Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Vægtangivelse paa tungt Gods.


I Medfør af § 12 i Lov om Tilsyn med Skibe af 29. Marts 1920 med senere Ændringer fastsættes herved følgende:

§ 1

Varekolli, der har en Bruttovægt af 1000 kg. eller derover, og som skal transporteres med Skib, skal - hvad enten Afskibningen foregaar i dansk eller udenlandsk Havn - forinden Afskibningen henholdsvis Afsendelsen paa anden Maade her fra Landet forsynes med Angivelse af Bruttovægten i Kilogram. Vægtangivelsen skal mærkes udvendig paa Godset (Emballagen) paa tydelig og holdbar Maade.

Dersom Godsets nøjagtige Vægt paa Grund af særlige Forhold ikke lader sig fastslaa, er det tilladt at paamærke Godset en anslaaet Vægt; men det skal i saa Fald af Paamærkningen tydeligt fremgaa, at Vægtangivelsen er omtrentlig.

§ 2

Naar Varekolli som i § 1 omhandlet indlades i Skib i dansk Havn eller paa dansk Søterritorium, har Afladeren Ansvaret for, at Godset er forsynet med behørig Vægtangivelse; i modsat fald paahviler dette Ansvar den, som her fra Landet afsender Godset.

Forpligtelsen til at sørge for, at Vægtangivelsen er paamærket, bortfalder, saafremt Afsendelsen af Godset fra vedkommende danske Afsendelsessted sker i Henhold til et i Udlandet udstedt, gennemgaaende Fragtbrev. Sker Videreforsendelsen paa nyt her i Landet udstedt Fragtbrev, bortfalder Forpligtelen, forsaavidt Godset allerede i Forvejen er forsynet med en tydelig Vægtangivelse, der skønnes at være rigtig.

§ 3

Overtrædelse af denne Bekendtgørelse straffes i Henhold til § 43 i Lov om Tilsyn med Skibe af 29. Marts 1920 med senere Ændringer, jfr. § 6 i Lov om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov m.v. af 15. April 1930, med Bøder fra 10 Kr., forsaavidt ikke Forholdet efter den almindelig Lovgivning medfører højere Straf.

§ 4

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Januar 1933.

Ministeriet for Søfart og Fiskeri, den 9. Juli 1932.

Th. Stauning.

Emil Krogh.

Officielle noter

Ingen