Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krystalglasvarer


I medfør af § 16 i lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. maj 1959 som ændret ved lov nr. 506 af 29. november 1972 og under henvisning til rådsdirektiv af 15. december 1969 om tilnærmelse af EF-landenes lovgivninger om krystalglas (69/493/EØF), som tilpasset i bilag I, afsnit X, 1. til akten til traktaten om Danmarks tiltrædelse af EF, bestemmes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssigt salg eller udbud til salg af de under pos. 70.13 i toldtariffen til toldloven hørende varer af glas: bordservice, husholdnings-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande og lignende.

§ 2. De i bilag 1 anførte betegnelser må kun anvendes for de af bekendtgørelsen omfattede varer, såfremt de har de i bilaget angivne kendetegn. Ved siden af de anførte betegnelser kan føjes de ligeledes i bilaget anførte symboler, eventuelt på samme etikette.

Stk. 2. Savner varerne de i bilag 1 angivne kendetegn, må de i bilaget anførte betegnelser og symboler eller betegnelser og symboler, der kan forveksles hermed, ikke anvendes.

§ 3. Når en af de i bilag 1 anførte betegnelser eller en betegnelse, der kan forveksles hermed, anvendes som tillægsord eller ordstamme i et varemærke, i en virkomheds firmabetegnelse eller i anden påskrift på en vare af glas eller dennes emballage, skal følgende fremtræde med meget tydelige bogstaver umiddelbart før varemærket, firmabetegnelsen eller påskriften i øvrigt:

 

   a. Varens betegnelse, såfremt varen har de i bilag 1 angivne 

    kendetegn. 

   b. Nøje oplysninger om varens materiale, såfremt varen ikke har 

    de i bilag 1 angivne kendetegn. 

§ 4. Når det skal fastslås om de i bilag 1 nævnte kendetegn, betegnelser og symboler kan anvendes, skal de i bilag 2 nævnte analysemetoder benyttes.

§ 5. Ved udførsel af varer af glas finder bekendtgørelsens bestemmelser ikke anvendelse.

§ 6. Overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. august 1973.

HANDELSMINISTERIET, DEN 6. MARTS 1973.

Erling Jensen.

/P. Thorell.

Bilag 1.

LISTE OVER KRYSTALGLASARTER

a = Metaloxider (i procenter)

b = Vægtfylde

c = Brudtal

d = Overfladehårdhed

e = Symbolets form

f = Bemærkninger

Kendetegn: a - d

Etikettering: e -j

 

 Betegnelser       a    b    c    d    e    f 

 1 

 Cristal       Pb0   Større        Figur  Runde 

 Superieur 30 pct. større end              etiket~ 

 Cristallo      end   eller             ter, 

 Superiore 30 pct. eller  lig              farve: 

 Hochbleikristall  lig   med              guld 

      30 pct.*)med   3,00             diameter 

 Volloodkristal   30 pct.                større 

      30 pct.                    end 

                              eller 

                              lig med 

 Full lead                         1 cm. 

 Crystal  30 pct. 

 Krystal  30 pct. 

 2 

 Cristal au    Pb0   Større 

 Plomb  24 pct. større end 

 Cristallo al   end   eller 

 Plombo  24 pct. eller  lig 

 Bleikristall       med 

          lig med 

      24 pct.     2,90 

 Loodkristal    24 pct. 

     24 pct.*) 

 Lead Crystal 

     24 pct. 

 Krystal 24 pct. 

 3 

 Krystallin    Zn0,   Større nD        Figur 

                             Etiketter, 

          BaO,  end  større        i form 

          K2O,  eller end          af et 

          PbO   lig  eller         kvadrat 

          alene  med  lig          farve: 

          eller  2,45  med          sølv 

          sammen     1,520         side~ 

          større                længde: 

          end                 større 

          eller                   end 

          lig                    eller 

          med                    lig med 

          10 pct.                  1 cm. 

 4 

 Krystallin     BaO,  større      Vickers Figur Etiket 

          PbO,  end        minus      ter i 

          K2O   eller       550       form af 

          alene  lig        plus      en li~ 

          eller  med        minus      gesidet 

          sammen 2,40       20       tre~ 

          større                  kant, 

          end                    farve: 

          eller                   sølv, 

          lig                    side~ 

          med                    længde: 

          10 pct.                 større 

                               end 

                               eller 

                               lig 

                               med 

                               1 cm 

 • *) Tallet angiver blyoxidindholdet i procent.

Bilag 2.

Metoder til bestemmelse af de kemiske og fysiske egenskaber af krystalglasgrupperne.

1. KEMISKE ANALYSER

1.1 BaO og PbO

1.1.1. Bestemmelse af det samlede indhold af BaO plus PbO.

Med en nøjagtighed på 0,0001 g afvejes ca. 0,5 g glaspulver, som overføres til en platinskål. Det fugtes med vand, og der tilsættes derefter 10 ml 15 pct. svovlsyreopløsning og 10 ml flussyre (fluorbrintesyre). Det opvarmes på sandbad, til der opstår hvide dampe. Det afkøles og behandles påny med 10 ml flussyre. Det opvarmes, indtil der igen fremkommer hvide dampe. Så afkøles det igen, og skålens vægge skylles af med vand. Der opvarmes igen, indtil der optræder hvide dampe. Herefter lader man det afkøle, der tilsættes forsigtigt 10 ml vand, og det hældes over i et 400 ml bægerglas. Skålen vaskes flere gange med en 10 pct. svovlsyreopløsning, og der fortyndes med samme opløsning til 100 ml. Opløsningen koges 2 til 3 minutter og henstår natten over.

Der filtreres på en filterdigel med porøsitet 4, der udvaskes først med en 10 pct. svovlsyreopløsning derefter 2 eller 3 gange med ethylalkohol. Diglen tørres en time ved 150 grader C i tørreskab. Man vejer BaSO4 plus PbSO4.

1.1.2. Bestemmelse af BaO

Med en nøjagtighed på 0,0001 g afvejes ca. 0,5 g glaspulver, som overføres til en platinskål. Det fugtes med vand, og der tilsættes derefter 10 ml flussyre og 5 ml perklorsyre. Det opvarmes på sandbad, til der optræder hvide dampe. Det afkøles, og der tilsættes påny 10 ml flussyre. Det opvarmes, indtil der igen optræder hvide dampe. Det afkøles påny, og skålens vægge skylles af med destilleret vand. Der opvarmes igen og inddampes, til det næsten er tørt. Det opløses igen i 50 ml 10 pct. saltsyre under let opvarmning for at lette opløsningsprocessen. Det overføres til et 400 ml bæreglas og fortyndes med vand til 200 ml. Opløsningen opvarmes til kogning, hvorefter der ledes en strøm af svovlbrinte gennem den varme opløsning. Såsnart udfældelsen af blysulfid har lagt sig på bunden af glasset, afbrydes gasstrømmen. Der filtreres på tæt filtrerpapir, og der vaskes med vand mættet med svovlbrinte.

Filtratet koges og inddampes eventuelt til 300 ml. Under kogning tilsættes 10 ml 10 pct. svovlsyre. Det tages af ilden, og man lader det henstå mindst 4 timer.

Der filtreres på tæt filtrerpapir og vaskes med koldt vand. Man gløder bundfaldet ved 1050 grader Celsius og vejer BaSO4.

1.2. Bestemmelse af ZnO

Filtratet fra BaSO4 fældningen inddampes til 200 ml. Der neutraliseres med ammoniak og methylrødt som indikator og tilsættes 20 ml l/10 N-svovlsyre. pH-værdien bringes til 2 (pH-meter) ved tilsætning af enten 1/10 N-svovlsyre eller 1/10 N-natronlud (natriumhydroxid-opløsning) alt efter tilfældet, og zinksulfid fældes koldt ved gennemledning af en svovlbrintestrøm. Udfældningen lader man henstå i fire timer, hvorefter den filtreres fra på et tæt filtrerpapir. Der udvaskes med koldt vand mættet med svovlbrinte. Bundfaldet opløses på filtret ved overhældning med 25 ml varm 10 pct. saltsyre. Filteret vaskes med kogende vand til et volumen på ca. 150 ml er opnået. Der neutraliseres med ammoniak under tilstedeværelse af lakmuspapir, der tilsættes 1-2 g urotropin i fast form for at fiksere pH-værdien omkring 5. Der tilsættes nogle dråber af en frisk tilberedt 0,5 pct.s vandig opløsning af xylenolorange og titreres med en 1/10 N-komplekson III opløsning, til farven slår om fra rosa til citrongult.

1.3. Bestemmelse af K2O

ved fældning og vejning af kaliumtetraphenylborid.

 

 Oplukning: 2 g glas opløses efter at være knust og sigtet i 

       2 ml HNO3 konc. 

      15 ml HClo4 

      25 ml HF 

i platinskål på vandbad og derefter på sandbad. Efter afgang af tætte perklorid-dampe (der inddampes til tørhed) opløses med 20 ml varmt vand og 2-3 ml konc. HCl.

Der overføres til målekolbe på 200 ml og fyldes op med destilleret vand, til volumen er nået.

Reagenser: 6 pct.s tetraphenylborid-opløsning: der opløses 1,5 g af reagenset i 250 ml destilleret vand. Den bestående lette uklarhed fjernes ved tilsætning af 1 g aluminiumhydrat (aluminiumhydroxid). Der rystes i 5 minutter og filtreres, de første 20 ml lader man løbe over filteret endnu en gang.

Opløsning til udvaskning af bundfaldet: lidt af kali-saltet frmstilles ved til 0,1 g KCl i 50 ml 1/10 N HCl under omrystning at sætte tetraphenylborid-opløsningen, indtil udfældning ophører. Det filtreres fra på glasfilterdigel. Det vaskes med destilleret vand. Det tørres i exsikkator ved stuetemperatur. 20-30 mg af dette salt kommes i 250 ml destilleret vand og omrystes tid efter anden. Efter 30 minutter tilsættes 0,5-1 g aluminiumhydrat. Der omrystes nogle minutter og filtreres.

Udførelse: af den saltsure opløsning efter oplukningen udtages et volumen, som svarer til ca. 10 mg K2O. Det fortyndes til ca. 100 ml og tilsættes langsomt reagensopløsningen, d.v.s. 10 ml pr. 5 mg af det forud skønnede K2O, under moderat omrystning. Det henstår i højst 15 minutter og filtreres derefter på tareret, sintret filterdigel nr. 3 eller 4. Der udvaskes med vaskeopløsningen. Der tørres 30 minutter ved 120 grader C. Omregningsfaktor for K2O lig med 0,13143.

1.4. Analysetolerance

Plus minus 0,1 i absolutte værdier ved hver bestemmelse.

Hvis analysen inden for tolerancen giver en værdi, som er mindre end de fastsatte grænser (30, 24 eller 10 pct.), tages gennemsnittet af mindst tre analyser. Hvis det er højere end eller lig med respektivt 29,95, 23,95 eller 9,95, skal glasset godtages i kategorierne svarende til respektivt 30, 24 eller 10 pct.

2. BESTEMMELSE AF DE FYSISKE EGENSKABER

2.1. Vægtfylde

Metode ved hjælp af en hydrostatisk vægt med en nøjagtighed på plus minus 0,01. En prøve på mindst 20 g bliver vejet i luften og i 20 grader C varmt destilleret vand.

2.2. Brudtal

Brudindexet findes ved hjælp af et refraktometer med en nøjagtighed på plus minus 0,001.

2.3. Mikrohårdhed

Den Vickerske hårdhed måles i overensstemmelse med ASTM E 92-65 normen (1965 udgaven), men der benyttes en vægt på 50 g, og man tager gennemsnittet af 15 målinger.

Officielle noter

Ingen