Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forskrift om ændring af Tekniske forskrifter for Fyrværkeri

 

§ 1

 

I Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af november 1999 udstedt af Beredskabsstyrelsen og som ændret ved forskrift af 30. december 2003 foretages følgende ændringer:

1. Pkt. 1.3.9 og 1.3.10 affattes således:

 

»1.3.9 Salgssted : Disk, bord, skranke eller lign., hvorfra salg og udlevering af fyrværkeri finder sted.

1.3.10 Container: Transportcontainer eller lignende af stål på højst 20 fod.«

 

2. I pkt. 1.4.5 udgår 2. afsnit.

 

3. Pkt. 1.4.7 ophæves.

 

4. Pkt. 1.5.2 affattes således:

»Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter disse tekniske forskrifter, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.

Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.«

 

5. Kapitel 3 og 4 affattes således:

»3. Salg og udlevering af fyrværkeri

 

3.1 Anvendelsesområde

 

3.1.1 Bestemmelserne i dette kapitel omfatter salg og opbevaring i butikker og på andre salgssteder af kategori I- og II-fyrværkeri, der i henhold til FN’s anbefalinger for transport af farligt gods (Recommendations on the transport of dangerous goods) er klassificeret som 1.4 S, 1.4 G eller 1.3 G.

 

3.2 Generelle bestemmelser

 

3.2.1 Udstillede artikler ved salgssteder for fyrværkeri må ikke indeholde pyroteknisk sats, jf. dog punkt 3.2.2.

 

Artikler uden pyroteknisk sats skal være tydeligt mærket »dummy« eller »attrap«, eller

det skal på anden vis tydeligt være angivet på artiklen, at der er tale om en artikel uden pyroteknisk sats.

 

3.2.2 Anvendelse af artikler indeholdende pyroteknisk sats i udstillinger er dog tilladt, såfremt udstillingen placeres således, at artiklerne ikke kan berøres af andre end personalet. Vægten af udstillede artikler med pyroteknisk sats indgår i den samlede mængde fyrværkeri, der kan opbevares på salgsstedet, jf. punkt 3.3.1. og 3.4.1.

 

3.2.3 Fyrværkeri skal placeres mindst 2 meter fra enhver varmekilde.

 

3.2.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgssteder for fyrværkeri, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

 

3.3 Salg i butikker

 

3.3.1 Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af kategori I- og II-fyrværkeri ikke overstige 50 kg.

 

3.3.2 Ud over de i punkt 3.3.1 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 50 kg knallerter, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner.

 

3.3.3 I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må forefindes en samlet mængde på højst 50 kg kategori I- og II-fyrværkeri, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker og F-gas, og en samlet mængde på højst 100 kg, såfremt der i lokalerne ikke findes andet brandfarligt oplag i form af oplag af papir, pap, træ, stearinlys eller lignende.

 

3.3.4 Salgssteder for fyrværkeri må ikke placeres i bygningers flugtveje.

 

3.3.5 I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker, jf. punkterne 8.3 og 8.4. Alternative typer af brandslukningsmateriel indeholdende vand kan aftales med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet.)

 

3.3.6 De generelle ordensregler i punkterne 9.1.1 – 9.1.5 skal overholdes.

 

3.4 Salgssted i det fri

 

3.4.1 På salgsstedet må den samlede mængde af kategori I- og II-fyrværkeri ikke overstige 200 kg.

3.4.2 På salgstedet må fyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra udstyr, der ikke opfylder kravene til udstyr, der må anvendes i sprængstofrum, kategori II.

 

3.4.3 I en afstand af mindst 10 meter fra salgsstedet må der ikke forefindes brændbar vegetation.

 

3.4.4 Området i en afstand af mindst 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.

 

3.4.5 Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

 

3.4.6 I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker, jf. punkterne 8.3 og 8.4. Placeringen af slukningsmateriellet skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Alternative typer af brandslukningsmateriel indeholdende vand kan aftales med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

3.4.7 De generelle ordensregler i pkt. 9.1.1 – 9.1.5 skal overholdes.

 

4. Opbevaring af fyrværkeri

 

4.1. Anvendelsesområde

 

4.1.1 Bestemmelserne i dette kapitel omfatter opbevaring - ud over den opbevaring, der er tilladt efter kapitel 3 - af kategori I- og II-fyrværkeri, der i henhold til FN’s anbefalinger for transport af farligt gods (Recommendations on the transport of dangerous goods) er klassificeret som 1.4 S, 1.4 G eller 1.3 G.

 

4.1.2. Oplag på højst 5 kg kategori I- og II-fyrværkeri er dog undtaget fra dette kapitel.

 

4.2. Generelle bestemmelser

 

4.2.1 Fyrværkeri må kun opbevares i rum i bygning eller i container opstillet i det fri.

4.2.2 Fyrværkeri må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, jf. dog punkterne 3.3.1, 3.3.2. og 3.3.3.

 

4.2.3 Pkt. 4.2.2 gælder dog ikke for opbevaring af fyrværkeri, der alene omfatter knallerter, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.3.

 

4.2.4 Tilladelse til opbevaring i bygning af højst 2.000 kg kategori I- og II-fyrværkeri, i lokaler med sprinkleranlæg dog højst 4.000 kg, meddeles af politiet. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter. Meddelelse af opbevaringstilladelse skal af den pågældende politimyndighed videregives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet opbevares.

 

Tilsvarende gælder for opbevaring i det fri af højst 4.000 kg kategori I- og II-fyrværkeri.

 

4.2 5 Tilladelse til opbevaring i bygning af mere end 2.000 kg kategori I- og II-fyrværkeri, i lokaler med sprinkleranlæg dog mere end 4.000 kg, samt enhver opbevaring hos virksomheder, der importerer eller fremstiller, herunder monterer, fyrværkeri, meddeles af politiet efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Meddelelse af opbevaringstilladelse skal af den pågældende politimyndighed videregives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet opbevares, samt til Beredskabsstyrelsen.

 

Tilsvarende gælder for opbevaring i det fri af mere end 4.000 kg kategori I- og II-fyrværkeri.

 

4.2.6 Emballage skal være udført som angivet i punkt 1.4.6.

 

4.2.7 Eventuel opvarmning må kun ske med enten vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for opbevaringsstedet og adskilt fra dette med mindst BS-konstruktion 60 eller mindst klasse EI 60 A2-s1, d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes, eller med andet opvarmningsudstyr, som er godkendt til placering i områder klassificeret som sprængstofrum, kategori II.

 

4.2.7 Fyrværkeri skal placeres mindst 2 meter fra enhver varmekilde.

 

4.3 Opbevaring i bygning

 

4.3.1 Opbevaring af højst 500 kg.

 

a) Opbevaring skal ske i bygning eller rum på højst 600 m2 med gulv, loft og vægge svarende til mindst ikke-bærende adskillende BS-bygningsdel 60 eller mindst klasse EI 60 A2-s1,d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes. Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, kan tagkonstruktionen udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt.

 

Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse 1 beklædning eller mindst klasse K1 B-s1,d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes.

 

Dør(e) til andre lokaliteter skal være mindst BD-dør 60 eller mindst klasse EI2 60-C, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes.

 

b) Gulvet skal være plant og uden revner og må ikke kunne oplades elektrostatisk.

 

c) De bygningsmæssige krav i kapitel 6 skal overholdes.

 

d) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

 

e) I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker, jf. punkterne 8.3 og 8.4.

 

f) Ordensreglerne i punkt 4.5 skal overholdes.

 

4.3.2 Opbevaring af over 500 kg og højst 2.000 kg. I lokaler med sprinkleranlæg, der er udført,

og som kontrolleres og vedligeholdes som angivet i punkt 6.3, kan dog opbevares højst 4.000 kg.

 

a) Opbevaringen skal ske i stueetage eller kælder i bygning eller rum på højst 600 m2 med gulv, loft og vægge svarende til mindst ikke-bærende adskillende BS-bygningsdel 60 udført som ”tunge BS-vægge 60” eller mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes. Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, kan tagkonstruktionen udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt.

 

Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse 1 beklædning eller mindst klasse K1 B-s1,d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes.

 

Dør(e) til andre lokaliteter skal være mindst BS-dør 60 eller mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes.

 

b) Fra opbevaringsrummet skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje, jf. afsnit 6.2, placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender. Fra lokaler uden sprinkleranlæg skal der være mindst 1 dør direkte til terræn i det fri.

 

c) Gulvet skal være plant og uden revner og må ikke kunne oplades elektrostatisk.

 

d) Opbevaringsrummet skal klassificeres som sprængstofrum, kategori II.

 

e) Reoler skal være udført af træ eller af overfladebehandlet metal, og fralægningsborde skal være glatte og uden revner og må ikke kunne oplades elektrostatisk.

 

f) De bygningsmæssige krav i kapitel 6 skal overholdes.

 

g) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

 

h) I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker, jf. punkterne 8.3 og 8.4. Såfremt der er installeret vandfyldte slangevinder, jf. punkt 8.2.1, kan disse erstatte håndsprøjtebatteriet eller trykvandslukkeren.

 

i) Ordensreglerne i punkt 4.5 skal overholdes.

 

4.4 Opbevaring i container

 

4.4.1 I en 20 fods container må der højst opbevares 1.000 kg kategori I- og II-fyrværkeri,

og i en 10 fods container må der højst opbevares 500 kg kategori I- og II-fyrværkeri. I mindre containere skal indholdet af fyrværkeri reduceres forholdsmæssigt.

 

4.4.2 I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation.

 

4.4.3 Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende.

 

4.4.4 Container med fyrværkeri skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra brandfarligt oplag i det fri.

 

4.4.5 Container med fyrværkeri skal effektivt afskærmes, således at uvedkommende ikke har uhindret adgang. Afskærmningen skal placeres i en afstand af mindst 2 meter fra containeren.

 

4.4.6 Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger, der er mindre end 40 meter fra containeren.

 

4.4.7 Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning og må ikke placeres i forlængelse af hinanden.

 

4.4.8 Afstandsreglene i kapitel 7 skal overholdes.

 

4.4.9 I umiddelbar nærhed af containeren skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker, jf. punkterne 8.3 og 8.4. Placeringen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

4.4.10 Containeren skal klassificeres som sprængstofrum, kategori II.

 

4.4.11 Ordensreglerne i punkt 4.5 skal overholdes.

 

4.5 Ordensregler

 

4.5.1 På opbevaringsstedet må kun opbevares fyrværkeri. Opbevaringen skal ske i godkendt lukket emballage, jf. pkt. 1.4.6. Der må dog på opbevaringsstedet opbevares de for håndteringen af fyrværkeriet nødvendige paller og andet hjælpemateriale.

 

4.5.2 Ud- og indpakning må ikke finde sted i rum eller container, hvori der opbevares fyrværkeri.

 

4.5.3 Ved stabling på reoler må stablingshøjden ikke overstige 6 meter. Såfremt der ikke anvendes reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2 meter.

 

4.5.4 De generelle ordensregler i kapitel 9 skal overholdes. «

 

6. Kapitel 7 affattes således:

 

»7.1 Afstand til naboskel, vej og sti

 

7.1.1 Bygninger, som alene er underlagt bestemmelserne i By- og Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bygningsreglement, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte som angivet i bygningsreglementet.

 

7.1.2 Bygninger, hvori der opbevares højst 500 kg fyrværkeri, skal ligeledes have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte som angivet i bygningsreglementet.

 

7.1.3 Bygninger, hvori der opbevares over 500 kg og højst 2.000 kg, bygninger eller lokale med sprinkleranlæg dog højst 4.000 kg, skal have en afstand af mindst 5 meter til naboskel samt vej og stimidte og mindst 2,5 meter til vej- og stiskel.

 

7.1.4 Bygning med pakkeafsnit skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på 5 meter og mindst 2,5 meter til vej- og stiskel.

 

7.1.5 Container, hvori der opbevares fyrværkeri, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på 10 meter og mindst 2,5 meter til vej- og stiskel.

 

7.1.6 Salgssted i det fri skal have en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 10 meter.

 

7.2 Indbyrdes afstandsforhold

 

7.2.2 De i punkterne 7.1.1 – 7.1.4 nævnte bygninger på samme grund skal placeres i forhold til hinanden, således at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel. Kravet om indbyrdes afstand bortfalder, såfremt der mellem bygningerne etableres en brandsektionsadskillelse efter bestemmelserne i Bygningsreglementet.

 

7.2.3 Den i punkt 7.1.5 nævnte container skal placeres i forhold til de i punkterne 7.1.1 – 7.1.4 nævnte bygninger, således at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel. Den krævede indbyrdes afstand kan nedsættes til 1 meter, såfremt bygningen på den side, hvor containeren placeres, er udformet som en tung BS-60 konstruktion (eller mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra containeren.

 

7.2.4 To eller flere af de i pkt. 7.1.5 nævnte containere skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 meter.

 

7.2.5 Det i pkt. 7.1.6 nævnte salgssted i det fri skal placeres i forhold til de i punkterne 7.1.1 til 7.1.5 nævnte bygninger og container, således at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver i sær skal have til naboskel. Den krævede indbyrdes afstand bortfalder, såfremt bygningen på den side, hvor salgssted placeres, er udformet som en tung BS-60 konstruktion (eller mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra salgsstedet.

 

7.3 Særlige afstandsforhold

 

7.3.1 Rum, hvori der opbevares fyrværkeri, skal have en afstand til andre bygninger, der anvendes til beboelse, på mindst 25 meter.

 

7.3.2 Container, hvori der opbevares fyrværkeri, skal have en afstand til bygninger, der anvendes til beboelse, på mindst 25 meter, dog 40 meter for så vidt angår den ende af containeren, hvor dørene er placeret.«

§ 2

Forskriften træder i kraft den 26. november 2004.

Beredskabsstyrelsen, den 1. november 2004