Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om visse forholdsregler mod Irak

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I henhold til § 1 i lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, som ændret ved lov nr. 228 af 6. juni 1985, §§ 1-2 i lov om anvendelse af visse af De Europæiske Fællesskabers retsakter om ind- og udførsel af varer, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. april 1988, samt under henvisning til Rådets forordninger (EØF) nr. 2340/90 af 8. august 1990, (EØF) nr. 3155/90 af 29. oktober 1990, (EØF) nr. 542/91 af 4. marts 1991, (EØF) nr. 811/91 af 27. marts 1991, (EØF) nr. 1194/91 af 7. maj 1991 og (EØF) nr. 3541/92 af 7. december 1992 og afgørelser nr. 90/414/EKSF og nr. 91/265/EKSF truffet af repræsentanterne for regeringerne for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater forsamlet i Rådet henholdsvis den 8. august 1990 og den 21. maj 1991 fastsættes herved til opfyldelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner nr. 661, 666, 670, 686, 687 og 778:

§ 1. Samhandel og præstation af ikke-finansielle tjenesteydelser for så vidt angår Irak og handlinger, der har til formål at fremme sådan samhandel og Iraks økonomi, er forbudt efter bestemmelserne i Rådets forordninger (EØF) nr. 2340/90 af 8. august 1990, (EØF) nr. 3155/90 af 29. oktober 1990, (EØF) nr. 542/91 af 4. marts 1991, (EØF) nr. 811/91 af 27. marts 1991 og (EØF) nr. 1194/91 af 7. maj 1991. Forordningerne er optaget som bilag til denne anordning.

Stk. 2. Indfrielse af irakiske fordringer omfattet af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 3541/92 af 7. december 1992, som er optaget som bilag til denne anordning, er forbudt.

Stk. 3. Samme regler som i stk. 1 og stk. 2 gælder for varer omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

§ 2. Tilgodehavender, herunder værdipapirer og likvide midler, der tilhører den irakiske stat eller juridiske eller fysiske personer, som er hjemmehørende i Irak, bortset fra tilgodehavender omfattet af reglerne i Rådets forordning nr. 3541/92 af 7. december 1992, skal indsættes på spærrede konti eller depoter i danske pengeinstitutter.

Stk. 2. De kontoførende institutter skal spærre de konti i Værdipapircentralen, hvor den irakiske stat eller de i stk. 1 nævnte personer er registrerede som ejere eller rettighedshavere.

Stk. 3. Transferering til udlandet af betalingsmidler af enhver art til brug eller rådighed for den irakiske stat eller de i stk. 1 nævnte personer, kan ikke foretages uden tilladelse fra Industriministeriet, med mindre transfereringen vedrører betaling for varer og tjenesteydelser, for hvilke der er udstedt indførselstilladelse, jf. § 3.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte spærrede konti og depoter kan ikke åbnes uden tilladelse fra Industriministeriet.

§ 3. Industriministeren udsteder udførsels- og indførselstilladelse til eksport og import af de varer, som er omfattet af § 1.

§ 4. Skibe, der er registreret i Irak, må ikke anløbe danske havne, såfremt et sådant skib har været benyttet eller benyttes til at overtræde De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 661 (1990) om en handelsembargo over for Irak og Kuwait. Dette forbud gælder dog ikke, såfremt anløb af dansk havn sker under sådanne omstændigheder, der efter international ret er anerkendt for at beskytte menneskeliv.

Stk. 2. Skibe omfattet af stk. 1 skal tilbageholdes, såfremt dansk havn anløbes. Udgifterne i forbindelse med tilbageholdelsen afholdes endeligt af skibets ejer.

§ 5. Personer, herunder bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, der overtræder §§ 1 og 2, straffes efter § 110c, stk. 2, i borgerlig straffelov med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Er overtrædelsen af § 1, stk. 1 og 2, begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

§ 6. Udbyttet ved handlinger, der er strafbare efter § 5, skal konfiskeres. Straffelovens § 75, stk. 1, 2. pkt., § 76, stk. 1 og stk. 3-5, og § 77, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse på konfiskation efter denne bestemmelse.

§ 7. Forholdsreglerne i denne anordning omfatter også danske statsborgere, der opholder sig uden for den danske stat.

§ 8. Anordningen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Samtidig ophæves Anordning nr. 436 af 7. juni 1991 om visse forholdsregler mod Irak.

Stk. 3. Konti og depoter, der er spærrede i henhold til § 2 i Anordning nr. 436 af 7. juni 1991 om visse forholdsregler mod Irak og i henhold til § 2 i Anordning nr. 752 af 16. november 1990 om visse forholdsregler mod Irak som ændret ved Anordning nr. 128 af 8. marts 1991 om ændring af anordning om visse forholdsregler mod Irak, forbliver spærrede og er omfattet af § 2, stk. 4, i denne anordning.

§ 9. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 12. marts 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

JOACHIM

Prins til Danmark

Rigsforstander

/ Jan Trøjborg

Bilag

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2340/90

af 8. august 1990

om forhindring af Fællesskabets samhandel for så vidt angår Irak og Kuwait

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

ud fra følgende betragtninger:

Den alvorlige situation, der er opstået som følge af Iraks invasion af Kuwait, og som er omfattet af resolution 660 (1990) vedtaget af FN's Sikkerhedsråd, har givet anledning til en erklæring fra Fællesskabet og dets medlemsstater, vedtaget den 4. august 1990 inden for rammerne af det politiske samarbejde, der uden forbehold fordømmer nævnte invasion, og som kræver øjeblikkelig og ubetinget tilbagetrækning af de irakiske styrker fra Kuwaits område, og til en beslutning om økonomiske foranstaltninger over for Irak;

på baggrund af Iraks nægtelse af at overholde resolution 660 har Sikkerhedsrådet vedtaget resolution 661 (1990) af 6. august 1990 om en handelsembargo over for Irak og Kuwait;

under disse omstændigheder bør Fællesskabets samhandel for så vidt angår Irak og Kuwait forhindres;

Fællesskabet og dets medlemsstater har besluttet at anvende et fællesskabsinstrument for at sikre en ensartet gennemførelse i Fællesskabet af de foranstaltninger vedrørende samhandelen med Irak og Kuwait, som FN's Sikkerhedsråd har truffet beslutning om;

det bør undgås, at denne forordning berører varer, som disse lande har udført inden den 7. august 1990, og leverancer udelukkende til medicinsk brug samt levnedsmidler, når dette er humanitært begrundet;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113;

under henvisning til forslag fra Kommissionen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 7. august 1990 er det forbudt

 • 1) til Fællesskabets område at indføre enhver vare, der har oprindelse i eller hidrører fra Irak eller Kuwait;
 • 2) til nævnte lande at udføre enhver vare, der har oprindelse i eller hidrører fra Fællesskabet.

Artikel 2

Fra den i artikel 1 nævnte dato er det forbudt på Fællesskabets område eller ved hjælp af luftfartøjer og skibe, der er registreret i en medlemsstat og for enhver statsborger i Fællesskabet

 • 1) at udføre nogen form for virksomhed eller handelstransaktion, herunder enhver handling vedrørende allerede indgåede eller delvist gennemførte transaktioner, der har til formål eller medfører, at eksporten af varer, som har oprindelse i eller hidrører fra Irak og Kuwait, fremmes;
 • 2) at sælge eller levere nogen vare, uanset hvor denne har oprindelse, eller hvorfra den hidrører

- til nogen fysisk eller juridisk person i Irak eller Kuwait

- til nogen anden fysisk eller juridisk person med henblik på handelsvirksomhed på eller udøvet fra Iraks eller Kuwaits områder;

 • 3) at udføre nogen form for virksomhed, der har til formål eller medfører, at nævnte salg eller leverancer fremmes.

Artikel 3

1. Artikel 1, nr. 2), og artikel 2, nr. 2), gælder ikke for de i bilaget anførte varer.

2. Artikel 1, nr. 1), og artikel 2, nr. 1), er ikke til hinder for indførsel på Fællesskabets område af de i artikel 1, nr. 1), omhandlede varer, som har oprindelse i eller hidrører fra Irak eller Kuwait, og som er udført inden den 7. august 1990.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 1990.

På Rådets vegne

G. DE MICHELIS

Formand

Bilag

VARER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK 1

A. Lægemidler

ex kapitel 29

Alle produkter, der er optaget på Verdenssundhedsorganisationens liste over internationale fællesnavne (I.N.N.) eller modificerede internationale fællesnavne (I.N.N.M.)

2937 Hormoner, naturlige eller syntetisk reproducerede, derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner, andre sterioder, der hovedsagelig anvendes som hormoner

2941 Antibiotika

3001 Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede også pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organo-terapeutisk brug, heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andet steds tariferet

3002 Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele; vacciner, toksiner, mikroorganismekulturer (undtagen gær) samt lignende produkter

3003 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg

3004 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg

3005 Vat, bind og lignende varer (f.eks. bandager, hæfteplastre, omslag), imprægneret eller overtrukket med pharmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse

3006 Pharmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel.

B. Levnedsmidler

Alle levnedsmidler bestemt til humanitære formål i forbindelse med nødhjælpsaktioner.

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 3155/90

af 29. oktober 1990

om udvidelse og ændring af forordning (EØF) nr. 2340/90 om forhindring af

Fællesskabets samhandel for så vidt angår Irak og Kuwait

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

ud fra følgende betragtninger:

Den 1. samt den 6. og 7. oktober 1990 gav medlemsstaternes udenrigsministre på ny udtryk for, at de er overbevist om, at en fuldstændig gennemførelse af den embargo over for Irak, som De Forenede Nationers Sikkerhedsråd har truffet afgørelse om, er en afgørende betingelse for at nå til en fredelig afslutning på krisen;

Rådet vedtog den 8. august 1990 forordning (EØF) nr. 2340/90, som sigter på at forhindre Fællesskabets samhandel med Irak og Kuwait;

under hensyn til forværringen af situationen siden vedtagelsen af nævnte forordning har Fællesskabet og dets medlemsstater i deres erklæringer af 7. og 17. september 1990 bekræftet nødvendigheden af at iværksætte De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner 660 (1990), 661 (1990) og 666 (1990) og deres vilje til at gennemføre en effektiv aktion; Fællesskabet og dets medlemsstater har besluttet at anvende et fællesskabsinstrument, der skal sikre en ensartet iværksættelse i Fællesskabet af de foranstaltninger vedrørende samhandelen med Irak og Kuwait, som De Forenede Nationers Sikkerhedsråd har vedtaget;

De forenede Nationers Sikkerhedsråd har med resolution 670 (1990) vedtaget, at staterne skal træffe passende foranstaltninger for at sikre en effektiv gennemførelse af embargoen på luftfartsområdet;

på baggrund af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds ovennævnte resolutioner er det hensigtsmæssigt at tillade visse legale kuwaitiske foretagender, der er kontrolleret og anerkendt af Kuwaits lovlige regering, under visse betingelser at udøve deres aktiviteter i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale love;

ifølge artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2340/90 gælder forbuddet mod eksport til Irak og Kuwait ikke for levering af bl.a. varer, der udelukkende er til medicinsk brug, og som er opført i bilaget til forordningen;

listen over lægemidler i nævnte bilag omfatter visse produkter eller substanser, som vil kunne anvendes til andre formål end rent medicinske;

disse produkter og substanser på listen over produkter til rent medicinsk brug bør derfor fjernes fra listen, og det bør forbydes at eksportere dem til Irak og Kuwait;

med henblik på sikring af en tilstrækkelig effektiv kontrol med eksporten til Irak og Kuwait af de i nævnte bilag omhandlede varer, bør denne eksport være betinget af en forhåndstilladelse, som meddeles af medlemsstaternes kompetente myndigheder;

det forekommer nødvendigt, at medlemsstaterne og Kommissionen hurtigt udveksler oplysninger om de tilladelser, der meddeles i forbindelse med fødevarenødhjælp;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113;

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Uden at dette berører de forbud, der er indført ved forordning (EØF) nr. 2340/90, er det i Fællesskabet, herunder dets luftrum, fra dets territorium eller via luftfartøjer eller skibe, der er registreret i en medlemsstat, og for alle fællesskabsborgere, fra ikrafttrædelsen af denne forordning forbudt at præstere ikke-finansielle tjenesteydelser med det formål eller den virkning, at Iraks eller Kuwaits økonomi fremmes,

 • i) med henblik på enhver form for økonomisk aktivitet, der udøves i Irak eller Kuwait, eller som varetages fra disse lande, eller
 • ii) til en af følgende personer:

- enhver fysisk person i Irak eller Kuwait

- enhver juridisk person, der er konstitueret i henhold til eller falder ind under Iraks eller Kuwaits lovgivning

- ethvert foretagende, som udøver en økonomisk aktivitet (hvad enten det sker i Irak eller Kuwait eller ej), der kontrolleres af personer eller foretagender med hjemsted i Irak eller Kuwait, eller som er konstitueret i henhold til eller falder ind under lovgivningen i et af disse lande.

Gennemførelsesbestemmelserne til forbuddet for så vidt angår luftfart er der redegjort for i bilag I.

2. Forbuddet gælder ikke for post og telekommunikation eller for de lægelige tjenesteydelser, der er nødvendige for, at eksisterende hospitaler kan fungere, eller for ikke-finansielle tjenesteydelser, der præsteres i henhold til kontrakter eller tillægskontrakter, der var indgået, inden forbuddet i henhold til forordning (EØF) nr. 2340/90 trådte i kraft, og hvis opfyldelse allerede var påbegyndt inden dette tidspunkt.

Artikel 2

1. Artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2340/90 og artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning er ikke til hinder for handelstransaktioner eller kontrakter om ikke-finansielle tjenesteydelser, der gennemføres uden for Irak eller Kuwait med legale kuwaitiske foretagender, som er kontrolleret og anerkendt af Kuwaits lovlige regering.

2. Listen over disse foretagender offentliggøres i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 3

Bilaget til forordning (EØF) nr. 2340/90 erstattes af det bilag, som findes i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Eksport af de i bilaget til forordning (EØF) nr. 2340/90 omhandlede varer er betinget af en forhåndstilladelse til eksport, som meddeles af medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Artikel 5

Forhåndstilladelse til eksport af de i litra B i bilag II nævnte varer meddeles kun for levnedsmidler, der leveres som gavebistand.

Artikel 6

Medlemsstaterne underretter inden to dage efter meddelelsen af den i artikel 5 nævnte tilladelse Kommissionen om, hvilke fødevarenødhjælpsaktioner de har iværksat.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1990.

På Rådets vegne

A. BATTAGLIA

Formand

BILAG I

1. Uanset de rettigheder eller forpligtelser, som medlemsstaterne har fået eller indgået ved internationale overenskomster eller ved kontrakter, licenser eller tilladelser, der er givet, inden denne forordning trådte i kraft, skal medlemsstaterne afslå at give et fly tilladelse til at lette fra deres område, hvis flyet transporterer en last til eller fra Irak eller Kuwait; dette gælder dog ikke for fødevarenødhjælp, hvortil der er givet tilladelse af FN's Sikkerhedsråd eller af den komite, der er nedsat ved resolution 661 (1990), og som er i overensstemmelse med resolution 666 (1990), eller for leverancer til rent medicinsk brug eller udelukkende til UNIIMOG.

2. Medlemsstaterne skal forbyde fly, der skal lande i Irak eller Kuwait, at overflyve deres område, uanset hvor flyet er registreret, medmindre

 • a) flyet lander i en lufthavn, som en medlemsstat har udpeget uden for Irak eller Kuwait, således at flyet kan blive undersøgt for at sikre, at der ikke er nogen last om bord, som ville udgøre et brud på resolution 661 (1990) eller resolution 670 (1990), og flyet med henblik herpå kan holdes tilbage så længe, det er nødvendigt, eller
 • b) den pågældende flyvning er blevet godkendt af den komite, der er nedsat ved resolution 661 (1990), eller
 • c) flyvningen af FN er godkendt som værende udelukkende for UNIIMOG.

3. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at et fly, der er registreret på deres område, eller som bruges af en erhvervsdrivende, som har sit vigtigste forretningssted eller sin bopæl på deres område, opfylder bestemmelserne i resolution 661 (1990) og 670 (1990).

BILAG II

»BILAG

VARER OMTALT I ARTIKEL 3, STK. 1

A. Lægemidler

3001 Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede, også pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organo-terapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet.

ex 3002 Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele; vacciner til mennesker.

3004 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg.

3005 Vat, bind og lignende varer (f.eks. bandager, hæfteplastre, omslag), imprægneret eller overtrukket med phamaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse.

3006 Pharmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 30.

ex 9018 Sprøjter, nåle, sonder, kanyler og lignende instrumenter; apparater til blodtransfusion.

B. Levnedsmidler

Alle levnedsmidler bestemt til humanitære formål i forbindelse med nødhjælpsaktioner.«

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 542/91

af 4. marts 1991

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2340/90 af 8. august 1990 og Rådets forordning (EØF) nr. 3155/90 af 29. oktober 1990 om forhindring af Fællesskabets samhandel for så vidt angår Irak og Kuwait

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

Under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

Ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2340/90 og nr. 3155/90 blev Fællesskabets samhandel med Irak og Kuwait forbudt efter De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner om en embargo over for disse to lande som følge af de irakiske styrkers invasion og besættelse af Kuwait;

Kuwait er nu befriet;

Sikkerhedsrådet vedtog den 2. marts 1991 resolution nr. 686 (1991), hvori der henvises til punkt 9 i resolution 661 (1990) vedrørende bistanden til den kuwaitiske regering, og hvori der i punkt 6 stilles krav om, at alle medlemsstaterne, De Forenede Nationer, specialiserede organisationer samt andre internationale organisationer inden for De Forenede Nationers system træffer alle egnede foranstaltninger til at samarbejde med den kuwaitiske regering og det kuwaitiske folk om genopbygning af Kuwait;

der er derfor ikke længere grund til over for dette land at opretholde Fællesskabets embargo-foranstaltninger;

Fællesskabet og dets medlemsstater har besluttet at ophæve disse foranstaltninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De forbud, der er indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 2340/90 af 8. august 1990 og ved Rådets forordning (EØF) nr. 3155/90 af 29. oktober 1990 ophæves, for så vidt angår Kuwait, fra den 2. marts 1991.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 1991.

På Rådets vegne

J. F. POOS

Formand

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 811/91

af 27. marts 1991

om tredje ændring af forordning (EØF) nr. 2340/90 om forhindring af

Fællesskabets samhandel for så vidt angår Irak og Kuwait

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EØF) nr. 2340/90, senest ændret ved forordning (EØF)

nr. 542/91, blev Fællesskabets samhandel med Irak, undtagen med

hensyn til visse lægemidler og - under visse omstændigheder - levnedsmidler, forbudt som følge af resolutionerne fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om indførelse af en embargo efter de irakiske styrkers invasion af Kuwait;

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 2. marts 1991 resolution 686 (1991);

under disse omstændigheder finder Fællesskabet og dets medlemsstater, forsamlet inden for rammerne af Det Politiske Samarbejde, det ønskeligt at lette det humanitære hjælpearbejde og derfor hensigtsmæssigt, med virkning fra den 2. marts 1991, at øge mulighederne for leverancer af varer, der udelukkende er bestemt til lægelige formål, med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastlagt i resolutionerne herom fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, særlig resolution 661 (1990), samt

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113, og

under henvisning til forslag fra Kommissionen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 2. marts 1991 erstattes bilaget til forordning (EØF) nr. 2340/90 af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 1991.

På Rådets vegne

R. Goebbels

Formand

BILAG

»BILAG

VARER OMTALT I ARTIKEL 3, STK. 1

A. Lægemidler

3001 Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede, også pulveriserede; ekstrakter og kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organo-terapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet.

ex 3002 Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele; vacciner til mennesker.

3004 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg.

3005 Vat, bind og lignende varer (f.eks. bandager, hæfteplastre, omslag), imprægneret eller overtrukket med pharmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse.

3006 Pharmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 30.

ex 9018 Sprøjter, nåle, sonder, kanyler og lignende instrumenter; apparater til blodtransfusion.

B. Levnedsmidler

Alle levnedsmidler bestemt til humanitære formål i forbindelse med nødhjælpsaktioner.

C. Andre varer

Alle andre varer end de under litra A opførte, som udelukkende er bestemt til lægelige formål, forudsat at disse leveres under streng kontrol fra Fællesskabet eller en medlemsstats regering eller en relevant humanitær organisation.«

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 1194/91

af 7. maj 1991

om ændring af forordning (EØF) nr. 2340/90 og nr. 3155/90 om forhindring af Fællesskabets samhandel for så vidt angår Irak og Kuwait

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EØF) nr. 2340/90, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 811/91 og (EØF) nr. 3155/90, ændret ved forordning (EØF) nr. 542/91, forhindredes samhandelen mellem på den ene side Fællesskabet og på den anden side Irak med visse undtagelser på grundlag af de resolutioner, som De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog om indførelse af en embargo efter de irakiske styrkers invasion og besættelse af Kuwait;

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 3. april 1991 resolution 687 (1991);

Fællesskabet og dets medlemsstater, forsamlet inden for rammerne af det politiske samarbejde, finder det nødvendigt at ændre forordning (EØF) nr. 2340/90 og (EØF) nr. 3155/90 med henblik på deri at indføje Sikkerhedsrådets ændringer af forbuddene mod salg eller levering til Irak af varer og forbuddene mod import af varer med oprindelse i Irak;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 2340/90 ændres således:

 • 1) Bilaget erstattes af bilag I til nærværende forordning.
 • 2) Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1. Artikel 1, nr. 2), artikel 2, nr. 2), anvendes ikke på de varer, der er anført i bilaget.

2. Artikel 1, nr. 1), og artikel 2, nr. 1), gælder ikke for

 • a) de i artikel 1, nr. 1), omhandlede varer, der har oprindelse i eller hidrører fra Irak eller Kuwait, og som er udført inden den 7. august 1990,

eller

 • b) varer med oprindelse i Irak, til hvis indførsel der i medfør af paragraf 23 i Sikkerhedsrådets resolution 687 (1991) er givet tilladelse af det udvalg, der er nedsat i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 661 (1990).

3. Til indførsel af de i stk. 2, litra b), nævnte varer kræves der en forudgående importtilladelse fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.«

Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 3155/90 ændres således:

 • 1) Bilag I erstattes af bilag II til nærværende forordning.
 • 2) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»Forbuddet gælder ikke for post og telekommunikation eller for de lægelige tjenesteydelser, der er nødvendige for, at eksisterende hospitaler kan fungere, eller for ikke-finansielle tjenesteydelser, der præsteres i henhold til kontrakter eller tillægskontrakter, der var indgået, inden forbuddet i henhold til forordning (EØF) nr. 2340/90 trådte i kraft, og hvis opfyldelse allerede var påbegyndt inden dette tidspunkt.

Herudover gælder forbuddet ikke for ikke-finansielle tjenesteydelser i forbindelse med

- anvendelse af de varer, der er anført i bilaget til forordning (EØF) nr. 2340/90

- varer omfattet af artikel 3, stk. 2, litra b), i nævnte forordning

- varer anført i bilaget til afgørelse 90/414/EKSF og varer omfattet af artikel 3, stk. 2, litra b), i denne afgørelse.«

 • 3) Artikel 5 og 6 ophæves.

Artikel 3

Artikel 1 og 2 i denne forordning anvendes fra den 3. april 1991.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 1991.

På Rådets vegne

J. F. POOS

Formand

BILAG I

»BILAG

VARER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

A. Alle varer, som udelukkende er bestemt til lægelige formål.

B. Levnedsmidler, der er anmeldt til det udvalg, som er nedsat ved Sikkerhedsrådets resolution 661 (1990).

C. Materialer og forsyninger til dækning af grundlæggende civile behov, som er godkendt af det i afsnit B nævnte udvalg som led i dets forenklede og fremskyndede ikke-indsigelsesprocedure på de betingelser, der er fastsat i Sikkerhedsrådets resolution 687 (1991).«

BILAG II

»BILAG I

1. Uanset de rettigheder eller forpligtelser, som medlemsstaterne har fået eller indgået ved internationale overenskomster eller ved kontrakter, licenser eller tilladelser, der er givet, inden denne forordning trådte i kraft, skal medlemsstaterne afslå at give et fly tilladelse til at lette fra deres område, hvis flyet transporterer en last til eller fra Irak; dette gælder dog ikke for varer og forsyninger, der er anført i bilaget til forordning (EØF) nr. 2340/90, eller forsyninger udelukkende bestemt for De Forenede Nationers observationsenheder.

2. Medlemsstaterne skal forbyde fly, der skal lande i Irak, at overflyve deres område, uanset hvor flyet er registreret, medmindre

 • a) flyet lander i en lufthavn, som en medlemsstat har udpeget uden for Irak, således at flyet kan blive undersøgt for at sikre, at der ikke er noget last om bord, som ville udgøre et brud på bestemmelserne i resolution 661 (1990) som ændret ved resolution 687 (1991) eller i resolution 670 (1990), og flyet med henblik herpå kan holdes tilbage så længe, det er nødvendigt, eller
 • b) den pågældende flyvning ved en generel eller særlig godkendelse er blevet godkendt af det udvalg, der er nedsat ved resolution 661 (1990), eller
 • c) flyvningen er godkendt af FN som værende udelukkende for FN's observationsenheder.

3. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at et fly, der er registreret på deres område, eller som bruges af en erhvervsdrivende, som har sit hovedforretningssted eller sin bopæl på deres område, opfylder bestemmelserne i resolution 661 (1990), som ændret ved resolution 687 (1991), og i resolution 670 (1990).«

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 3541/92

af 7. december 1992

om forbud mod at indfri irakiske fordringer i forbindelse med kontrakter og transaktioner, der er omfattet af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EØF) nr. 2340/90(* 1) og (EØF) nr. 3155/90(* 2), har Fællesskabet truffet foranstaltninger til at forhindre Fællesskabets samhandel med Irak;

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 3. april 1991 resolution 687 (1991), hvis paragraf 29 omhandler Iraks fordringer i forbindelse med kontrakter og transaktioner, der er omfattet af de foranstaltninger, som Sikkerhedsrådet har besluttet at iværksætte ved resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner;

Fællesskabet og dets medlemsstater, forsamlet inden for rammerne af Det Politiske Samarbejde, er enige om, at Irak fuldt ud skal overholde bestemmelserne i paragraf 29 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 687 (1991), og mener, at der ved enhver beslutning i henhold til paragraf 21 i nævnte resolution om at lempe eller hæve foranstaltningerne over for Irak bør tages ganske særligt hensyn til, om Irak på nogen måde har undladt at overholde bestemmelserne i paragraf 29 i denne resolution;

som følge af embargoen over for Irak er der risiko for, at der fra irakisk side rejses fordringer over for erhvervsvirksomheder i Fællesskabet og tredjelande;

det er nødvendigt til stadighed at beskytte erhvervsvirksomhederne mod sådanne fordringer og afskære Irak fra at opnå kompensation for embargoens negative virkninger;

Fællesskabet og dets medlemsstater, forsamlet inden for rammerne af Det Politiske Samarbejde, har besluttet at anvende et fællesskabsinstrument til sikring af en ensartet gennemførelse i Fællesskabet af paragraf 29 i Sikkerhedsrådets resolution 687 (1991);

en sådan ensartet gennemførelse er nødvendig for at virkeliggøre målene i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og navnlig for at undgå konkurrencefordrejning;

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel end artikel 235 til vedtagelse af denne forordning;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(* 3) -

(* 1) EFT nr. L 213 af 9. 8. 1990, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1194/91 (EFT nr. L 115 af 8. 5. 1991, s. 37).

(* 2) EFT nr. L 304 af 1. 11. 1990, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1194/91 (EFT nr. L 115 af 8. 5. 1991, s. 37).

(* 3) Udtalelse afgivet den 19. 11. 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved

 • 1) »kontrakt eller transaktion« enhver transaktion uanset form og uanset, hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med henblik herpå enhver finansiel garanti og modgaranti og enhver kredit, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i forbindelse med en sådan transaktion
 • 2) »fordring« enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er fremsat før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, og som har tilknytning til gennemførelsen af en kontrakt eller transaktion, særlig:
 • a) en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion
 • b) en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form
 • c) et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion
 • d) et modkrav
 • e) en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt
 • 3) »foranstaltninger, der er besluttet i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner«: De Forenede Nationers Sikkerhedsråds foranstaltninger eller foranstaltninger truffet af De Europæiske Fællesskaber, enhver stat, ethvert land eller enhver international organisation i medfør af, i forbindelse med eller i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets relevante beslutninger eller enhver aktion, herunder enhver militæraktion, hvortil Sikkerhedsrådet har givet sin bemyndigelse i tilknytning til Iraks invasion og besættelse af Kuwait.
 • 4) »fysisk eller juridisk person i Irak«
 • a) den irakiske stat eller enhver irakisk offentlig myndighed
 • b) enhver fysik person, som befinder sig eller har sin bopæl i Irak
 • c) enhver juridisk person, der har sit hjemsted eller sit hovedsæde i Irak
 • d) enhver juridisk person, der direkte eller indirekte kontrolleres af en eller flere af ovennævnte personer.

Opfyldelsen af en kontrakt eller transaktion anses ligeledes for at være omfattet af de foranstaltninger, der er besluttet i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner, hvis fordringens eksistens eller indhold direkte eller indirekte er et resultat af disse foranstaltninger, jf. dog artikel 2.

Artikel 2

1. Det er forbudt at indfri eller at tage skridt til at indfri enhver fordring, der fremsættes af

 • a) enhver fysisk eller juridisk person, der er i Irak, eller som handler gennem en fysisk eller juridisk person i Irak
 • b) enhver fysisk eller juridisk person, som direkte eller indirekte handler på vegne af eller til fordel for en eller flere fysiske eller juridiske personer i Irak
 • c) enhver fysisk eller juridisk person, som gør en overdragelse af rettigheder gældende, eller som fremsætter en fordring gennem en eller flere fysiske eller juridiske personer i Irak
 • d) enhver anden person som omhandlet i paragraf 29 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 687 (1991)
 • e) enhver fysisk eller juridisk person, der fremsætter en fordring som følge af eller i forbindelse med indfrielsen af en finansiel garanti eller modgaranti til fordel for en eller flere af ovennævnte fysiske eller juridiske personer

og som følger af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion, som helt eller delvis, direkte eller indirekte er omfattet af de foranstaltninger, der er besluttet i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner.

2. Dette forbud finder anvendelse på Fællesskabets område og på enhver statsborger i en medlemsstat og enhver juridisk person, der er registreret eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

Artikel 3

Med forbehold af de foranstaltninger, der er besluttet i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner finder artikel 2 ikke anvendelse på

 • a) fordringer i tilknytning til transaktioner, bortset fra finansielle garantier og modgarantier, hvis de i artikel 2 nævnte fysiske eller juridiske personer over for en medlemsstats domstol kan bevise, at parterne har accepteret fordringen forud for de foranstaltninger, der er besluttet i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner, og at disse foranstaltninger ikke har indvirket på fordringens eksistens eller indhold
 • b) fordringer med henblik på udbetaling i henhold til en forsikringsaftale, som vedrører en begivenhed, der er indtruffet forud for vedtagelsen af de i arkitel 2 nævnte foranstaltninger, eller i henhold til en forsikringsaftale i en medlemsstat, hvor denne aftale er obligatorisk
 • c) fordringer med henblik på udbetaling af beløb, som er indbetalt på en konto, der er spærret i medfør af de i artikel 2 nævnte foranstaltninger, forudsat at denne udbetaling ikke omfatter beløb, der er indbetalt som garanti for de i samme artikel omhandlede kontrakter
 • d) fordringer vedrørende arbejdskontrakter, der er underlagt medlemsstaternes lovgivning
 • e) fordringer vedrørende betaling af varer, som de i artikel 2 nævnte personer over for en retsinstans i en medlemsstat kan bevise er blevet eksporteret inden vedtagelsen af de foranstaltninger, der er besluttet i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner, og at disse foranstaltninger ikke har indvirket på fordringens eksistens eller indhold
 • f) fordringer vedrørende beløb, som de i artikel 2 nævnte personer over for en retsinstans i en medlemsstat kan bevise skyldes i forbindelse med et lån, der er ydet inden vedtagelsen af de foranstaltninger, der er besluttet i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner, og at disse foranstaltninger ikke har indvirket på fordringens eksistens eller indhold

forudsat at fordringen ikke omfatter noget beløb i form af renter, godtgørelse eller andet som kompensation for, at der som følge af disse foranstaltninger ikke har fundet nogen indfrielse sted i henhold til den pågældende kontrakts eller transaktions betingelser.

Artikel 4

I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til artikel 2.

Artikel 5

Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 1992.

På Rådets vegne

D. HURD

Formand

Officielle noter

Ingen