Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transport af let forskydelige ladninger med skibe


I medfør af bestemmelserne i § 12 i lov om tilsyn med skibe af 28. marts 1951 med ændringer af 27. maj 1964 og 00. maj 1965 fastsættes herved følgende:

Definitioner m. v.

§ 1. I denne bekendtgørelse skal de nedenstående udtryk, for så vidt andet ikke særskilt er fastsat eller følger af sammenhængen, forstås som nedenfor angivet:

»Anden let forskydelig ladning« : - Sand, småsten (ral), grus, nøddesten, singels o. lign., alt i løs form. Om løs cement henvises til § 19.

»Direktoratet« : - Direktoratet for statens skibstilsyn.

»Korn« : - Hvede, majs, havre, rug, byg, ris, bælgfrugter og frø, alt i løs form, men ikke nødder, nøddekerner og kopra.

»Kornskod« : - Et langskibs skod, som er anbragt i diamentralplanet eller højst 5 pct. af skibets bredde fra dette, eller to sådanne skodder anbragt således, at deres indbyrdes afstand ikke overstiger 60 pct. af skibets bredde. Skodderne skal være forsvarligt konstrueret og skal være udført korntæt i de for de enkelte tilfælde angivne dybder og - ved fulde lastrum - med passende fyldestykker mellem dæksbjælkerne.

»Skibets bredde« : - Skibets største bredde på spant.

»Trimmeluge« : - En åbning i mellemdækket, bortset fra lugeåbninger, med eller uden karme. Trimmeluger skal mindst have en størrelse på 0,61 x 0,61 m.

§ 2. I erhvert skib, der indlader nogen af de af nærværende bekendtgørelse omfattede ladninger, skal der træffes alle nødvendige og rimelige foranstaltninger til at forebygge, at ladningen forskyder sig.

Stk. 2. I lastrum, som er helt fulde af løst korn, skal kornet være således trimmet, at rummet er helt fyldt op såvel mellem dæksbjælkerne som i siderne og enderne.

Stk. 3. Når korn føres i sække, skal disse være i god stand og fyldt godt op samt være forsvarligt lukket.

A. Transport af korn.

1. Skibe på 500 reg. tons brutto og derover. § 3. Bortset fra, hvad der følger af bestemmelserne i § 9, skal lastrum, som er helt fulde af løst korn, være delt ved kornskodder. Kornskodderne skal være ført op til overkant af den eller de til det pågældende lastrum hørende fødekasser og skal i underlaster række fra det oven over lastrummet liggende dæks underkant og nedefter mindst en tredjedel af lastrummets dybde, dog mindst 2,44 m. I rum på mellemdæk og i overbygninger skal de række fra dæk til dæk. Såfremt der anvendes flere kornskodder, skal der være trimmeluger i dækket uden for disse. Den langskibs indbyrdes afstand mellem trimmelugerne må ikke overstige 7,62 m, og den forreste og agterste trimmeluge må højst være anbragt 3,66 m fra lastrummets forreste, henholdsdvis agterste tværskibs skod.

Stk. 2. Skibe, der er lastet med løst korn bortset fra hørfrø, og i hvilke metacenterhøjden (efter korrektion for frie væskeoverflader i tanke) på hele rejsen er mindst 31 cm i skibe med eet eller to dæk og mindst 36 cm i andre skibe, kræves ikke forsynet med de i stk. 1 nævnte kornskodder på nedennævnte steder:

 • a) under lugeåbninger under og inden for en afstand af 2,13 m fra en fødekasse, såfremt den eller de fødekasser, der føder lastrummet, indeholder mindst 5 pct. af den mængde korn, som føres i lastrummet;
 • b) i fødekasser som nævnt under litra a, for så vidt kassernes dimensioner er sådanne, at den frie kornoverflade bliver i fødekasserne, efter at kornet i det lastrum, der fødes, har sat sig 2 pct. i rumfang, og efter at den herved fremkomne kornoverflade er forskudt 12 grader fra vandret. Ved beregningen af metacenterhøjden skal der tages hensyn til den eventuelle virkning af denne bevægelse af de frie kornoverflader i fødekasserne;
 • c) under lugeåbninger, såfremt det løse korn rundt om lugeåbningen er lempet helt op til dækkets underside og det løse korn i lugeåbningen er trimmet i form af en skål, som i midten har en dybde af mindst 1,83 m under dækslinien. Den skålformede fordybning samt lugeåbningen skal fyldes helt op med korn i sække eller andet egnet sækkegods, som stuves fast imod dækkets underside, langskibs skodder, skærstokke, lugesider og endekarme.

§ 4. I rum over øverste dæk, i mellemdæksrum i skibe med to dæk samt i øverste mellemdæksrum i skibe med flere end to dæk, må løst korn kun føres, når følgende betingelser er opfyldt:

 • a) Kornet og eventuel anden ladning skal stuves på en sådan måde, at der sikres størst mulig stabilitet.
 • b) Enten skal den i § 3, stk. 2, anførte mindste metacenterhøjde være opretholdt, eller også må den samlede vægt af korn og eventuel anden ladning, som føres over øverste dæk, i mellemdæksrum i skibe med to dæk og i øverste mellemdæksrum i skibe med flere end to dæk, ikke overstige 28 pct. af vægten af den samlede ladning under mellemdækket under forudsætning af, at føreren i øvrigt anser skibets stabilitet for at være tilstrækkelig under hele rejsen. Den nævnte vægtbegrænsning finder dog ikke anvendelse på ladninger bestående af havre, byg eller bomuldsfrø i nævnte rum.
 • c) Dæksarealet i de i nærværende paragraf omhandlede rum i hvilke der føres løst korn, og som kun er delvis fyldt, må ikke overstige 93 m2.
 • d) Alle de i nærværende paragraf omhandlede rum, i hvilke der føres løst korn, skal være delt ved tværskibs skodder med mellemrum af højst 30,5 m. Såfremt afstanden mellem skodderne er større, skal det overskydende rum fyldes helt op med korn i sække eller andet egnet gods.

§ 5. Et underlastrum og det eller de ovenover beliggende mellemdæksrum kan ved lastning i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 3 og 6 betragtes som eet rum på følgende vilkår:

 • a) I skibe med to dæk skal der anbringes kornskodder fra dæk til dæk i mellemdæksrummet; i alle andre tilfælde skal der anbringes kornskodder i den øverste tredjedel af lastrummenes samlede dybde.
 • b) hvert enkelt rum skal opfylde bestemmelserne i § 6, stk. 4.
 • c) I dækket umiddelbart under det øverste dæk skal der foran og agten for lugeåbningerne uden for lugesidernes forlængelse forefindes trimmeluger i et sådant antal, at den langskibs afstand mellem lugeåbningerne og trimmelugerne og mellem trimmelugerne indbyrdes ikke overstiger 4,88 m, samt at afstanden fra forreste og agterste trimmeluge til lastrummets forreste, henholdsvis agterste tværskibs skod ikke overstiger 2,44 m.

§ 6. Lastrum, som er helt fulde af løst korn, skal, bortset fra de i § 3, stk. 2, litra c, og §§ 5 og 10 nævnte undtagelser, fødes fra hensigtsmæssigt anbragte og forsvarligt konstruerede fødekasser, hvorfra der sikres en uhindret strøm af korn til alle dele af vedkommende lastrum.

Stk. 2. Hver fødekasse skal, bortset fra den i § 3, stk. 2, litra a, nævnte undtagelse, indeholde mindst 2 pct. af den mængde korn, som føres i den del af lastrummet, som den føder.

Stk. 3. Anbringelse af fødekasser kan dog undlades, når løst korn føres i højtanke, hvis største bredde foroven ikke overstiger halvdelen af skibets bredde, eller som er delt ved et eller flere faste langskibs korntætte stålskodder, under forudsætning af, at tankene og tanklugerne er fyldt helt og tankdækslerne er sikret.

Stk. 4. Såfremt den langskibs afstand fra noget punkt i et lastrum til den nærmeste fødekasse overstiger 7,62 m, skal det løse korn, som i enderne af rummet befinder sig uden for ovennævnte afstand fra den nærmeste fødekasse, jævnes ud til en dybde af mindst 1,83 m under det overliggende dæk, hvorefter den overliggende del af rummet fyldes med korn i sække bygget op på et underlag som omhandlet i § 7, stk. 3.

§ 7. Lastrum, som er delvis fyldt med løst korn, skal, bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i § 9, være delt ved kornskod, som fra bunden af lastrummet skal række op til en højde af mindst 0,61 m over kornets overflade.

Stk. 2. Såfremt den i § 3, stk. 2, anførte mindste metacenterhøjde er opretholdt, kræves der ikke anbragt kornskodder under lugeåbninger. Dette gælder dog ikke underlastrum, der er delvis fyldt med løse hørfrø.

Stk. 3. Overfladen af det løse korn skal jævnes ud og overstuves med korn i sække eller anden egnet ladning i en højde af mindst 1,22 m på de steder, hvor lastrummet er delt med kornskodder, på andre steder i en højde af mindst 1,52 m. Forinden overstuvningen påbegyndes, skal det løse korn være dækket med et passende underlag bestående enten af strøer med en indbyrdes afstand af højst 1,22 m dækket med 25 mm tykke brædder i en indbyrdes afstand af højst 0,1 m eller af stærk separationsdug med passende overlapning.

§ 8. I skibe, i hvilke den i § 3, stk. 2, anførte mindste metacenterhøjde ikke er opretholdt, må højst to lastrum være delvis fyldt med løst korn. De øvrige lastrum kan dog tillades delvis fyldt med løst korn, såfremt de er fyldt op til dækkets underside med sækkegods eller anden egnet ladning.

Stk. 2. Ved anvendelse af bestemmelsen i stk. 1 skal

 • a) overliggende mellemdæksrum betragtes som særskilte rum, adskilte fra ethvert underlastrum, som ligger under dem,
 • b) fødekasser og de i § 4, litra c, nævnte rum ikke betragtes som lastrum;
 • c) underlastrum eller andre lastrum, som er forsynet med et eller flere langskibs, korntætte skodder, betragtes som eet underlastrum eller lastrum.

§ 9. Uanset bestemmelserne i §§ 3 og 7 kræves kornskodder ikke anbragt i følgende tilfælde:

 • a) i underlastrum (hvorved også forstås den underste del af lastrummet i et enkeltdækket skib), såfremt det løse korn deri ikke optager mere end en tredjedel af lastrummets rumindhold eller, hvor det pågældende underlastrum er delt ved en akselgang, halvdelen af dette underlastrums rumindhold;
 • b) i mellemdæksrum eller rum i overbygninger, såfremt rummets sider er stuvet til med korn i sække eller andet egnet gods i en bredde i hver side af mindst 20 pct. af skibets bredde på det pågældende sted;
 • c) i sådanne dele af rum, hvor den største bredde foroven ikke overstiger halvdelen af skibets bredde.

§ 10. I skibe, som er konstrueret med to eller flere lodrette eller skrå korntætte, langskibs deleskodder, som er hensigtsmæssigt anbragt med henblik på at begrænse virkningen af enhver tværskibs forskydning af korn, kan løst korn uanset bestemmelserne i §§ 3-9 føres på følgende vilkår:

a. Flest mulige underlastrum og andre lastrum skal være trimmet fulde.

b. Skibet må ikke på noget tidspunkt af rejsen med en hvilken som helst nærmere angivet stuvemåde få en større slagside end 5 grader, hvis,

 • 1) kornet i lastrum, der er fyldt, samt i delvis fyldte lastrum med frie kornoverflader synker 2 pct. i rumfang og derhos overfladen tænkes forskudt til en vinkel på 12 grader i forhold til den oprindelige overflade - i delvis fyldte lastrum den større vinkel, som direktoratet måtte skønne nødvendig - med den virkning, at overfladen delvis kommer under alle sådanne lastrummet begrænsende flader, som danner en vinkel med vandret mindre end 30 grader,
 • 2) kornoverflader i delvis fyldte lastrum, som er overstuvet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 7, stk. 3, forskydes til en vinkel på 8 grader i forhold til de oprindelige udjævnede overflader.

(Ved anvendelse af bestemmelserne i nærværende litra b anses kornskodder for at begrænse den tværskibs forskydning af kornets overflade).

c. Føreren skal være i besiddelse af en af direktoratet godkendt kornlasteplan, som omhandler det påtænkte stuvearrangement, samt et af direktoratet godkendt hæfte indeholdende angivelse af de stabilitetsbetingelser, som har dannet grundlag for foranstående beregninger.

Stk. 2. For skibe, som er konstrueret i overensstemmelse med stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 1, litra b og c, kan direktoratet fastsætte de foranstaltninger, som skal træffes til undgåelse af ladningens forskydning under alle andre lastebetingelser end de i litra a sammesteds angivne.

Stk. 3. Det samme gælder skibe af enhver anden konstruktion, som opfylder betingelserne i stk. 1, litra b og c.

§ 11. Såfremt stabilitetskravene til et skib opfyldes ved hjælp af dobbeltbundtanke, skal tankene være forsynet med vandtæt langskibs inddeling, dersom den enkelte tanks bredde målt på dens halve længde overstiger 60 pct. af skibets bredde.

§ 12. Direktoratet kan godkende en kornlasteplan for det enkelte skib under hensyntagen til forskrifterne i nærværende bekendtgørelse, de forskellige lasteforhold ved afgang og ankomst samt skibets stabilitetsforhold.

Stk. 2. Planen skal ved skitser og dansk og engelsk tekst angive de væsentligste enkeltheder ved de foranstaltninger, der er truffet til at forhindre forskydning af ladningen, med dertil hørende forklaringer.

Stk. 3. Et eksemplar af planen skal opbevares om bord og på forlangende fremlægges for vedkommende myndighed i den havn, hvor indladning finder sted.

§ 13. De i §§ 3-11 indeholdte bestemmelser kommer ikke til anvendelse på skibe, der fører partladninger af korn på rejser inden for linien Lindesnæs-Texel.

2. Skibe under 500 reg. tons brutto.

§ 14. Ethvert lastrum, hvori der føres løst korn, skal, dersom rummet fyldes helt op, i hele dets længde være delt ved et kornskod, som skal række fra dækkets underkant og nedefter mindst halvdelen af lastrummets dybde.

Stk. 2. Kornskod kræves ikke i skibe, hvis bredde er 6,5 m eller derunder, for så vidt skibet er forsynet med fødekasser, eller lugerne kan fungere som sådanne.

§ 15. Ethvert lastrum, hvori der føres løst korn, skal, dersom rummet kun delvis fyldes, i hele dets længde være delt ved et kornskod, som skal række fra bunden af lastrummet op til en sådan højde (mindst 60 cm over ladningens overflade), at det er tilstrækkeligt til at forhindre ladningen i at forskyde sig. Anbringelsen af sådant skod kræves dog ikke, dersom ladningens rumfang ikke overstiger en tredjedel - i lastrum, hvorigennem der er ført en akseltunnel, dog halvdelen - af vedkommende rums rumindhold.

Stk. 2. Ladningens overflade skal planeres og dækkes med et passende lag af brædder, presenninger el. lign., oven på hvilket der til sikring mod forskydning af den løse ladning skal anbringes sækkeladning eller andet passende fast gods.

§ 16. Lastning af korn kan alternativt ske i overensstemmelse med det i §§ 3-12 indeholdte med følgende afvigelser:

1. Kornskodder skal i underlaster, som er helt fulde af løst korn, være ført op til overkant af den eller de til det pågældende lastrum hørende fødekasser og skal række fra det ovenover lastrummet liggende dæks underkant og nedefter mindst halvdelen af lastrummets dybde, dog højst 2,44 m.

2. Kornskodder kræves ikke i skibe, hvis bredde er 6,5 m eller derunder, for så vidt lastrummet er helt fyldt og forsynet med fødekasser, eller lugerne kan fungere som sådanne.

§ 17. De i §§ 14-16 indeholdte bestemmelser kommer ikke til anvendelse på skibe i fart i absolut beskyttede farvande, såsom indsøer, åer, havneområder og beskyttede fjorde.

B. transport af anden let forskydelig ladning.

§ 18. De i §§ 3-17 indeholdte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på skibe, som transporterer anden let forskydelig ladning, jfr. § 1, dog bortset fra skibe, der som sandpumpere og lignende specialskibe er særligt bygget til og af direktoratet godkendt til transport af let forskydelig ladning.

C. Særlige regler for føring af løs cement.

§ 19. Løs cement må kun føres i et eller flere særlige rum i underlasterne og på følgende betingelser:

 • a) Rummene skal begrænses af solidt opbyggede og forsvarligt afstivede, tætte skodder i hele lastrummets dybde, således at rummets bundareal ikke er mindre end toparealet.
 • b) Såfremt bredden af lugen overstiger 4,5 m, skal rummet i hele dets længde være delt ved et i skibets diametralplan anbragt, tæt, forsvarligt sikret skod, der rækker fra skærstokkenes underkant og nedefter mindst to tredjedele af lastrummets dybde.
 • c) Skoddernes opbygning skal være godkendt af statens skibstilsyn.
 • d) Rummene skal ved indladningen fyldes helt op med cement.

Stk. 2. Direktoratet kan godkende ethvert andet arrangement, der skønnes at være mindst lige så betryggende i sikkerhedsmæssig henseende som det i stk. 1 beskrevne arrangement.

D. Almindelige bestemmelser.

§ 20. Statens skibstilsyn kan, såfremt det skønner, at en rejse foregår under så beskyttede forhold, at opfyldelse af de i nærværende bekendtgørelse indeholdte krav under hensyn til skibets type synes urimelig eller unødvendig, helt eller delvis fritage bestemte skibe for at opfylde disse krav.

Stk. 2. Direktoratet kan endvidere efter nærmere af ministeriet fastlagte retningslinjer tillade, at de i §§ 3-11 indeholdte bestemmelser fraviges på vilkår, at der træffes andre mindst lige så effektive og af direktoratet godkendte foranstaltninger mod ladningens forskydning.

§ 21. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 26. maj 1965.

Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 392 af 15. november 1952 om indladning og transport af let forskydelige ladninger i skibe som ændret ved bekendtgørelse nr. 241 af 14. september 1956.

Handelsministeriet, den 21. maj 1965.

Lars P. Jensen

/ J. Christiansen

Officielle noter

Ingen