Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning vedrørende Forholdsregler til Betryggelse af Sejladsen for Skibe i Nærheden af Is

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: I Henhold til Artikel 38 i London-Konventionen af 31. Maj 1929 om Sikkerhed for Menneskeliv paa Søen og i Medfør af § 6, 1. Stykke i Lov om Forholdsregler til Skibsfartens Betryggelse af 29. Marts 1920 med senere Ændringer anordnes herved følgende:


Føreren af ethvert Skib skal, naar der rapporteres drivende Is, som er farlig for Skibet, paa eller i Nærheden af hans Kurs, om Natten gaa med moderat Fart eller ændre sin Kurs saaledes, at Skibet gaar godt klar af det farlige Omraade.

Denne Anordning træder i Kraft den 1. Januar 1933.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 17. December 1932.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

I Kongens Navn:

Frederik,

Kronprins.

(L.S.)

Th. Stauning.

Officielle noter

Ingen