Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transport til søs af farlige flydende kemikalier i bulk


I medfør af § 12, stk. 2, i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965 fastsættes herved følgende:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

»Eksisterende skib« . Et skib, der er indrettet til transport af flydende kemikalier i bulk, og hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium, før den 12. maj 1970. Skibe, på hvilke der efter nævnte dato påbegyndes ombygning med henblik på transport af flydende kemikalier i bulk, eller skibe, der til nævnte formål indkøbes fra udlandet, betragtes ikke som eksisterende skibe.

»Direktoratet« . Direktoratet for statens skibstilsyn.

»Godkendt« . Godkendt af direktoratet for statens skibstilsyn.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved enhver transport til søs af farlige kemikalier i bulk, som er flydende ved den omgivende atmosfæres temperatur og tryk.

Stk. 2. Såfremt en fuldstændig gennemførelse af de i §§ 4-11 indeholdte bestemmelser ikke kan anses for rimelig eller praktisk mulig i eksisterende skibe, kan direktoratet fritage sådanne skibe for fuldt ud at opfylde de nævnte bestemmelser.

§ 3. I bilag 1 til bekendtgørelsen er optrykt eksempler på farlige kemikalier, som er omfattet af bekendtgørelsen, med angivelse af arten af det enkelte kemikalies farlighed. Kemikalier, der ikke er anført i bilag 1, og hvis farlighed ikke er kendt, må, jfr. dog stk. 2, ikke medtages til transport, før nærmere oplysninger om deres farlighed og behandling er indhentet i direktoratet eller hos en kompetent udenlandsk myndighed.

Stk. 2. Kemikalier, der ikke er mere brandfarlige end mineralolieprodukter, og som ikke frembyder anden væsentlig risiko, henregnes ikke i denne bekendtgørelse til farlige kemikalier. I bilag 2 er anført eksempler på sådanne kemikalier.

Skibets konstruktion.

§ 4. Skibe, der er indrettet til transport af farlige flydende kemikalier i bulk, skal, udover de i denne bekendtgørelse fastsatte regler, opfylde andre i medfør af lov om tilsyn med skibe fastsatte bestemmelser, der efter deres indhold er anvendelige på tankskibe.

Rørarrangement m.v.

§ 5. Lastpumper, rørledninger og ventilationsanlæg til tanke indeholdende giftige ladninger eller ladninger, der reagerer farligt med sig selv eller med andre stoffer, herunder vand, skal fuldstændig adskilles fra rørledninger og luftrør for anden ladning eller vand. Adskillelse ved hjælp af aftagelige rørstykker anses for fuldstændig adskillelse, hvorimod adskillelse med blændflanger, ventiler o. lign. ikke anses for fuldstændig.

§ 6. Følgende rør skal være omgivet af et tæt beskyttelsesrør eller en rørtunnel:

a. Lastrør til tanke indeholdende giftige ladninger eller ladninger, der reagerer farligt med andre stoffer, når rørene føres gennem andre lasttanke eller bunkertanke.

b. Lastrør til tanke indeholdende ladninger, der reagerer farligt med vand, når rørene føres gennem andre lasttanke, bunkertanke eller ballasttanke.

c. Ballastrør, når de føres gennem lasttanke indeholdende ladninger, der reagerer farligt med vand.

§ 7. Ballastfylderør og lastlænseledninger, der passerer gennem lasttanke, samt andre rørledninger, der står i forbindelse med lasttanke, dobbeltbunde eller kofferdamme inden for lasttankområdet må ikke føres ind i eller igennem aptering og arbejdsrum.

Stk. 2. Ballastfylderør, der ikke passerer gennem lasttanke, men som føres ind i eller igennem aptering eller arbejdsrum, skal være forsynet med kontraventiler.

§ 8. Giftige ladninger eller ladninger, der reagerer farligt med andre stoffer, herunder vand, må ikke gennem eventuelle opvarmnings- eller nedkølingsanlæg kunne ledes ind i andre lasttanke eller rørsystemer, tørlastrum eller arbejdsrum.

Ventilation.

§ 9. Luftrør fra tanke skal udmunde i sikker højde over tankdæk og løbebroer og i sikker afstand fra eventuelle antændelseskilder samt fra døre og ventilationsåbninger til aptering og arbejdsrum.

Stk. 2. Luftrør skal være således indrettet, at udstrømmende luft ikke ledes nedefter.

§ 10. Lastpumperum skal være forsynet med mekanisk ventilation med en kapacitet på mindst 20 luftskift pr. time. Bestemmelserne i § 9 finder tilsvarende anvendelse på afgangsrør for pumperumsventilation.

Pumperum.

§ 11. Alle pumper i pumperum, lænseanlæg for pumperum samt pumperumsventilation skal i fornødent omfang kunne betjenes fra et sted uden for pumperummet.

Stk. 2. Lastrør, der fører fra lasttanke til pumperum, skal være forsynet med ventiler, der kan betjenes fra åbent dæk.

Lastadskillelse.

§ 12. Ladninger, der reagerer farligt med vand, som f. eks. chlorosulphonic acid og sulphuric acid, må ikke transporteres i tanke, der udgør en del af skibets sider eller bund, ligesom de ikke må transporteres i tanke, der støder op til tanke, der indeholder vand.

Stk. 2. Ladninger, der ved udstrømning vil forårsage alvorlig fare for skibets omgivelser, som f. eks. acetone cyanohydrin, acrylonitrile, aniline, crotonaldehyde og ephichlorohydrin, må ikke transporteres i tanke, der udgør en del af skibets sider eller bund.

Stk. 3. Ladninger, der reagerer farligt indbyrdes, må ikke transporteres i tanke, der støder op til hinanden.

Stk. 4. Ladninger må ikke transporteres i tanke, der støder op til tørlastrum, såfremt der i tørlastrummet føres stoffer, som ladningen kan reagere farligt med.

Stk. 5. Lasttanke skal være adskilt fra aptering og arbejdsrum med mindst 2 skodder.

Stk. 6. Giftige ladninger må ikke transporteres i tanke, der støder op til brændselsolietanke. Sådanne ladninger skal iøvrigt transporteres i de af skibets tanke, der ligger længst muligt fra aptering og arbejdsrum.

§ 13. Ladninger, der udvikler giftige dampe, skal normalt transporteres i tanke med lukket pejlsystem. Såfremt sådanne ladninger undtagelsesvis transporteres i tanke med åbent pejlsystem, skal der være truffet foranstaltninger til at hindre gasansamlinger på dækket, og personer, der pejler sådanne tanke, skal bære røgdykkerapparat med komprimeret luft.

Beskyttelses- og sikkerhedsudstyr.

§ 14. Til beskyttelse for besætningsmedlemmer, der er beskæftiget med laste- og lossearbejde eller andet arbejde med ladninger, skal der forefindes egnet beskyttelsesudstyr bestående af store forklæder, handsker med lange manchetter, passende fodtøj, tætsluttende beskyttelsesbriller og/eller ansigtsskærme samt kedeldragter. Beskyttelsesudstyret skal være modstandsdygtigt overfor kemikalier og skal såvidt muligt beskytte hele legemet.

Stk. 2. Beskyttelsesudstyr skal opbevares i særlige velventilerede skabe på et let tilgængeligt sted og må ikke medtages i apteringen, medmindre det er tilfredsstillende rengjort. Det samme gælder arbejdstøj, der har været benyttet under beskyttelsesudstyr eller under det i § 15 omhandlede sikkerhedsudstyr.

Stk. 3. Beskyttelsesudstyr eller det i § 15 omhandlede sikkerhedsudstyr skal i fornødent omfang benyttes under alt arbejde i forbindelse med ladning og alt andet arbejde, der kan medføre risiko for at komme i kontakt med ladningen eller gasser derfra.

§ 15. I skibe, der transporterer giftige ladninger, skal der foruden det i § 14 omhandlede beskyttelsesudstyr forefindes mindst 3 sæt sikkerhedsudstyr af godkendt type hvert bestående af:

a. Et røgdykkerapparat med komprimeret luft og mindst 2 fyldte reserveflasker. Såfremt der findes en særskilt kompressor til luftforsyning, kan reserveflasker undlades.

b. Et sæt beskyttelsesklæder, støvler, handsker og tætsluttende beskyttelsesbriller.

c. En redningsline med bælte.

d. En eksplosionssikker lampe.

Stk. 2. Sikkerhedsudstyret skal tillade en person at gå ind i et gasfyldt rum og udføre arbejde deer i mindst 20 minutter.

Stk. 3. Sikkerhedsudstyret skal være fordelt med et sæt i hver sit skab. Skabene, der skal være velventilerede og let tilgængelige samt tydeligt mærkede med deres indhold, skal være hensigtsmæssigt anbragt i skibet. Et af skabene skal være anbragt tæt ved pumperummet.

Stk. 4. Sikkerhedsudstyret samt de i § 16 nævnte åndedrætsværn skal underkastes eftersyn af en af skibets officerer mindst en gang månedligt, og der skal tilføres tilsynsbogen oplysning om det foretagne eftersyn.

§ 16. Der skal forefindes åndedrætsværn af godkendt type til samtlige ombordværende. Udstyret skal tillade, at personer kan undslippe fra aptering og arbejdsrum, der er forurenet af gas fra den ombordværende ladning. Udstyret skal anbringes på hensigtsmæssige og tydeligt afmærkede steder i skibet.

§ 17. På et lettilgængeligt sted skal der være anbragt en hejsebåre eller hejsesele, som er egnet til at hejse en tilskadekommet person op fra pumperum og lign.

§ 18. Der skal forefindes brandslukningsmateriel og -midler, der er egnede til slukning af brand i de ladninger, der transporteres.

§ 19. Der skal forefindes udstyr af passende type til påvisning og måling af giftige og/eller letantændelige dampe fra de ladninger, der transporteres.

§ 20. I skibe, der transporterer giftige ladninger, skal der være et sæt genoplivningsudstyr af egnet type, samt modgift egnet til behandling af personer, der er blevet forgiftet af ladningen.

§ 21. Der skal under hensyntagen til ladningens art træffes foranstaltninger til, at personer, der kommer i kontakt med ladningen, kan oversprøjtes med store mængder vand.

Almindelige sikkerhedsforanstaltninger.

§ 22. Personer må ikke begive sig ind i lasttanke, kofferdamme, pumperum eller andre rum, der benyttes under arbejde med ladning, medmindre rummet er renset for giftige luftarter og ikke er iltfattigt, eller de pågældende i fornødent omfang er iført det i § 15 omhandlede sikkerhedsudstyr.

§ 23. Under lastning og losning skal alle døre, koøjer og andre åbninger, hvorigennem der kan trænge gasarter ind i aptering og arbejdsrum, være lukkede.

Stk. 2. Døre, der i henhold til stk. 1 skal holdes lukkede, skal være tydeligt afmærket herom.

§ 24. Mekanisk ventilation af aptering og arbejdsrum skal afbrydes, såfremt der er mulighed for, at der kan ske indsugning af gasarter.

Stk. 2. Luftventiler til naturlig ventilation af aptering og arbejdsrum skal indstilles således, at indsugning af gasarter undgås.

§ 25. Der skal i fornødent omfang foretages ventilation af rum, herunder tomme tanke, der støder op til tanke, hvori der føres farlige ladninger.

§ 26. Under lastning, losning og transport af ladninger, der udvikler letantændelige eller giftige dampe, samt under indtagelse af ballast efter losning af sådanne ladninger, skal tankluger være lukkede.

Stk. 2. Tankluger, pejle- og observationsåbninger og tankrensningsdæksler må uanset ladningens art kun åbnes, når det er nødvendigt.

§ 27. Under lastning skal fyldningsgraden af tanke afpasses således, at tankene under alle normale forhold ikke kan blive fulde ved termisk ekspansion.

§ 28. Under arbejde med ladning skal der være truffet foranstaltninger til at formindske faren for dannelse af statisk elektricitet.

§ 29. Lastning og losning samt flytning af ladning indenfor skibet må kun ske gennem skibets lastrør eller særlige dertil egnede flangede og påboltede slanger.

§ 30. Under arbejde med letantændelige ladninger, skal antændelseskilder fjernes fra områder, hvor letantændelige dampe kan forekomme.

§ 31. Ladninger, der udvikler meget giftige dampe, som ikke umiddelbart kan erkendes, skal være tilsat røbestoffer.

Oplysninger om ladningen.

§ 32. Der skal om bord findes alle nødvendige oplysninger om de ladninger der transporteres, herunder oplysninger om:

a. ladningens fysiske, kemiske og sundhedsfarlige egenskaber, herunder dens evne til at reagere med sig selv og med andre stoffer,

b. forholdsregler, der skal træffes i tilfælde af spild eller lækage,

c. behandling af personer, der har været i berøring med eller indåndet dampe fra ladningen,

d. fremgangsmåden ved brandslukning og egnede brandslukningsmidler,

e. fremgangsmåden, herunder personbeskyttelse, ved lastning, losning, pumpning og anden flytning af ladning,

f. fremgangsmåden ved tankrensning, gasfrigørelse og ballastning.

Stk. 2. Findes de i stk. 1 nævnte oplysninger ikke ombord, må lastning ikke påbegyndes.

Besætningen.

§ 33. Såvel skibets fører som navigations- og maskinofficererne skal have indgående kendskab til de i § 32, stk. 1, omhandlede oplysninger. Mindst 2 officerer skal være i stand til at yde den under hensyn til ladningens art nødvendige førstehjælp.

Stk. 2. Det påhviler føreren at påse, at ethvert medlem af besætningen har fået fornøden instruktion i brugen af sikkerheds- og beskyttelsesudstyr.

Stk. 3. Besætningsmedlemmer, der skal udføre arbejde i forbindelse med lastning, losning, tankrensning eller andet arbejde, der kan bringe dem i forbindelse med ladningen, skal have den for dette arbejde nødvendige instruktion.

Syn og godkendelse.

§ 34. Inden et skib benyttes til transport af en af denne bekendtgørelse omfattet ladning, skal det underkastes syn af statens skibstilsyn eller af et klassifikationsselskab, som af handelsministeriet specielt er anerkendt til at foretage sådant syn.

Stk. 2. Efter afsluttet syn udfærdiges af direktoratet eller vedkommende klassifikationsselskab en erklæring om, at skibet for så vidt angår konstruktion, indretning og udstyr opfylder såvel de i denne bekendtgørelse indeholdte krav som sådanne yderligere krav, som måtte være fastsat af vedkommende klassifikationsselskab eller, for så vidt angår uklassede skibe, af direktoratet. Af erklæringen skal endvidere fremgå, hvilke ladninger eller typer af ladninger skibet må transportere. Ved afgørelsen af, hvilke ladninger eller typer af ladninger skibet må transportere, skal der tages fornødent hensyn til en i medfør af § 2, stk. 2, af direktoratet meddelt fritagelse for fuldt ud at opfylde de i §§ 4-11 indeholdte bestemmelser.

Stk. 3. Skal et skib benyttes til transport af et farligt flydende kemikalie, som ikke er omfattet af den i stk. 2 nævnte erklæring, må sådan transport ikke finde sted, før en erklæring omfattende den pågældende ladning er udfærdiget.

Stk. 4. En i medfør af stk. 2 udfærdiget erklæring skal fornyes med højst et års mellemrum.

Almindelige bestemmelser.

§ 35. I skibe, der anvendes til transport af flydende kemikalier i bulk, skal der findes 3 eksemplarer af denne bekendtgørelse.

§ 36. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 42 i lov om tilsyn med skibe med bøde.

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1970.

Stk. 2. For eksisterende skibe kan direktoratet tillade at iværksættelsen af bekendtgørelsens §§ 4-11 og 34 udskydes, dog længst til den 1. maj 1971.

Handelsministeriet, den 12. maj 1970.

Knud Thomsen.

/ E.Lysgaard.

Bilag 1.

Fortegnelse over farlige kemikalier

(jfr. § 3, stk. 1).

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      Farlige egenskaber 

 Kemikaliets navn Kemikaliets    --------------------------------- 

  på engelsk    formel               Reagerer med 

                   Brand- Giftig ----------------- 

                   farlig     Andre 

                           stof- Vand Sig 

                           fer     selv 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Acetic acid    CH3 COOH          X    X 

 Acetic anhydride (CH3 CO)2 O         X    X 

 Acetone 

 cyanohydrin    (CH3)2C(OH)CN        X 

 Acetonitrile   CH3 CN       X    X 

 Acrolein     CH2 CH CHO         X    X      X 

 Acrylonitrile   CH2 CH CN      X    X    X      X 

 Allyl alcohol   CH2 CH CH2 OH        X 

 Allyl chloride  CH2 CH CH2Cl    X    X 

 Ammonia solution NH3 (+H2O)             X 

 Aniline      C6 H5 NH2          X    X 

 Benzene      C6H6            X 

 Carbolic Oil                 X 

 Carbon disulphide CS2         X    X 

 Caustic potash 

 solution     KOH             X    X 

 Caustic soda 

 solution     NaOH            X    X 

 Chlorobenzene   C6H5 Cl       X 

 Chlorohydrins   se f. eks. 

          epichlorohydrin       X 

 Chlorosulfonic 

 acid       HSO3Cl           X    X   X 

 Crotonaldehyde  CH3 CH CH CHO        X 

 Dichloropropane 

 (1,2)       CH3 CH Cl CH2 Cl  X    X 

 Dichloropropene  CHCl CH CH2Cl    X    X 

 Diethylene 

 triamine     NH2(CH2)2NH(CH2)2NH2        X 

 Diisopro- 

 panolamine    (CH3 CH (OH) CH2)2NH        X 

 Epichlorohydrin  C3H5OCl       X    X    X 

 Ethyl acrylate  CH2 CH COO C2H5       X       X 

 Ethyl ether    C2H5 O C2H5     X 

 Ethyl-2 propyl-3 

 acrolein     C3H7 CH C C2H5 CHO     X 

 Ethylene diamine NH2 CH2 CH2 NH2   X    X    X 

 Ethylene 

 dichloride    CH2Cl CH2Cl     X    X 

 Ethyleneimine   C2H4 NH       X    X    X      X 

 Formaldehyde so- 

 lution (37 pct.) HCHO            X 

 Formic acid    HCOOH            X    X 

 Furfural     C4H3 O CHO         X 

 Hydrogenclorid 

 solution     HCl             X    X 

 Hydrogenfluoride 

 solution     HF             X    X 

 Isoprene     CH2 C(CH3) CHCH2  X              X 

 Methyl acrylate  CH2 CH COO CH3       X          X 

 Methyl 

 Methacrylate   CH2 C(CH3) CO OCH3     X          X 

 Monoethanolamine HO CH2 CH2 NH2           X 

 Monoisopro- 

 panolamine    CH3 CH(OH) CH2 NH2         X 

 Morpholine    (CH2)4 ONH     X        X 

 Motor fuel anti 

 -knock Compounds               X 

 Phenol      C6H5 OH           X 

 Phosphoric acid  H3 PO4           X    X 

 Propionic acid  CH3 CH2 COOH        X    X 

 Propylene oxide  CH2 OCH CH3     X    X    X 

 Styrene monomer  C6H5 CH CH2                   X 

 Sulphuric acid  H2SO4            X    X   X 

 Vinyl acetate   CH3 COO CH CH2                 X 

 Vinylidene 

 chloride     C2H2Cl2       X    X          X 

 --------------------------------------------------------------------- 

NB! Den omstændighed, at et kemikalie ikke angives at have en bestemt farlig egenskab, udelukker ikke, at et vist faremoment kan være til stede.

Bilag 2.

Eksempler på kemikalier (engelske navne), der ikke henregnes til farlige kemikalier i denne bekendtgørelse (jfr. § 3, stk. 2).

 

 Acetone                Ethylene glycol 

 Amyl acetate - iso          2-Ethyl hexanol 

 -   -   - n           Glycerine 

 -   -   - sec          Heptane - n 

 Amyl alcohol - n           Hexane - n 

 -   -   - p, iso         Hexylene glycol 

 -   -   - sec, n         Methyl ethyl ketone 

 -   -   - sec, iso        Methyl isobutyl ketone 

 -   -   - tert          Nonyl Phenol 

 Butyl acetate - iso          Petroleum naptha 

  -   -  - n           Perchloroethulene 

  -   -  - sec          Proprionaldehyde 

 Butyl alcohol - iso, n, sec, tert   Propyl acetate - iso, n 

 Butyraldehyde - iso, n         Propyl alcohol - iso, n 

 Cyclohexane              Propylene glycol 

 Decyl alcohol - n           Trichloroethane - alpha, 

                    beta, 1.1.1 

 Diethylene glycol           Triethylene glycol 

 Diethylene glycol - monoethyl ether  Tripropylene glycol 

 Dipropylene glycol           Turpentine 

 Ethyl acetate             Xylenes 

 Ethyl alcohol 

Officielle noter

Ingen