Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af beredskabsloven

(Konsekvensrettelser i forbindelse med kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Regionsrådet skal udarbejde en samlet plan for regionens beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde.«

2. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode.«

3. I § 27 ændres »amtskommunernes« til: »regionernes«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Søren Gade