Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i fiskeskibe


I medfør af § 1, stk. 2, § 4, nr. 18, jfr. § 6, i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965, fastsætter handelsministeriet efter samråd med sundhedsstyrelsen hermed følgende:

Kapitel 1.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

§ 1. Definitioner. Idenne bekendtgørelse skal de nedenstående udtryk anses defineret eller nærmere bestemt på følgende måde:

FISKESKIB: Skib, der er forsynet med fiskericertifikat.

OPHOLDSRUM: Indbefatter såvel soverum som spiserum og rum for sanitære installationer.

OFFICERER: Styrmænd, maskinmestre, telegrafister, bedstemænd og andre medlemmer af den overordnede besætning, føreren undtaget.

SKIBSMANDSKABET eller MANDSKABET: Omfatter enhver person, der er beskæftiget om bord, bortset fra føreren.

STÅL: Omfatter også jern og tilsvarende godkendte materialer.

SØGÅENDE SKIB: Skib, der ikke udelukkende benyttes i indsøer, vandløb, havne eller helt indelukkede farvande.

TONS: Registertons brutto angivet i skibets målebrev.

MASKINRUM: Rum for fremdrivningsmaskineriet samt det eventuelt hertil hørende kedelrum.

DIREKTORATET: Direktoratet for statens skibstilsyn.

GODKENDT: Godkendt af direktoratet.

§ 2. ANVENDELSESOMRÅDE. De i denne bekendtgørelse indeholdte forskrifter kommer, hvor intet andet er bestemt og med de nedenfor nævnte undtagelser, til anvendelse på alle søgående fiskeskibe på 15 tons eller derover, hvis køl er lagt eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den 1. juli 1971, eller som efter nærværende bekendtgørelses ikrafttræden er indført fra udlandet.

Stk. 2. Andre søgående fiskeskibe af den nævnte størrelse skal, når de undergår større reparationer - bortset fra reparationer efter havari - hvorved opholdsrum i væsentligt omfang berøres, i videst mulig udstrækning bringes til at opfylde bekendtgørelsens forskrifter, idet der herved tages hensyn til reparationens omfang og skibets påtænkte anvendelse som fiskeskib. Så snart reparationens omfang er kendt, og inden denne påbegyndes, skal der rettes henvendelse til direktoratet, jfr. dog § 18, stk. 3, til opnåelse af dettes afgørelse af, i hvilken udstrækning bekendtgørelsens forskrifter skal opfyldes.

§ 3. GODKENDELSE. For alle nybygninger på 75 tons og derover såvel som for skibe af nævnte størrelse, der indføres fra udlandet, skal der på tidligst mulige tidspunkt til direktoratet, jfr. dog § 18, stk. 3, indsendes til godkendelse 3 eksemplarer af tegninger visende opholdsrummenes beliggenhed, indretning og udstyr m. v. ledsaget af nærmere oplysninger om skibets omtrentlige bruttotonnage og maskineriets hestekraft, sanitære installationer, ventilation, belysning, opvarmning, det for skibets begærede fartsområde, mandskabets antal og fordeling efter kategorier samt om, til hvilken art fiskeri skal indrettes og anvendes.

Stk. 2. Endvidere skal der vedrørende enhver ændring af opholdsrum i skibe på 75 tons og derover på tilsvarende måde indsendes tegninger i 3 eksemplarer med de nødvendige oplysninger til godkendelse.

Kapitel 2.

OPHOLDSRUM.

§ 4. ANBRINGELSE OG BYGNING. Opholdsrum skal være anbragt enten under dæk eller i solide og tætte opbygninger, og adgangen til dem i forhold til andre rum skal frembyde tilstrækkelig sikkerhed, beskyttelse mod vejr og sø samt isolation mod varme og kulde, utilbørlig støj og uddunstninger fra andre rum.

Stk. 2. I skibe på 75 tons og derover må opholdsrum ikke anbringes foran kollisionsskoddet og må ikke anbringes under et dæk beliggende under den dybeste vandlinje, skibet kan komme til at sejle ved. Soverum skal så vidt muligt anbringes midtskibs eller agter.

Stk. 3. Opholdsrum skal i nødvendigt omfang være forsynet med nødudgange. Fra hvert apteringsafsnit skal der findes mindst 2 udgange til det fri.

Stk. 4. Fra soverum og spiserum må der ikke være direkte adgang til fælles toiletter, baderum, vaskerum, maskinrum, lastrum, lamperum, rum til opbevaring af maling, kabelrum, tørrerum eller lignende rum. Den del af et skod, der adskiller sådanne rum fra soverum, samt udvendige skodder skal være forsvarligt udført af stål eller andet godkendt materiale og skal være vand- og gastætte. Hvis der fra samme gang er indgang til såvel soverum som maskinrum, skal døren til maskinrummet være af stål samt selvlukkende.

Stk. 5. Hvis ståldæk eller stålskodder i opholdsrum danner top eller side i en olietank, skal disse belægges med et ikke brændbart materiale af mindst 40 mm tykkelse. I opholdsrum må ikke anbringes mandehuller eller andre åbninger til olietanke.

Stk. 6. Udvendige skodder og skibssider, der afgrænser opholdsrum, skal være isoleret med mindst 50 mm isoleringsmateriale. Skodder mellem opholdsrum og maskinrum eller lastrum skal i stålskibe være af stål. I træskibe kan de være bygget af to lag træ med 2 lag filt eller lignende imellem eller af 60 mm træ med beklædning af isoleringsplader.

Stk. 7. Der skal drages omsorg for at tilvejebringe beskyttelse mod varmepåvirkninger fra damp- og/eller varmtvandsrør i sove- og spiserum. Hvor opholdsrum eller gange, der fører til opholdsrum, støder op til kabysrum, maskinrum eller casinger, hvor temperaturforskellen mellem rummene er særlig stor, skal der sørges for god isolation mellem rummene. Dør mellem kabysrum og spiserum kan tillades under forudsætning af, at den udføres af brandhæmmende materiale; det samme gælder en serveringslem.

Stk. 8. I opholdsrum skal alt stål (spanter, skibssider, dæk og dæksbjælker m. v.) beklædes med træ eller tilsvarende materiale.

Stk. 9. Udsatte ståldæk over opholdsrum og gange skal enten på oversiden være beklædt med træ af ikke under 45 mm tykkelse eller på over- eller undersiden være beklædt med andet materiale, der giver en lige så effektiv isolation.

Stk. 10. Såfremt ankerkæder føres gennem et opholdsrum, skal de omsluttes af vandtætte stålrør eller -kasser af rigelig størrelse.

Stk. 11. Indvendig træbeklædning eller anden beklædning skal være af godkendt materiale, hvis overflade er let at holde ren. Der må ikke anvendes pløjede brædder eller nogen anden form for konstruktion, der kan give livsbetingelser for skadedyr.

Stk. 12. Dørken i mandskabets opholdsrum skal være af godkendt materiale og konstruktion og skal have en overflade, der er uimodtagelig for fugt og let at holde ren.

Stk. 13. Hvor gulvbeklægningen er af sammensat materiale, skal sammenføjningen med væggene være afrundet for at undgå sprækker.

Stk. 14. Der skal tilvejebringes afløb i tilstrækkeligt omfang.

Stk. 15. Der skal i videst muligt omfang træffes foranstaltninger til, at fluer og andre insekter ikke kan trænge ind i mandskabets opholdsrum.

§ 5. FORBUD MOD HENSTUVNING AF GODS M.V. I opholdsrum må ikke opbevares giftige, brandfarlige eller ildelugtende stoffer.

Stk. 2. I opholdsrum må der ikke anbringes varer eller forråd, som ikke er mandskabets personlige ejendom. Dog kan der i skibe under 75 tons, når det ikke medfører fare eller ulempe for mandskabet, i forbindelse med opholdsrum tillades indrettet et særligt rum eller skab til opbevaring af skibsudstyr, dog ikke af den i stk. 1 omhandlede art.

Stk. 3. I skibe på 75 tons og derover skal der indrettes tilstrækkelig og passende ventileret garderobeplads til ophængning af olietøj uden for soverummene, men let tilgængelig fra disse.

§ 6. HÅNDLISTER. Alle op- og nedgange til opholdsrum skal være forsynet med forsvarlige håndlister eller håndgreb, så vidt muligt i begge sider.

§ 7. BELYSNING. Alle opholdsrum skal være tilstrækkeligt oplyst. Den naturlige belysning i opholdsrummene skal mindst være af en sådan styrke, at en person med normalt syn på en klar dag kan læse en almindelig avis hvor som helst i opholdsrummene. Såfremt det ikke er muligt at skaffe tilgang af tilstrækkeligt dagslys, skal der tilvejebringes kunstig belysning af samme styrke.

Stk. 2. Der skal installeres elektrisk lys i mandskabets opholdsrum. Såfremt der ikke er to selvstændige elektricitetskilder til belysning, skal der kunne tilvejebringes nødbelysning ved dertil egnede batterilamper.

Stk. 3. Det elektriske lys skal være således anbragt, at de, der opholder sig i rummet, får størst mulig gavn af lyset.

Stk. 4. I skibe med elektrisk belysning fra dynamo skal der ved hver køje være anbragt en læselampe med afbryder.

Stk. 5. Desuden skal der skibe over 75 tons til stadighed være en blålig belysning i soverummene om natten.

§ 8. VENTILATION. Opholdsrum og gange skal være ventileret således, at der under alle forhold er såvel tilstrækkelig tilførsel som afgang af luft, når døre, koøjer, skylighter eller lignende er lukket.

Stk. 2. Opholdsrum ved gange under dæk skal, såfremt der ikke findes mekanisk ventilation, ventileres ved luftkanal med ventilationsåbning til hvert rum og ved luftventiler i dør eller skod til gang.

Stk. 3. I skibe med naturlig ventilation skal såvel til- som afgang til soverum have et frit gennemstrømningsareal på mindst 30 kvcm for hver person, rummet er indrettet til.

Stk. 4. Luftrør må ikke udmunde over eller umiddelbart ved en køje.

Stk. 5. I opholdsrum, hvor der er indrettet kogeplads, skal der over denne findes en emhætte med aftræk til fri luft.

Stk. 6. Skibe, hvis fartsområde omfatter fart syd for 49 grader n.br., skal være forsynet med såvel mekanisk som naturlig ventilation, ligesom der tillige skal findes elektriske vifter i alle opholdsrum under hoveddækket.

§ 9. OPVARMNING. Opholdsrum skal kunne opvarmes.

Stk. 2. I skibe på 75 tons og derover er opvarmning ved åben ild ikke tilladt. Hvis elektriske ovne anvendes, skal disse være af godkendt type.

Stk. 3. I skibe under 75 tons, hvor opvarmning sker ved åben ild, ildovne, olieovne eller gasanlæg, skal ovnene være af tilstrækkelig størrelse og være forsvarligt opstillet og sikret. Træværk og andet brændbart materiale såvel i ovnenes nærhed som ved aftrækrørets gennemførelse i skod og dæk skal udføres efter skibstilsynets anvisning. Gasanlæg skal være i overensstemmelse med de herom i særskilt bekendtgørelse indeholdte bestemmelser.

§ 10. MALING OG RENGØRING. Opholdsrum, gange og kabysrum skal holdes i lyse farver. Overfladebehandling, som smitter af ved berøring, må ikke anvendes.

§ 11. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE SOVERUM. Der skal være så mange soverum, at der så vidt muligt kan være et eller flere særskilte rum for hver mandskabsgruppe.

Stk. 2. Den frie højde i mandskabets soverum skal i skibe på 75 tons og derover være mindst 1,90 m, og i skibe under 75 tons mindst 1,80 m. I skibe under 20 tons kan en mindre højde dog tillades.

Stk. 3. Antallet af personer, som hvert soverum er beregnet til, må i skibe på 75 tons og derover ikke overstige:

 

 1) for officerer         2 

 2) for det øvrige mandskab: 

 i skibe under 250 tons      6 

 i skibe på 250 tons og derover  4 

Stk. 4. Det højeste antal personer, der må indlogeres i de enkelte soverum, skal klart og tydeligt angives på et sted i rummet, hvor det let kan ses. Såfremt der findes mere end et soverum for mandskabet, skal der på eller ved dørens udvendige side være angivet, for hvem rummet er bestemt.

Stk. 5. Gulvarealet for hver person i soverummene, ud over det areal der optages af køjer og skabe, skal mindst være:

 

 1) i skibe fra 15 til 49 tons   0,5 kvm 

 2) i skibe fra 50 til 99 tons   0,75 kvm 

 3) i skibe fra 100 til 249 tons  0,9 kvm 

 4) i skibe på 250 tons og derover 1,0 kvm 

Stk. 6. Der skal være en køje til hvert medlem af mandskabet.

Stk. 7. Køjerne må ikke anbringes ved siden af hinanden på en sådan måde, at man kun kan få adgang til en køje ved at gå hen over en anden.

Stk. 8. Der må ikke være mere end 2 køjer over hinanden; hvor det drejer sig om køjer, der er anbragt langs skibssiden, må der ikke anbringes køjer over hinanden på steder, hvor der sidder et koøje over en køje.

Stk. 9. Hvor køjerne er anbragt over hinanden, skal den underste køje være anbragt mindst 30 cm over dørken, medens den øverste køje skal være anbragt nogenlunde midt imellem bunden af den nederste køje og loftet.

Stk. 10. Køjernes indvendige minimumsdimensioner skal være 1,90 x 0,68 m, i skibe under 75 tons dog 1,90 x 0,58 m. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan en mindre bredde i køjernes ene ende tillades.

Stk. 11. Køjerammen og det eventuelle køjebræt skal være af godkendt materiale, hårdt, glat og rustfrit samt således udført, at det ikke kan give plads for skadedyr.

Stk. 12. Såfremt der anvendes rørformede rammer til indretning af køjer, skal de være helt tætte og uden huller, som muliggør adgang for skadedyr.

Stk. 13. Hver køje skal forsynes med en springmadras af godkendt materiale eller med bund og madras af godkendt materiale. Materialer, hvori skadedyr kan opholde sig, må ikke benyttes til fyld.

Stk. 14. Hvor køjerne er anbragt over hinanden, skal der være en støvtæt bund af træ, lærred eller andet egnet materiale under den øverste køje.

Stk. 15. Soverummene skal være således indrettet og udstyret, at det er let at holde orden i dem, og at de sikrer mandskabet en rimelig komfort.

Stk. 16. Soverummene skal være forsynet med klædeskabe, der kan aflåses, og i øvrigt udstyret med en stang til ophængning af tøj på bøjler. For skibe på 75 tons og derover skal der være et skab for hver person, rummet er beregnet til; i skibe under 75 tons kan et skab være fælles for flere personer. Der skal drages omsorg for, at skabene er så rummelige som muligt.

Stk. 17. Der skal i hvert soverum være et bord eller skrivebord og siddepladser efter behov.

Stk. 18. Møblementet skal være af glat, hårdt materiale, der ikke er tilbøjeligt til at slå sig eller ruste, og som er modstandsdygtigt mod angreb af skadedyr.

Stk. 19. Møblementet skal for hver beboer omfattte en kommode eller tilsvarende plads af mindst 0,056 kbm.

Stk. 20. Soverummene skal forsynes med gardiner for koøjerne.

Stk. 21. Soverummene skal udstyres med et spejl, små vægskabe til toiletartikler, en boghylde og et tilstrækkeligt antal knager.

Stk. 22. Køjerne skal så vidt muligt være fordelt således, at vagtmandskabet bliver adskilt, og at ingen dagarbejdere deler rum med vagtmandskabet.

§ 12. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE SPISERUM. Der skal i alle skibe, der medfører et mandskab på over 10 personer, være spiserum, der er adskilt fra soverummene. Såfremt det er muligt, skal dette også være tilfældet i skibe, der medfører en mindre besætning; hvor dette ikke kan lade sig gøre, kan spiserummet dog kombineres med soverummene.

Stk. 2. De enkelte spiserum skal være tilstrækkeligt store og veludstyrede til det antal personer, der til enhver tid må antages at benytte dem, og være udstyret med borde og siddepladser i tilstrækkeligt antal.

Stk. 3. Spiserummene skal anbringes så nær ved kabyssen som muligt.

Stk. 4. Hvor der ikke hører pantry til spiserummene, skal der være tilstrækkelig skabsplads til spisegrejer og passende mulighed for opvask.

Stk. 5. Bordplader og materialer til siddepladser skal være modstandsdygtige mod fugt, uden revner og lette at holde rene.

Stk. 6. Spiserummene skal om muligt være således indrettet, møbleret og udstyret, at de giver mulighed for adspredelse.

§ 13. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE KABYSRUM OG PROVIANTRUM. I skibe på 75 tons og derover skal kabyssen være indrettet i et særskilt rum.

Stk. 2. I skibe under 75 tons skal kabyssen, såfremt pladsforholdene tillader det, indrettes i et særskilt rum.

Stk. 3. Kabysrummet skal være tilstrækkelig stort til formålet, og der skal være god belysning og ventilation.

Stk. 4. Kabysrummet skal være udstyret med kogegrejer, skabe og hylder i det fornødne omfang, vaske og opvaskestativer af rustfrit materiale og med tilstrækkeligt afløb. Drikkevand skal tilføres kabysrummet gennem rørledninger; såfremt tilførslen sker under tryk, skal der træffes foranstaltninger til undgåelse af tilbageløb. Hvor kabysrummet ikke har varmtvandsinstallation, skal der være mulighed for opvarmning af vand.

Stk. 5. Der skal i kabysrummet være mulighed for tilberedning af varme drikke til mandskabet til enhver tid .

Stk. 6. Der skal indrettes et tilstrækkelig stort proviantrum, som kan holdes tørt, køligt og velventileret for at undgå fordærvelse af madvarer. I skibe over 75 tons skal der forefindes køleskabe eller andre indretninger til opbevaring af levnedsmidler ved lav temperatur.

§ 14. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOILETTER, BADERUM OG VAKSERUM. I skibe på 75 tons og derover skal der for alle medlemmer af mandskabet, som ikke har soverum med selvstændigt toilet og bad, indrettes følgende sanitære installationer:

 

 a) 1 badekar og/eller brusebad for hver  8 personer. 

 b) 1 WC-kumme for hver          8 personer. 

 c) 1 vaskekumme for hver         6 personer. 

Stk. 2. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal de i stk. 1. nævnte installationer indrettes for hver mandskabsgruppe. Hvor antalet af personer i en gruppe overstiger et mangefold af det fastsatte antal med mindre end halvdelen af det fastsatte antal, kan der dog bortses fra det overskydende antal ved gennemførelsen af nærværende bestemmelse.

Stk. 3. Koldt og varmt vand, ferskvand eller muligheder for opvarmning af vand skal forefindes ved alle fælles vaskesteder.

Stk. 4. Vaskekummer og badekar skal være tilstrækkeligt store og forarbejdet af godkendt materiale med en glat overflade, der ikke let revner, skaller af eller ruster.

Stk. 5. Det sanitære udstyr skal være af anerkendt udførelse og WC-kummerne forsynet med effektiv vandskylning, der kan fungere til enhver tid, og som kan betjenes individuelt.

Stk. 6. Afløbene skal være af tilstrækkelige dimensioner og således indrettet, at risikoen for tilstopning reduceres til det mindst mulige, og at de er lette at holde rene. De må ikke passere gennem ferskvands- eller drikkevandstanke og heller ikke, så vidt det er muligt, passere gennem spise- eller soverum.

Stk. 7. Toiletter og baderum, der skal benyttes af flere end en person, skal opfylde følgende krav:

 • a) dørken skal være af godkendt, holdbart materiale, let at holde ren og modstandsdygtig over for fugt og skal være forsynet med passende afløb;
 • b) skodder skal være af stål eller andet godkendt materiale og skal være vandtætte mindst 23 cm over dørkens niveau;
 • c) rummene skal have tilstrækkelig belysning og opvarmning og være ventileret direkte til fri luft;
 • d) toiletter skal anbringes bekvemt i forhold til soverum og vaskerum, men adskilt fra disse. Der må ikke være direkte adgang fra soverum eller fra en gang mellem soverummene og toiletterne, hvortil der ikke er anden adgang. Dette krav skal dog ikke gælde, hvor et toilet er anbragt mellem 2 soverum, der ikke er bestemt for flere personer end 4 personer;
 • e) hvor der findes flere WC-kummer i samme rum, skal de være tilstrækkeligt afskærmet.

§ 15. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE RUM FOR VASK OG TØRRING AF TØJ. Der skal i skibe på 75 tons og derover være passende muligheder for vask og tørring af tøj under hensyntagen til mandskabets størrelse og rejsens normale varighed.

Stk. 2. Indretningerne til vask af tøj skal omfatte egnede vaskekummer forsynet med afløb, der kan installeres i baderum eller vaskerum, såfremt det ikke er praktisk muligt at indrette et særskilt rum til tøjvask. Der skal være passende forsyning af koldt og varmt ferskvand til tøjvask eller mulighed for at varme vand.

Stk. 3. Der skal endvidere være mulighed for at tøre tøj i et rum adskilt fra soverum og spiserum. Tørrerummet skal være passende ventileret og opvarmet og udstyret med tørresnore eller andre indretninger til tørring af tøj.

Stk. 4. Såfremt indretning af særligt tørrerum ikke er muligt, vil det i § 5, stk. 3, omhandlede rum kunne benyttes.

§ 16. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE SYGELUKAF. Der skal om muligt indrettes et særskilt lukaf til syge eller tilskadekomne medlemmer af mandskabet. I skibe på over 500 tons skal der være et sygelukaf.

Kapitel 3.

IKRAFTTRÆDELSES- OG ANDRE BESTEMMELSER.

§ 17. Ækvivalens. De i foranstående §§ 4-16 indeholdte bestemmelser kan fraviges generelt efter tilladelse fra direktoratet, såfremt det efter forhandling med fiskerierhvervets organisationer findes godtgjort, at de påtænkte afvigelser frembyder tilsvarende fordele, således at de almindelige vilkår ikke er mindre gunstige end dem, der ville følge af en fuldstændig gennemførelse af de pågældende bestemmelser.

§ 18. AFVIGELSER. For skibe under 75 tons vil der under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder kunne tilstås afvigelser fra de i nærværende bekendtgørelse indeholdte bestemmelser.

Stk. 2. For skibe, som normalt er borte fra deres hjemsted i et tidsrum af mindre end 36 timer, og hvor mandskabet ikke har fast bopæl i skibet, når det er i havn, vil der kunne tilstås afvigelser fra bestemmelserne i § 7. stk. 5, og §§ 11-16. I sådanne skibe skal der dog forefindes tilstrækkelige sanitære installationer og muligheder for tilberedning og indtagelse af måltider samt hvilerum.

Stk. 3. Andragender om tilladelser m.v. i medfør af stk. 1 og 2 indsendes til direktoratet, for skibe under 20 tons dog til vedkommende inspektorat. Det samme gælder med hensyn til de i §§ 2 og 3 omhandlede henvendelser til statens skibstilsyn.

§ 19. OVERTRÆDELSER. Overtrædelse af de i nærværende bekendtgørelse indeholdte bestemmelser straffes efter reglerne i § 42 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965, med bøde.

§ 20. IKRAFTTRÆDELSE. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1971.

Stk. 2. Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 9 af 24. januar 1953 om skibsmandskabets opholdsrum m.v. finder herefter ikke anvendelse på fiskeskibe, der er omfattet af nærværende bekendtgørelse, jfr. § 2.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

Handelsministeriet, den 3. juni 1971.

Knud Thomsen.

/E. Lysgaard.

Officielle noter

Ingen