Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forskrift om ændring af Tekniske forskrifter for Fyrværkeri

 

 

§ 1.

 

I »Tekniske forskrifter for Fyrværkeri« af november 1999 udstedt af Beredskabsstyrelsen foretages følgende ændringer:

Indledningen affattes således:

»Disse tekniske forskrifter er fastsat i medfør af § 33, stk. 1 og 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, og efter bemyndigelse i § 2 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 778 af 14. oktober 1999 om fyrværkeri, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1105 af 12. december 2003, og i medfør af § 2, stk. 2, og § 7, stk. 2 og 3, i lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri, som ændret ved § 74 i lov nr. 1054 af 23. december 1992, ved lov nr. 1096 af 21. december 1994 og ved lov nr. 458 af 10. juni 2003, efter Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse.«

§ 2.

I pkt. 1.3.4 og pkt. 1.3.7 ændres: »Beredskabsstyrelsens« til »Sikkerhedsstyrelsens«.

 

I pkt. 1.3.8, pkt. 2.2.1 og pkt. 2.2.4 ændres: »Beredskabsstyrelsen« overalt til »Sikkerhedsstyrelsen«.

 

3. I pkt. 10.1.1 ændres 1. pkt. til: »Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne straffes i henhold til beredskabslovens § 70, stk. 4 og 5, og i henhold til fyrværkerilovens § 7, stk. 2 og 3, jf. fyrværkeribekendtgørelsens § 26, stk. 1, nr. 9 med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning«.

 

I 2. pkt. udgår »hæfte«.

 

§ 3.

Forskriften træder i kraft den 1. januar 2004.

Beredskabsstyrelsen, den 30. december 2003