Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat

I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes efter samråd med forsvarsministeriet:

§ 1

I bekendtgørelse nr. 100 af 17. marts 1977 om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat foretages følgende ændring:

Teksten i § 1, nr. 3, affattes således:

»Ankring nord for Egense Hage er forbudt i et område, der begrænses af linier 500 m på hver side af en linie gennem Hals og Egense færgelejer. Færger, der mellem Hals havn og Egense færgeleje eller mellem Ålborg og Egholm færgeleje sejler på tværs af løbets længderetning, skal afpasse deres sejlads således, at de ikke bringer sig i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et skib, der sejler i løbets længderetning. Opstår der alligevel fare for sammenstød, gælder reglerne for styring og sejlads i de internationale søvejsregler.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1983.

Industriministeriet, den 26. januar 1983

Ib Stetter

/ N. J. Bagge

Officielle noter

Ingen