Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe


I medfør af § 6 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965 med senere ændringer, fastsættes herved følgende:

Afsnit I.

Definitioner, anvendelsesområde m.v.

Definitioner.

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

Direktoratet:

Direktoratet for statens skibstilsyn.

Eksisterende skib:

Skib, der ikke er nyt skib.

Fiskeskib:

Skib, der er forsynet med fiskericertifikat.

Godkendt:

Godkendt af direktoratet.

Nyt skib:

Skib, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den 15. marts 1977, samt skib, som efter denne dato indføres fra udlandet.

Officer:

Enhver person, bortset fra skibsføreren, der ifølge lovgivning, kollektiv aftale eller sædvane betragtes som officer.

Opholdsrum:

De til brug for mandskabet og passagererne bestemte soverum, spiserum, toiletter og baderum, sygerum, fritidsrum og kontorer.

Passager:

Enhver person, bortsat fra

 • a) skibsføreren,
 • b) mandskabet eller andre personer, der med henblik på skibets drift eller de ombordværendes forplejning er tjenstgørende eller beskæftiget om bord,
 • c) børn under 1 år,
 • d) personer, der er kommet om bord som følge af force majeure eller som følge af skibsførerens pligt til at medtage skibbrudne eller andre personer.

Passagerskib:

Et skib, som er indrettet til at befordre eller befordrer flere end 12 passagerer.

Skibsmandskabet eller mandskabet:

Enhver person, de er tjenstgørende om bord, bortset fra skibsføreren.

Stål:

Alle materialer af metal.

Søgående skib:

Et skib, hvis fartsområde ikke er begrænset til havne.

Tons:

Registertons brutto. For skibe, som er udstyret med et målebrev indeholdende to sæt tonnager, skal udtrykket forstås som den i målebrevet angivne største bruttotonnage.

Voksen person:

En person, der er fyldt 18 år.

Anvendelsesområde.

§ 2. De i denne bekendtgørelse indeholdte bestemmelser gælder for alle nye danske søgående skibe på 20 tons eller derover med undtagelse af fiskeskibe. Bekendtgørelsen gælder tillige for nye skibe under den nævnte grænse i det omfang, dette skønnes rimeligt under hensyn til skibets art og anvendelse.

Stk. 2. Eksisterende skibe skal i det omfang, det skønnes rimeligt under hensyn til deres indretning, bringes til at opfylde bekendtgørelsens bestemmelser, når de underkastes større reparationer, der ikke skyldes havari, eller der foretages væsentlige ændringer i deres konstruktion.

Ækvivalens.

§ 3. Enhver bestemmelse i bekendtgørelsen vil kunne fraviges, såfremt direktoratet efter forhandling med de respektive reder- og mandskabsorganistioner, finder det godtgjort, at afvigelserne vil medføre sådanne fordele, at forholdene taget som helhed ikke bliver mere ugunstige, end de ville blive ved anvendelse af bekendtgørelsens bestemmelser i fuldt omfang.

Godkendelse.

§ 4. Til brug for direktoratets godkendelse af opholdsrum m.v. skal der for alle nye skibe over 100 tons så tidligt som muligt indsendes tegninger i 3 eksemplarer til direktoratet samt oplysning om skibets fartsområde, mandskabets og eventuelt passagerernes antal og fordeling efter kategorier, skibets omtrentlige bruttotonnage og hestekraft, ventilations-, belysnings- og opvarmningssystemets indretning og om sanitære indretninger. Tegningerne skal fortrinsvis være i målestok 1:100 og skal vise opholdsrummenes beliggenhed og almindelige indretning, pladsens udnyttelse og anbringelse af inventar og tilbehør.

Stk. 2. Tilsvarende tegninger og oplysninger skal indsendes til direktoratet, forinden opholdsrummene i et eksisterende skib forandres eller nyindrettes.

Afsnit II.

Skibsmandskabets opholdsrum.

Anbringelse, bygning og indretning.

§ 5. Beliggenhed, adgangsforhold, konstruktion og anbringelse i forhold til andre rum skal være således, at der opnås betryggende sikkerhed, beskyttelse imod vejr og sø, isolation mod varme, kulde og støj- og luftforurening fra andre rum.

Stk. 2. Opholdsrum skal anbringes så langt det skønnes rimeligt, fra rum, hvori der forekommer væsentlig støj, såsom rum for fremdrivningsmaskineri, hjælpemaskineri, styremaskineri og dæksmaskineri, og fra rum, hvori der kan opstå stærk varme eller kulde, og må ikke være anbragt direkte over skruen.

Stk. 3. Der må ikke være direkte adgang til soverum fra de i stk. 2 nævnte rum eller fra lastrum, kabysrum, kædekasse, lamperum, rum til opbevaring af maling, storesrum, tørrerum, vaskerum og toiletter bestemt for mere end 2 personer. Skodder, der adskiller sådanne rum fra soverum, samt udvendige skodder til opholdsrum skal være konstrueret af stål eller andet godkendt materiale og skal være vand- og gastætte; desuden skal de være fyldestgørende isoleret såvel mod støj som mod varme og kulde.

Stk. 4. Opholdsrum og gange, der fører til opholdsrum, skal være isoleret mod varmetransmission fra maskincasing, kabysrum og andre rum, hvori der kan opstå varme, samt mod varmetransmission fra damp- og varmtvandsledninger og mod påvirkning fra rum, der nedkøles.

Stk. 5. Indvendige skodder skal være af godkendt, lydisolerende materiale, der ikke medfører risiko for utøj.

Stk. 6. Soverum, spiserum, fritidsrum og gange i mandskabsapteringen skal være isoleret for at forhindre svedning eller overophedning.

Stk. 7. Hoveddamprør og spildevandsledninger til spil og lignende maskineri må ikke være ført gennem opholdsrum eller gennem gange, der fører til opholdsrum.

Stk. 8. Indvendige paneler eller indvendig beklædning skal være af et materiale med en overflade, de er let at renholde. Høvlede eller pløjede brædder eller enhver anden slags konstruktion, der kan medføre risiko for utøj, må ikke benyttes.

Stk. 9. Rimelige foranstaltninger skal træffes for at undgå, at brand opstår, eller af en brand breder sig til andre apteringsafsnit. Alle udsatte overflader i gange og trapperum skal have lav flammespredningsevne. Indvendige trapper, der forbinder to dæk, skal ved det ene dæk være beskyttet med skodder og døre af brandhæmmende materiale.

Stk. 10. Fra hvert apteringsafsnit skal der væe mindst 2 udgange.

Stk. 11. lofter og skodder i opholdsrum skal være lette at renholde og skal, såfremt de er malede, være holdt i lyse farver og skal fornys eller repareres, når det er nødvendigt.

Stk. 12. I alle opholdsrum skal dørken være af godkendt materiale og konstruktion, og overfladen skal være uigennemtrængelig for fugtighed og let at renholde.

Stk. 13. Overgang mellem skod/vægbeklædning og dørk skal være uden sprækker.

Stk. 14. Tilstrækkelige afløb skal forefindes.

Ventilation.

§ 6. Opholdsrum og gange, der fører til opholdsrum, samt arbejdsrum, hvor mandskabet skal udføre arbejde længere tid ad gangen, f.eks. radiorum, skal være ventileret således, at de under alle forhold sikres et tilstrækkeligt luftskifte, når døre, koøjer, skylighter og lignende er lukkede. Det samme gælder navigeringsrum bortset fra styrehuset i skibe under 500 tons.

Stk. 2. Såfremt luftskiftet udelukkende sker ved naturlig ventilation, skal til- og afgangsåbningerne have et frit gennemstrømningsareal på mindst 30 kvadratcentimeter for hver person, rummet er bestemt for.

Stk. 3. På skibe med en tonnage på 200 tons og derover skal den i stk. 1 nævnte ventilation være mekanisk, og luftskiftet skal opfylde følgende krav:

a. Ventilationen af soverum, spiserum, fritidsrum, kontorer, radiorum, navigeringsrum og lignende arbejdsrum, bortset fra styrehuset i skibe under 500 tons, skal ske ved indblæsning af luft, svarende til 6 luftskifter pr. time.

b. Luftafgangen kan ske til gange eller direkte til fri luft.

c. Recirkulation af indtil 50 pct. af lufttilførslen kan tillades, forudsat at toilet og baderum er forsynet med særskilt mekanisk udsugning. Frisklufttilførslen til soverum skal dog være mindst 30 kubikmeter pr. time pr. person, som rummet er bestemt for.

Stk. 4. Indblæsningsåbningerne skal anbringes på hensigtsmæssig måde i forhold til rummenes indretning og må ikke give anledning til generende træk over en køje.

Stk. 5. På skibe med en tonnage på 200 tons og derover skal toilet og baderum ventileres ved et særskilt udsugningssystem direkte til fri luft. Udsugningssystemet skal være dimensioneret til 10 luftskifter i timen. Lufttilgangen til toilet og baderum med adgang til et tilstødende soverum kan ske gennem døren fra dette.

Stk. 6. Ventilationssystemet skal være i stadig funktion under skibets drift. Opretholdelse af den mekaniske ventilation skal sikres ved fornødne reservedele eller på anden tilfredsstillende måde.

Stk. 7. I sygerum skal ventilationen være udført således at luft derfra ikke kan trænge ud i andre opholdsrum. Døre til gange, der fører til andre opholdsrum, må ikke være forsynet med ventilationsåbning, og eventuel ventilationskanal skal være forsynet med kontraklap, eller der skal være truffet anden foranstaltning for at sikre, at luften ikke trænger ud i den øvrige aptering.

Stk. 8. Skibe med en tonnage på 200 tons og derover, der regelmæssigt er beskæftiget i fart mellem 30 grader N og 30 grader S, skal være udstyret med luftkonditionering i soverum, sygerum, spiserum, fritidsrum, kontorer, radiorum og maskinmanøvrerum. Det samme gælder navigeringsrum bortset fra styrehuset.

Stk. 9. Luftkonditioneringsanlægget kan være et centralanlæg eller bestå af særskilte enheder og skal være således konstrueret, at det ved 35 grader C og 70 pct. relativ fugtighed ude kan opretholde 29 grader C og ca. 50 pct. relativ fugtighed inde. Der må ikke benyttes mere end 50 pct. returluft.

Stk. 10. Anlæggets kølemaskineri og luftkølere skal desuden være dimensionerede til ved 28 grader C og 80 pct. relativ fugtighed ude at opretholde 24 grader og ca. 50 pct. relativ fugtighed inde. Disse konditioner skal kunne opnås med de i stk. 3 nævnte friskluftmængder.

Stk. 11. Ventilations- og luftkonditioneringsanlæg skal være forsynet med passende filtre ved luftindtag og være indrettet under hensyntagen til de særlige forhold, der er karakteristiske for drift til søs, og må ikke forårsage generende støj eller vibrationer.

Opvarmning.

§ 7. Der skal i alle skibe være indrettet et passende opvarmningssystem for opholdsrummene.

Stk. 2. Opvarmningssystemet skal altid være i funktion under skibets drift, når omstændighederne nødvendiggør dets brug. Kapaciteten skal være tilstrækkelig til, at der under alle forhold kan opretholdes en rumtemperatur på mindst 20 grader C.

Stk. 3. I skibe på 100 tons og derover er opvarmning ved åben ild ikke tilladt.

Stk. 4. Benyttes i andre skibe ildovne, skal de være af tilstrækkelig størrelse og være forsvarligt opstillet og sikret, og træværk skal være beskyttet mod antændelse. Røgrøret må ikke være forsynet med spjæld. Eventuel røghætte skal være af hensigtsmæssig konstruktion.

Stk. 5. Elektriske ovne og gasvarmeovne skal være af godkendt type.

Stk. 6. Radiatorer og andre varmeapparater skal være således anbragt og skærmet, at de ikke frembyder fare eller ulempe.

Belysning.

§ 8. Opholdsrum skal være forsvarligt oplyst.

Stk. 2. Soverum, dagrum, spiserum og fritidsrum skal være oplyst ved dagslys. Dette gælder dog ikke hobbyrum og lignende rum, hvor dagslys ikke er påkrævet. Tilgangen af dagslys skal være således, at det er muligt i klart vejr at læse almindeligt avistryk overalt i rummet, hvor man normalt opholder sig. I passagerskibe kan dog tillades særlige indretninger.

Stk. 3. I alle skibe skal opholdsrum væe forsynet med elektrisk belysning, der skal være anbragt således, at den giver det størst mulige udbytte til de personer, der opholder sig i rummet. I soverum skal der være en elektrisk læselampe ved hovedenden af hver køje.

Stk. 4. Såfremt der ikke findes to af hinanden uafhængige elektriske energikilder, skal der forefindes nødbelysning i form af elektriske batterilamper eller lignende.

Stk. 5. Som retningslinier for, hvilken belysningsstyrke der må anses for passende for den kunstige belysning, fastsættes følgende:

Soverum og særskilte dagrum:

 

 Almen belysning                       50 lux 

 Belysning ved borde, hvor læsning og skrivning finder sted 200 lux 

 Spiserum og fritidsrum: 

 Almen belysning                       50 lux 

 Belysning på spiseborde                   150 lux 

 Belysning på borde, hvor læsning, skrivning, spil m.v. 

 finder sted                         200 lux 

 Baderum og toiletter: 

 Almen belysning                       50 lux 

 Ved spejle                         200 lux 

 Gange og trapper: 

 Almen belysning                       50 lux 

Almen belysning måles i vandret plan 85 cm over dørk.

Soverum, beliggenhed, størrelse,

indretning m.v.

§ 9. Soverum skal være anbragt midtskibs eller agter, og inden del af et soverum må være anbragt under øverste lasteliniemærke. Opholdsrum må under ingen omstændigheder anbringes foran kollisionsskoddet og ikke under gange, hvor der jævnligt foregår arbejde, der forårsager generende støj.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan det, hvis skibets størrelse, type eller anvendelse gør anbringelse af soverummene midtskibs eller agter uhensigtsmæssig, tillades, at disse anbringes forude, dog aldrig foran kollisionsskoddet. I passagerskibe kan det under forudsætning af tilfredsstillende belysning og ventilation tillades, at et soverum delvis anbringes under øverste lasteliniemærke.

Stk. 3. Gulvarealerne skal i soverum have mindst følgende størrelse:

 

         Minimum gulvarealer (kvm) 

 Skibets størrelse     Lastskibe       Passagerskibe 

   (tons) 

             1 pers. 2 pers.  1 pers. 2 pers. 3 pers 

 20-499         3,00   4,00    3,00   4,00   6,00 

 500-999         3,50   4,50    3,00   4,00   6,00 

 1.000-2.999       3,75   5,50    3,75   5,00   7,05 

 3.000-9.999       4,25   6,50    3,75   6,00   9,00 

 10.000 og derover    4,75   7,50    3,75   6,00   9,00 

Stk. 4. Soverum for officerer skal have et gulvareal på mindst 6,50 kvadratmeter i skibe under 3.000 tons og 7,50 kvadratmeter i skibe på 3.000 tons og derover.

Stk. 5. Det gulvareal, der optages af faste møbler som køjer, skabe, kommoder, borde og bænke, skal medregnes i ovennævnte gulvarealer. Små eller uhensigtsmæssige arealer, der ikke er til rådighed for fri bevægelse, og som ikke kan bruges til anbringelse af inventar, medregnes ikke.

Stk. 6. I skibe på 3.000 tons og derover skal maskinchefen og overstyrmanden foruden deres soverum have et tilstødende opholdsrum eller dagrum.

Stk. 7. Antallet af personer i et soverum må i lastskibe ikke overstige 2 og i passagerskibe 3. Hver af officererne skal have særskilt soverum.

Stk. 8. I skibe på 500 tons og derover, bortset fra passagerskibe skal hvert voksent medlem af mandskabet have særskilt soverum.

Stk. 9. kvindeligt mandskab skal have særskilt soverum.

Stk. 10. Ethvert soverum skal være således indrettet og udstyret, at det sikrer mandskabet rimelig bekvemmelighed og er let at holde i orden.

Stk. 11. Udgange til åbent dæk skal være velbeskyttede, og i skibe på 100 ton og derover må der ikke fra soverum være direkte udgang til åbent dæk.

Stk. 12. Inventaret skal mindst bestå af:

a. Et klædeskab med hylde og bøjlestang for hver person, rummet er bestemt til. Klædeskabet skal mindst være 150 centimeter højt til undersiden af hylden, og tværsnitsarealet skal være mindst 1.930 kvadratcentimeter.

b. Et bord samt siddepladser for det antal personer, rummet er bestemt til.

c. Skuffer eller lignende med et rumindhold af mindst 0,10 kubikmeter for hver person, rummet er bestemt til.

d. Spejl, småskabe til toiletrekvisitter, boghylde og et passende knagearrangement.

Stk. 13. Koøjer i soverum skal være forsynet med gardiner.

Stk. 14. Soverum skal indvendig på tydelig måde være påmærket med det antal personer, hvortil det er beregnet og godkendt.

Stk. 15. Udvendig på eller ved døren skal være angivet, hvem rummet er bestemt til.

Køjer.

§ 10. Enhver af mandskabet skal have særskilt køje.

Stk. 2. En køjes indvendige mål skal være mindst 198 cm gange 80 cm.

Stk. 3. Køjer må ikke anbringes umiddelbart ved siden af hinanden.

Stk. 4. Flere end 2 køjer må ikke anbringes over hinanden. Afstanden mellem køjebundene indbyrdes såvel som mellem øverste køjebund og undersiden af loftsbeklædningen må ikke være mindre end 75 cm. Køjens bund skal være mindst 30 cm over dørken.

Stk. 5. Køjer må så vidt muligt ikke anbringes langs skibssiden. Hvor det undtagelsesvis er nødvendigt, må den kun anbringes under et koøje.

Stk. 6. Køjerne skal være fremstillet af træ eller andet materiale, der skal være hårdt, glat, korrosionsfrit og ikke medføre risiko for utøj. Såfremt der anvendes rør, skal disse være fuldstændig lukkede, således at de ikke kan give ophold for utøj.

Stk. 7. Køjerne skal være forsynet med fjedrende madrasser, der skal godkendes. Madrasserne må ikke indeholde materialer, hvori utøj kan opholde sig.

Stk. 8. Overkøjer skal være forsynet med en bund af træ eller andet passende støvtæt materiale.

Skabe til arbejdstøj.

§ 11. I skibe på 75 tons og derover skal der uden for soverummene findes et eller flere godt ventilerede skabe af passende størrelse og indretning til arbejdsklæder, olietøj, søstøvler og lignende.

Spiserum.

§ 12. Der skal i skibe på 200 tons og derover findes særskilt spiserum for officerer og dæks- og maskinfolk.

Stk. 2. I skibe på 3.000 tons og derover skal der tillige findes særskilt spiserum for restaurations- og betjeningspersonale, såfremt dets antal overstiger 4.

Stk. 3. Såfremt der ved forhandling med de respektive reder- og mandskabsorganisationer er givet udtryk for, at andre arrangementer foretrækkes, kan bestemmelserne i stk. 1 og 2 fraviges.

Stk. 4. I skibe, hvor der ikke kræves særskilt spiserum, skal der i kabyssen eller andet passende sted findes bord- og siddeplads, hvor mandskabet kan spise, og der skal findes passende opbevaringssteder for proviant og spisegrej.

Stk. 5. Spiserum skal være bekvemt beliggende i forhold til soverum og kabysrum.

Stk. 6. Gulvarealet i spiserum skal være mindst 1,0 kvadratmeter for hver person, der skal benytte rummet. Ved beregning af gulvarealet kan den plads, der optages af spiseborde, bænke og stole, medregnes.

Stk. 7. Spiserum skal være udstyret med borde og godkendte faste eller løse siddepladser i et sådant antal, at de medlemmer af mandskabet, rummet er bestemt for, kan indtage deres måltider samtidig. Der skal mindst være 0,6 meter bordplads for hver siddeplads ved bordene.

Stk. 8. Der skal findes fornødne skabe til opbevaring af service, ligesom der uden for spiserummet eller spiserummene skal findes de fornødne indretninger til rengøring af servicet.

Stk. 9. Overfladerne af borde og siddepladser skal være lette at renholde og modstandsdygtige mod revnedannelse.

Stk. 10. Der skal i skibe på 250 tons og derover til enhver tid være

a. adgang til en hensigtsmæssig anbragt køleindretning med et rumindhold svarende til det antal personer, der benytter spiserummet eller spiserummene. Rumindholdet skal være mindst 10 liter pr. person op til 10 personer og 5 liter pr. person for hver yderligere person.

b. mulighed for at få varme drikke.

c. mulighed for at få afkølet drikkevand.

Stk. 11. Direktoratet kan tillade sådanne afvigelser fra de i stk. 4-7 indeholdte regler angående spiserum, som er nødvendige af hensyn til de særlige forhold om bord i passagerskibe.

Fritidsrum.

§ 13. I skibe på 250 tons og deover skal der på åbent dæk være indrettet en eller flere pladser, hvortil mandskabet har adgang i fritiden. Pladsen eller pladserne skal være af en passende størrelse under hensyn til mandskabets og skibets størrelse og indretning og skal for skibe, der regelmæssigt sejler mellem 30 grader nordlig bredde og 30 grader sydlig bredde og på Den persiske Golf, være forsynet med solsejl eller anden overdækning.

Stk. 2. I skibe på 250 tons og derover, men under 8000 tons, skal der findes hensigtsmæssigt beliggende og passende udstyrede rum beregnet til ophold under fritid for mandskabet. Inventaret i disse rum skal omfatte et bogskab samt møbler, der giver mulighed for læsning, skrivning og spil.

Stk. 3. I skibe under 1.000 tons kan sådanne rum udelades under forudsætning af, at spiserummet eller spiserummene er således dimensioneret, møbleret og indrettet, at de er egnede til ophold under fritid.

Stk. 4. I skibe på 1.000 tons og derover skal der, såfremt det efter direktoratets skøn findes rimeligt og muligt, i forbindelse med spiserum eller fritidsrum indrettes en kantine eller bar fælles for hele mandskabet.

Stk. 5. I skibe på 8.000 tons og derover skal der findes et rygerum eller læserum; ligeledes skal der findes et rum til anden fritidsbeskæftigelse, herunder gymnastik og anden fysisk aktivitet. Der skal i et af rummene være mulighed for at se film eller fjernsyn.

Stk. 6. I skibe på 8.000 tons og derover skal der, såfremt det efter direktoratets skøn er rimeligt og muligt, indrettes svømmebassin.

Toiletter og baderum.

§14. I alle skibe over 50 tons skal der være indrettet toilet og baderum, bekvemt beliggende i forhold til sove- og andre opholdsrum.

Stk. 2. I alle skibe på 250 tons og derover skal der for hver af grupperne officerer og andet mandskab findes mindst 1 toilet og 1 bruser for hver 6 personer eller derunder, idet der ses bort fra personer, der i tilknytning til deres soverum har eget baderum med håndvask, bruser og toilet.

Stk. 3. I skibe på 1.000 tons og derover skal der efter samme regler indrettes særskilt toilet og baderum for kvinder.

Stk. 4. Uanset det i stk. 1 anførte skal der mindst findes følgende antal særskilte toiletter, idet der heri indgår de i § 15 krævede særlige toiletter:

a. I skibe på 500 tons og derover, men under 800 tons: 3.

b. I skibe på 800 tons og derover, men under 3.000 tons: 4.

c. I skibe på 3.000 tons og derover: 6.

Stk. 5. I skibe på 100 tons og derover skal toiletterne være forsynet med tilstrækkelig skylleindretning og afløb. såvel skylleindretninger som afløb skal være forsvarligt indrettet og sikret under alle klimaforhold og altid være klar til brug under skibets drift. Ethvert toilet skal være forsynet med håndvask med rindende varmt og koldt ferskvand.

Stk. 6. Hvert baderum skal være udstyret med mindst 1 bruser for hver 6 personer eller derunder og 1 håndvask for hver 3 personer eller derunder, rummet er bestemt for. Håndvaske skal være af passende størrelse og fremstillet af rustfrit stål, porcelæn eller andet godkendt materiale.

Stk. 7. I skibe på 5.000 tons og derover skal samtlige officerer i tilslutning til deres soverum have særskilte baderum udstyret med toilet samt bruser og håndvask med varmt og koldt ferskvand.

Stk. 8. I skibe på 25.000 tons og derover, bortset fra passagerskibe, skal der for det øvrige mandskab findes mindst 1 baderum for hver 2 personer. Baderummet skal være anbragt enten over for indgangen til de rum, hvortil baderummet hører, eller på anden bekvem måde.

Stk. 9. I alle baderum skal der findes tilstrækkelig tilgang af varmt og koldt ferskvand.

Stk. 10. Toiletter og baderum skal være forsynet med udsugning direkte til fri luft, uafhængig af det øvrige ventilationssystem.

Stk. 11. Toiletter og baderum skal i øvrigt opfylde følgende krav:

a. Dørken skal være af godkendt og holdbart materiale, der er let at renholde, uigennemtrængelig for vand og forsynet med fornødent afløb, idet der dog ikke kræves gulvafløb i særskilte toiletter.

b. Skodderne skal være tætte og udført af stål eller andet godkendt materiale og skal være uigenemtrængelige for vand op til 230 mm fra dørken.

c. Rummene skal være forsvarligt oplyst og opvarmet. Baderum skal have særskilt opvarmning, såfremt de ikke på alle sider er omgivet af opvarmede rum eller på anden måde er sikret en passende opvarmning.

d. Fælles toiletter skal, såfremt de er bestemt for flere end 2 personer, være adskilt fra soverum og baderum. Fra soverum må der ikke være direkte adgang til toiletter ellr baderum bestemt for flere end 2 personer.

e. Toiletter skal være tilstrækkeligt afskærmet fra hinanden.

§ 15. I skibe på 250 tons og derover skal der i bekvem nærhed af kommandobroen findes et særskilt toilet med håndvask med rindende varmt og koldt ferskvand.

Stk. 2. I skibe på 1.000 tons og derover skal der i bekvem nærhed af maskinrummet findes et toilet med håndvask med rindende varmt og koldt ferskvand, såfremt sådant ikke er installeret i nærheden af maskinrummets kontrolcenter.

Stk. 3. I skibe på 1.000 tons og derover, bortset fra skibe i hvilke et- eller to-mands baderum findes for mandskabet i maskinafdelingen, skal der findes omklædningsrum, beliggende uden for maskinrummet men med let adgang dertil, og forsynet med klædeskab for hver mand og med håndvask og bruser med rindende varmt og koldt ferskvand.

Vaskerum m.v. for tøjvask.

§ 16. I skibe på 500 tons og derover skal der findes rum til tøjvask med rigelig tilgang af varmt og koldt ferskvand og til tørring og strygning af tøj i et omfang, der svarer til mandskabets størrelse og rejsens normale varighed.

Stk. 2. Udstyret skal omfatte:

a. Vaskemaskiner.

b. Tørremaskiner eller hensigtsmæssigt opvarmede og ventilerede tørrerum.

c. Strygejern og strygebrætter eller lignende.

Stk. 3. Vaske- og tørrerum skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til opholdsrummene.

Højden i opholdsrum m.v.

§ 17. I alle opholdsrum og gange skal den frie højde målt fra overkant af dæksbelægningen til underkant af dæksbjælkerne eller disses beklædning være mindst 198 cm. Såfremt højden enkelte steder i rummene eller i enkelte rum til særlig anvendelse (sauna eller lignende) af konstruktionsmæssige grunde ønskes udført mindre end engivet ovenfor, kan direktoratet tillade dette, når det skønnes ikke at ville medføre ulemper.

Gange.

§ 18. Bredden af gange, der tjener til adgang til opholdsrum, må i almindelighed ikke være mindre end 90 centimeter, målt mellem begrænsningsskodderne.

Stk. 2. Brandskabe, ventilationskanaler, kabelbaner og lignende kan tillades anbragt på begrænsningsskodderne, når det skønnes, at de ikke vil medføre ulemper for passagen. Der må dog intet sted være mindre end 60 centimeter fri passage i en gang.

Stk. 3. I korte lukkede gange, der normalt kun benyttes af 1 eller 2 personer, kan bredden tillades reduceret, idet den dog ikke må være mindre end 60 centimeter.

Kabysrum og proviantrum.

§ 19. I alle skibe skal komfuret være anbragt i et særskilt rum, der dog i skibe under 200 tons tillige kan anvendes som spiserum for mandskabet.

Stk. 2. Rummet skal være af passende størrelse og være godt oplyst og ventileret. Der skal over komfuret være anbragt en hætte med aftræksrør til det fri.

Stk. 3. Komfuret skal væe forsvarligt opstillet og sikret. Træværk skal være beskyttet mod antændelse.

Stk. 4. Der skal i kabysrummet være tilgang af ferskvand gennem et rørsystem. Der må ikke i rummet være aftapningshane for søvand.

Stk. 5. Kabysrummet skal være forsynet med fornødne vaske med afløb, ligesom der skal findes afløb i dørken. Skodder og dørk skal være af et materiale, der er uigennemtrængeligt for vand og let at renholde.

Stk. 6. Der skal være passende muligheder for opbevaring af proviant samt køle- og fryseindretninger for letfordærvelige fødevarer.

Stk. 7. Drikkevand skal opbevares i dertil bestemte tanke.

Sygerum.

§ 20. I ethvert skib, der anvendes udover indskrænket fart samt fart i Den engelske Kanal og på De britiske Øer, og hvori mandskabets antal overstiger 12, skal der findes særskilt sygerum. I sygerummet skal der findes mindst 1 seng, når mandksabets antal er 18 eller derunder, og ellers 2.

Stk. 2. Såfremt der findes kvindeligt mandskab om bord, og de pågældende ikke har hver sit soverum, skal der yderligere findes et sygerum for dette personale.

Stk. 3. I skibe, hvor hver enkelt af mandskabet har eget soverum med tilhørende toilet og bad, kan der i stedet for det i stk. 1 krævede sygerum indrettes et behandlingsrum, der skal være hensigtsmæssigt udstyret, herunder med håndvask og badekar.

Stk. 4. Sygerummet/behandlingsrummet skal være anbragt på et dertil egnet sted, hvor ulemperne fra støj og rystelser er mindst mulige, således at der kan gives de syge gode forhold, og således at de kan blive forsvarligt passet i al slags vejr.

Stk. 5. Der skal være bekvem adgang til rummene med en person liggende på en båre; døråbningen skal være mindst 75 centimeter bred. Hvor der i henhold til stk. 1 og 2 kræves 2 sygerum, kan adgangen til rummene være fælles.

Stk. 6. Sengen eller sengene skal stå frit, således at de er tilgængelige fra mindst 3 sider.

Stk. 7. Der skal ved hver seng være en trykknap med ringeledning til en på et passende sted anbragt klokke.

Stk. 8. Der skal umiddelbart op til sygerum/behandlingsrum og med direkte adgang herfra findes et vaskerum med toilet og håndvask samt badekar.

Stk. 9. For størelsen af gulvarealet i sygerum/behandlingsrum gælder som minimum de for soverum for officerer gældende bestemmelser. For ventilation gælder de i § 6 anførte bestemmelser.

Stk. 10. Belysningen i sygerum/behandlingsrum skal være variabel, idet belysningen ved sengene dog mindst skal oopfylde de i § 8 opstillede normer for arbejdsbelysning.

Stk. 11. Sygerum/behandlingsrum skal påmærkes som sådan og må ikke benyttes til andre formål.

Stk. 12. For skibets forsyning med lægemidler gælder de herom eksisterende særlige bestemmelser.

Hejsebåre.

§ 21. I skibe over 150 tons skal der forefindes en hejsebåre af egnet type.

Kontorer.

§ 22. I skibe over 3.000 tons skal der til brug for henholdsvis dæks- og maskinafdelingen findes særskilte rum, indrettet som kontorer.

Moskitonet.

§ 23. I skibe, der regelmæssigt anløber moskitoplagede havne, skal der træffes for anstaltninger til at beskytte opholdsrummene mod indtrængen af moskitos ved anbringelse af passende net for koøjer, ventilatorer og døre til det fri.

Stk. 2. Skibe, der er forsynet med luftkonditioneringsanlæg, der opfylder de i § 6, stk. 8-11, opstillede krav, kan fritages for at opfylde ovennævnte bestemmelser.

Tilsyn.

§ 24. Opholdsrum skal holdes i ren og ordentlig stand. Rengøring skal foretages daglig. De må kun benyttes til varer eller forråd, som tilhører den eller dem, til hvem rummet er bestemt.

Stk. 2. Opholdsrum skal desinficeres i fornødent omfang efter enhver smitsom sygdom om bord.

Stk. 3. Opholdsrum, hvori der konstateres utøj, skal omgående rengøres og desinficeres.

Stk. 4. Skibsføreren eller den, han har overdraget dette hverv, skal sammen med et eller flere medlemmer af besætningen inspicere alle opholdsrum med højst en uges mellemrum. Resultatet heraf skal indføres i skibsdagbogen, hvor en sådan findes, og ellers i tilsynsbogen.

Afsnit III.

Passagerers opholdsrum m.v.

§ 25. De i afsnit II, § 5, bortset fra stk. 2 og stk. 5, samt §§ 6, 7 og 10, stk. 2 og § 17 fastsatte definitioner og bestemmelser finder uanset skibets tonnage, tilsvarende anvendelse, såfremt intet andet er anført nedenfor.

§ 26. Opholdsrum må ikke anbringes i overbygninger, der ikke har permanent karakter, og ej heller foran kollisionsskoddet eller på et dæk, som er lavere end det, der ligger umiddelbart under vandlinien ved størst tilladte dybgang.

Stk. 2. Passagerer må ikke anbringes i rum, der ikke er godkendt hertil.

Stk. 3. Soverum skal på passende måde være adskilt fra tilstødende rum, ligesom de skal være forsynet med en tydelig angivelse af et største antal personer, de er bestemt til.

Fastsættelse af

passagerantallet i de enkelte rum.

§ 27

A. Passagerskibe i fart, der strækker sig over mere end 1 nat.

1. Der skal findes køjeplads eller godkendt fast liggeplads til alle passagerer.

2. Personantallet i soverum fastsættes ved at dividere soverummets frie dørkareal med 1,1 kvadratmeter. Hvor soverum indrettes med særskilt bade-, eller bade- og toiletrum, kan dette frie dørkareal medregnes bed beregningen af personantallet. Uregelmæssige dørkarealer, hvor længde og bredde er under 0,6 m, tages ikke i betragtningbed beregningen. En bruseniche, der har de angivne minimumsmål, kan indgå i det frie areal.

3. På åbent dæk, hvortil der er adgang for passagerer, skal der ud over det under pkt. 2 nævnte areal findes mindst 0,5 kvadratmeter frit dæksareal for hver passager. Ved beregningen heraf fradrages de dele af dækket, hvor passagererne ikke bekvemt kan stå eller sidde.

B. Passagerskibe i fart, der ikke strækker sig over mere end 1 nat.

1. Skibe, der går i natfart, dvs. fart mellem klokken 22.00 og 06.00, af over 6 timers varighed, skal have lukkede rum for alle passagerer.

2. Passagerantallet i andre rum end soverum fastsættes som det mindste af tallene:

a. Det dørkareal - målt i kvadratmeter - hvorpå passagererne kan opholde sig, dvs. med fradrag af serveringsdiske og adgangen til disse samt til udgange og lignende, divideret med 0,85 kvadratmeter.

b. Det under a. nævnte dørkareal multipliceret med middelhøjden - målt i meter - i rummet målt fra oversiden af dæksbelægningen til underkanten af dæksbjælkerne eller disses beklædning, divideret med 1,9 kubikmeter.

c. Antallet af siddepladser i rummet.

3. Personantallet i soverum fastsættes ved at dividere soverummets frie dørkareal med 0,85 kvadratmeter. Hvor soverum indrettes med særskilt bade,- eller bade- og toiletrum, kan dettes frie dørkareal medregnes ved beregningen af personantallet. Uregelmæssige dørkflader, hvor længde og bredde er under 0,6 meter, tages ikke i betragtning ved beregningen.

4. Direktoratet kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i pkt. 2 og 3 i perioden 1. maj til 30. september.

C. Passagerskibe i dagfart.

1. For skibe i dagfart skal der for hver passager beregnes 0,85 kvadratmeter frit dørkareal i lukkede rum, der ikke er soverum; dog må rummet ikke beregnes til flere passagerer, end der er siddeplads til.

2. For eventuelle soverum gælder bestemmelserne i B, pkt. 3.

3. I tiden fra 1. maj til 30. september kan det, udover det i lukkede rum tilladte antal passagerer, yderligere tillades at befordre passagerer på frit dæk, hvor der mindst skal beregnes 0,55 kvadratmeter dæksareal for hver passager. Ved beregningen af passagerantallet skal fradrages den plads, som er nødvendig til skibets navigering m.v., samt alle de dele af dækket, hvorpå passagererne ikke bekvemt kan sidde eller stå.

4. I skibe eller fartøjer med dæk, hvor det i tiden fra 1. maj til 30. september er tilladt at befordre passagerer på frit dæk som ovenfor anført, skal der findes lukkede rum til mindst 1/6 af det størst tilladte passgerantal.

§ 28. Det for et passagerfartøj under 20 tons i henhold til § 27 fastsatte passgerantal kan kun nedsættes i følgende tilfælde:

a. Udvidelse af det for skibet fastsatte fartsområde.

b. Sådan ombygning af skibet, der på varig måde ændrer det grundlag, på hvilket passagerantallet er beregnet.

c. Efter direktoratets bestemmelse.

§ 29. I passagerskibe under 20 tons skal det fastsatte passagerantal være påmærket begge sider af boven under skibets kontrolnummer. Højden af bogstaver og tal skal væe mindst 10 centimeter.

Toiletter.

§ 30. Der skal findes 1 toilet og 1 håndvask for hver 50 passagerer eller påbegyndt del af dette antal.

Stk. 2. Toiletterne skal være forsvarligt beskyttet mod sø og vejr og have de fornødne udskyldningsanordninger.

Stk. 3. Alle toiletter skal være godt oplyst og ventileret.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte bestemmelser gælder ikke for åbne fartøjer.

Hospital.

§ 31. I skibe, der anvendes uden for europæisk fart, og i hvilket antallet af besætningsmedlemmer og det størst tilladte antal passagerer tilsammen overstiger 100, skal der om bord være indrettet et hospital, der skal have særskilt rum for kvinder. Hospitalet skal være lyst og vel ventileret og isoleret fra de til besætning og passagerer bestemte rum samt være beliggende på et dertil egnet og passende sted i skibet, hvor ulemperne ved støj og rystelser er mindst mulige.

Stk. 2. I hospitalet skal der findes 4 senge og desuden, såfremt antallet af ombordværende overstiger 120, 1 seng for hver yderligere 60 personer eller overstigende del af dette antal.

Stk. 3. Det samlede dørkareal med fradrag af sengepladser skal mindst være 1,1 kvadratmeter for hver person, rummet er bestemt for, idet der dog skal være rimelig pladsmulighed for båretransport og adgang til sengene.

Stk. 4. Sengene skal være fremstillet af et materiale med hård, glat overflade, der ikke korroderer, og være mindst 2,0 meter gange 0,8 meter målt indvendig samt opstillet på en sådan måde, at de er let tilgængelige. Sengene må ikke være anbragt over hinanden.

Stk. 5. Der skal ved hver seng være en trykknap med ringeledning til en på et passende sted anbragt klokke.

Stk. 6. Til hospitalet skal høre:

a. Et særligt rum til opbevaring af medicin (apotek).

b. En operationsstue (eventuelt det nævnte apotek) eller andet rum, hvis størrelse er tilstrækkelig til opstilling af et fra alle sider tilgængeligt operationsbord.

c. Et badeværelse med badekar og håndvask med varmt og koldt ferskvand.

d. Et toilet og håndvask til hver af hospitalets afdelinger.

Stk. 7. Ventilationsarrangementet skal opfylde de i § 6 anførte krav.

Stk. 8. Direktoratet kan for skibe, der anvendes i ruter af kortere varighed, og hvor lægehjælp kan påregnes, tillade afvigelser fra bestemmelserne ovenfor.

Afsnit IV.

Almindelige bestemmelser.

Dispensationsbestemmelser.

§ 32. Direktoratet kan under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder efter forhandling med de respektive reder- og mandskabsorganistioner tillade afvigelser fra de i bekendtgørelsen indeholdte bestemmelser, for så vidt angår:

a. Færger, forsyningsskibe eller lignende skibe, der ikke til stadighed er bemandet med en fast besætning.

b. De for reparationspersonale bestemte opholdsrum m.v., når dette personale midlertidigt medføres udover skibets besætning.

c. Skibe, beskæftiget på korte rejser, der giver besætningsmedlemmerne mulighed for at tage hjem en del af døgnet.

Stk. 2. Direktoratet kan endvidere tillade afvigelser fra bestemmelserne i §§ 5-11, 13-16, 18-22, 24, 26, 29 og 30, når forholdene under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder i øvrigt måtte tilsige dette.

Straffebestemmelse.

§ 33. Overtrædelse af forskrifterne i denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 42 i lov om tilsyn med skibe med bøde.

Ikrafttrædelsesbestemmelse.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 1977.

Stk. 2. Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 9 af 24. januar 1953 om skibsmandskabets opholdsrum m.v. finder herefter ikke anvendelse på skibe, der er omfattet af nærværende bekendtgørelse, jfr. § 2.

Stk. 3. I bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om skibes bygning og udstyr m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 5, litra b, og § 6, litra b, ophæves og erstattes af: »Med hensyn til godkendelse af opholdsrum henvises til herom gældende regler.«

2. §§ 338-347 ophæves.

3. Overskriften til § 348 ophæves, og overskriften til afsnit E ændres til »Drikkevandsanlæg«.

Handelsministeriet, den 28. februar 1977.

Ivar Nørgaard.

/ Sven Lunddahl.

Officielle noter

Ingen