Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 1. juli 1991 om ændring af overenskomst af 11. november 1980 med Storbritannien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding


Den 1. juli 1991 undertegnedes i London en protokol om ændring af

overenskomsten af 11. november 1980 med Storbritannien til undgåelse

af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt

angår skatter på indkomst og kapitalvinding.

Protokollen og en dertil knyttet noteveksling har følgende ordlyd:

PROTOKOL OM ÆNDRING AF DEN

DEN 11. NOVEMBER 1980 I KØBENHAVN UNDERTEGNEDE OVERENSKOMST MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR SKATTER PÅ INDKOMST OG KAPITALVINDING

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

der ønsker at indgå en Protokol om ændring af overenskomsten mellem de Kontraherende Parter til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding, som blev undertegnet i København den 11. november 1980 (herefter omtalt som »Overenskomsten«):

er blevet enige om følgende:

Artikel I

1. Artikel 3, stykke 1, litra c), (i), i overenskomsten skal udgå og erstattes af følgende:

 • » (i) for så vidt angår Det Forenede Kongerige enhver britisk statsborger eller enhver britisk undersåt, som ikke er i besiddelse af statsborgerskab i noget andet land eller område inden for Det Britiske Statssamfund, forudsat at han har tilladelse til ophold i Det Forenede Kongerige; og enhver juridisk person, ethvert interessentskab og kommanditselskab, enhver forening eller anden sammenslutning, hvis retlige stilling som sådan har hjemmel i den i Det Forenede Kongerige gældende lovgivning;»

2. Artikel 3, stykke 1, litra f), i overenskomsten skal udgå og erstattes af følgende:

 • »f) udtrykket »person« omfatte en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer, men ikke omfatte interessentskaber eller kommanditselskaber;»

Artikel II

Følgende nye bestemmelser skal indsættes umiddelbart efter artikel 5, stykke 3, i overenskomsten:

»3 A. Uanset bestemmelserne i stykke 3 i denne artikel skal et projekt til anlæg eller montering af en rørledning til transport af olie eller gas, eller et bygningsarbejde, som står i forbindelse med et sådant anlæg eller en sådan montering, udgøre et fast driftssted, hvad enten arbejdet varer mere end tolv måneder eller ikke.

3 B. Et foretagende i en kontraherende stat skal anses for at have et fast driftssted i den anden kontraherende stat, hvis det driver virksomhed med at bore og bygge en olie- eller gasbrønd i den anden kontraherende stat.«

Artikel III

Følgende nye bestemmelser skal indsættes umiddelbart efter artikel 11, stykke 5, i overenskomsten:

6. Bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel skal ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor renternes retmæssige ejer er et selskab, som ikke er et noteret selskab, medmindre selskabet påviser, at det ikke beherskes af en person, henholdsvis af to eller flere indbyrdes forbundne personer i fællesskab, som samlet eller enkeltvis ikke ville have været berettigede til lempelse i medfør af stykke 1 i denne artikel, såfremt den pågældende havde været renternes retmæssige ejer.

7. I stykke 6 i denne artikel

 • a) betyder et noteret selskab ethvert selskab, hvis aktier noteres officielt på en fondsbørs i den kontraherende stat, hvori selskabet er hjemmehørende, forudsat at betingelserne for optagelse til en sådan notering og i særdeleshed de betingelser, som gælder for mindsteværdien af de aktier, som optages til notering, samt for omsætteligheden og spredningen af aktierne, er i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i Skema A til De Europæiske Fællesskabers Rådsdirektiv af 5. marts 1979 nr. 79/279/EØF;
 • b) skal med forbehold af stykke 8 i denne artikel en person, henholdsvis to eller flere indbyrdes forbundne personer i fællesskab, anses for at beherske et selskab, såfremt de i den kontraherende stat, hvorfra renten hidrører, i medfør af lovgivningen vedrørende de skatter, som er omfattet af denne overenskomst, vil kunne behandles, som om de behersker selskabet i nogen som helst henseende, ligesom personer skal anses for indbyrdes forbundne, såfremt de i medfør af den anførte lovgivning vil kunne anses for indbyrdes forbundne i nogen som helst henseende.

8. I tilfælde, hvor en fysisk person i henhold til stykke 7, litra b), i denne artikel anses for at beherske et selskab, alene fordi han ejer almindelige aktier i selskabet med fuld stemmeret og fuld ret til aktieudbytte, og denne fysiske person ikke ejer mere end 20 pct. af det samlede antal af sådanne aktier i selskabet, skal de aktier, som han ejer, ikke medregnes ved afgørelsen af, hvor vidt selskabet beherskes af en person, henholdsvis af to eller flere indbyrdes forbundne personer i fællesskab, idet dog ikke mere end 30 pct. af det samlede antal af sådanne aktier i selskabet vil kunne lades ude af betragtning på denne måde.'

Artikel IV

Følgende nye bestemmelser skal indsættes umiddelbart efter artikel 12, stykke 4, i overenskomsten:

5. Bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel skal ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor den retmæssige ejer af royalties er et selskab, som ikke er et noteret selskab, medmindre selskabet påviser, at det ikke beherskes af en person, henholdsvis af to eller flere indbyrdes forbundne personer i fællesskab, som samlet eller enkeltvis ikke ville have været berettigede til lempelse i medfør af stykke 1 i denne artikel, såfremt den pågældende havde været den retmæssige ejer af de omhandlede royalties.

6. I stykke 5 i denne artikel:

 • a) betyder et noteret selskab ethvert selskab, hvis aktier noteres officielt på en fondsbørs i den kontraherende stat, hvori selskabet er hjemmehørende, forudsat at betingelserne for optagelse til en sådan notering og i særdeleshed de betingelser, som gælder for mindsteværdien af de aktier, som optages til notering, samt for omsætteligheden og spredningen af aktierne, er i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i Skema A til De Europæiske Fællesskabers Rådsdirektiv af 5. marts 1979 nr. 79/279/EØF;
 • b) skal med forbehold af stykke 7 i denne artikel en person, henholdsvis to eller flere indbyrdes forbundne personer i fællesskab, anses for at beherske et selskab, såfremt de i den kontraherende stat, hvorfra royalties hidrører, i medfør af lovgivningen vedrørende de skatter, som er omfattet af denne overenskomst, vil kunne behandles, som om de behersker selskabet i nogen som helst henseende, ligesom personer skal anses for indbyrdes forbundne, såfremt de i medfør af den anførte lovgivning vil kunne anses for indbyrdes forbundne i nogen som helst henseende.

7. I tilfælde, hvor en fysisk person i henhold til stykke 6, litra b), i denne artikel anses for at beherske et selskab, alene fordi han ejer almindelige aktier i selskabet med fuld stemmeret og fuld ret til aktieudbytte, og denne fysiske person ikke ejer mere end 20 pct. af det samlede antal af sådanne aktier i selskabet, skal de aktier, som han ejer, ikke medregnes ved afgørelsen af, hvor vidt selskabet beherskes af en person, henholdsvis af to eller flere indbyrdes forbundne personer i fællesskab, idet dog ikke mere end 30 pct. af det samlede antal af sådanne aktier i selskabet vil kunne lades ude af betragtning på denne måde.'

Artikel V

Artikel 13, stykke 4, i overenskomsten skal udgå og erstattes af følgende:

4. Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afståelse af:

 • a) rettigheder til efterforskning eller udnyttelse, eller
 • b) aktiver, som befinder sig i den anden kontraherende stat, og som benyttes i forbindelse med virksomhed uden for kysten som defineret i artikel 28 A, stykke 1, i denne overenskomst, der udøves i denne anden stat, eller
 • c) aktier, hvis værdi eller hvor den største del af deres værdi hidrører direkte eller indirekte fra sådanne rettigheder eller sådanne aktiver eller fra sådanne rettigheder og sådanne aktiver taget under et,

kan beskattes i denne anden stat.

I dette stykke betyder »rettigheder til efterforskning eller udnyttelse« rettigheder til aktiver, som skal fremstilles ved efterforskning eller udnyttelse af havbunden, dennes undergrund og disses naturforekomster i den anden kontraherende stat, herunder rettigheder til andele i eller fordele ved sådanne aktiver.

5. En fortjeneste af aktiver som omhandlet i stykke 4, litra b), i denne artikel, som anses for oppebåret af en i en kontraherende stat hjemmehørende person, når en virksomhed, i hvilken aktiverne benyttes, ophører med at være undergivet beskatning i den anden stat, skal ikke beskattes i denne anden stat.

6. Fortjeneste ved afståelse af alle andre aktiver end de i stykke 1, 2, 3 og 4 i denne artikel omhandlede kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori afhænderen er hjemmehørende.'

Artikel VI

Artikel 14, stykke 1, i overenskomsten skal udgå og erstattes af følgende:

1. Indkomst ved frit erhverv eller ved andet arbejde af selvstændig karakter oppebåret af en fysisk person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat. Imidlertid kan sådan indkomst også beskattes i den anden kontraherende stat, hvis:

 • a) den pågældende opholder sig i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage i nogen 12-måneders-periode; eller
 • b) den pågældende har et fast sted, der til stadighed står til rådighed for ham i denne anden stat med henblik på udøvelse af hans virksomhed;

men kun i det omfang, den kan henføres til erhverv udøvet i denne anden stat.'

Artikel VII

Artikel 15, stykke 1, 2 og 3, i overenskomsten skal udgå og erstattes af følgende:

1. Såfremt bestemmelserne i artiklerne 16, 18, 19 og 20 i denne overenskomst ikke medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i den anden kontraherende stat. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden stat.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel, og såfremt stykke 3 i denne artikel ikke finder anvendelse, kan vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer for personligt arbejde i tjenesteforhold, udført i den anden kontraherende stat, kun beskattes i den førstnævnte stat, såfremt:

 • a) modtageren opholder sig i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i nogen 12-måneders-periode, og
 • b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i den stat, i hvilken modtageren er hjemmehørende, og
 • c) vederlaget ikke udredes af et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren har i den anden stat.

3. Stykke 2 i denne artikel skal ikke finde anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i dette stykke benævnt »arbejdstageren«, og som betales af eller for en arbejdsgiver hjemmehørende i denne stat for personligt arbejde i tjenesteforhold udført i den anden kontraherende stat i tilfælde, hvor

 • a) arbejdstageren udfører hverv under dette arbejde for en fra arbejdsgiveren forskellig person, som direkte eller indirekte fører tilsyn med, leder eller kontrollerer den måde, hvorpå dette hverv udføres; og
 • b) arbejdsgiveren ikke har ansvaret for frembringelsen af resultatet af det arbejde, i forbindelse med hvilket hvervet udføres.

4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib eller et luftfartøj, der anvendes i international trafik, beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Når en i Danmark hjemmehørende person modtager vederlag for personligt arbejde, udført på et af Scandinavian Airlines System (SAS) i international trafik anvendt luftfartøj, kan et sådant vederlag kun beskattes i Danmark.'

Artikel VIII

Følgende nye bestemmelser skal indsættes umiddelbart efter artikel 19, stykke 1, litra b), i overenskomsten:

 • »c) Uanset bestemmelserne i litra b), (ii) i dette stykke, skal bestemmelserne i litra a) finde anvendelse på vederlag, som betales til
 • i) ansatte ved Storbritanniens ambassade eller ved The British Council i København, som ikke er danske statsborgere, og
 • ii) ansatte ved den danske ambassade i London, som ikke er statsborgere i Det Forenede Kongerige.«

Artikel IX

Artikel 21, stykke 1, i overenskomsten skal udgå og erstattes af følgende:

1. Indkomster, hvorfra de end hidrører - bortset fra indkomst udbetalt af båndlagte midler eller fra dødsboer, som er under behandling - hvis retmæssige ejer er en person hjemmehørende i en kontraherende stat, og som ikke er udtrykkeligt behandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, kan kun beskattes i denne stat.'

Artikel X

Følgende nye artikel skal indsættes umiddelbart efter artikel 28 i overenskomsten:

»Artikel 28 A

Forskellige bestemmelser, der finder anvendelse på visse former for virksomhed uden for kysten

1. Bestemmelserne i denne artikel skal finde anvendelse uanset enhver anden bestemmelse i denne overenskomst i tilfælde, hvor virksomhed udøves uden for kysten i forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af olie eller gas i den havbund og dennes undergrund (omtalt i denne artikel som »virksomhed uden for kysten«), som er beliggende i en kontraherende stat.

2. Et foretagende i en kontraherende stat, som udøver virksomhed uden for kysten i den anden kontraherende stat, skal anses for at drive erhvervsvirksomhed i denne anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted.

3. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, som i den anden kontraherende stat udøver virksomhed uden for kysten, der består i udøvelse af frit erhverv eller andet arbejde af selvstændig karakter, skal anses for at udøve den omhandlede virksomhed fra et fast sted i denne anden kontraherende stat.

4. Uanset bestemmelserne i stykke 2 i denne artikel, kan fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat i forbindelse med virksomhed uden for kysten erhverver ved driften af skibe eller luftfartøjer, som i deres nuværende stand først og fremmest er bygget med henblik på at transportere forsyninger eller personel, eller ved driften af bugserbåde eller ankerhåndteringsfartøjer, kun beskattes i den stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Bestemmelserne i dette stykke skal imidlertid ikke finde anvendelse på fortjeneste, som er erhvervet i nogen periode, i hvilken et sådant skib eller luftfartøj ifølge kontrakt skal anvendes hovedsageligt til andre formål end til at transportere forsyninger eller personel til eller mellem pladser, hvor der udøves virksomhed uden for kysten.

5. a) Såfremt litra b) og c) i dette stykke ikke medfører andet, kan gage, løn og lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i forbindelse med virksomhed uden for kysten i den anden kontraherende stat, i det omfang arbejdet udføres uden for kysten i denne anden kontraherende stat, kun beskattes i denne anden kontraherende stat.

 • b) Såfremt litra c) i dette stykke ikke medfører andet, kan gage, løn og lignende vederlag oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib eller et luftfartøj, på hvis driftsfortjeneste stykke 4 i denne artikel finder anvendelse, kun beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.
 • c) Medmindre der fremlægges dokumentbevis for den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat for, at der er truffet foranstaltninger til betaling af skat af vederlaget i den kontraherende stat, som har den udelukkende ret til at beskatte dette i overensstemmelse med litra a) eller b) i dette stykke, kan sådant vederlag også beskattes i denne anden kontraherende stat.'

Artikel XI

1. Hver af de kontraherende stater skal give den anden underretning om, at den har gennemført de foranstaltninger, som kræves i henhold til den pågældende stats lovgivning for denne protokols ikrafttræden. Protokollen skal træde i kraft efter udløbet af tredive dage efter datoen for den sidste af disse underretninger og skal med forbehold af bestemmelserne i stykke 2 og 3 i denne artikel have virkning derefter.

2. Bestemmelserne i artikel 19, stykke 1, litra c), i overenskomsten (som tilføjet ved artikel VIII i protokollen) skal have virkning med hensyn til vederlag oppebåret for arbejde i tjenesteforhold, som er udført 1. januar 1980 eller senere.

3. Bortset fra hvad der er fastsat i stykke 2 i denne artikel, skal bestemmelserne i denne protokol have virkning:

 • a) i Det Forenede Kongerige for så vidt angår indkomstskat for ethvert skatteår, som begynder den 6. april eller senere efter det kalenderår, hvori protokollen træder i kraft.
 • b) i Danmark for så vidt angår skatter for det indkomstår, som falder sammen med eller træder i stedet for det kalenderår, som følger umiddelbart efter det kalenderår, hvori protokollen træder i kraft, og for følgende indkomstår.

Denne protokol skal forblive i kraft, så længe som overenskomsten forbliver i kraft.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i London den 1. juli 1991 i to eksemplarer på dansk og engelsk, således at begge tekster har samme gyldighed.

For Kongeriget Danmarks regering

R. Thorning-Petersen

For regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Francis Maude

 • (Oversættelse)

British Embassy

Copenhagen

4. November 1991

His Excellency

Mr Anders Fogh Rasmussen

Minister of Economic Affairs and Taxation

Deres Excellence,

Jeg har den ære at henvise til Protokollen om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Kongeriget Danmarks regering, undertegnet i London den 1. juli 1991.

Jeg har ligeledes den ære at foreslå, at ordene »efter udløbet af tredive dage efter« i Artikel XI, stk. 1, i den foreslåede Protokol skal erstattes af ordet »på«.

Hvis forslaget kan godkendes af Kongeriget Danmarks regering, har jeg den ære at foreslå, at denne note tillige med Deres Excellences bekræftende svar skal udgøre en overenskomst mellem vore to regeringer om dette spørgsmål, som skal træde i kraft på datoen for Deres svar.

Jeg benytter denne lejlighed til påny at forsikre Deres Excellence om min udmærkede højagtelse.

N C R Williams

6 November 1991

The British Ambassador in Denmark

Nigel Williams CMG

Deres Excellence,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres Excellences note af 4. november 1991, der lyder som følger:

»Jeg har den ære at henvise til Protokollen om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Kongeriget Danmarks regering, undertegnet i London den 1. juli 1991.

Jeg har ligeledes den ære at foreslå, at ordene »efter udløbet af tredive dage efter« i Artikel XI, stk. 1, i den foreslåede Protokol skal erstattes af ordet »på«.

Hvis forslaget kan godkendes af Kongeriget Danmarks regering, har jeg den ære at foreslå, at denne note tillige med Deres Excellences bekræftende svar skal udgøre en overenskomst mellem vore to regeringer om dette spørgsmål, som skal træde i kraft på datoen for Deres svar.

Jeg benytter denne lejlighed til påny at forsikre Deres Excellence om min udmærkede højagtelse.'

Som svar herpå har jeg den ære at meddele Deres Excellence, at ovennævnte forslag kan godkendes af Kongeriget Danmarks regering. Jeg kan derfor godkende, at Deres note og dette svar skal udgøre en overenskomst mellem vore to regeringer om dette spørgsmål, som skal træde i kraft i dag.

Jeg benytter denne lejlighed til påny at forsikre Deres Excellence om min udmærkede højagtelse.

Anders Fogh Rasmussen

Skatteminister

Protokollen trådte i medfør af artikel XI, som ændret ved notevekslingen, i kraft den 19. december 1991.

Skatteministeriet, den 22. januar 1992.

Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen