Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks tiltrædelse af UNESCO-overenskomsten af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale. (* 1)

(Florens-overenskomsten)


Ved kgl. resolution af 2. december 1959, og efter folketinget den 27. november 1959 dertil har meddelt sit samtykke, har Danmark tiltrådt ovennævnte overenskomst, hvis tekst lyder som følger:

OVERENSKOMST OM INDFØRSEL AF UDDANNELSESMÆSSIGT, VIDENSKABELIGT OG KULTURELT MATERIALE

Præambel

De kontraherende stater er

i betragtning af, at den frie udveksling af tanker og viden og i det hele taget den videst mulige udbredelse af kulturernes forskellige udtryksformer er af afgørende betydning både for åndeligt fremskridt og for mellemfolkelig forståelse og dermed verdensfredens bevarelse,

i betragtning af, at denne udveksling hovedsagelig foregår ved hjælp af bøger og publikationer samt uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale,

i betragtning af, at konventionen om De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur opmuntrer til samarbejde mellem nationerne på alle åndslivets områder, herunder »udveksling af publikationer og genstande af kunstnerisk og videnskabelig interesse og andet oplysningsmateriale«, og endvidere bestemmer, at organisationen skal »deltage i bestræbelserne for at udvikle folkenes indbyrdes kendskab til og forståelse af hverandre, under anvendelse af alle for almenheden egnede meddelelsesmidler, og i dette øjemed foreslå sådanne mellemfolkelige overenskomster, som måtte være nødvendige til fremme af den frie udbredelse af tanker ved anvendelse af ord og billeder«,

i erkendelse af, at disse mål vil kunne fremmes på virkningsfuld måde ved en international overenskomst, som letter den frie udbredelse af bøger og publikationer samt af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale,

kommet overens om følgende bestemmelser:

Artikel I.

     1. De kontraherende stater forpligter sig til ikke at opkræve told eller andre afgifter på eller i forbindelse med indførsel af:

 • a) de i tillæg A til denne overenskomst angivne bøger, publikationer og kokumenter,
 • b) det i tillæg B, C, D og E til denne overenskomst angivne uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle materiale,

som er fremstillet i en anden kontraherende stat og opfylder de i nævnte tillæg fastsatte betingelser.

     2. Bestemmelserne i denne artikels stk. 1 skal ikke være til hinder for, at en kontraherende stat pålægger indførte materialer:

 • a) indenlandske skatter eller afgifter af enhver art, som opkræves ved indførslen eller senere, når de ikke overstiger dem, der direkte eller indirekte påhviler lignende indenlandske frembringelser,
 • b) sådanne andre gebyrer og afgifter end told, som opkræves af regeringsmyndigheder ved eller i forbindelse med indførsel, dog med den begrænsning, at beløbet ikke må overstige de omtrentlige omkostninger ved de ydede tjenester og hverken må udgøre en indirekte beskyttelse af indenlandske frembringelser eller en finanstold på indførsel.

Artikel II.

     1. De kontraherende stater forpligter sig til at udstede de nødvendige indførsels- og/eller valutabevillinger til indførsel af følgende genstande:

 • a) bøger og publikationer adresseret til offentlige biblioteker og samlinger samt til biblioteker og samlinger i offentlige institutioner med uddannelses- eller forskningsformål eller af kulturel karakter,
 • b) officielle publikationer, d.v.s. officielle, parlamentariske og administrative kokumenter, som er offentliggjort i deres oprindelsesland,
 • c) bøger og publikationer udgivet af De forenede Nationer eller sammes særorganisationer,
 • d) bøger og publikationer, som er modtaget af De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og kultur, og som fordeles gratis af denne organisation eller under dennes tilsyn;
 • e) publikationer, som tager sigte på at fremme turistrejser uden for indførselslandet, og som fremsendes og fordeles gratis,
 • f) Genstande specielt bestemt for blinde:
 • (i) bøger, publikationer og dokumenter af enhver art trykt med ophøjede skrifttegn for blinde,
 • (ii) andre genstande, der særlig er fremstillet med henblik på uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel højnelse af blinde, når sådanne genstande indføres direkte af institutioner eller organisationer, som tager sig af blindes velfærd, og som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

     2. Kontraherende stater, som på noget tidspunkt måtte anvende kvantitative restriktioner og valutakontrolforanstaltninger, forpligter sig til så vidt muligt at udstede de valuta- og andre bevillinger, som kræves til indførsel af andet uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, herunder især det i tillæggene til denne overenskomst anførte materiale.

Artikel III.

     1. De kontraherende stater forpligter sig til på enhver mulig måde at lette indførslen af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, der alene indføres til visning på en offentlig udstilling, som godkendes af indførselslandets kompetente myndigheder, og som er bestemt til derefter at blive genudført. Sådanne lettelser skal omfatte udstedelse af de nødvendige bevillinger og fritagelse for told og indenlandske skatter og afgifter af enhver art, som opkræves ved indførsel, undtagen gebyrer og afgifter svarende til de omtrentlige udgifter ved de ydede tjenester.

     2. Intet i denne artikel skal være til hinder for, at et indførselslands myndigheder træffer sådanne foranstaltninger, som måtte være fornødne til at sikre, at det påfældende materiale genudføres efter udstillingens ophør.

Artikel IV:

De kontraherende stater forpligter sig til så vidt muligt at

 • a) fortsætte deres fælles bestræbelser for ved alle midler at fremme den frie udbredelse af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale samt at afskaffe eller lempe enhver begrænsning i denne frie udbredelse, som ikke omtales i denne overenskomst,
 • b) forenkle de for indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale gældende administrative bestemmelser,
 • c) lette en hurtig og betryggende toldbehandling af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale.

Artikel V.

Intet i denne overenskomst skal berøre de kontraherende staters ret til at træffe foranstaltninger, i henhold til deres respektive lovgivning, i det øjemed at forbyde eller begrænse indførslen af genstande eller udbredelse af disse, når disse foranstaltninger er begrundet i hensyn, der direkte angår den offentlige sikkerhed, retsorden eller sædelighed.

Artikel VI.

Denne overenskomst skal ikke medføre ændringer i eller berøre nogen kontraherende stats love og bestemmelser eller internationale traktater, konventioner, overenskomster eller proklamationer angående ophavsret, varemærker eller patenter.

Artikel VII.

Med forbehold af bestemmelserne i tidligere konventioner, som de kontraherende stater måtte have tiltrådt med henblik på bilæggelse af tvistigheder, forpligter de kontraherende stater sig til at søge eventuelle tvistigheder vedrørende denne overenskomsts fortolkning eller anvendelse bilagt ved forhandling eller ved mægling.

Artikel VIII.

I tilfælde af tvistigheder mellem kontraherende stater angående den uddannelsesmæssige, videnskabelige eller kulturelle beskaffenhed af indførte materialer kan de interesserede parter efter indbyrdes aftale anmode generaldirektøren for De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur om et responsum.

Artikel IX.

     1. Denne overenskomst, hvis engelsk og franske tekst har samme gyldighed, skal dateres i dag og stå åben for undertegnelse af alle medlemsstater i De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, alle De forenede Nationers medlemsstater og enhver ikke-medlemsstat, som opfordres dertil af forretningsudvalget for De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur.

     2. Overenskomsten skal ratificeres af de stater, som har undertegnet den, i overensstemmelse med den ved deres respektive forfatninger foreskrevne fremgangsmåde.

     3. Ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos De forenede Nationers generelsekretær.

Artikel X.

De i Artikel IX, stk. 1, omhandlede stater kan tiltræde denne overenskomst efter den 22. november 1950. Tiltrædelse træder i kraft, når et formelt instrument er deponeret hos De forenede Nationers generalsekretær.

Artikel XI.

Denne overenskomsts træder i kraft den dag, på hvilken De forenede Nationers generalsekretær har modtaget ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter fra ti stater.

Artikel XII.

     1. Hver af de stater, der deltager i denne overenskomst på dagen for dens ikrafttrædelse, skal træffe alle fornødne foranstaltninger til dens fuldstændige iværksættelse inden for et tidsrum af seks måneder efter ikrafttrædelsen.

     2. Stater, som deponerer deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter efter dagen for overenskomstens ikrafttrædelse, skal træffe sådanne foranstaltninger inden tre måneder efter deponeringsdagen.

     3. Inden en måned efter udløbet af de i denne artikels stk. 1 og 2 nævnte frister skal de kontraherende stater afgive en beretning til De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur om de foranstaltninger, de har truffet til overenskomstens fuldstændige iværksættelse.

     4. De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur skal videregive denne beretning til alle stater, som har undertegnet denne overenskomst samt til Den internationale Handelsorganisation (dog foreløbig til dennes midlertidige kommission).

Artikel XIII.

Enhver kontraherende stat kan ved sin undertegnelse eller ved deponering af sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument eller på et hvilket som helst senere tidspunkt ved en meddelelse stilet til De forenede Nationers generalsekretær erklære, at denne overenskomst udvides til at gælde et eller flere af de landområder, for hvis udenrigske anliggender den pågældende kontraherende stat er ansvarlig.

Artikel XIV.

     1. To år efter denne overenskomsts ikrafttrædelse kan enhver kontraherende stat på egne vegne eller på ethvert af de landområders vegne, for hvis udenrigske anliggender den pågældende stat er ansvarlig opsige denne overenskomst ved deponering af et skriftligt instrument hos De forenede Nationers generalsekretær.

     2. Opsigelsen træder i kraft eet år efter modtagelsen af opsigelsesinstrumentet.

Artikel XV.

De forenede Nationers generalsekretær skal give de i artikel IX, stk. 1, omhandlede stater samt De forenede nationers organisation for uddannelse, Videnskab og Kultur og Den internationale handelsorganisation (dog foreløbig dennes midlertidige kommission) underretning om deponering af alle de i Artikel IX og X omhandlede ratifikations- og tiltrædelsesinstrumenter samt om de i Artikel XIII og XIV omhandlede meddelelser og opsigelser.

Artikel XVI.

Efter anmodning fra en tredjedel af de kontraherende stater skal genereldirektøren for De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og kultur optage spørgsmålet om indkaldelse af et møde til revision af denne overenskomst på dagsordenen for organisationens førstkommende generalforsamling.

Artikel XVII.

Tillæggene A, B, C, D og E såvel som den til denne overenskomst knyttede protokol gøres herved til en integrerende del af overenskomsten.

Artikel XVIII.

     1. I medfør af artikel 102 i De forenede Nationers pagt skal denne overenskomst registreres hos De forenede Nationers generalsekretær på dagen for dens ikrafttrædelse.

2. Til bekræftelse heraf har de undertegnede, behørigt befuldmægtigede undertegnet denne overenskomst på deres respektive regeringers vegne.

Udfærdiget i Lake Success, New York, den toogtyvende november nittenhundrede og halvtreds i eet eksemplar, der skal forblive deponeret i De forenede nationers arkiv, og hvoraf bekræftede genparter skal tilstilles samtlige de i artikel IX, stk. 1, omhandlede stater samt De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og kultur og Den internationale Handelsorganisation (dog foreløbig dennes midlertidige kommission).

TILLÆG A.

Bøger, publikationer og dokumenter.

 • (i) Trykte bøger.
 • (ii) Aviser og tidsskrifter.
 • (III) Bøger og dokumenter fremstillet på anden mangfoldiggørelsesmåde end ved trykning.
 • (iv) officielle publikationer, d.v.s. officielle, parlamentariske og administrative dokumenter, som er offentliggjort i deres oprindelsesland.
 • (v) Turistplakater og turistlitteratur (hefter, rejsehåndbøger, køre- og fartplaner, prospekter og lignende publikationer) såvel med som uden illustrationer, herunder også tryksager udsendt af private forretningsvirksomheder, hvis formål er at fremme rejser uden for indførselslandet.
 • (vi) Publikationer, hvis formål er at fremme studier uden for indførselslandet.
 • (vii) Manuskripter, herunder maskinskrevne.
 • (viii) Kataloger over bøger og publikationer, som udbydes til salg af forlag eller boghandlere, der driver forretning uden for indførselslandet.
 • (ix) kataloger over film, lydoptagelser eller andet synligt eller hørbart materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art, udgivet af eller for De forenede Nationer eller en af sammes særorganisationer.
 • (x) Musik i manuskript eller trykt form eller fremstillet på anden mangfoldiggørelsesmåde end ved trykning.
 • (xi) Geografiske, hydrografiske eller astronomiske kort.
 • (xii) Arkitekt-, industri- og ingeniørtegninger såvel som -planer og -mønstre, samt reproduktioner heraf til studiebrug i videnskabelige institutter eller institutioner af uddannelsesmæssig karakter, som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

(De i tillæg A angivne lettelser skal ikke finde anvendelse på:

 • a) Papirvarer,
 • b) Bøger, publikationer og dokumenter (undtagen ovennævnte kataloger, turistplakater og turistlitteratur), som hovedsagelig i reklameøjemed udsendes af eller for en privat forretningsvirksomhed.
 • c) Aviser og tidsskrifter, i hvilke over 70 pct. af pladsen optages af annoncer.
 • d) Alle andre genstande (undtagen ovennævnte kataloger), hvor over 25 pct. af pladsen optages af annoncer. For så vidt angår turistplakater og turistlitteratur skal denne procentdel dog kun gælde private forretningsannoncer.)

TILLÆG B.

Kunstværker og samlerobjekter af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art.

 • (i) Malerier og tegninger samt kopier heraf, der udelukkende er udført i hånden, men ikke fabriksfremstillede dekorerede genstande.
 • (ii) Litografier, graveringer og stik, signerede og nummererede af kunstneren og fremstillet ved anvendelse af litografiske sten, plader eller andet lignende materiale udelukkende som håndarbejde.
 • (iii) Originale kunstværker i form af statuer eller anden skulptur, enten i rundskulptur, relief eller intaglio, men ikke massefremstillede reproduktioner og almindelige håndværksmæssigt fremstillede handelsvarer.
 • (iv) Samlerobjekter og kunstgenstande, som er adresseret til museer, kunstgallerier og andre offentlige institutioner, der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettiget til toldfri indførsel af sådanne genstande, med det forbehold, at de ikke kan videresælges.
 • (v) Samlinger og samlerobjekter af videnskabelig interesse, særlig indenfor anatomi, zoologi, botanik, mineralogi, palæontologi, arkæologi og etnografi, som ikke er bestemt til forretningsmæssige formål.
 • (vi) Antikviteter, hvorved forstås genstande, som er over 100 år

gamle.

TILLÆG C.

Synlige og hørbare materialer af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter.

 • (i) Film, båndfilm, mikrofilm og lysbilleder af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, når disse indføres af organisationer (herunder efter indførselslandets skøn radiospredningsvirksomheder), der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, og de alene indføres til visning ved foranstaltning af disse organisationer eller andre offentlige eller private institutioner eller selskaber af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, som er godkendt af forannævnte myndigheder.
 • (ii) Film med nyhedsstof (med eller uden lydbånd), som gengiver begivenheder af aktuel interesse på tiden for indførslen, og som med henblik på kopiering indføres som eksponerede og fremkaldte negativer eller som kopierede og fremkaldte positiver, når indførslen sker til organisationer (herunder efter indførselslandets skøn radiospredningsvirksomheder), der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne film; den toldfri indførsel kan dog begrænses til to kopier pr. emne.
 • (iii) Lydoptagelser af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter til udelukkende anvendelse i offentlige eller private institutioner eller selskaber af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter (herunder efter indførselslandets skøn radiospredningsvirksomheder), som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.
 • (iv) Film, båndfilm, mikrofilm og lydoptagelser af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, fremstillet af De forenede Nationer eller en af sammes særorganisationer.
 • (v) Mønstre, modeller og vægkort, som alene skal anvendes til demonstrations- og undervisningsformål i offentlige eller private institutioner af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

TILLÆG D.

Videnskabelige instrumenter eller apparater.

Videnskabelige instrumenter eller apparater til udelukkende anvendelse til uddannelsesformål eller ren videnskabelig forskning, under forudsætning af:

 • a) at sådanne videnskabelige instrumenter eller apparater er adresseret til offentlige eller private institutioner af videnskabelig eller uddannelsesmæssig karakter, som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, og anvendes under disse institutioners kontrol og ansvar,
 • b) at instrumenter eller apparater af tilsvarende videnskabelig værdi ikke fremstilles i indførselslandet.

TILLÆG E.

Genstande specielt bestemt for blinde.

 • (i) Bøger, publikationer og dokumenter af enhver art med ophøjede skrifttegn for blinde.
 • (ii) Andre genstande, der særlig er fremstillet med henblik på uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel højnelse af blinde, når sådanne genstande indføres direkte af institutioner eller organisationer, som tager sig af blindes velfærd og er godkendt af indførselslandets kompetente myndigheder som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

PROTOKOL TIL OVERENSKOMSTEN OM INDFØRSEL AF UDDANNELSESMÆSSIGT, VIDENSKABELIGT OG KULTURELT MATERIALE

De kontraherende stater er,

i betragtning af interessen i at lette Amerikas forenede Staters deltagelse i overenskomsten om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale,

kommet overens om følgende:

     1. Amerikas forenede Stater skal have valget mellem at ratificere denne overenskomst i medfør af artikel IX eller tiltræde den i medfør af artikel X med nedenstående forbehold.

     2. Såfremt Amerikas forenede Stater bliver deltager i denne overenskomst med det ved ovenstående stk. 1 tilladte forbehold, skal bestemmelserne i dette forbehold kunne påberåbes af Amerikas forenede Staters regering over for enhver af de kontraherende stater eller af enhver af disse over for Amerikas forenede Stater, idet dog enhver foranstaltning, der indføres i medfør af dette forbehold, skal anvendes uden diskrimination.

(Forbeholdets tekst).

 • a) Såfremt de forpligtelser, som en kontraherende stat har påtaget sig ved denne overenskomst, medfører, at en vare, som omfattes af denne overenskomst, indføres til en kontraherende stats landområde i så forholdsvis øgede mængder eller under sådanne vilkår, at dette forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for den hjemlige industri, som fremstiller lignende eller direkte hermed konkurrerende varer, skal den pågældende kontraherende stat på de i stk. 2 ovenfor angivne vilkår have udgang til i det omfang og så længe, som det måtte være nødvendigt for at forebygge eller afhjælpe sådan skade, at sætte enhver forpligtelse i medfør af denne overenskomst helt eller delvis ud af kraft for en sådan vares vedkommende.
 • b) Før en kontraherende stat iværksætter nogen foranstaltning i

medfør af bestemmelserne i ovenstående stk. a) skal den skriftligt

underrette De forenede Nationers organisation for Uddannelse,

Videnskab og Kultur herom så lang tid i forvejen, som det er praktisk

muligt, og give organisationen og de i denne overenskomst deltagende

parter adgang til at rådføre sig med den pågældende stat om den

påtænkte foranstaltning.

 • C) Under kritiske omstændigheder, hvor en forsinkelse ville medføre skade, som det ville være vanskeligt at afhjælpe, kan foranstaltninger i medfør af ovenstående stk. a) iværksættes midlertidig uden forudgående samråd på betingelse af, at rådslagningen finder sted umiddelbart efter iværksættelsen af de pågældende foranstaltninger.
   
  
   For Afghanistan: 
  
   A. Hamid Aziz 
  
   8. oktober 1951 
  
   For Amerikas forenede Stater: 
  
   henry Cabot Lodge 
  
   24. juni 1959 
  
   For Kongeriget Belgien: 
  
   Joseph Nisot 
  
   22. november 1950 
  
   For Bolivia: 
  
   A. Costa du Rels 
  
   ad referendum 
  
   22. november 1950 
  
   For Colombia: 
  
   Eliseo Arango 
  
   22. november 1950 
  
   For Den dominikanske Republik: 
  
   Max Henriques Urena 
  
   22. november 1950 
  
   For Ecuador: 
  
   Quevedo 
  
   22. november 1950 
  
   For Frankrig: 
  
   Francis Lacoste 
  
   14. maj 1951 
  
   For Grækenland: 
  
   Alexis Kyrou 
  
   22. november 1950 
  
   For Guatemala: 
  
   Ricardo Castaneda Paganini 
  
   22. november 1950 
  
   For Haiti: 
  
   Dr. Price-Mars 
  
   22. november 1950 
  
   For Honduras: 
  
   Tiburcio Carias Jr. 
  
   13. april 1954 
  
   For Iran: 
  
   Ardalan 
  
   9. februar 1951 
  
   For Israel: 
  
   Arthur Lourie 
  
   22. november 1950 
  
   For Kina: (* 1) 
  
   Tingfu F. Tsiang 
  
   22. november 1950 
  
   For Storhertugdømmet Luxembourg: 
  
   Pierre Pescatore 
  
   22. november 1950 
  
   For Kongeriget Nederlandene: 
  
   D. J. Balluseck 
  
   22. november 1950 
  
   For New Zealand: 
  
   C.A. Berendsen 
  
   16. marts 1951 
  
   For Pakistan: 
  
   Ahmed Shah Bokhari 
  
   9. maj 1951 
  
   For Philippinerne: 
  
   Carlos P. Romulo 
  
   22. november 1950 
  
   For El Salvador: 
  
   Hector David Castro 
  
   4. december 1950 
  
   For Schweiz: 
  
   Jean-Frederic Wagniere 
  
   22. november 1950 
  
   For Det forenede Kongerige Storbritannien 
  
   og Nordirland: 
  
   Gladwyn Jebb 
  
   22. november 1950 
  
   For For Sverige: 
  
   G. von Otter 
  
   20. november 1951 
  
   (med forbehold af den svenske rigsdags samtykke) 
  
   For Thailand: 
  
   Wan Waithayakon 
  
   22. november 1950 
  
   For Ægypten: 
  
   M. Salah-El-Din 
  
   22. november 1950. 
  
  

Overenskomsten er foruden af Danmark ratificeret eller tiltrådt af: Afghanistan, Den arabiske Republik, Belgien, Cambodia, Ceylon, Cuba, Finland, Frankrig, Ghana, Grækenland, Guinea, Israel, Jordan, Jugoslavien, Laos, Luxembourg, Det malayiske Statsforbund, Monaco, Nederlandene, Norge, Pakistan, Philippinerne, El Salvador, Schweiz, Spanien, Det forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland, Sverige, Thailand, Forbundsrepublikken Tyskland, Vietnam og Østrig.

Endvidere har Belgien, Nederlandene og Storbritanien notificeret, at overenskomstens gyldighed er udvidet til at omfatte områder, for hvis udenrigske anliggender de er ansvarlige.

Den schweiziske regerings befuldmægtigede afgav ved undertegnelsen af overenskomsten følgende erklæring:

Den schweiziske regering forbeholder sig sin handlefrihed over for i overenskomsten deltagende stater, der ensidig gør brug af kvantitative restriktioner og valutakontrolforanstaltninger af en sådan art, at de gør overenskomsten virkningsløs.

Endvidere er min underskrift uden indflydelse på den schweiziske regerings stilling til Havana-overenskomsten om en international handelsorganisation, undertegnet i Havana den 24. marts 1948.

Forbundsrepublikken Tyskland har ved sin tiltrædelse af overenskomsten taget følgende forbehold:

 • 1) Indtil udløbet af den midlertidige periode, der er angivet i artikel 3 i traktaten af 27. oktober 1956 mellem Frankrig og Forbundsrepublikken Tyskland om en ordning af Saar-spørgsmålet, finder ovennævnte overenskomst ikke anvendelse på Saar-området.
 • 2) I overensstemmelse med overenskomstens formål, som angivet i dens præambel, fortolker Forbundsrepublikken bestemmelsen i overenskomstens artikel 1 således, at hensigten med indrømmelse af toldfrihed er at fremme den frie udveksling af tanker og viden mellem de i overenskomsten deltagende stater, hvorimod det ikke tilsigtes ved bestemmelsen at fremme overflytning af produktion til et andet land, dersom sådan flytning hovedsagelig sker af forretningsmæssige grunde.

Efter at det danske tiltrædelsesinstrument den 4. april 1960 er blevet deponeret hos De forenede Nationers generalsekretær, er overenskomsten for Danmarks vedkommende i medfør af artikel X trådt i kraft den nævnte dato.

Udenrigsministeriet, den 7. juli 1960.

J.O. Krag.

Redaktionel note
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK nr 15 af 01/03/1961 BEK nr 52 af 20/12/1963 BEK nr 25 af 09/03/1965 BEK nr 59 af 02/08/1966 BEK nr 100 af 16/10/1969 BEK nr 82 af 02/09/1971 BEK nr 94 af 24/11/1972 BEK nr 16 af 06/02/1974 BEK nr 124 af 28/10/1975 BEK nr 74 af 22/06/1988 BEK nr 72 af 16/09/1993