Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibes forsyning med drikkevand i danske havne


I medfør af § 14 i lov om levnedsmidler m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 26 af 9. februar 1968, og efter indenrigsministerens bemyndigelse samt i medfør af § 6 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965, fatsættes herved følgende:

Hydranter.

§ 1. Hydranter på kaj til forsyning af skibe med drikkevand skal opfylde følgende betingelser:

a. Hydranten skal væe tilsluttet byens vandforsyningssystem.

b. Opretstående hydranter skal være forsynet med et dæksel til hydrantens munding, fastgjort enten med en kort kæde eller med et hængsel.

c. Såfremt anbringelsen af hydranter i forsænkning af trafikmæssige grunde er nødvendig, skal sådanne forsænkede hydranter placeres i frostfri afstand såvel fra jordoverflade som fra kajmur. Bunden af den brønd, hvori hydranten står forsænket, skal være forsynet med et passende stort dimensioneret afløb for spildevand samt en slambrønd. Brøndens munding skal kunne lukkes med et dæksel på hængsel.

Slangemateriel.

§ 2. Slanger til brug ved fyldning og lænsning af drikkevand skal opfylde følgende forskrifter:

a. Slangen skal være af lærred og gummieret indvendigt eller være af et materiale med tilsvarende glat indvendig overflade.

b. Slangekoblingerne skal være af metal.

c. Slangemundingen skal være forsynet med metaltrådsnet for at hindre rotters adgang.

Stk. 2. Slanger, der anvendes til påfyldning af drikkevand, må kun anvendes til dette formål. De skal efter anvendelsen oprulles på en tromle eller ophænges i skab, der ikke må anvendes til andet formål, eller på dertil indrettede metalbøjler i murværk eller kaj eller opbevares på anden måde, således at slangen ikke fourenes af støv, smuds eller søle.

Stk. 3. Umiddelbart forud for slangens anvendelse til påfyldning skal vand fra hydranten løbe frit igennem slangen i 1 minut ud i havnebassinet.

Vandautomater.

§ 3. Sundhedsstyrelsen kan give særlige forskrifter for vandautomater, herunder indrømme afvigelser fra reglerne i §§ 1 og 2 med hensyn til sådannes indretning og benyttelse.

Drikkevandstanke i vandbåde m.v.

§ 4. I ethvert fartøj, der anvendes til transport og levering af drikkevand til skibe, skal drikkevandstankene opfylde følgende forskrifter:

a. Fast indbyggede tanke skal have cofferdam såvel mod fartøjets yderbeklædning som mod olie- og ballasttanke. Frit opstillede tanke skal være solidt konstrueret og forsvarligt fastgjorte.

b. Enhver tank skal som ny eller efter foretagen reparation trykprøves med væsketryk under statens skibstilsyns kontrol til mindst det tryk, den under brugen kan blive udsat for, dog ikke med mindre end et tryk svarende til 0,92 m vandsøjle over tanktoppen med båden på land.

c. Tankene skal have de fornødne mandehuller og skal i videst muligt omfang være tilgængelige for såvel udvendigt som indvendigt eftersyn. Tillader deres bygning og størrelse ikke adgang til deres indre, skal de være forsynet med så mange rensehuller, at effektivt eftersyn og rensning kan foretages gennem disse. Mandehuller og/eller rensehuller og deres dæksler skal være således konstruerede, at vand ikke kan sive ned i tanken gennem eventuelle utætheder.

d. Tankene skal være cementerede eller cementvaskede indvendigt eller have tilsvarende indvendigt beskyttelseslag.

e. Tankene skal være således indrettet, at de kan tømmes fuldstændigt.

f. Luftrør og påfyldninger til tankene skal være ført op i forsvarlig højde over dæk. Luftrør skal ende i svanehals og den nedadrettede munding skal være forsynet med finmasket net eller på anden måde være således indrettet, at urenheder ikke kan komme i tankene ad denne vej. Påfyldningsrør skal være forsynet med slangekoblinger af metal samt slutdæksler, der med solid kæde er fastgjort til påfyldningsrøret. Kæden skal være så kort, at slutdækslet i afskruet tilstand ikke kan berøre dækket. Slutdækslerne skal påskrues påfyldningsrøret efter fjernelse af de tilkoblede påfyldningsslanger.

g. Ved pejling af vandtankenes indhold må pejlestok ikke benyttes.

Stk. 2. Drikkevandstanke med pumper og rørledninger skal renses og desinficeres, hver gang skibet underkastes syn i henhold til § 7, stk. 1. Dog må der ingen sinde være forløbet mere end seks måneder siden sidste desinfektion. Desinfektionen foretages i overensstemmelse med den af sundhedsstyrelsen givne vejledning, jfr. for tiden det til nærværende bekendtgørelse knyttede bilag. Om enhver foretagen tankdesinfektion vil der af vandbådens ejer eller fører være at foretage indførsel i bådens tilsynsbog.

Pumper i vandbåde.

§ 5. Drikkevandspumper i vandbåde skal være af membran- eller centrifugaltypen eller anden tilsvarende pumpetype, der ikke kræver smøring af de dele, der er i forbindelse med drikkevandet. Pumperne må ikke kunne anvendes til andet formål end pumpning af drikkevand.

Rørledninger i vandbåde.

§ 6. Rørledninger til vandbådes drikkevandssystemer skal være af stål eller kobber eller andet af direktoratet for statens skibstilsyn godkendt materiale. Rørledningerne må ikke have forbindelse med andre rørsystemer i vandbåden.

Stk. 2. Anvendes farvemærkning af rørledninger, skal de af direktoratet for statens skibstilsyn godkendte regler følges.

Tilsyn.

§ 7. Statens skibstilsyn fører tilsyn med, at indretningsforskrifterne i §§ 4-6 vedrørende vandbåde er overholdt. Statens skibstilsyn foretager i denne forbindelse syn over hver vandbåd med mellemrum, der ikke må overstige tolv måneder. Ved synet skal tanke og pumper være åbnet for indvendig besigtigelse. Umiddelbart før sådanne syn udtager skibstilsynet prøver fra drikkevandstanken til bakteriologisk undersøgelse. Vandbådens ejer afholder udgifterne ved den bakteriologiske undersøgelse. Ved synet skal tilsynsbogen efterses for kontrol af tankdesinfektioners foretagelse, jfr. § 4, stk. 2.

Stk. 2. Statens skibstilsyn fører endvidere ved hvert hovedsyn tilsyn med slangemateriel i fartøjer, der anvendes til transport og levering af drikkevand.

Stk. 3. Herudover fører sundhedskommissionerne og embedslægerne tilsyn med overholdelse af nærværende bekendtgørelse.

Stk. 4. Havnebestyrelsen fører tilsyn med, at hydranter og slangemateriel, der findes på havnen, er i orden og benyttes på rette måde, samt at slambrøndene renses med passende mellemrum.

Straf.

§ 8. Overtrædelse af §§ 1-3, 4, stk. 1, litra c-g, og stk. 2 og §§ 5 og 6 straffes efter § 23 i lov om levnedsmidler m.m. med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 6 måneder, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter bestemmelserne i borgerlig straffelov. Overtrædelse af § 4, stk. 1, litra a og b og af § 10, stk. 2, straffes efter § 42 i lov om tilsyn med skibe med bøde.

Ikrafttrædelses- og

overgangsbestemmelser.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1969.

§ 10. Sundhedsstyrelsen kan indrømme afvigelser fra reglerne i §§ 1 og 2, for så vidt angår de ved bekendtgørelsens ikrafttræden eksisterende hydranter. Forskrifterne i §§ 4-6 skal bringes i anvendelse for eksisterene vandbåde i den udstrækning, statens skibstilsyn finder det rimeligt og praktisk gennemførligt. Ved ombygning af en eksisterende vandbåd skal båden bringes i overensstemmelse med forskrifterne i §§ 4-6, medmindre skibstilsynet efter forhandling med sundhedskommissionen indrømmer afvigelser herfra.

Stk. 2. For sådanne eksisterende vandbåde, hvor tankene indgår i skibets konstruktion, skal der foretages trykprøver af tankene mindst en gang årligt i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4, stk. 1, litra b.

§ 11. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Handelsministeriet, den 14. marts 1969.

Knud Thomsen.

/E. Lysgaard.

Bilag.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 31. maj 1968 i desinfektion ved rengøring af drikkevandstanke og drikkevandsledninger i skibe.

1. Drikkevandstanke og drikkevandsledninger tømmes for vand og tankene skures indvendigt. Herefter gennemskylles tanke og ledningsnet med drikkevand.

2. Det udregnes, hvor meget vand der medgår til at fylde drikkevandstanke og -ledninger, hvorefter man ved hjælp af nedenstående tabeller bestemmer den mængde klorpræparat, som skal sættes til drikkevandssystemet for at opnå den for desinfektionen nødvendige klorkoncentration (50 g/kbm).

a. Anvendelse af natriumhypokloritopløsning.

Rumfang af tanke Natriumhypokloritopløsning

og ledningsnet indeholdende 5 pct klor 10 pct klor 15 pct klor

liter liter liter liter 1.000 1 0,5 0,35

10.000 10 5 3,5

20.000 20 10 7

40.000 40 20 14

b. Anvendelse af fast klorpræparat.

Rumfang af tanke Fast klorpræparat

og ledningsnet indeholdende 25 pct klor 70 pct klor

liter kg kg 1.000 0,2 0,08

10.000 2,0 0,8

20.000 4,0 1,6

40.000 8,0 3,2

Inden anvendelsen må det faste klorpræparat bringes i opløsning.

25 pct. klor (klorkalk). Den af tabellen fundne mængde af præparatet anbringes i en ren, tør spand, og der tilsættes en ringe mængde vand og blandes, således at der opstår en tyk pasta. Denne fortyndes under stadig omrøring ved tilsætning af vand, indtil der er opnået 4-8 liter opløsning (varmt vand er bedre end koldt til dette formål). Opløsningen henstår derefter 1/2 time, således at uopløste partikler synker til bunds. Den klare opløsning (kloropløsningen) afhældes og kan eventuelt filtreres gennem osteklæde eller lignende.

70 pct. calciumhypoklorit. Den af tabellen fundne mængde af præparatet anbringes i en spand, som næsten fyldes med vand, og der omrøres, indtil pulveret er opløst. Der tages ikke hensyn til en eventuel, ringe uklarhed.

3. Natriumhypokloritopløsningen eller den af det faste præparat fremstillede kloropløsnig hældes i drikkevandstankene, der straks efter fyldes op med drikkevand.

4. Tapsteder på den del af ledningsnettet, der er nærmest drikkevandstankene, åbnes, indtil de er gennemskyllet af kloret vand. Herefter åbnes for de øvrige tapsteder i retning fra tankene, indtil alle tapsteder er blevet gennemskyllet med kloret vand. Der foretages efterfyldning af drikkevandstankene, idet vandet tilsættes den nødvendige mængde kloropløsning.

5. Det klorede vand skal henstå i drikkevandstanke og ledningsnet i 4 timer, før det udtømmes.

6. Efter udtømning af det klorede vand gennemskylles tanke og ledningsnet med drikkevand, indtil vandet ikke længere har ubehagelig klorsmag.

7. Herefter kan tanke og ledningsnet fyldes med drikkevand.

Officielle noter

Ingen