøjer, bortset fra turistbusser.

Generelle betingelser

Blanket

Ved ansøgning om tilbagebetaling skal virksomheden anvende blanket R 86 1.

Periode

Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst 3 måneder og højst et kalenderår. Perioden kan være kortere end 3 måneder, når det drejer sig om den sidste del af et kalenderår. Ansøgningen kan også omfatte køb i en forløben del af et kalenderår, som ikke er omfattet af en tidligere ansøgning.

Minimumsbeløb

Ansøgningen skal vedrøre et momsbeløb på mindst l 500 kr. Hvis de omfatter et kalenderår eller resten af et kalenderår, skal beløbet være mindst 200 kr. Ved afgørelse af, om kravene til minimumsbeløbet er opfyldt, ses der bort fra olieafgift mv.

Erklæringer

I ansøgningen afgiver ansøgeren bl a erklæring om formålet med købene mv (fx »international transport af varer fra . . . til . . . den . . .«, eller »deltagelse i den internationale udstilling . . . i . . . fra . . . til . . ., stand nr . . .«).

Endvidere afgives erklæring om, at virksomheden ikke i tilbagebetalingsperioden har leveret varer eller præsteret momspligtige ydelser, der medfører momspligt i Danmark.

Tidsfrist

Ansøgninger skal være DT 6 (Nord) i hænde senest den 30 juni efter det år, som ansøgningen vedrører.

Dokumentation

Sammen med ansøgningen indsendes de originale fakturaer, fortoldningsbegæringens debetnota eller enhedsdokumentets eksemplar nr. 5 (toldkvittering). Dokumentationen tilbagesendes af nævnte toldkammer inden en måned.

Attestation

Den første ansøgning skal vedlægges en erklæring om, at virksomheden driver momspligtig virksomhed. Erklæringen gælder 1 år fra udstedelsesdagen.

For virksomheder, der er hjemmehørende i et andet EF-land, attesteres af den kompetente offentlige myndighed (i almindelighed den lokale skatte- og afgiftsforvaltning eller toldforvaltning), at virksomheden er momspligtig. Endvidere attesteres virksomhedens registreringsnummer.

For virksomheder hjemmehørende i et land uden for EF, må en kompetent (offentlig) myndighed attestere, at virksomheden udøver erhvervsvirksomhed der.

Kontrol

DT 6 (Nord) kan rette henvendelse til det toldkammer, i hvis distrikt leverandøren til den udenlandske virksomhed er beliggende, for bistand i forbindelse med kontrollen af ansøgning og dokumentation.

Som et led i kontrollen tager DT 6 (Nord) udskrift af bilag, der efter deres art og indhold må antages at have særlig kontrolmæssig værdi, fx hvis bilaget indicerer, at leverandøren kan have anført moms i fakturaen uden at være registreret hos toldvæsenet.

Fakturaudskrifterne sendes månedligt til leverandørernes hjemtoldkammer, hvor udskrifterne indgår i det almindelige kontrolmateriale vedrørende virksomhederne.

I forbindelse med det almindelige kontrolarbejde i virksomhederne skal toldkamrene tage udskrift af kreditnotaer til udenlandske vognmænd. Udskrifterne sendes til Regnskabsafdelingen, Distriktstoldkammer 6 (Nord), hvor de vil indgå som kontrolgrundlag vedrørende tidligere ansøgninger.

Udbetaling

Behandlingen af rettidigt modtagne og behørigt dokumenterede ansøgninger afsluttes ved tilbagebetaling inden 6 måneder fra ansøgningens modtagelse hos DT 6 (Nord). Omkostninger ved udbetaling af beløbet uden for Danmark påhviler virksomheden.

Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter

Udenlandske virksomheder, som opfylder de almindelige betingelser for tilbagebetaling af afgift, kan opnå fremskyndet (månedsvis) tilbagebetaling af olie-, el-, gas- og kulafgift (energiafgifter) på samme betingelser som virksomheder, der er momsregistreret her i landet, det vil bl.a. sige, at energiafgifterne tilsammen skal udgøre mindst 30 000 kr om året.

Ordningen administreres af DT 6 (Nord) ved hjælp af et bevillingssystem.

Ved ansøgning om fremskyndet tilbagebetaling skal virksomheden anvende blanket P 128.

Den enkelte månedsvise tilbagebetaling skal omfatte et energiafgiftsbeløb på mindst 5 000 kr. Tilbagebetalingen kan dog omfatte flere måneder under et.

Tilladelsen til månedsvis tilbagebetaling af energiafgifterne omfatter kun selve energiafgiftsbeløbene. Momsen af energiafgifter godtgøres sammen med momsen af virksomhedens øvrige erhvervsmæsssige indkøb her i landet ved anvendelse af blanket R 86 1. Virksomheder med bevilling til fremskyndet tilbagebetaling må ikke anvende blanket R 86 1 ved ansøgning om tilbagebetaling af energiafgifter.

Tilbagebetaling af moms i andre EF-lande

De øvrige EF-lande har gennemført tilsvarende ordninger vedrørende tilbagebetaling af moms i henhold til EF's 8. momsdirektiv.

Der kan dog forekomme mindre afvigelser, bl a som følge af, at de nationale begrænsninger i fradragsretten (lovens § 16, stk 3) er opretholdt, indtil der eventuelt gennemføres fælles EF-bestemmelser. Fx har Tyskland ikke fastsat sådanne begrænsninger i fradragsretten.

De nærmere regler om tilbagebetaling af moms er indeholdt i vejledninger, som danske virksomheder kan få ved henvendelse til det enkelte EF-lands kompetente myndigheder.

Til brug ved danske virksomheders ansøgning om tilbagebetaling af moms, der er betalt i andre EF-lande, kan distriktstoldkamret give erklæring om virksomhedens status efter momsloven.

Distriktstoldkamret kan afgive erklæring herom for enhver virksomhed, der er optaget i VIRK-registret i henhold til momsloven, herunder virksomheder inden for den kollektive persontransport, som alene er registreret af hensyn til godtgørelse af olieafgift og moms heraf.

Attestationen afgives på blanket Y 63, der udleveres til virksomheden, og er gyldig 1 år eller mere, afhængig af reglerne i de enkelte EF-lande. I virksomhedens registreringspapir noteres, at der pr en given dato er udstedt blanket Y 63.

Foreningen af Danske Eksportvognmænd har fået tilladelse til en ordning, hvorefter foreningen på de enkelte virksomheders vegne kan ansøge distriktstoldkamrene om at få udstedt erklæring om virksomhedens afgiftsmæssige stilling efter momsloven (blanket Y 63).

Ordningen praktiseres således, at ansøgningen til de respektive distriktstoldkamre indeholder oplysning om virksomhedens navn og adresse, virk-nr samt antallet af erklæringer, der ønskes udstedt.

Nikosax Aps har fået tilladelse til at anvende en forenklet procedure ved fornyelse af erklæring om en virksomheds afgiftsmæssige stilling efter momsloven (blanket Y 63).

Ordningen praktiseres således, at selskabets edb-anlæg udskriver lister over erklæringer, der er forældede. Disse lister, der indeholder oplysning om virksomhedens navn og adresse, virk-nr samt antallet af erklæringer, der ønskes udstedt, sendes til de respektive toldkamre. Toldkamrene sender herefter det ønskede antal erklæringer i henhold til tidligere fremsendt fuldmagt direkte til selskabet.

Det er dog en betingelse, at ansøgningerne fra Foreningen af Danske Eksportvognmænd og Nikosax Aps om udstedelse af erklæring (Y 63) er vedlagt skriftlig samtykke fra den pågældende registrerede virksomhed.

Tilbagebetalingen finder sted centralt fra det pågældende EF-land ved følgende myndigheder:

- Belgien

Bureau Central de T V A pour assujettis etrangers

Rue Van Orley, 15

B-1000 BRUXELLES

- Danmark

Distriktstoldkammer 6 (Nord)

Skodsborgvej 303

Postbox 200

DK-2850 NÆRUM

- Frankrig

Direction generale des Impots

Centre des Non-Residents

9, rue d'Uzes

F-75084 PARIS CEDEX 02

- Grækenland

Ministere des Finances

Service de T V A

Rue Sina 2-4

GR-10672 ATHENES

- Holland

De Inspecteur der invoerrechten en accijnzen

Waldorpstraat 440

Postbus 30606

NL-2500 GP »s-GRAVENHAGE

- Irland

The Revenue Commissioners

VAT Repayments Section

Castle House

South Great George's Street

IRL-DUBLIN 2

- Italien

Officio Provinciale dell« Imposta sulla Valore Aggiunto

IV Reparto

Viale Tolstoi 5

I-00144 ROMA

- Luxembourg

Administration de l'Enregistrement et des Domaines

Service de remboursement

TVA

1-3 Avenue Guillaume

BP 31

L-2010 LUXEMBOURG

- Spanien

Delegacion de Hacienda

Especial de Madrid

Seccion de Regimenens Especialles

c/Guzman El Bueno 139

planta 2 a

E-28071 MADRID

- Storbritannien

The Assistant Secretary

Value Added Tax Control Division C (Branch 2)

The Triad

Bootle

UK-MERSEYSIDE L 20 3NN

- Portugal

- Vesttyskland

Bundesamt fur Finanzen

Friedhofstrasse

Postfach

D 5300 BONN 3

Tilbagebetaling af moms til museer

Efter lovens § 39b fastsætter skatteministeren regler om tilbagebetaling af moms til statslige eller statsstøttede museer samt kulturværdiudvalget ved køb på auktion af kunstværker eller andre genstande til indlemmelse i museernes samlinger.

De nærmere regler er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse nr 306 af 8 juni 1984 om tilbagebetaling af merværdiafgift til museer.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på køb foretaget fra og med 15 april 1984.

Museer

I bilag 2 er optrykt en fortegnelse over de statslige og statsstøttede museer, der er omfattet af ordningen. Disse museer kan efter ansøgning til det lokale distriktstoldkammer få tilbagebetalt den moms, som er betalt ved køb på auktion af kunstværker eller andre genstande til indlemmelse i museernes samlinger.

Såfremt der modtages ansøgninger fra museer, som ikke er optaget på fortegnelsen, må museet anmodes om at dokumentere, at det er berettiget til at få momsen tilbagebetalt i henhold til bekendtgørelsen.

Ansøgning

Ansøgningen skal omfatte kunstværker eller andre genstande, som er faktureret fra en auktion inden for mindst en kalendermåned. Tilbagebetalingsbeløbet skal udgøre mindst 200 kr.

Ansøgningen skal være vedlagt de originale fakturaer eller salgsbilag med angivelse af de momsbeløb, som ansøgeren har betalt.

Tilbagebetaling

Distriktstoldkamret påtegner fakturaen mv om, at momsen er tilbagebetalt, hvorefter dokumenterne returneres til ansøgeren sammen med godtgørelsesbeløbet.

Godtgørelse af visse energiafgifter

Lovene om afgift af olie, el, gas og kul giver momsregistrerede virksomheder mulighed for at få godtgjort den afgift, som er betalt af de pågældende produkter, når disse erhvervsmæssigt forbruges i virksomheden til opvarmning, belysning og procesformål mv.

Der kan endvidere gives de momsregistrerede virksomheder godtgørelse af den indirekte afgiftsbelastning på varme, som virksomheden modtager fra et fjernvarmeværk eller en anden momsregistreret varmeproducent, til anvendelse til opvarmning og procesformål.

I bilag 1 er optrykt en oversigt, der viser energiafgiftssatserne de sidste 5 år.

De følgende afsnit indeholder de væsentligste regler vedrørende godtgørelsesordningerne. De mere detaljerede regler om godtgørelse af energiafgifterne, herunder om godtgørelse af afgift af olie, der anvendes som brændstof i den kollektive trafik, er indeholdt i AFGIFT-PUNKT, Energiafgifter mv,

- kap 1 (Afgift af olie),

- kap 2 (Afgift af elektricitet),

- kap 3 (Afgift af gas),

- kap 4 (Afgift af kul) og

- kap 5 (Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter).

Leverancer af olie, el, gas og kul

Som hovedregel godtgøres afgift af olie, el, gas og kul i det omfang, virksomhederne har fradragsret for indgående moms af disse produkter, når de er indkøbt til forbrug i virksomheden - eksempelvis til

- opvarmning og belysning af lokaler, som virksomheden selv bruger,

- drift af vare- og lastbiler, trucks, maskiner, samt

- fremstilling af varer.

Derimod kan virksomheden ikke få godtgørelse for afgift af olie, el, gas og kul, som virksomheden anvender til

- videresalg,

- opvarmning og belysning af funktionærboliger,

- indehaverens og personalets privatforbrug samt

- formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer/ydelser.

Der ydes heller ikke godtgørelse for afgift af olie, el, gas og kul, som virksomheden anvender til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

Virksomheder, som drives fra erhvervslokaler, der har elinstallationen (elmåleren) fælles med en elopvarmet helårsbolig, skal beregne et eventuelt godtgørelsesberettiget elafgiftsbeløb ved at bruge den særlige elvarmesats for hele det godtgørelsesberettigede forbrug.

Fravigelser

Fra hovedreglen om, at virksomhederne kan få godtgørelse af ovennævnte energiafgifter i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms efter momsloven, gælder der følgende fravigelser:

Olie

Der ydes godtgørelse af energiafgiften for olie, der anvendes som brændstof i trafikmidler i den kollektive trafik , dvs drift af

- jernbaner,

- færger,

- rutebiler, der anvendes til rutekørsel med tilladelse efter lov om buskørsel.

Ordningen omfatter såvel almindelig rutekørsel som speciel rutekørsel, herunder kørsel med handicappede.

Turistbusser er omfattet af de almindelige godtgørelsesregler efter momsregistrerede virksomheder.

Hyrevogne er ikke omfattet af godtgørelsesordningen.

For såvel registrerede som ikke-registrerede virksomheder inden for den kollektive trafik gælder, at der tillige kan godtgøres moms af den godtgørelsesberettigede olieafgift.

Ikke-registrerede virksomheder må lade sig registrere hos toldvæsenet for at blive omfattet af godtgørelsesordningen. Ved anmeldelse til registrering anvendes en særlig anmeldelse (P 86).

Elektricitet.

Følgende virksomheder kan ikke få godtgjort energiafgiften, selv om afgiften vedrører omsætningen af ydelser, der er momspligtige efter momsloven:

- Advokater.

- Arkitekter - herunder havearkitekter, indendørsarkitekter, indretningsarkitekter, landskabsarkitekter og rådgivende arkitekter.

- Bureauer, der udøver selvstændige servicefunktioner, fx adresseringsbureauer, anvisningsbureauer, artistbureauer, detektivbureauer, koncert- og teaterbureauer, oplysningsbureauer, patentbureauer, reklamebureauer, vagtbureauer, vikarbureauer og ægteskabsbureauer. Edb-bureauer kan derimod få afgiftsgodtgørelse.

- Forlystelsesvirksomhed, fx biograf- og teaterforestillinger, revyer, cirkusforestillinger, koncerter, variteforestillinger og forlystelsesparker - herunder omrejsende tivolier. Forlystelsesparker kan få godtgjort afgiften af den elektricitet, der uden for sæsonen anvendes til opvarmning af lagerrum og værksteder samt til vedligeholdelse og reparation af maskiner og andre driftsmidler. Forlystelsesparker kan endvidere få godtgjort afgiften af den elektricitet, der forbruges i restaurationer, isforretninger, pølsebarer og rene salgsboder.

- Landinspektører.

- Mæglere, fx ejendomsmæglere og ejendomshandlere samt virksomheder, som formidler udlejning af fast ejendom. Endvidere varemæglere og andre vareformidlere.

- Revisorer.

- Rådgivende ingeniører.

- Virksomheder, der formidler udlejning af plads til lysreklamer. Det samme gælder, hvis en virksomhed i forbindelse med leje af reklameplads selv afholder el-udgiften.

Elafgift af virksomhedens egne reklamer kan godtgøres, hvis reklamerne er anbragt på bygninger mv, som ejes eller er lejet af virksomheden. Det gælder fx lysreklamer på detailforretninger og servicestationer.

Virksomheder, som varetager drift af gadebelysning, kan ikke opnå godtgørelse af afgiften af den elektricitet, der forbruges hertil.

For indehavere af vedvarende energianlæg (fx vindmøller) gælder der særlige regler vedrørende godtgørelse af elafgift.

Varmeleverancer

Momsregistrerede virksomheder, kan få godtgjort energiafgiften af den olie, el, gas eller kul, som en varmeleverandør har anvendt til at fremstille varme, der er leveret til og forbrugt i virksomheden, men kun i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms af den leverede varme.

Det er en betingelse, at varmen er leveret særskilt til virksomheden fra et fjernvarmeværk eller en anden momsregistreret varmeproducent. For virksomheder, der modtager fjernvarme, er det dog tilladt, at varmeleveringen sker via ejendomsudlejere, som er momsregistreret for varmelevering.

Den momsregistrerede virksomheds forbrug af varme skal mindst en gang årligt opgøres af den pågældende varmeleverandør. Opgørelsen foretages ved hjælp af gennemstrømningsmålere, fordampningsmålere eller på grundlag af lokalernes rumfang, etageareal eller andre faste fordelingstal.

Godtgørelsesordningen omfatter varme til opvarmning, fx af lokaler, som virksomheden selv bruger, samt opvarmning til procesformål, men derimod ikke til opvarmning af funktionærboliger og privatboliger samt til formål, der ikke vedrører omsætningen af varer og ydelser, der er momspligtige efter momsloven.

Dokumentation

Leverancer af olie, el, gas og kul

Det er en betingelse for godtgørelse, at virksomheden kan fremlægge fakturaer med dato for udstedelsen, sælgerens navn og adresse, køberens navn og adresse, leveringsstedet, art og mængde af den afgiftspligtige olie, el, gas, og kul samt afgiftens størrelse. Afgiftens størrelse kan angives ved anførsel af afgiftssatserne. Som fakturaer anses også regninger og notaer.

Ved køb (tankning) af olie og autogas på tankstationer kan regningen i stedet for køberens navn og adresse oplyse køretøjets registreringsnummer.

Det er køberen selv, der må sikre sig, at fakturaen indeholder de nødvendige oplysninger.

Virksomheder, der sælger afgiftspligtig olie, el, gas og kul, skal efter anmodning fra en momsregistreret køber udstede en faktura med de krævede oplysninger.

Hvis afgiftsbeløbet for leverancen ikke direkte fremgår af købsbilaget, må virksomheden selv beregne afgiftsbeløbet. Det gøres ved at gange den leverede mængde med afgiftssatsen. Afgiftssatsen skal derfor fremgå af købsbilaget.

Acontoopkrævninger kan kun bruges som grundlag for godtgørelse af afgift i det omfang, de direkte indeholder oplysning om afgiftens andel af acontobeløbet. Denne andel kan på acontoopkrævninger for el angives med det antal kWh, der har dannet grundlag for beregningen af acontobeløbet, suppleret med oplysning om afgiftssatsen.

Varmeleverancer

Det er en betingelse for godtgørelse, at virksomheden kan fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, fx varmeafregninger, der af varmeleverandøren skal afgives mindst 1 gang årligt. Faktura eller opgørelse skal oplyse

- udstedelsesdato,

- sælgerens navn og adresse,

- leveringssted,

- køberens navn og adresse,

- forbrugsperioden,

- varmeleverancens størrelse i energienheder eller i volumenenheder i de tilfælde, hvor forbruget opgøres ved hjælp af måler og

- afgiften af den mængde olie, el, gas eller kul, der er medgået til produktionen af den pågældende varmeleverance.

Hvis der til fremstilling af den leverede varme er anvendt flere af de omhandlede brændselsprodukter, skal fakturaen indeholde særskilt angivelse af afgiftsbeløbet for de enkelte brændselsprodukter.

Hvis fjernvarmeværket af administrative eller tekniske årsager ikke kan opfylde kravet om angivelse af afgiftens størrelse, kan der opnås tilladelse til, at afgiften alene anføres ved oplysning om afgiftsbelastningen pr leveret varmeenhed. Ansøgning herom afgives til det lokale distriktstoldkammer.

Acontoopkrævninger, der er baseret på et skønsmæssigt forbrug med endelig afregning ved afregningsperiodens udløb, kan påføres oplysning om energiafgiftens skønsmæssige andel af acontobeløbet.

Momsregistrerede aftagere får hermed mulighed for at opnå afgiftsgodtgørelse på grundlag af acontoopkrævningerne.

Fjernvarmeværket kan ved beregning af afgiftens skønsmæssige størrelse benytte afgiftsbelastningen pr varmeenhed for den seneste ordinære afregningsperiode.

Fjernvarmeværket kan korrigere afgiftsbelastningen pr varmeenhed i det omfang, en ændring af energiafgiftssatsen for det anvendte brændselsprodukt har indvirkning på størrelsen af denne.

Fjernvarmeværket, der af administrative eller tekniske årsager ikke kan opfylde kravet om at angive afgiftens størrelse i acontoopkrævningen, kan efter tilsvarende retningslinier som for fakturaer/varmeafregninger opnå tilladelse til at anføre afgiftsbelastningen pr varmeenhed suppleret med oplysning om størrelsen af den skønsmæssigt fastsatte varmeleverance.

Varmeafregningen for hele afregningsperioden skal reduceres med de skønsmæssige fastsatte energiafgiftsbeløb, der er anført i acontoopkrævninger for den pågældende periode.

Varmeafregningen skal som minimum oplyse periodens samlede varmeforbrug og den dertil hørende indirekte energiafgiftsbelastning samt hvor stor en del af afgiftsbelastningen, som er afregnet på acontoopkrævningerne.

Regnskab

Momsregistrerede virksomheder, der ønsker godtgørelse af energiafgift, skal føre et regnskab, som danner grundlag for opgørelse af godtgørelsen. Det samme gælder virksomheder, der udfører kollektiv trafik.

Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab på konti for henholdsvis olie-, el-, gas- og kulafgift. Kontiene skal tillige omfatte energiafgiften af varmeleverancer fra fjernvarmeværk eller anden momsregistreret varmeleverandør.

Hvis regnskabet ikke kan indpasses i forretningsregnskabet, skal der for hver momsperiode efter momsloven føres en specifikation over afgiften af den købte olie, el, gas og kul. Specifikationen vedlægges momsregnskabet.

Regnskabet føres på grundlag af købsbilag, fx fakturaer, regninger, notaer, varmeafregninger.

Hvis afgiftsbeløbet ikke direkte fremgår af købsbilaget, må virksomheden selv beregne afgiftsbeløbet. For varmeleverancer skal afgiftsbeløbet dog altid fremgå direkte af købsbilaget.

Regnskabet med tilhørende bilag skal opbevares i mindst 5 år.

Opgørelse og udbetaling af godtgørelsesbeløb

Virksomheden skal for hver momsperiode opgøre det beløb, der kan godtgøres. Godtgørelse af afgiftsbeløb for el og varme kan dog omfatte flere perioder under et.

Godtgørelsesbeløbene angives i hele kroner i de pågældende rubrikker i virksomhedens momsangivelse.

Udbetalingen sker ved, at godtgørelsen modregnes i det beløb, som virksomheden skulle have betalt i moms, respektive tillægges det beløb, som virksomheden skulle have udbetalt i negativ moms.

Dette gælder også for landbrugs- og fiskerivirksomheder mv, der har halvårsafregning, og som betaler moms i 2 rater. Disse virksomheder får godtgørelse af olieafgift med halvdelen pr rate.

Hvis godtgørelsesbeløbet overstiger det beløb, som virksomheden skulle have betalt i moms, udbetales forskellen til virksomheden.

Reglerne for udbetaling mv følger de almindelige regler for negative momsangivelser.

Fremskyndet tilbagebetaling af godtgørelsesbeløb

Efter loven om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter kan virksomheder med et særligt stort energiforbrug få tilladelse til månedsvis tilbagebetaling af afgifterne af olie, kul, gas og el.

Det samlede energiafgiftsbeløb for byerhvervsvirksomheder skal mindst udgøre 30 000 kr om året og for landbrugs- og fiskerivirksomheder mindst 15 000 kr om året.

Endvidere kan afgift af olie til virksomheder, der udfører kollektiv trafik (herunder afgift af el til drift af el-tog til personbefordring), tilbagebetales via ordningen.

Den enkelte månedsvise tilbagebetaling skal omfatte et beløb på mindst 5 000 kr. Tilbagebetaling kan dog omfatte flere måneder under et.

Virksomheder, der er optaget i ordningen, kan ikke sideløbende helt eller delvis foretage fradrag for disse afgifter i virksomhedens momsangivelse. Moms af de pågældende energiafgiftsbeløb godtgøres ikke via ordningen, men angives som indgående moms i virksomhedens momsangivelse.

Loven giver endvidere mulighed for, at virksomheder, der har tilladelse til månedsafregning eller ugeafregning efter momsloven, forskudsvis kan få udbetalt et beløb, der svarer til virksomhedens gennemsnitlige negative momstilsvar. Der henvises til kap AFREGNING og OPPEBØRSEL - REGNSKAB, kap 11.

Bilag 1

ENERGIAFGIFTSSATSER

Nedenstående oversigt viser energiafgiftssatserne for de sidste 5 år.

Lov om afgift af visse olieprodukter

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Periode     Gas- og  Fuelolie  Fyrings- Petroleum  Anden 

         diesel-  (herunder tjære   i dunke på petroleum 

         olie   importeret      10 liter 

              spilolie 

              samt slop- 

              olie mv) 

         pr liter  pr kg   pr kg   pr liter  pr liter 

 ------------------------------------------------------------------- 

 30.6.84     36 øre   41 øre    -     -      - 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.7.84-12.12.85 36 øre   41 øre   37 øre    -      - 

 ------------------------------------------------------------------- 

 13.12.85- 

 28.2.86     48 øre   54 øre   49 øre    -      - 

 ------------------------------------------------------------------- 

 13.86-21.3.86  61 øre   69 øre   62 øre    -      - 

 ------------------------------------------------------------------- 

 22.3.86- 

 17.10.86    154 øre  174 øre  157 øre   60 øre   60 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 18.10.86- 

 13.11.87    185 øre  208 øre  188 øre   60 øre  185 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 14.11.87-   176 øre  198 øre  178 øre   57 øre  176 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Fyringstjære blev omfattet af afgiftspligten pr. 1. juli 1984. 

 Petroleum blev omfattet af afgiftspligten pr. 22. marts 1986. 

 Lov om afgift af elektricitet 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Periode        BBR registrerede elopvarmede    Anden 

               helårsboliger       elektricitet 

          Forbrug til og med  Forbrug over   pr kWh 

           4000 kWh      4000 kWh 

            pr kWh       pr kWh 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.1.83-31.12.85             15,5 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.1.86-31.3.86              19,0 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.4.86-31.10.86   29,5 øre      26,0 øre    29,5 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.11.86       32,5 øre      29,0 øre    32,5 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Den særlige elvarmesats for elopvarmede helårsboliger trådte i kraft 

  den 1. april 1986. 

 Lov om afgift af gas 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Periode                Flaskegas 

 ------------------------------------------------------------------- 

              Autogas         Anden 

              pr liter         pr kg 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.7.83-31.12.85      48 øre         47 øre 

 1.1.86-31.3.86       58 øre         80 øre 

 1.4.86-31.10.86      109 øre         202 øre 

 1.11.86-30.11.87     128 øre         237 øre 

 1.12.87          124 øre         230 øre 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Afgiften på bygas blev ophævet pr 1. juli 1983. 

 Ledningsført flaskegas (LPG), dvs flaskegas (LPG), som efter en 

  fordampningsproces, men uden tilsætning af luft, leveres 

  luftformig via ledning til forbrugerne, er afgiftspligtig som 

  flaskegas. 

 Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Periode         Stenkul (inkl     Brunkulsbriketter 

            stenkulsbriketter),     og brunkul 

             koks, cinders 

              og koksgrus 

               pr ton         pr ton 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.7.82-31.12.85       127 kr          91 kr 

 1.1.86-31.3.86        222 kr         159 kr 

 1.4.86-17.10.86       629 kr         451 kr 

 18.10.86           675 kr         485 kr 

 ------------------------------------------------------------------- 

Københavns og Frederiksberg Kommuner

Kulturministeriet

Kulturværdiudvalget

Nybrogade 2

1203 København K.

Nationalmuseet

Frederiksholms Kanal 12

1220 København K.

Ny Carlsberg Glyptotek

Dantes Plads

1556 København V.

Statens Museum for Kunst

Sølvgade

1307 København K.

De Danske Kongers

kron. Samling

Rosenborg

Østervoldgade 4 A

1350 København K.

Universitetets zoologiske

Museum

Universitetsparken 15

2100 København K.

Orlogsmuseet

Quinti Lynette

Refshalevej

1432 København K.

Geologisk Museum

Øster Voldgade 5-7

1350 København K.

Botanisk Museum

Gothersgade 130

1123 København K.

Tøjhusmuseet

Frederiksholms Kanal 29

1220 København K.

Københavns Bymuseum

Vesterbrogade 59

1620 København V.

Thorvaldsens Museum

Porthusgade 2

1213 København K.

Kunstindustrimuseet

Bredgade 68

1219 København K.

Det kongelige Bibliotek

Christians Brygge 8

1260 København K.

Den Hirschsprungske Samling

Stockholmsgade 20

2100 København Ø.

Musikhistorisk Museum

Åbenrå 32-34

1124 København K.

Jernbanemuseet

Sølvgade 40

1349 København K.

Teaterhistorisk Museum

Christiansborg Ridebane 10

1218 København K.

Arbejdermuseet

Rømersgade 22

1362 København K.

Det danske Filmmuseum

Store Søndervoldstræde

1419 København K.

Storm P.-Museet

Pile Alle 2

2000 København F.

Medicinsk-Historisk Museum

Bredgade 62

1260 København K.

Dansk

Post- og Telegrafmuseum

Tietgensgade 372

1530 København K.

Københavns Amt

Dansk Folkemuseum

Brede

2800 Lyngby

Frilandsmuseet

Kongevejen 100

2800 Lyngby

Ordrupgårdsamlingen

Vilvordevej 110

2990 Charlottenlund

Amagermuseet

Hovedgaden 12

St Magleby

2791 Dragør

Dragør Museum

Havnepladsen

2791 Dragør

Kastrupgårdsamlingen

Kastrupvej 399

2770 Kastrup

Værløse Museum

Mosegården

Skovgårds Alle 37

3500 Værløse

Søllerød Kommunes Museum

Mothsgården

Søllerødvej 25

2840 Holte

Frederiksborg Amt

Lousiana

Gl Strandvej 13

3050 Humlebæk

J. F. Willumsens Museum

Jenriksvej

3600 Frederikssund

Helsingør Bymuseum

Karmeliterhuset

Hestemøllestræde

3000 Helsingør

Danmarks Tekniske Museum

Ndr. Strandvej 23

3000 Helsingør

Handels- og Søfartsmuseet

på Kronborg

3000 Helsingør

Gilleleje Museum

Rostgårdsvej

3250 Gilleleje

Nordsjællands Folkemuseum

B. Willadsen

Kildeportvej 31

Nøddebo

3480 Fredensborg

Det Nationalhistoriske

Museum på Frederiksborg

3400 Hillerød

Museet Færgegården

Færgelundvej 1

Parkvej

3630 Jægerspris

Hørsholm Egns Museum

Sdr. Jagtvej 2

2970 Hørsholm

Jagt- og Skovbrugsmuseet

Folehavevej 17 C

2970 Hørsholm

Frederiksværk By og Omegns Museum

Torvet

3300 Frederiksværk

Nivaagaards Malerisamling

Box 3

2990 Nivå

Roskilde Amt

Køge Museum

Nørregade 4

4600 Køge

Køge Skitsesamling

Brogade 7

4600 Køge

Roskilde Museum

Sct. Olsgade 18

4000 Roskilde

Vikingeskibshallen

Strandengen

4000 Roskilde

Vestsjællands Amt

Tersløsegård

Tersløse

4293 Dianalund

Museet for Holbæk og Omegn

Klosterstræde 14-16

4300 Holbæk

Kalundborg og Omegns

Museum

Adelgade 23

4400 Kalundborg

Odsherreds Museum

Kirkestræde 9 A

4500 Nykøbing F.

Sorø Amts Museum

Storegade 17

4180 Sorø

Kunstmuseet i Sorø

Storegade 9

4180 Sorø

Storstrøms Amt

Reventlow-Museet

Pederstrup

4943 Torrig L.

Lolland-Falsters

Stifts-Museum

Museumsgade 1

4930 Maribo

Lolland-Falsters Kunstmuseum

Museumsgade 1

4930 Maribo

Møns Museum

Storegade 75

4780 Stege

Liselund Gl. Slot

v/ fm. O. Wildt Pedersen

Kulturministeriet

Nybrogade 2

1203 København K.

Museet Falsters Minder

Færgestræde

4800 Nykøbing Falster

Næstved og Omegns Museum

Ringstedgade 4

4700 Næstved

Thorvaldsens Saml. på Nysø

Præstø Kommune

Østerbro 2-4

4720 Præstø

Sydsjællands Museum

4760 Vordingborg

Bornholms Amt

Bornholms Museum

Kulturhist. Afdeling

Sankt Mortens Gade 29

3700 Rønne

Bornholms Museum

Kunstafdelingen

Sankt Mortens Gade 29

3700 Rønne

Fyns Amt

Willemoesgårdens Mindestuer

Østergade 36

5610 Assens

Faaborg Kulturhistoriske

Museer

Bryggergården 6

5600 Fåborg

Faaborg Museum for

Fynsk Malerkunst

Bryggergården 6

5600 Faaborg

Vestfyns Hjemstavnsgård

Gummerup

5620 Glamsbjerg

Kerteminde Museum

Langegade 8

5300 Kerteminde

Middelfart Museum

Knorregade 2 A

5500 Middelfart

Jens Hansens Søfartsmuseum

Prinsensgade 4

5960 Marstal

Nyborg og Omegn Museum

Slotsgade 11

5800 Nyborg

Fyns Stiftsmuseum

Hollufgård

Hestehavevej 201

5220 Odense SØ.

Fyns Kunstmuseum

Odense Bys Museer

Jernbanegade 13

5000 Odense C.

Den Fynske Landsby

Sejerskovvej

5260 Odense S.

Svendborg og Omegns

Museum

Viebæltegård

Grubbemøllevej 13

5700 Svendborg

Svendborg Zoologiske

Museum

Dronningemaen 30

5700 Svendborg

Tåsinge Folkemuseum og

Skipperhjem

Bregninge

5700 Svendborg

Langelands Museum

Jens Winthersvej 12

5900 Rudkøbing

Ærø Museum

Brogade 3

5970 Ærøskøbing

Sønderjyllands Amt

Midtsønderjyllands Museum

Gram Slot

6510 Gram

Museet på Sønderborg Slot

Kulturhistorisk Afdeling

6400 Sønderborg

Kunstsamlingen

på Sønderborg Slot

6400 Sønderborg

Haderslev Museum

Dalgade 7

6100 Haderslev

Sønderjyllands Kunstmuseum

Kongevejen 55

6270 Tønder

Tønder Museum

Kongevej 55

Postbox 107

6270 Tønder

Aabenraa Museum

Kulturhist. Afd.

H. P. Hansensgade 33

6200 Åbenrå

Aabenraa Museums Kunstafd.

H. P. Hansensgade 33

Åbenrå

Ribe Amt

Esbjerg Museum

Nørregade 25

6700 Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej

6700 Esbjerg

Esbjerg Kunstforenings

Samling

Kunstpavillonen

Byparken

6700 Esbjerg

Grindsted Museum

Borgergade 27

7200 Grindsted

Den antikvariske Samling

Overdammen 10

6760 Ribe

Ribe Kunstmuseum

Nikolajgade 10

6760 Ribe

Museet for Varde By og omegn

Lundvej 4

6800 Varde

Vejen Kunstmuseum

Vejen Kommune

6600 Vejen

Ølgod Museum

Vestergade 7

6870 Ølgod

Vejle Amt

Fredericia Museum

Jernbanegade 10

7000 Fredericia

Horsens Historiske Museum

Sundvej 1 A

8700 Horsens

Horsens Kunstmuseum

Sundvej 1 A

8700 Horsens

Håndværker- og ArbejderIndustrimuseet

Gasvej 17-19

8700 Horsens

Glud Museum

Glud

8700 Horsens

Museet på Koldinghus

Postbox 91

6000 Kolding

Kunstmuseet Trapholt

Jernbanegade 25

6000 Kolding

Vejle kulturhistoriske Museum

Flegborg 18

7100 Vejle

Vejle Kunstmuseum

Flegborg 16

7100 Vejle

Ringkøbing Amt

Herning Museum

Museumsgade 1

7400 Herning

Herning Kunstmuseum

Angligården

Birk

7400 Herning

Holstebro Museum

Museumsvej 1

7500 Holstebro

Holstebro Kunstmuseum

Sønderbrogade 2

7500 Holstebro

Lemvig Museum

Vesterhus

Vestergade 44

7620 Lemvig

Ringkjøbing Museum

Kongevejen 1

6950 Ringkøbing

Skjern-Egvad Museum

Bredgade 73-77

6900 Skjern

Struer Museum

Søndergade 23

7600 Struer

Hjerl Hedes Frilandsmuseum

7830 Vinderup

Århus Amt

Djurslands Museum

Søndergade

8500 Grenå

Ebeltoft Museum

Juulsbakke 1

8400 Ebeltoft

Odder Museum

Rosengade 84

8300 Odder

Kulturhistorisk Museum

Stemannsgade 2

8900 Randers

Randers Kunstmuseum

Stemannsgade 2

8900 Randers

Samsø Museum

8791 Tranebjerg

Silkeborg Kunstmuseum

Gudenåvej 7-9

8600 Silkeborg

Silkeborg Kulturhistoriske

Museum

Hovedgården

8600 Silkeborg

Skanderborg Museum

Adelgade 5

8660 Skanderborg

Landbrugsmuseet

Gl. Estrup

8963 Auning

Gammel Estrup

Jyllands Herregårdsmuseum

8983 Auning

Forhistorisk Museum

Moesgård

8270 Højbjerg

Aarhus Kunstmuseum

Vennelystparken

8000 Århus C.

Købstadsmuseet

Den Gamle By

Vesterbrogade 38

8000 Århus C.

Naturhistorisk Museum

Universitetsparken

8000 Århus C.

Viborg Amt

Skive Museum

Kulturhistorisk Afdeling

Havnevej

7800 Skive

Skive Museums Kunstafdeling

Havnevej

7800 Skive

Museet for Thy og

Vester Hanherred

Jernbanegade 4

7700 Thisted

Morslands Historiske Museum

7900 Nykøbing Mors

Fur Museum

Nederby 28

7884 Fur

Viborg Stiftsmuseum

Hjultorvet 4

8800 Viborg

Skovgaard-Museet

Gl. Torv

8800 Viborg

Nordjyllands Amt

Try Museum

Try

9330 Dronninglund

Bangbomuseet

Bangsbo Hovedgaard

9900 Frederikshavn

Hadsund og Omegns Museum

Rosendalsgården

9560 Hadsund

Nordsø-Museet

Postboks 125

9850 Hirtshals

Vendsyssel Historiske Museum

Museumsgade 2

9800 Hjørring

Hjørring Kunstmuseum

Brinck Seidelinsgade 10

9800 Hjørring

Sydhimmerlands Museum

Vestergade 21-23

9500 Hobro

Limfjordsmuseet

9670 Løgstør

Skagens Fortidsminder

P. K. Nielsensvej

9990 Skagen

Skagen Museum

Brøndumsvej

9990 Skagen

Sæby Museum

Konsul Ørums Gård

9300 Sæby

Aalborg Historiske Museum

Postboks 1805

9100 Ålborg

Nordjyllands Kunstmuseum

Kong Christians Alle

9000 Ålborg

Vesthimmerlands Museum

9600 Års

Læsø Museum

9950 Vesterø Havn

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.