Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer for navigationsudstyr i skibe til modtagelse af signaler fra landbaserede radionavigationssystemer

(Deccabekendtgørelsen)

Ved tekstanmærkning nr. 62 ad § 17.04.01. på finansloven er industriministeren bemyndiget til at opkræve betaling hos danske handels- og fiskeskibe, der er brugere af et landbaseret navigationssystem (DECCA). I medfør heraf fastsættes:

§ 1. Til dækning af udgifterne ved drift, forrentning og afskrivning af radionavigationssystemets sendestationer på Møn og Samsø, i Hjørring og Højer samt ved administration i forbindelse med opkrævningen skal ejere af de danske handels- eller fiskeskibe, som har apparatur til modtagelse af de fra sendestationerne udsendte signaler, betale et årligt gebyr pr. skib på 2.300,- kr. til statskassen.

Stk. 2. Gebyret opkræves af Søfartsstyrelsen og forfalder til betaling hver den 1. august, jf. dog § 3, stk. 3. Gebyret dækker kalenderåret. Gebyret forfalder første gang den 1. august 1988.

§ 2. Gebyret påhviler den, der ifølge fartøjsfortegnelsen, skibsregistret eller et lignende offentligt register er registreret eller noteret som ejer af skibet.

Stk. 2. Gebyret betales, uanset om skibets apparatur til modtagelse af radionavigationssignaler er ejet, lejet, lånt eller opstillet på prøve, og uanset på hvilken måde apparaturet er installeret om bord i skibet. Gebyret skal endvidere betales, selv om skibet normalt sejler i udenrigsfart.

§ 3. Ejere af danske handels- og fiskeskibe skal inden 1. juli 1988 indgive anmeldelse til Søfartsstyrelsen om, hvorvidt skibet er udstyret med et apparatur, der kan modtage signaler fra de i § 1 nævnte stationer.

Stk. 2. Endvidere skal de i stk. 1, nævnte ejere inden 30 dage anmelde til Søfartsstyrelsen:

  • 1) når et skib, der ikke er udstyret med et gebyrpligtigt apparatur, får installeret et sådant, eller
  • 2) når et skib, der er udstyret med et gebyrpligtigt apparatur erhverves som nybygget eller indkøbes fra udlandet.

Stk. 3. Gebyret forfalder i de i stk. 2, nævnte tilfælde på anmeldelsestidspunktet, dog senest 30 dage efter installationen af udstyret eller erhvervelsen af skibet.

Stk. 4. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om skibets navn og kendingsbogstaver samt havnekendingsnummer.

Stk. 5. Betales gebyret ikke senest 30 dage efter modtagelse af opkrævning fra Søfartsstyrelsen, skal der betales et tillægsgebyr på kr. 150,-.

Stk. 6. Gebyret og tillægsgebyret er tillagt udpantningsret.

§ 4. Søfartsstyrelsen kan nedsætte eller eftergive gebyret, når et skib ikke har været udstyret med apparatur til modtagelse af signaler i hele gebyrperioden, eller når skibet ikke har været dansk i hele gebyrperioden, jf. § 3, eller når omstændighederne i øvrigt taler derfor.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1988.

§ 6. Bekendtgørelsen gælder ikke for skibe hjemmehørende på Færøerne og i Grønland.

Industriministeriet, den 18. april 1988

NILS WILHJELM

/Erh.Assens

Officielle noter

Ingen