Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hemmelige patenter


I medfør af § 12 i lov nr. 18 af 27. januar 1960 om hemmelige patenter fastsættes herved efter forhandling med forsvarsministeren følgende:

§ 1. Med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i § 2 i lov om hemmelige patenter udpeger forsvarsministeren en eller flere under forsvaret ansatte personer, som bemyndiges til at gøre sig bekendt med de af her i landet hjemmehørende institutioner, personer eller virksomheder indgivne patentansøgninger.

De udpegede personer skal være undergivet tavshedspligt over for alle uvedkommende med hensyn til alt, hvad de under deres gennemgang af patentansøgningerne måtte blive bekendt med i overensstemmelse med reglerne i § 3, 3. stk., i lov om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd.

§ 2. De af forsvarsministeren udpegede personer gennemgår efter en nærmere aftalt forretningsgang de i § 1 omhandlede ansøgninger. Ansøgninger, der skønnes at burde undergives reglerne om hemmelige patenter, opbevares i et til opbevaring af sager vedrørnde hemmelige patenter indrettet brand- og dirkefrit stålskab.

§ 3. Finder forsvarsministeren, at hensynet til rigets forsvar gør det påkrævet, at et eventuelt patent skal meddeles som hemmeligt patent, fremsætter han snarest og senest 2 måneder efter ansøgningens indlevering anmodning til handelsministeren herom. Når handelsministeren har truffet bestemmelse i medfør af § 2 i lov om hemmelige patenter, giver han meddelelse herom til direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, som uopholdelig i anbefalet brev underretter ansøgeren om den trufne afgørelse.

Finder forsvarsministeren ikke at kunne afgive indstilling inden den i 1. stk. nævnte frist, gives der inden fristens udløb handelsministeren meddelelse herom, hvorefter det meddeles ansøgeren, at der ikke er truffet endelig afgørelse af spørgsmålet, og at bestemmelsen i § 3, 1. stk., i lov om hemmelige patenter herefter vil være gældende i 6 måneder fra ansøgningens indlevering.

§ 4. Når endelig afgørelse foreligger om, hvorvidt patent kan meddeles, gives der forsvarsministeriet underretning herom. Er patent ikke meddelt, skal underretningen indeholde oplysning om grunden hertil.

§ 5. Såfremt ansøgeren eller - efter patentets meddelelse - patenthaveren ønsker at gøre andre bekendt med sin opfindelse, overdrage rettigheder i henhold til ansøgningen eller det meddelte patent til andre eller gøre opfindelsen til gensand for ansøgning om patent, brugsmønster eller anden beskyttelse i en fremmed stat, skal ansøgning herom rettes til forsvarsministeren, som direkte til den pågældende giver meddelelse om, hvorvidt det ansøgte kan tillades. Underretning om den trufne afgørelse gives handelsministeriet og direktoratet for patent- og varemærkevæsenet.

På samme måde forholdes, hvis kreditorer måtte ønske at søge fyldestgørelse i rettigheder i henhold til et hemmeligt patent.

§ 6. Der oprettes i direktoratet for patent- og varemærkevæsenet et særligt register over hemmelige patenter. Dette register skal, når det ikke er i brug, opbevares i brand- og dirkefrit stålskab og er ikke tilgængeligt for offentligheden.

§ 7. Efter forhandling med forsvarsministeren kan handelsministeren ophæve en i henhold til § 2 i lov om hemmelige patenter truffet beslutning, forinden patent er meddelt, eller træffe bestemmelse om, at et meddelt patent ikke længere skal være hemmeligt. Sker dette, gives der uopholdeligt gennem direktoratet for patent- og varemærkevæsenet ansøgeren eller patenthaveren underretning herom.

§ 8. Når gyldigheden af et hemmeligt patent ophører, giver direktoratet for patent- og varemærkevæsenet forsvarsministeriet meddelelse herom med henblik på, om opfindelsen fortsat skal hemmeligholdes, jfr. § 8, 3. stk., i lov om hemmelige patenter. Sådan meddelelse skal så vidt muligt gives to måneder, inden patentets gyldighed ophører.

Træffes beslutning om fortsat hemmeligholdelse, skal dette gennem direktoratet for patent- og varemærkevæsenet uopholdelig meddeles patenthaveren.

§ 9. Direktøren for patent- og varemærkevæsenet træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at sagerne inden for direktoratet alene er tilgængelige for de personer, til hvem deres behandling betros.

Handelsministeriet, den 30. januar 1960.

Kjeld Philip.

/Erik Tuxen.

Officielle noter

Ingen