Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om akkreditering af laboratorier til teknisk prøvning m.v.


I medfør af § 10, stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7, § 12, § 13 og § 16, stk. 4 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 22. februar 1993, § 43, § 45, stk. 1, § 49, § 61 og § 62 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 9. juli 1993, samt under hensyn til Rådets direktiv nr. 87/18/EØF af 18. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer såvel som Rådets direktiv nr. 88/320/EØF af 9. juni 1988 om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP), som ændret ved Kommissionens direktiv nr. 90/18/EØF af 18. december 1989, og efter aftale med miljøministeren fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på laboratorier, d.v.s. private og offentlige laboratorier, der ansøger om akkreditering, eller som er akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, Erhvervsfremme Styrelsen, herefter DANAK, til at foretage akkrediteret teknisk prøvning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på laboratorier, hvis virksomhed skal godkendes af Erhvervsfremme Styrelsen for overholdelse af OECD's principper for god laboratoriepraksis (GLP-principperne).

Stk. 3. GLP-principperne er medtaget som bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Ved teknisk prøvning forstås enhver form for bestemmelse af produkters, materialers, udstyrs, organismers, fysiske fænomeners og processers egenskaber eller ydeevne samt egenskaben ved eller det tekniske resultat af en serviceydelse, alt i henhold til en given fremgangsmåde.

Stk. 2. Ved akkrediteret teknisk prøvning forstås i denne bekendtgørelse teknisk prøvning udført af et akkrediteret laboratorium under DANAK.

§ 3. Ved god laboratoriepraksis (GLP) forstås de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres og rapporteres i henhold til GLP-principperne.

§ 4. Ved laboratorieinspektion (GLP-inspektion) forstås undersøgelse på stedet af laboratoriets procedurer og praksis med henblik på at kontrollere overholdelsen af GLP-principperne.

Stk. 2. Ved revision (efterkontrol) af forsøg forstås sammenligning af originaldata og optegnelser med rapporter. Dette gøres for at fastslå, om originaldata er nedskrevet nøjagtigt i rapporter, og om prøvningen er gennemført i overensstemmelse med forsøgsplanen og standardforskrifter. Endvidere for at fremskaffe yderligere oplysninger, der ikke er angivet i rapporten, og fastslå, om der ved tilvejebringelsen af data blev anvendt metoder, som kan mindske validiteten af data.

Kapitel 2

Akkreditering af laboratorier til teknisk prøvning

§ 5. Akkreditering af laboratorier til at foretage akkrediteret teknisk prøvning foretages af DANAK og meddeles for en periode på indtil 5 år.

Stk. 2. I forskrifter, som udstedes af Erhvervsfremme Styrelsen i tilslutning til denne bekendtgørelse, fastsættes de nærmere vilkår for akkreditering.

Stk. 3. For at blive akkrediteret skal ansøgere såvel som akkrediterede laboratorier, jf. § 1, stk. 1, foruden bestemmelserne i denne bekendtgørelse opfylde kravene i standarden DS/EN 45001 »Generelle kriterier for prøvningslaboratoriers virksomhed« samt vilkårene i de forskrifter, som udstedes i medfør af stk. 2. Endvidere skal akkrediterede laboratorier opfylde vilkår, givet ved akkrediteringen, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan akkreditering meddeles på vilkår, der afviger fra stk. 3, når det er påkrævet for at opfylde formålet med akkrediteringen.

Stk. 5. Forskrifter som nævnt i stk. 2 kan erhverves i Erhvervsfremme Styrelsen.

§ 6. På områder, hvor der efter anden lovgivning stilles krav om akkrediteret prøvning, kan DANAK kun foretage akkreditering efter aftale med pågældende myndighed.

§ 7. Ansøgning om akkreditering til teknisk prøvning indsendes til Erhvervsfremme Styrelsen og skal som minimum omfatte oplysninger om de forhold, der er anført i standarden DS/EN 45002 »Generelle kriterier for bedømmelse af prøvningslaboratorier«.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen kan kræve yderligere oplysninger tilsendt, inden bedømmelsen af laboratoriet begynder.

§ 8. Erhvervsfremme Styrelsen meddeler skriftligt laboratoriet, hvilke ledende assessorer der sammen med en eller flere tekniske assessorer er udpeget til at udføre bedømmelsen af laboratoriet. Den skriftlige meddelelse skal indeholde en beskrivelse af bedømmelsesgruppens opgaver, jf. standarden DS/EN 45002 »Generelle kriterier for bedømmelse af prøvningslaboratorier«.

Stk. 2. Ønsker laboratoriet af konkurrencemæssige årsager ikke, at en udpeget teknisk assessor deltager i sagsbehandlingen, kan der rejses indsigelse mod udpegningen til Erhvervsfremme Styrelsen. Indsigelsen skal være skriftlig og begrundet. Styrelsen afgør herefter, om der skal udpeges en anden teknisk assessor.

§ 9. Bedømmelse af laboratoriets virksomhed i forbindelse med det ansøgte akkrediteringsområde foretages efter bestemmelserne i standarden DS/EN 45002 »Generelle kriterier for bedømmelse af prøvningslaboratorier« af den i henhold til § 8 udmeldte bedømmelsesgruppe.

§ 10. Der udfærdiges en bedømmelsesrapport af bedømmelsesgruppen på grundlag af en gennemgang af ansøgningsmaterialet samt besøg på laboratoriet i henhold til en fastlagt procedure.

Stk. 2. Bedømmelsesrapporten fremsendes til ansøgeren med anmodning om dennes bemærkninger inden for en fastsat tidsfrist.

§ 11. Erhvervsfremme Styrelsen afgør, om laboratoriet opfylder betingelserne for akkreditering på grundlag af bedømmelsesrapporten samt eventuelle bemærkninger fra laboratoriet. Afgørelsen sendes til det ansøgende laboratorium med angivelse af vilkårene for akkreditering.

Stk. 2. Laboratoriet skal meddele Erhvervsfremme Styrelsen, om der ønskes akkreditering på de angivne vilkår senest 2 uger efter modtagelsen af styrelsens afgørelse i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Såfremt laboratoriet accepterer de angivne vilkår, udsteder DANAK et akkrediteringsdokument, der angiver det pågældende laboratoriums navn, registreringsnummer, akkrediteringsområde samt de for akkrediteringen gældende vilkår eller henvisninger til sådanne, jf. § 5.

Stk. 4. Erhvervsfremme Styrelsen offentliggør en fortegnelse over akkrediteringer, der er i kraft.

Kapitel 3

Regler for laboratorier, akkrediteret til teknisk prøvning

§ 12. Et akkrediteret laboratorium har pligt til efter anmodning at udføre prøvninger inden for akkrediteringsområdet. Pligten kan dog begrænses, når særlige omstændigheder taler herfor. Begrænsningen, som meddeles laboratoriet særskilt, skal fremgå af akkrediteringsvilkårene, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Prøvning skal udføres inden for en rimelig tidsfrist, som rekvirenten efter anmodning skal underrettes om.

§ 13. Akkrediterede laboratorier har pligt til at informere Erhvervsfremme Styrelsen om alle ændringer i de forhold, der ligger til grund for akkrediteringen, og som kan have betydning for akkrediteringens opretholdelse.

§ 14. Laboratoriet skal på Erhvervsfremme Styrelsens anmodning og på egen bekostning deltage i kvalifikationsprøvninger sammen med andre laboratorier eller deltage i anden tilsvarende kontrol af prøvningernes nøjagtighed og reproducerbarhed.

Kapitel 4

Tilsyn, fornyelse, ændring og ophør af akkreditering til teknisk

prøvning

Tilsyn

§ 15. Opretholdelse af akkrediteringen er betinget af, at laboratoriet overholder regler og vilkår for akkrediteringen, jf. § 5, fortsat besidder den nødvendige faglige kompetence, samt at prøvningsaktiviteterne har et sådant omfang, at personalet kan opretholde den nødvendige prøvningsrutine.

§ 16. Akkrediterede laboratorier er forpligtet til på begæring at give Erhvervsfremme Styrelsen alle nødvendige oplysninger til brug for sit arbejde med akkreditering, herunder oplysninger om de af laboratoriet anvendte takster og timepriser for prøvning samt oplysninger om kalkulationsgrundlaget for disse.

Stk. 2. Akkrediterede laboratorier er forpligtet til at modtage tilsynsbesøg på Erhvervsfremme Styrelsens foranledning.

Stk. 3. Det periodiske tilsyn med akkrediterede laboratoriers prøvningsvirksomhed foretages med ca. 15 måneders interval, medmindre andet er fastsat i særlige vilkår for akkrediteringen.

Stk. 4. Findes der under tilsynet på laboratoriet afvigelser fra regler og vilkår for akkrediteringen, vil der i forbindelse med tilsynsbesøget kunne aftales en tidsfrist for afhjælpning af de fundne afvigelser.

Stk. 5. Det periodiske tilsynsbesøg i akkrediteringens sidste løbeår kan erstattes af et bedømmelsesbesøg gennemført i forbindelse med en ansøgning om fornyelse af akkrediteringen.

§ 17. Rapporten over et tilsynsbesøg sendes til det akkrediterede laboratorium med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Stk. 2. Giver rapporten fra et tilsynsbesøg anledning til en skærpelse af vilkårene for akkrediteringen, sendes de skærpede vilkår til det akkrediterede laboratorium med en frist for opfyldelse.

Fornyelse og ændring af akkrediteringer

§ 18. Ved ansøgning om fornyelse på samme vilkår er det tilstrækkeligt i ansøgningen at anføre, at akkrediteringen ønskes fornyet.

Stk. 2. Bedømmelse af ansøgningen foretages efter samme regler, som gælder for nye ansøgninger, dog således, at der tages hensyn til, at det akkrediterede laboratoriums prøvningsaktiviteter har været løbende overvåget i tiden forud for fornyelsesbehandlingen.

§ 19. Ved ansøgning om fornyelse på ændrede vilkår og ved ansøgning om ændringer af akkrediteringsområde m.v. indsendes det fornødne materiale til brug for bedømmelsen til Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 2. Hvis der som led i behandlingen af en ansøgning er behov for et besøg hos det akkrediterede laboratorium, giver Erhvervsfremme Styrelsen meddelelse herom tillige med oplysning om eventuel udpegning af nye tekniske assessorer.

Stk. 3. Bedømmelsen af ansøgningen foretages efter samme regler, som gælder for behandling af nye ansøgninger, dog således, at der tages hensyn til den konkrete sags særlige forhold.

§ 20. Erhvervsfremme Styrelsen giver skriftlig meddelelse til de akkrediterede laboratorier om ændringer i akkrediteringskriterier inden for de pågældende laboratoriers akkrediteringsområder.

Stk. 2. I meddelelser efter stk. 1 angives en tidsfrist, inden for hvilken det enkelte, akkrediterede laboratorium skal foretage de nødvendige ændringer af forholdene i laboratoriet.

Ophør

§ 21. Erhvervsfremme Styrelsen kan tilbagekalde en akkreditering, meddelt i henhold til § 5, såfremt det akkrediterede laboratorium gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af regler og vilkår for at være akkrediteret.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen kan endvidere tilbagekalde en akkreditering, såfremt det konstateres, at det akkrediterede laboratorium ikke længere opfylder regler og vilkår for at kunne akkrediteres inden for det pågældende område. Hvor omstændighederne tilsiger det, kan styrelsen i stedet træffe aftale med det akkrediterede laboratorium om, at dette skal afhjælpe de konstaterede mangler inden for en af styrelsen fastsat frist. Dette kan kun gøres på betingelse af, at det akkrediterede laboratorium undlader at udstede akkrediterede prøvningsrapporter og attester, indtil det er konstateret, at manglerne er afhjulpet. Opfylder det akkrediterede laboratorium ikke aftalen, kan tilbagekaldelse ske.

Stk. 3. Erhvervsfremme Styrelsen offentliggør foretagne tilbagekaldelser i henhold til stk. 1 og 2 samt indgåede aftaler i henhold til stk. 2.

§ 22. Ved en akkrediterings ophør som følge af udløb eller tilbagekaldelse er det akkrediterede laboratorium forpligtet til omgående at returnere akkrediteringsdokumentet til Erhvervsfremme Styrelsen.

§ 23. Afslag på eller begrænsning af en ansøgt akkreditering til teknisk prøvning samt begrænsning eller suspendering af en givet akkreditering til teknisk prøvning kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Klagenævnet for Udbud. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til klagenævnsbehandling.

Stk. 2. Alle øvrige afgørelser, Erhvervsfremme Styrelsen træffer vedrørende akkreditering til teknisk prøvning, bortset fra fastsættelse af gebyr i henhold til § 37, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 24. Tilbagekaldelse af en akkreditering i henhold til § 21, stk. 1 eller stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. stk. 2.

Stk. 2. Begæring om domstolsprøvelse i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for Erhvervsfremme Styrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det akkrediterede laboratorium. Erhvervsfremme Styrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Kapitel 5

Regler for laboratorier, der udfører

analyser og forsøg i henhold til

GLP-principperne

§ 25. Laboratorier, der i medfør af lovgivningen om kemiske stoffer og produkter udfører analyser og forsøg i henhold til GLP-principperne, skal anmelde sig til et register, som Erhvervsfremme Styrelsen fører over laboratorier, der anvender GLP-principperne.

Stk. 2. Undtaget herfra er laboratorier, der alene udfører analyser og undersøgelser, som er underkastet kontrol i medfør af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler.

§ 26. For at blive optaget i registeret skal laboratoriet meddele Erhvervsfremme Styrelsen følgende oplysninger:

 • 1) Navn og adresse.
 • 2) Telefonnummer og eventuelt tillige telefaxnummer.
 • 3) Kontaktperson.

Stk. 2. Registeret er offentligt tilgængeligt og udgives mindst en gang om året af Erhvervsfremme Styrelsen.

§ 27. Laboratorier, som udfører analyser og forsøg i henhold til GLP-principperne, skal ved fremlæggelsen af resultatet heraf attestere, at analyserne og forsøgene er udført i overensstemmelse med GLP-principperne.

§ 28. Laboratorier, der udfører analyser og forsøg i henhold til GLP-principperne, og som anvender udenlandske laboratorier som underleverandører, skal sikre sig dokumentation for, at laboratorierne er undergivet kontrol af de pågældende landes GLP-kontrolmyndigheder.

§ 29. Laboratorier, der udfører analyser og forsøg i henhold til GLP-principperne, skal opbevare de data, der er anført i bilag 1, punkt 10.2, nr. 1, i mindst 10 år, med mindre andet er fastlagt i anden lovgivning.

Kapitel 6

GLP-inspektion

§ 30. Erhvervsfremme Styrelsen foretager inspektion på laboratorier, der er tilmeldt registeret i henhold til § 25, stk. 1.

Stk. 2. Inspektion i henhold til stk. 1 udføres i overensstemmelse med bilagene til Kommissionens direktiv 90/18/EØF af 18. december 1989. Bilagene er medtaget som bilag 2 og 3 til denne bekendtgørelse.

§ 31. Såfremt der ikke fra laboratoriets side ved tilmeldingen til registeret er givet oplysninger om GLP-kontrolprogrammets anvendelsesområde og omfang, vil Erhvervsfremme Styrelsen indhente disse oplysninger ved besøget.

§ 32. Erhvervsfremme Styrelsen meddeler skriftligt laboratoriet, hvilke ledende assessorer, der sammen med en eller flere tekniske eksperter vil udføre inspektionen af laboratoriet. Den skriftlige meddelelse skal indeholde enbeskrivelse af inspektionsgruppens opgaver.

Stk. 2. Ønsker laboratoriet af konkurrencemæssige årsager ikke, at en udpeget teknisk ekspert deltager i inspektionen, kan der rejses indsigelse mod udpegningen til Erhvervsfremme Styrelsen. Indsigelsen skal være skriftlig og begrundet.

§ 33. Erhvervsfremme Styrelsen udarbejder en inspektionsrapport.

Stk. 2. Konstaterer Erhvervsfremme Styrelsen afvigelser fra GLP-principperne, som findes at påvirke gyldigheden af bestemte undersøgelser eller generelt af forsøg, der udføres på laboratoriet, udarbejdes en rapport om afvigelserne, der forelægges laboratoriet til udtalelse med tidsfrist for besvarelse.

Stk. 3. På grundlag af rapporten afgør Erhvervsfremme Styrelsen, om laboratoriet skal slettes fra registeret. Meddelelse herom gives samtidig hermed til laboratoriet og Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Erhvervsfremme Styrelsens afgørelse om sletning i registeret kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Stk. 5. Alle øvrige afgørelser, Erhvervsfremme Styrelsen træffer vedrørende laboratorieinspektion og revision af forsøg, bortset fra fastsættelse af gebyr i henhold til § 37, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 34. Erhvervsfremme Styrelsen underretter årligt Miljøstyrelsen om gennemførte laboratorieinspektioner.

Kapitel 7

Betegnelser og logo

§ 35. Akkrediterede laboratorier under DANAK skal i medfør af forskrifter, udstedt af Erhvervsfremme Styrelsen, anvende betegnelsen »Dansk Akkreditering - registreringsnummer . . .«. Indtil udgangen af 1994 kan endvidere anvendes betegnelsen »Dansk Akkrediterings Ordning - registreringsnummer . . .«

Stk. 2. Et akkrediteret laboratorium må ikke benytte betegnelser som anført i stk. 1 uden for sit akkrediteringsområde/-områder.

Stk. 3. Andre laboratorier må ikke benytte betegnelser som anført i stk. 1 eller i øvrigt danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed.

§ 36. Akkrediterede laboratorier skal anvende logoet DANAK i henhold til Erhvervsfremme Styrelsens forskrifter herom. Logoet må alene anvendes på akkrediterede prøvningsrapporter og andet materiale, der vedrører det akkrediterede laboratoriums prøvningsaktiviteter. Logoet må ikke anvendes uden for laboratoriets akkrediteringsområde/-områder.

Kapitel 8

Gebyrer

§ 37. DANAK vil for sine ydelser i forbindelse med akkrediteringer af laboratorier beregne sig gebyrer. Disse opkræves af Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 2. Laboratorier, der er tilmeldt registeret i henhold til § 25, skal betale gebyrer. Disse opkræves af Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 3. Erhvervsfremme Styrelsen fastsætter gebyrernes størrelse og beregningsgrundlag i bekendtgørelse om gebyrer for akkreditering m.v.

Stk. 4. Erlagt gebyr for ansøgning om akkreditering, herunder ansøgning om fornyelse eller ændring af akkrediteringen, tilbagebetales ikke ved afslag på ansøgningen.

Stk. 5. Registrerings- og sagsbehandlingsgebyrer, erlagt af laboratorier, der udfører analyser og forsøg i henhold til GLP-principperne, tilbagebetales ikke ved sletning fra registeret, jf. § 33.

Kapitel 9

Forsikring

§ 38. Et akkrediteret laboratorium skal til dækning af erstatningsansvar, pådraget ved laboratoriets eller dets ansattes ansvarspådragende handlinger eller undladelser eller som følge af fejl og mangler ved laboratoriets ydelse (produktansvar) i forbindelse med akkrediteret prøvning, tegne en professionel ansvarsforsikring, hvis dækningsstørrelse skal godkendes af Erhvervsfremme Styrelsen. Laboratoriet skal over for Erhvervsfremme Styrelsen på forlangende kunne dokumentere, at der foreligger den fornødne ansvarsdækning.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er de statslige, amtskommunale og kommunale myndigheders akkrediterede prøvningslaboratorier, der er selvforsikrede.

Kapitel 10

Oplysningspligt, adgangsret, tavshedspligt og straf

§ 39. Erhvervsfremme Styrelsen kan kræve meddelt alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at kunne kontrollere et laboratoriums GLP-virksomhed.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt for at gennemføre kontrollen med et laboratorium, der udfører analyser og forsøg efter GLP-principperne, uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter.

§ 40. Alle, der medvirker ved eller er knyttet til behandlingen af akkrediteringssager eller inspektion af laboratorier, der udfører analyser og forsøg i henhold til GLP-principperne, er forpligtet i henhold til borgerlig straffelovs § 152a til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de igennem deltagelsen i nævnte arbejde bliver vidende om.

§ 41. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som skønnes nødvendige i henhold til § 30 eller § 39, stk. 1.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. april 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 169 af 19. marts 1991 om akkreditering af laboratorier til teknisk prøvning og godkendelse af laboratoriers virksomhed i henhold til OECD's regler for god laboratoriepraksis, som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 2. oktober 1992.

Stk. 3. Akkrediteringer, udstedt i medfør af de bekendtgørelser, der er anført i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophører ved udløb eller tilbagekaldes af Erhvervsfremme Styrelsen.

§ 43. Laboratorier m.v., der er autoriseret af Statens Tekniske Prøvenævn i henhold til bekendtgørelse nr. 621 af 24. november 1982 om autorisation af laboratorier til at udføre autoriseret teknisk prøvning, opretholder givne autorisationer på de fastlagte vilkår, indtil autorisationen udløber.

Stk. 2. Prøvningsvirksomheder i henhold til stk. 1 kan i resten af den tid, autorisationerne løber, betegne sig som akkrediteret under Dansk Akkrediterings Ordning med akkrediteringsområde svarende til autorisationsområdet og benytte den i § 35, stk. 1, anførte betegnelse.

§ 44. I bestemmelser, hvor der er henvist til: »autoriseret af Statens Tekniske Prøvenævn« eller anvendt tilsvarende henvisninger i forbindelse med prøvning, anses det for en henvisning til akkrediteret prøvning i henhold til denne bekendtgørelse.

Erhvervsfremme Styrelsen, den 11. april 1994

Merete Rasmusssen

/ Bjarne Bang Christensen

Bilag 1

God laboratoriepraksis (GLP)

Disse principper for god laboratoriepraksis er vedtaget i OECD den 12. maj 1981,

dok. C (81) 30 (Final) Annex 2

1. Formål og omfang

Disse principper for god laboratoriepraksis skal anvendes, når kemiske stoffer undersøges for at opnå viden om deres egenskaber og/eller deres sikkerhed med hensyn til menneskers sundhed eller miljø.

Feltforsøg i forbindelse med ovennævnte undersøgelser er også omfattet af reglerne for GLP.

Disse data frembringes for at imødekomme lovgivningsmæssige krav.

2. Definitioner

2.1 God laboratoriepraksis

 • (1) God laboratoriepraksis (GLP) omfatter den organisationsmæssige proces og de forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres og rapporteres.

2.2 Fagudtryk vedrørende organisation af et forsøgslaboratorium

 • (1) Forsøgslaboratorium vil sige personer, lokaler og driftsenhed(er), som er nødvendige for gennemførelse af forsøget.
 • (2) Forsøgsleder vil sige den person, der er ansvarlig for den totale gennemførelse af forsøget.
 • (3) Kvalitetssikringsprogram vil sige et internt kontrolsystem, der er udformet, så det sikrer, at forsøget overholder principperne for god laboratoriepraksis.
 • (4) Standardforskrifter (SF) vil sige de skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan man udfører visse rutinemæssige laboratorieforsøg eller aktiviteter, som normalt ikke er beskrevet detaljeret i forsøgsplaner eller retningslinier for prøvning.
 • (5) Klient vil sige en eller flere personer eller en enhed, som rekvirerer og/eller støtter et forsøg.

2.3 Fagudtryk i forbindelse med forsøg

 • (1) Forsøg vil sige et forsøg, eller et sæt forsøg, hvorunder et teststof undersøges med henblik på at fremskaffe data om dets egenskaber og/eller sikkerhed med hensyn til dets sundhedsmæssige virkning på mennesker og miljø.
 • (2) Forsøgsplan vil sige et dokument, som definerer forsøgets totale omfang.
 • (3) OECD retningslinier for prøvning vil sige retningslinier for prøvning, anbefalet af OECD til brug i medlemslandene.
 • (4) Forsøgssystem vil sige ethvert dyr, plante, mikrobielt såvel som ethvert andet cellulært, subcellulært, kemisk eller fysisk system, eller en kombination heraf, benyttet i et forsøg.
 • (5) Rådata vil sige alle originale laboratoriejournaler og dokumentation, eller bekræftede kopier heraf, som er resultat af de oprindelige observationer og aktiviteter i et forsøg.
 • (6) Enkeltprøve vil sige ethvert materiale, der udtages fra forsøgssystemet til undersøgelse, analyse eller opbevaring.

2.4 Fagudtryk vedrørende teststoffet

 • (1) Teststof vil sige et kemisk stof eller en blanding, som er genstand for undersøgelse.
 • (2) Referencestof (Standardstof) vil sige et veldefineret kemisk stof, eller en blanding, der er forskellig fra teststoffet, der benyttes som grundlag for en sammenligning med teststoffet.
 • (3) Batch vil sige en bestemt størrelse eller mængde af et test- eller referencestof, der er produceret i løbet af en bestemt produktionscyklus på en sådan måde, at det kan forventes at have ensartet karakter og bør betegnes som sådan.
 • (4) Bærestof (carrier) vil sige et stof, der fungerer som bærer og bruges til at blande, dispergere eller opløse test- eller referencestoffet, således at det er nemmere at administrere stoffet.
 • (5) Prøve vil sige enhver mængde af test- eller referencestoffet.

Principper for god laboratoriepraksis

1. Organisation af forsøgslaboratorium og personale

1.1 Ledelsens ansvar

 • (1) Laboratorieledelsen skal sikre, at forsøgslaboratoriet overholder principperne for god laboratoriepraksis.
 • (2) Den bør som minimum:
 • (a) Sikre, at der er kvalificeret personale, passende faciliteter, udstyr og materialer til rådighed;
 • (b) Føre protokol over kvalifikationer, uddannelse, erfaring og stillingsbeskrivelse for hver enkelt videnskabelig og teknisk medarbejder;
 • (c) Sikre, at personalet klart forstår de funktioner, det skal udføre, og, om nødvendigt, sørge for oplæring i disse funktioner;
 • (d) Sikre anvendelse af sundheds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler i overensstemmelse med nationale og/eller internationale bestemmelser;
 • (e) Sikre etablering og overholdelse af passende standardforskrifter;
 • (f) Sikre, at der forefindes et kvalitetssikringsprogram med specielt udpeget personale;
 • (g) Hvor det er relevant, træffe aftale om forsøgsplan i samarbejde med klienten;
 • (h) Sikre, at ændringer til forsøgsplanen er aftalte og dokumenterede;
 • (i) Opbevare kopier af alle forsøgsplaner;
 • (j) Opbevare et historisk arkiv over alle standardforskrifter;
 • (k) Sikre, at der til hvert forsøg er tilstrækkeligt personale, til at det kan gennemføres rettidigt og retmæssigt;
 • (l) Forud for hvert forsøg udpege en forsøgsleder med passende kvalifikationer, uddannelse og erfaring. Hvis det under forsøget bliver nødvendigt at indsætte en ny forsøgsleder, bør dette dokumenteres;
 • (m) Sikre, at ansvaret for ledelsen af arkiverne kan henføres til en bestemt person.

1.2 Forsøgslederens ansvar

 • (1) Forsøgslederen har ansvar for den totale gennemførelse af forsøget og for rapporten.
 • (2) Dette ansvar bør omfatte, men ikke være begrænset til, følgende:
 • (a) Acceptere forsøgsplanen:
 • (b) Sikre, at de i forsøgsplanen anførte procedurer følges, og at bemyndigelse til at foretage ændringer indhentes og dokumenteres, samtidig med at begrundelsen herfor anføres;
 • (c) Sikre, at alle tilvejebragte data er fuldt dokumenterede og registrerede;
 • (d) Underskrive og datere den endelige rapport som tegn på accept af ansvar for gyldighed af data, og for at bekræfte, at principperne for god laboratoriepraksis er opfyldt;
 • (e) Efter forsøgets afslutning sikre at forsøgsplanen, den endelige rapport, rådata og støttemateriale overføres til arkiverne.

1.3 Personalets ansvar

 • (1) Personalet bør iagttage sikker arbejdspraksis. Kemikalier skal behandles med passende forsigtighed, indtil det er fastslået, om der er risiko forbundet dermed.
 • (2) Personalet bør tage sundhedsmæssige forholdsregler, for at minimere den risiko det udsætter sig for og for at sikre forsøgets integritet.
 • (3) Personale, som tager medicin eller har en sygdom, der sandsynligvis vil have ugunstig indvirkning på forsøget, skal udelukkes fra funktioner, som kan påvirke forsøget.

2. Kvalitetssikringsprogram

2.1 Generelt

 • (1) Forsøgslaboratoriet skal have et dokumenteret kvalitetssikringsprogram til sikring af, at de foretagne forsøg overholder principperne for god laboratoriepraksis.
 • (2) Kvalitetssikringsprogrammet skal udføres af en eller flere personer, der udpeges af og er direkte ansvarlige over for ledelsen, og som er bekendt med prøvningsprocedurer.
 • (3) Vedkommende personer bør ikke være involverede i forsøg, for hvilke de selv skal kontrollere overholdelse af GLP.
 • (4) Vedkommende personer rapporterer skriftligt alle bemærkninger direkte til ledelsen og til forsøgslederen.

2.2 Kvalitetssikringspersonalets ansvarsområde

 • (1) Kvalitetssikringspersonalets ansvar skal omfatte, men ikke være begrænset til, følgende funktioner:
 • (a) Konstatering af at forsøgsplan og standardforskrifter er disponible for det personale, som udfører forsøget;
 • (b) Sikring af at forsøgsplan og standardforskrifter overholdes ved periodisk inspektion af forsøgslaboratoriet og/eller ved revision af det igangværende forsøg. Der skal føres journal over sådanne procedurer.
 • (c) Omgående rapportering til ledelsen og forsøgslederen om uautoriserede afvigelser fra forsøgsplanen og fra standardforskrifterne.
 • (d) Gennemgang af de afsluttende rapporter som bekræftelse på at metoder, procedurer og observationer er nøjagtigt beskrevet, og at de rapporterede resultater præcist afspejler forsøgets rådata.
 • (e) Udarbejdelse og underskrivning af en erklæring, som skal medtages i den endelige rapport, hvori der anføres datoer for inspektion, samt for hvornår bemærkninger er rapporteret til ledelsen og forsøgslederen.

3. Laboratorier

3.1 Generelt

 • (1) Forsøgslaboratoriet skal være af passende størrelse, udformning og placering til at opfylde forsøgets krav og minimere forstyrrelser, som vil gribe ind i forsøgets gyldighed.
 • (2) Ved indretningen af forsøgslaboratoriet skal der sørges for passende adskillelse af de forskellige aktiviteter, således at hvert forsøg kan udføres på passende måde.

3.2 Forsøgssystemets faciliteter

 • (1) Forsøgslaboratoriet skal have et passende antal lokaler eller områder til at sikre isolation af forsøgssystemer og individuelle projekter, som involverer stoffer, der er kendt for eller mistænkes for at være biologisk skadelige.
 • (2) Der skal være passende faciliteter til rådighed for diagnose, behandling og kontrol af sygdomme for at sikre, at der ikke forekommer utilstedelig forringelse af forsøgssystemerne.
 • (3) Der skal være tilstrækkelig opbevaringsplads til forsyninger og udstyr. Denne skal være adskilt fra de områder, hvor forsøgssystemerne befinder sig og skal være passende beskyttet mod skadedyrsangreb og forurening. Der skal være køleudstyr til fordærvelige produkter.

3.3. Faciliteter til håndtering af test- og referencestoffer

 • (1) For at forhindre forurening eller sammenblanding skal der være adskilte områder til modtagelse og opbevaring af test- og referencestoffer og til blanding af teststofferne med et bærestof.
 • (2) Opbevaringsområder til teststofferne skal være adskilt fra de områder, der rummer prøvningssystemerne, og de skal være tilstrækkelige til at bevare identitet, koncentration, renhed og holdbarhed og til at sikre betryggende opbevaring af skadelige stoffer.

3.4 Arkivfaciliteter

 • (1) Der skal være plads til arkiver til opbevaring og genfinding af rådata, rapporter, prøver og prøveemner.

3.5 Fjernelse af affald

 • (1) Håndtering og fjernelse af affald skal udføres på en sådan måde, at det ikke bringer igangværende forsøgs integritet i fare.
 • (2) Håndtering og fjernelse af affald, der opstår under udførelse af et forsøg, skal foregå på en måde, som er i overensstemmelse med de aktuelle lovmæssige krav. Det indebærer, at der sørges for passende indsamling, opbevaring og affaldsmuligheder, dekontaminering og transportprocedurer, og opretholdelse af journaler i forbindelse med forannævnte aktiviteter.

4. Apparatur, materiale og reagenser

4.1 Apparatur

 • (1) Apparatur, der benyttes til frembringelse af data og til kontrol af miljømæssige faktorer i forbindelse med forsøget, skal være passende placeret og hensigtsmæssigt udformet samt have tilstrækkelig kapacitet.
 • (2) Apparatur, der benyttes til forsøg, skal med mellemrum inspiceres, rengøres, vedligeholdes og kalibreres i overensstemmelse med standardforskrifterne. Der bør føres journaler over disse procedurer.

4.2 Materialer

 • (1) Apparatur og materialer anvendt ved forsøg må ikke gribe ind i forsøgssystemer.

4.3 Reagenser

 • (1) Reagenser skal være behørigt mærket med angivelse af informationer om oprindelse, identitet, koncentration og stabilitet, fremstillingsdato, tidligste udløbsdato samt særlige instruktioner for opbevaring.

5. Forsøgssystemer

5.1 Fysiske/kemiske

 • (1) Apparatur, der benyttes til frembringelse af fysiske/kemiske data, skal være passende placeret, hensigtsmæssigt udformet og med tilstrækkelig kapacitet.
 • (2) Referencestoffer skal benyttes som hjælp til sikring af integritet af fysiske og kemiske forsøgssystemer.

5.2 Biologiske

 • (1) Passende forhold bør etableres og vedligeholdes til husning, håndtering og pasning af dyr, planter, mikrobielle såvel som andre cellulære og subcellulære systemer, med henblik på at sikre kvaliteten af data.
 • (2) Derudover skal forholdene overholde aktuelle nationale lovmæssige krav for import, indsamling, pasning og anvendelse af dyr, planter, mikrobielle såvel som andre cellulære og subcellulære systemer.
 • (3) Dyre- og planteforsøgssystemer skal straks efter modtagelsen isoleres, indtil deres sundhedsmæssige tilstand er vurderet. Såfremt der optræder usædvanlig dødelighed eller sygelighed, må de ikke benyttes til forsøg og skal destrueres, for dyr på human vis.
 • (4) Der skal føres journaler over oprindelsessted, ankomstdato og -tilstand.
 • (5) Dyr, planter, mikrobielle og cellulære forsøgssystemer skal akklimatiseres til forsøgsmiljøet i en passende periode forud for forsøgets påbegyndelse.
 • (6) Alle nødvendige informationer til behørig identifikation af forsøgssystemer skal anføres på bure eller beholdere.
 • (7) Diagnose og behandling af sygdomme forud for eller under et forsøg skal registreres.

6. Test- og referencestoffer

6.1 Modtagelse, håndtering, prøveudtagning og opbevaring

 • (1) Der skal føres journal over stofkarakterisering, dato for modtagelse, modtagne mængder og mængder anvendt til forsøg.
 • (2) Håndtering, prøveudtagning og opbevaringsprocedurer skal identificeres for at sikre ensartethed og stabilitet i det nødvendige omfang og for at udelukke forurening eller sammenblanding.
 • (3) Beholdere til opbevaring skal være forsynet med oplysninger om identifikation, tidligste udløbsdato og særlige instruktioner for opbevaring.

6.2 Karakterisering

 • (1) Hvert enkelt test- og referencestof skal være passende identificeret (f.eks. kode, chemical abstract number (CAS), navn).
 • (2) For hvert enkelt forsøg bør identiteten, herunder batch nummer, renhed, sammensætning, koncentration eller andre karakteristika, som er nødvendige for identifikation af hver enkel batch af test- eller referencestoffet, være kendte.
 • (3) Stabiliteten af test- og referencestoffer under de aktuelle opbevaringsforhold skal være kendt for alle forsøg.
 • (4) Stabiliteten af test- og referencestoffer under de aktuelle forsøgsbetingelser skal være kendt for alle forsøg.
 • (5) Hvis teststoffer administreres i et bærestof, skal der etableres standardforskrifter for prøvning af ensartethed og stabilitet af teststoffet i det pågældende bærestof.
 • (6) En prøve skal opbevares til analyseformål fra hver batch af teststof fra forsøg, hvori stoffet testes i mere end 4 uger.

7. Standardforskrifter (SF)

7.1 Generelt

 • (1) Der bør foreligge skriftlige standardforskrifter for hver forsøgsenhed, som er godkendt af ledelsen. Standardforskrifterne skal sikre kvalitet og integritet af de frembragte data under forsøgsforløbet.
 • (2) Hver enkel laboratorieenhed skal have standardforskrifter, som er umiddelbart tilgængelige og relevante for de aktiviteter, der finder sted på laboratoriet. Offentliggjorte lærebøger, artikler og manualer kan benyttes som supplement til disse standardforskrifter.

7.2 Anvendelse

 • (1) Standardforskrifter skal forefindes for, men ikke være begrænset til, følgende kategorier af laboratorieaktiviteter. De oplysninger, der angives under hver overskrift, skal betragtes som illustrerende eksempler.
 • (a) Test- og referencestof

Modtagelse, identifikation, mærkning, håndtering, prøveudtagning og opbevaring.

 • (b) Apparatur og reagenser

Anvendelse, vedligeholdelse, rengøring, kalibrering af måleapparatur og miljømæssigt kontroludstyr; udarbejdelse af reagenser.

 • (c) Journalføring, rapportering, opbevaring og genfinding

Kodning af forsøg, dataindsamling, udarbejdelse af rapporter, indekssystemer, databearbejdning, herunder brug af datasystemer ved hjælp af computer.

 • (d) Forsøgssystem (hvis hensigtsmæssigt)
 • (i) Forberedelse af lokaler og deres miljømæssige forhold til forsøgssystemet.
 • (ii) Procedurer for modtagelse, overførsel, passende placering, karakterisering, identifikation og pasning af forsøgssystemet.
 • (iii) Forberedelse af forsøgssystemet, observationer, undersøgelser, før, under og ved afslutning af forsøget.
 • (iv) Behandling af individer i et forsøgssystem, som er fundet døde eller døende under et forsøg.
 • (v) Indsamling, identifikation og behandling af enkeltprøver, herunder nekropsi og histopatologi.
 • (e) Kvalitetssikringsprocedurer

Det arbejde kvalitetssikringspersonalet udfører med udarbejdelse og rapportering af reviderede forsøg, inspektion og gennemgang af den endelige forsøgsrapport.

 • (f) Sundheds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler

Som påkrævet ifølge national og/eller international lovgivning eller retningslinier.

8. Forsøgets gennemførelse

8.1 Forsøgsplan

 • (1) For hvert forsøg skal der foreligge en plan i skriftlig form før forsøgets påbegyndelse.
 • (2) Forsøgsplanen skal opbevares som rådata.
 • (3) Enhver ændring, modifikation eller revision af forsøgsplanen, som er accepteret af forsøgslederen, herunder begrundelse(r) skal være dokumenteret, underskrevet og dateret af forsøgslederen, og skal opbevares sammen med forsøgsplanen.

8.2 Forsøgsplanens indhold

Forsøgsplanen skal omfatte, men ikke være begrænset til, følgende informationer:

 • (1) Identifikation af forsøg, test- og referencestof
 • (a) En beskrivende titel;
 • (b) En redegørelse, som viser arten og formålet med forsøget;
 • (c) Identifikation af teststoffet ved hjælp af kode elle navn (IUPAC; CAS nummer etc.);
 • (d) Det anvendte referencestof.
 • (2) Information om klientens navn og forsøgslaboratorium
 • (a) Klientens navn og adresse;
 • (b) Forsøgslaboratoriets navn og adresse;
 • (c) Forsøgslederens navn og adresse.
 • (3) Datoer
 • (a) Dato for aftale om forsøgssplanen ved forsøgslederens underskrift, og, hvor det er relevant, af klienten og/eller forsøgslaboratoriets ledelse;
 • (b) De foreslåede datoer for påbegyndelse og afslutning.
 • (4) Forsøgsmetoder
 • (a) Reference til OECD's retningslinier for prøvning eller andre anvendte retningslinier.
 • (5) Andre informationer (hvor det er relevant)
 • (a) Begrundelse for valg af forsøgssystem;
 • (b) Karakterisering af forsøgssystem, såsom art, stamme, understamme, leverandør, nummer, kropsvægt, køn, alder og andre relevante oplysninger;
 • (c) Administrationsmåde og begrundelse for valg af denne;
 • (d) Dosisniveauer og/eller koncentration(er), hyppighed, varighed af administration;
 • (e) Detaljerede oplysninger om forsøgets udformning, herunder en beskrivelse af den kronologiske procedure for forsøget, alle metoder, materialer og betingelser, analysetyper og den hyppighed hvormed de foretages, målinger, observationer og undersøgelser, der skal foretages.
 • (6) Journaler
 • (a) Der skal opbevares en liste over journaler.

8.3 Forsøgets udførelse

 • (1) Hvert enkelt forsøg skal være forsynet med entydig identifikation. Alt der har forbindelse med forsøget bør være forsynet med denne identifikation.
 • (2) Forsøget skal udføres i overensstemmelse med forsøgsplanen.
 • (3) Alle data fremkommet under forsøgets udførelse, skal registreres direkte, omgående, præcist og læseligt af den person, der indfører data. Disse registreringer skal underskrives eller forsynes med initialer og dateres.
 • (4) Enhver ændring i rådata skal foretages på en måde, så det ikke tilslører tidligere indførsler, og om nødvendigt skal årsagen til ændringen anføres samt identificeres ved dato og underskrives af den person, der foretager ændringen.
 • (5) Data, der er opstået som direkte computer input, skal identificeres på tidspunktet for input af den eller de personer, som er ansvarlige for direkte dataindførsler. Korrektioner skal indføres særskilt ud fra årsagen til ændringen, og skal være påført dato og identitet af den person, som foretager ændringen.

9. Rapportering af forsøgsresultater

9.1 Generelt

 • (1) Der skal udarbejdes en endelig rapport for forsøget.
 • (2) Anvendelse af det Internationale Enhedssystem (SI) anbefales.
 • (3) Den endelige rapport skal underskrives og dateres af forsøgslederen.
 • (4) Såfremt der i den endelige rapport medtages rapporter fra ledende forskere inden for samarbejdende discipliner, skal disse underskrives og dateres af dem.
 • (5) Korrektioner og tilføjelser til den endelige rapport skal ske i form af et tillæg. Årsagen til sådanne korrektioner og tilføjelser skal klart anføres og skal underskrives og dateres af forsøgslederen og af den ledende forsker inden for hver enkelt involveret disciplin.

9.2 Indhold af den endelige rapport

Den endelige rapport bør omfatte, men ikke være begrænset til, følgende oplysninger:

 • (1) Identifikation af forsøget, test- og referencestoffet.
 • (a) Beskrivende titel;
 • (b) Identifikation af teststoffet ved kode eller navn (IUPAC; CAS nummer, etc.);
 • (c) Identifikation af referencestoffet ved hjælp af kemisk navn;
 • (d) Karakterisering af teststoffet, herunder renhed, stabilitet og homogenitet.
 • (2) Information vedrørende forsøgslaboratoriet
 • (a) Navn og adresse;
 • (b) Forsøgslederens navn;
 • (c) Navn på andet overordnet personale, der har bidraget med rapportering til den endelige rapport.
 • (3) Datoer
 • (a) Datoer for forsøgets påbegyndelse og afslutning.
 • (4) Udtalelse
 • (a) En kvalitetssikringserklæring med bekræftelse af de datoer, hvor der blev foretaget inspektion, og hvor bemærkninger blev rapporteret til ledelsen og til forsøgslederen.
 • (5) Beskrivelse af materialer og forsøgsmetoder
 • (a) Beskrivelse af anvendte metoder og materialer;
 • (b) Henvisning til OECD retningslinier for prøvning eller andre retningslinier for prøvning.
 • (6) Resultater
 • (a) En oversigt over resultater;
 • (b) Alle de i forsøgsplanen krævede oplysninger og data;
 • (c) En præsentation af resultater, herunder beregninger og statistiske metoder;
 • (d) En vurdering og drøftelse af resultaterne, og, hvor det er relevant, konklusioner.
 • (7) Opbevaring
 • (a) Lokalitet, hvor alle prøver, enkeltprøver, rådata, og den endelige rapport skal opbevares.

10. Opbevaring og bibeholdelse af journaler og materialer

10.1 Opbevaring og genfindig

 • (1) Arkiver bør være indrettet og udstyret, så de rummer og sikrer opbevaring af:
 • (a) Forsøgsplaner;
 • (b) Rådata;
 • (c) Endelige rapporter;
 • (d) Rapporter over laboratorieinspektion og revision af forsøg foretaget i overensstemmelse med kvalitetssikringsprogrammet;
 • (e) Prøver og enkeltprøver.
 • (2) Materiale opbevaret i arkiverne skal være forsynet med indeks for at gøre det lettere at holde orden under opbevaring og foretage hurtig genfindig.
 • (3) Kun personale, der er autoriseret af ledelsen, skal have adgang til arkiverne. Bevægelser af materiale ind og ud af arkiverne skal været korrekt registreret.

10.2 Bibeholdelse

 • (1) Følgende skal bibeholdes for en periode, som angivet af de vedkommende myndigheder:
 • (a) Forsøgsplan, rådata, prøver, enkeltprøver og den endelige rapport over hvert forsøg;
 • (b) Registrering af enhver inspektion og revision udført i overensstemmelse med kvalitetssikringsprogrammet;
 • (c) Oversigt over kvalifikationer, uddannelse, erfaring og stillingsbeskrivelser for personale;
 • (d) Registreringer og rapporter over vedligeholdelse og kalibrering af udstyr;
 • (e) Historisk arkiv over standardforskrifter.
 • (2) Prøver og enkeltprøver skal kun bibeholdes, sålænge præparatets kvalitet tillader vurdering.
 • (3) Hvis et forsøgslaboratorium eller et arkiv ophører med sin virksomhed og ikke har nogen juridisk efterfølger, skal dokumentationen overføres til arkiverne hos den eller de klienter, der har rekvireret forsøgene.

Bilag 2

Bestemmelserne i bilag 2 er de bestemmelser, der er anført i bilag A til Kommissionens direktiv 90/18/EØF af 18. december 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 88/320/EØF om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP)

Retningslinier for kontrolprocedurer for god laboratoriepraksis (GLP)

For at fremme den gensidige anerkendelse af prøvningsdata, der er indsamlet til forelæggelse for de regeludstedende myndigheder i OECD-landene, er det væsentligt, dels at procedurerne til kontrol med GLP-principperne harmoniseres, dels at kvaliteten og strengheden af regler kan sammenlignes. Dette bilag har til formål at give detaljerede retningslinier til OECD-landene vedrørende de strukturer, værktøjer og procedurer, de bør vedtage i forbindelse med oprettelsen af programmer til kontrol med GLP, således at programmerne kan anerkendes på internationalt plan.

Det erkendtes, at medlemsstaterne må vedtage GLP-principperne og indføre kontrolprocedurer i henhold til deres nationale, lovfæstede og administrative praksis og i henhold til deres prioritering af f.eks. omfanget af indledende og senere inddragning af kemikaliekategorier og prøvningstyper. Eftersom medlemslandene måske som følge af de lovgivningsmæssige rammer for kontrol med kemikalier vil oprette mere end en kontrolmyndighed, kan der være behov for indførelse af mere end eet program. Retningslinierne i de følgende afsnit vedrører således alt efter omstændighederne en eller flere myndigheder og et eller flere programmer.

Definitioner af fagudtryk

De definitioner af fagudtryk, der er givet i OECD-principperne for god laboratoriepraksis (artikel 1 i Rådets direktiv 87/18/EØF), gælder også for dette dokument. Derudover gælder følgende definitioner:

GLP-principper: Principper for god laboratoriepraksis eller lignende principper, som stemmer overens med OECD-principper om god laboratoriepraksis som beskrevet i artikel 1 i direktiv 87/18/EØF.

GLP-kontrol: Periodisk inspektion af laboratorier og/eller revision af forsøg med henblik på at kontrollere, om GLP-principperne overholdes.

 • (Nationale) GLP-kontrolprogrammer: Den særlige ordning, som et medlemsland har indført ved hjælp af inspektion og revision af forsøg til at kontrollere, om laboratorierne i dets område overholder GLP-principperne.
 • (National) GLP-kontrolmyndighed: Et forvaltningsorgan i et medlemsland, der er ansvarlig for tilsyn med overholdelse af GLP i laboratorier i dets område, og for udførelse af andre opgaver vedrørende GLP, som er fastlagt på nationalt plan. Der kan oprettes mere end een sådan myndighed i hvert medlemsland.

Laboratorieinspektion: Undersøgelse på stedet af forsøgslaboratoriets procedurer og praksis med henblik på at vurdere graden af overholdelse af GLP-principperne. Under inspektionerne undersøges laboratoriets ledelsesstrukturer og driftsmetoder, nøglepersoner blandt personalet interviewes, og kvaliteten og integriteten af de fundne data vurderes og rapporteres.

Revision af forsøg: Sammenligning af rådata og tilknyttede optegnelser med delrapporten eller den endelige rapport for at fastslå, om rådata er nedskrevet nøjagtigt i rapporten, om prøvningen er gennemført i overensstemmelse med forsøgsplanen og standardforskrifter, for at fremskaffe yderligere oplysninger, der ikke er angivet i rapporten, og fastslå, om der ved tilvejebringelsen af data blev anvendt metoder, som kan mindske validiteten af data.

Inspektør: En person, som gennemfører inspektion af laboratorier på vegne af den nationale GLP-myndighed.

GLP-status for overholdelse: Graden af et laboratoriums overholdelse af GLP-principperne, således som den er vurderet af den nationale GLP-myndighed.

Regeludstedende myndighed: Et nationalt organ med retsligt ansvar for kontrollen med kemikalier.

Elementer i GLP-kontrolprocedurer

Administration

Ansvaret for gennemførelsen af et (nationalt) GLP-kontrolprogram skal ligge hos et korrekt oprettet og retsligt identificerbart forvaltningsorgan, der råder over passende personale, og som arbejder inden for rammerne af fastlagte administrative grænser.

Medlemsstaterne skal:

- sikre, at GLP-myndigheden er direkte ansvarlig for et passende »hold« af inspektører, der har den nødvendige tekniske og videnskabelige kunnen, eller er endeligt ansvarlige for et sådant »hold«

- udsende dokumenter vedrørende vedtagelsen af GLP-principper i deres område

- udsende dokumenter med nøjagtige oplysninger om GLP-programmet, herunder oplysninger om de juridiske eller administrative rammer for programmets gennemførelse, og henvisninger til offentliggjorte love, normgivende dokumenter (regler, kutymer), inspektionsmanualer, retningslinier osv.

- føre bog over de inspicerede laboratorier (og deres grad af overholdelse af GLP-principperne) og af de reviderede forsøg.

Med henblik på at fremme den internationale forståelse og internationalt samarbejde opfordres medlemslande til (f.eks. gennem OECD's procedure for informationsudveksling), at oplyse OECD og de andre medlemslande om arten og tilgængeligheden af dokumentation vedrørende GLP, som foreligger, samt adresser og telefonnumre på de (nationale) GLP-kontrolmyndigheder.

Fortrolighed

GLP-myndigheder har adgang til kommercielt værdifulde oplysninger og kan undertiden have behov for at fjerne kommercielt følsomme dokumenter fra et laboratorium og henvise til dem i detaljer i deres rapporter.

Medlemslandene skal:

- gennemføre foranstaltninger til sikring af fortrolighed, ikke kun i forbindelse med inspektører, men også alle andre personer, der får adgang til fortroligt materiale i forbindelse med aktiviteter vedrørende GLP-kontrol

- sikre, at i de tilfælde, hvor ikke alt kommercielt følsomt og fortroligt materiale er fjernet, skal rapporter over laboratorieinspektioner og forsøgsrevisioner kun stilles til rådighed for regulerende myndigheder og eventuelt de laboratorier, der er inspiceret eller beskæftiget med revision af forsøg, og/eller til forsøgssponsorer.

Navnet på laboratorier, der er underlagt inspektion inden for rammerne af et (nationalt) GLP-kontrolprogram, graden af laboratoriernes overholdelse af GLP-principperne og dato for inspektionernes gennemførelse skal efter anmodning oplyses til GLP-kontrolmyndigheder i andre medlemslande.

Personale og uddannelse

GLP-kontrolmyndighederne skal:

- sikre, at der findes et tilstrækkeligt stort antal inspektører

Behovet for inspektører afhænger af:

 • a) antallet af laboratorier, der er omfattet af det nationale GLP-kontrolprogram
 • b) hyppigheden af undersøgelser af, hvorvidt laboratorierne overholder GLP-principperne
 • c) antallet og kompleksiteten af forsøg, der gennemføres af disse laboratorier
 • d) antallet af særlige inspektioner eller revisioner, som de regulerende myndigheder kræver.

- sikre, at inspektørerne besidder de nødvendige kvalifikationer og træning

Inspektørerne skal være i besiddelse af kvalifikationer og praktisk erfaring inden for de videnskabelige discipliner, der er relevante for prøvning af kemikalier. GLP-kontrolmyndighederne skal

 • a) sikre, at der tilrettelægges en passende uddannelse for inspektører under hensyntagen til deres individuelle kvalifikationer og erfaring
 • b) fremme samråd (herunder eventuelle fælles uddannelsesaktiviteter) med personalet i de nationale GLP-kontrolmyndigheder i andre medlemslande med henblik på at fremme international harmonisering af fortolkningen og anvendelsen af GLP-principper og af overholdelsen af sådanne principper.

- sikre, at inspektionspersonalet ikke har økonomiske eller andre interesser i de laboratorier der tilses, i de reviderede forsøg eller i de firmaer, der sponsorer sådanne undersøgelser

- forsyne inspektørerne med identifikationspapirer (f.eks. identitetskort)

Inspektørerne kan:

- være fast ansat i den nationale GLP-myndighed

- være fast ansat i et organ, der er adskilt fra den nationale GLP-kontrolmyndighed, eller

- være kontraktansat eller på anden måde ansat af den nationale GLP-kontrolmyndighed, der skal udføre inspektionerne eller revidere forsøg.

I de to sidste tilfælde skal den (nationale) GLP-kontrolmyndighed have det endelige ansvar for bestemmelsen af den grad, hvormed laboratorierne overholder GLP-principperne og af kvaliteten/anerkendelsen af en revision af et forsøg samt for gennemførelsen af andre foranstaltninger, som resultaterne af inspektionerne eller revisionerne kan give anledning til.

GLP-kontrolprogrammer (nationale)

Formålet med GLP-kontrolprogrammer er at fastslå, om laboratorierne har anvendt GLP-principperne ved udførelsen af forsøg og er i stand til at sikre, at resultaterne er af tilstrækkelig god kvalitet. Som nævnt ovenfor skal medlemslandene udsende detaljerede oplysninger om deres GLP-kotrolprogram. Oplysningerne skal bl.a. vedrøre:

- definition af programmets anvendelsesområde og omfang

Et nationalt GLP-kontrolprogram kan omfatte en begrænset mængde kemikalier, f.eks. industrikemikalier, bekæmpelsesmidler, farmaceutiske produkter osv., eller kan omfatte samtlige kemikalier. Omfanget af kontrolprogrammerne skal defineres, både for så vidt angår kemikaliegrupper og typer af prøvninger, der skal gennemføres, f.eks. fysiske, kemiske, toksikologiske og/eller økotoksikologiske.

- opstilling af retningslinier for, hvornår laboratorier er omfattet af GLP-kontrolprogrammer.

Anvendelse af GLP-principperne på helbreds- og miljømæssige data, som er indsamlet i henhold til fastlagte regler, kan være obligatoriske. En mekanisme skal tilvejebringes, hvorved laboratorier kan få deres overholdelse af GLP-principperne kontrolleret af den ansvarlige (nationale) GLP-kontrolmyndighed.

- tilvejebringelse af oplysninger om kategorier af laboratorieinspektioner/revisioner af forsøg.

Et nationalt GLP-kontrolprogram skal omfatte:

 • a) rutinemæssige laboratorieinspektioner - dvs. regelmæssigt tilsyn med laboratorier, principielt hvert andet år. Sådanne tilsyn omfatter både generel inspektion af laboratoriet og en (begrænset) revision af et igangværende eller afsluttet forsøg
 • b) særlige laboratorieinspektioner/revisioner af forsøg efter anmodning fra den regulerende myndighed - dvs. inspektioner/revisioner, der er foranlediget af et spørgsmål i forbindelse med data, som er forelagt for den regulerende myndighed.

- definition af inspektørernes beføjelser ved besøg på laboratorier og adgang til data, som laboratorierne ligger inde med.

Selv om inspektører ikke normalt vil ønske at besøge laboratorier mod laboratorieledelsens vilje, kan der være tilfælde, hvor det af hensyn til beskyttelsen af sundheden og miljøet er vigtigt at kunne aflægge besøg i et laboratorium. Den nationale GLP-myndigheds beføjelser i sådanne tilfælde skal defineres.

- beskrivelse af procedurer for inspektion og revision med henblik på at bestemme, om GLP-principperne overholdes..

Det skal anføres, hvilke procedurer der vil blive brugt ved inspektion, dels af de organisationsmæssige forhold, dels af betingelserne for planlægning, udførelse, kontrol og rapportering af forsøg. Retningslinier for sådanne procedurer gives i bilag B til dette direktiv. (Bilag 3 til denne bekendtgørelse).

- beskrivelse af foranstaltninger, der kan træffes til opfølgning af inspektion og revision af forsøg.

Opfølgning af laboratorieinspektioner og revisioner af forsøg

Efter afslutningen af laboratorieinspektion eller revision af forsøg skal inspektøren udarbejde en skriftlig rapport over resultaterne.

Hvis der under eller efter laboratorieinspektion eller revision findes afvigelser fra GLP-principperne, skal medlemslandene træffe passende foranstaltninger, som skal beskrives i materiale udsendt af den (nationale) GLP-kontrolmyndighed.

Hvis der i forbindelse med laboratorieinspektion eller revision af forsøg kun findes mindre afvigelser fra GLP-principperne, skal laboratoriet anmodes om at korrigere disse mindre afvigelser. Inspektøren skal eventuelt på passende tidspunkt atter besøge laboratoriet for at kontrollere, om korrektionerne er gennemført.

Hvis ingen eller kun mindre afvigelser findes, kan den nationale GLP-kontrolmyndighed:

- udsende en meddelelse om, at det efter inspektion er fundet, at laboratoriet arbejder i overensstemmelse med GLP-principperne. Der skal i denne forbindelse også oplyses, hvornår inspektionen fandt sted, og eventuelt hvilke grupper af prøvninger der var genstand for inspektionen i laboratoriet på det pågældende tidspunkt. Sådanne meddelelser kan bruges ved oplysning til de nationale GLP-kontrolmyndigheder i andre medlemslande

og/eller

- forsyne den regeludstedende myndighed, der anmodede om, at der blev gennemført en revision af et forsøg, med en detaljeret rapport over resultaterne.

I tilfælde af alvorlige afvigelser vil de foranstaltninger, den nationale GLP-kontrolmyndighed skal træffe, afhænge af de særlige forhold i hvert enkelt tilfælde og af de retslige eller administrative bestemmelser, hvorunder GLP-kontrollen gennemføres i de enkelte lande. Foranstaltninger kan f.eks. omfatte:

- udsendelse af en meddelelse, hvori der gives detaljerede oplysninger om de fejl eller mangler, der er fundet, og som kan påvirke validiteten af forsøg, der gennemføres i laboratoriet

- midlertidig standsning af inspektion eller revision af forsøg på et laboratorium, og, hvis det er administrativt muligt, udelukkelse fra deltagelse i GLP-kontrolprogrammet eller fjernelse fra gældende lister eller registre over laboratorier, der er underkastet GLP-inspektioner

- krav om, at bestemte forsøg skal ledsages af detaljerede oplysninger om afvigelserne

- anlæggelse af retssag i de tilfælde, hvor det er berettiget, og der er retsligt/administrativt grundlag herfor.

Hvis der konstateres alvorlige afvigelser, der kan have haft indflydelse på bestemte forsøg, skal GLP-kontrolmyndigheden overveje, om der er behov for at informere den kompetente regulerende myndighed eller GLP-kontrolmyndighederne i andre medlemslande om resultaterne af inspektionen.

Appelprocedure

Problemer eller meningsforskelle mellem inspektører og laboratoriets ledelse kan normalt løses i forbindelse med en inspektion eller revision. Det kan imidlertid ske, at der ikke kan opnås enighed, og der skal derfor fastlægges en procedure, hvorunder laboratoriet kan gøre indsigelser mod resultaterne af inspektionen eller revisionen, og/eller mod de foranstaltninger, myndighederne agter at træffe i den forbindelse.

Bilag 3

Bestemmelserne i bilag 3 er de bestemmelser, der er anført i bilag B til kommissionens direktiv 90/18/EØF af 18. december 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 88/320/EØF om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP)

Retningslinier for inspektion af laboratorier og revision af undersøgelser

Indledning

Formålet med dette bilag er at opstille retningslinier for gennemførelsen af laboratorieinspektioner og revision af forsøg, således at de kan anerkendes gensidigt af OECD's medlemslande. Det omhandler hovedsageligt laboratorieinspektioner, som optager en stor del af GLP-inspektørernes tid. Laboratorieinspektioner indbefatter normalt en begrænset revision af forsøg, som en del af inspektionen, men revisionen af forsøg skal undertiden tillige gennemføres efter anmodning f.eks. fra en regeludstedende myndighed. Generelle retningslinier for gennemførelsen af forsøg gives i slutningen af dette bilag.

Laboratorieinspektioner gennemføres med henblik på at bestemme, i hvilket omfang forsøgslaboratorierne og deres forsøg er i overensstemmelse med GLP-principperne, og at bestemme datas troværdighed, således at det sikres, at de fundne data er af tilstrækkelig god kvalitet til, at den nationale regeludstedende myndighed kan anvende dem i forbindelse med vurdering og beslutningstagning. På grundlag af inspektionen skal der udarbejdes en rapport, der beskriver forsøgslaboratoriets overholdelse af GLP-principperne. Laboratorieinspektioner skal gennemføres regelmæssigt og rutinemæssigt, således at forsøgslaboratoriets grad af overholdelse af GLP-reglerne til stadighed er kendt.

Definitioner af fagudtryk

De definitioner af fagudtryk, der er givet i OECD-principperne for god laboratoriepraksis (artikel 1 i direktiv 87/18/EØF) og i bilag A til nærværende direktiv, (bilag 2 til denne bekendtgørelse), gælder også for dette dokument.

Inspektion af laboratorier

Inspektioner til kontrol med overholdelsen af GLP-principper kan finde sted i alle forsøgslaboratorier, der tilvejebringer data vedrørende sundheds- eller miljømæssig sikkerhed i henhold til gældende regler. Inspektørerne kan anmodes om at revidere data om fysiske, kemiske, toksikologiske eller økotoksikologiske egenskaber af stoffer eller præparater. Inspektørerne kan undertiden have behov for bistand fra særlige eksperter.

Som følge dels af laboratoriernes forskelligartethed (både i henseende til fysisk indretning og ledelsesstruktur), dels af de mange forskellige typer af forsøg vil det betyde, at inspektørerne kommer ud for at måtte bruge deres egen bedømmelse ved vurdering af graden og omfanget af overholdelsen af GLP-principper. Inspektørerne bør dog tilstræbe, at der anlægges en konsekvent holdning ved vurdering af, hvorvidt en passende overholdelse af hvert af principperne er til stede i relation til et givet laboratorium eller et givet forsøg.

I det følgende afsnit fastlægges retningslinier for de forskellige dele af forsøgslaboratoriet, dets personale, og de procedurer, som sandsynligvis vil indgå i inspektørernes undersøgelse. For hver del, der beskrives, angives inspektionens formål, og der gives ved hjælp af eksempler en fortegnelse over de særlige punkter, der kan indgå i en inspektion. Listerne er ikke og skal ikke betragtes som udtømmende.

Inspektørerne skal ikke beskæftige sig med behovet eller målsætningerne for et forsøg eller med fortolkningen af forsøgsresultaterne med hensyn til sundheds- eller miljørisici. Ansvaret for sådanne vurderinger ligger hos de myndigheder, som modtager oplysningerne i henhold til gældende regler.

Inspektioner og revision af forsøg kan ikke undgå at gribe forstyrrende ind i laboratoriets normale arbejdsgang. Inspektørerne skal derfor udføre deres arbejde efter en nøje fastlagt plan, og så vidt det er praktisk muligt respektere laboratorieledelsens ønsker med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af besøg i bestemte afdelinger i laboratoriet.

Under inspektioner og revision af forsøg vil inspektørerne få adgang til fortrolige og kommercielt værdifulde oplysninger. Det er vigtigt, at de sørger for, at sådanne oplysninger kun kommer i hænderne på dertil bemyndiget personale. Ansvaret for, at dette sker, skal fastlægges inden for rammerne af de nationale GLP-kontrolprocedurer.

Inspektionsprocedurer

Indledende inspektion

Formål: at bibringe inspektøren kendskab til det laboratorium, der skal inspiceres, dvs. dets ledelsesstruktur, bygningernes fysiske indretning og arten af forsøg.

Forud for gennemførelse af inspektioner eller revision af forsøg skal inspektøren sætte sig ind i forholdene på det laboratorium, der skal besøges. Alle foreliggende oplysninger om forsøgslaboratoriet skal gennemgås, herunder inspektionsrapporter, forsøgslaboratoriets indretning, organisationsdiagrammer, forsøgsrapporter, forsøgsplaner og nøglepersoners curriculum vitae. Her kan der findes oplysninger om:

- laboratoriets art, størrelse og indretning

- arten af forsøg, der er sandsynlige at ville indgå i inspektionen

- laboratoriets ledelsesstruktur.

Inspektørerne bør navnlig mærke sig eventuelle mangler, der er konstateret under tidligere inspektioner. Hvis der ikke tidligere har været gennemført inspektioner, kan der foretages en indledende inspektion med det formål at indsamle relevante oplysninger.

Laboratorierne skal informeres om dato og tidspunkt for inspektørens besøg, formålet med besøget og det tidsrum, inspektøren agter at opholde sig på området. Herved kan laboratoriet sørge for, at det nødvendige personale og den nødvendige dokumentation er til rådighed. Hvis det er bestemte dokumenter eller optegnelser, der skal undersøges, kan dette med fordel oplyses på forhånd til laboratoriet, således at materialet er umiddelbart tilgængeligt.

Åbningsmøde

Formål: at oplyse laboratoriets ledelse og medarbejdere om årsagen til, at der skal gennemføres en inspektion eller en revision af forsøg, og at oplyse, hvilke laboratorieområder, forsøg, dokumenter og personale, der vil blive inddraget i inspektionen eller revisionen.

Ved besøgets begyndelse bør inspektionens eller revisionens praktiske detaljer drøftes med laboratoriets ledelse. Herunder skal inspektørerne:

- gennemgå besøgets formål og omfang

- beskrive, hvilken dokumentation der er behov for under inspektionen, så som lister over igangværende og afsluttede forsøg, forsøgsplaner, standardforskrifter, rapporter m.v. I den forbindelse skal det aftales, hvilke dokumenter der skal være adgang til, og hvis det er nødvendigt, hvordan relevante dokumenter skal kopieres

- præcisere eller anmode om oplysninger vedrørende ledelsesstrukturen (organisationen) og laboratoriets medarbejdere

- anmode om oplysninger vedrørende gennemførelse af forsøg underlagt GLP-principperne, sideløbende med andre, for hvilke GLP-principperne ikke gælder

- træffe foreløbig beslutning om, hvilke dele af laboratoriet, der skal indgå i inspektionen

- beskrive de dokumenter og prøveemner, der er behov for i forbindelse med igangværende eller afsluttede forsøg, der skal indgå i revisionen.

Inden inspektionen gennemføres, bør inspektøren sætte sig i kontakt med laboratoriets afdeling for kvalitetssikring.

I almindelighed vil det være en hjælp for inspektørerne under inspektionen at være ledsaget af en medarbejder fra laboratoriets afdeling for kvalitetssikring.

Inspektørerne kan eventuelt anmode om at måtte få stillet et særligt rum til rådighed til undersøgelse af dokumenter og andre aktiviteter.

Organisation og personale

Formål: at afgøre om forsøgslaboratoriet råder over tilstrækkeligt kvalificeret personale, medarbejderressourcer og servicefunktioner, til det antal og de forskelligartede forsøg, som gennemføres; om organisationsstrukturen er passende, og om ledelsen har opstillet en politik for efteruddannelse og sundhedskontrol af medarbejderne, som er passende i forhold til de forsøg, der udføres på laboratoriet.

Ledelsen skal anmodes om at fremlægge materiale, bl.a.:

- grundplaner

- diagrammer over ledelsesforhold og videnskabelig organisation

- curriculum vitae for personer, der arbejder med den type (de typer) af forsøg, der er udvalgt til revision

- lister over igangværende og afsluttede forsøg med oplysning om forsøgstype, dato for påbegyndelse/afslutning, forsøgssystem, administrationsområde samt navnet på forsøgslederen

- eventuel politik vedrørende medarbejdernes efteruddannelse og sundhedskontrol

- fortegnelse over medarbejdernes efteruddannelser, hvor det findes

- materiale vedrørende laboratoriets standardforskrifter

- særlige standardforskrifter for de forsøg eller procedurer, der skal inspiceres eller revideres

- lister over forsøgsledere for forsøgene, som skal revideres.

Inspektøren skal navnlig kontrollere:

- lister over igangværende og afsluttede forsøg for at fastslå omfanget af arbejdet i laboratoriet

- identifikation af og kvalifikationer hos forsøgslederen, lederen af afdelingen for kvalitetssikring og andet nøglepersonale

- om der foreligger standardforskrifter for alle relevante prøvningsområder.

Kvalitetssikringsprogram

Formål: at fastslå, om de mekanismer, der anvendes til at sikre over for ledelsen, at laboratorieforsøgene gennemføres i overensstemmelse med GLP-principperne, er tilstrækkelige.

Lederen af kvalitetssikringsafdelingen skal anmodes om at fremvise de metoder og systemer, der anvendes ved kvalitetssikringsinspektion og overvågning af forsøg, og de systemer, der anvendes ved registrering af observationer foretaget i forbindelse hermed.

Inspektørerne skal kontrollere:

- kvalifikationerne hos lederen af kvalitetssikringsafdelingen og hos samtlige afdelingens ansatte

- kvalitetssikringen gennemføres uafhængigt af det personale, der arbejder med forsøgene

- hvorledes kvalitetssikringsafdelingen planlægger tidspunkt og gennemfører inspektioner, overvåger forsøgenes kritiske faser, og hvilke ressourcer, der er til rådighed for kvalitetssikringsinspektion og -overvågning

- at det, i de tilfælde, hvor forsøgene varer så kort tid, at det ikke er praktisk muligt at overvåge hvert enkelt, er en ordning med stikprøvevis overvågning

- omfanget og graden af kvalitetssikringsovervågning i undersøgelsernes praktiske faser

- de kvalitetssikringsprocedurer, der anvendes til at sikre, at den endelige rapport er i overensstemmelse med rådata

- at ledelsen får fremlagt rapporter fra kvalitetssikringsafdelingen vedrørende de problemer, der vil kunne påvirke en undersøgelses kvalitet eller integritet

- foranstaltninger, kvalitetssikringsafdelingen gennemfører, når der konstateres afvigelser

- kvalitetssikringens rolle i de tilfælde, hvor forsøg eller dele deraf udføres i kontraktlaboratorier

- den rolle, som kvalitetssikringsafdelingen eventuelt spiller i forbindelse med gennemgang, revision og opdatering af standardforskrifter.

Forsøgslaboratoriet

Formål: at afgøre om laboratoriets størrelse, udformning, indretning og beliggenhed er egnet til at opfylde de krav, der stilles ved gennemførelse af forsøgene.

Inspektøren skal kontrollere, at:

- indretningen tillader en passende grad af adskillelse, således at f.eks. teststoffer, dyr, foder, patologiske prøver osv. fra eet forsøg ikke sammenblandes med tilsvarende fra et andet forsøg

- der findes procedurer for miljøkontrol og overvågning, som fungerer tilfredsstillende i risikoområder, f.eks. rum til forsøgsdyr og andre biologiske forsøgssystemer, lokaler hvor teststoffer lagres, eller hvor laboratoriearbejdet foregår

- den generelle arbejdsgang er passende til de forskellige enheder, og at der, om nødvendigt, findes kontrol med forekomst af skadedyr.

Anbringelse og isolering af biologiske forsøgssystemer

Formål: at afgøre, om forsøgslaboratoriet arbejder med forsøg, hvori indgår dyr eller andre biologiske forsøgssystemer, råder over passende faciliteter og forhold, hvor de kan plejes, anbringes og isoleres på passende vis, således at man undgår stress og andre problemer, der kan påvirke forsøgssystemet, og dermed resultaternes kvalitet.

Et forsøgslaboratorium kan gennemføre forsøg, der kræver en række forskellige dyre- eller plantearter samt mikrobiologiske eller andre cellulære eller subcellulære systemer. Arten af forsøgssystemer, der anvendes, er afgørende for, hvilke aspekter vedrørende pleje, anbringelse eller isolering, inspektøren ønsker at undersøge. På dette grundlag skal inspektøren alt efter forsøgssystemet kontrollere, at:

- der findes faciliteter, som er egnede for det anvendte forsøgssystem og imødekommer forsøgskravene

- der er mulighed for at sætte dyr og planter, der introduceres i enheden, i karantæne, og at disse anlæg virker tilfredsstillende

- der er foranstaltninger til isolering af dyr (eller eventuelt andre dele i forsøgssystemet), der vides at være ramt af sygdom eller sygdomsbærere, eller mistænkes herfor

- der gennemføres tilstrækkelig overvågning og rapportering af sundhed, adfærd eller lignende, alt efter systemet

- udstyr til opretholdelse af de nødvendige miljømæssige betingelser i hvert system er velegnet, vel vedligeholdt og effektivt

- bure, reoler, beholdere eller lignende til dyr, og dertil hørende udstyr, holdes tilstrækkeligt rent

- der gennemføres den fornødne kontrol med miljøforhold og plejesystem

- der er anlæg til fjernelse og bortskaffelse af affald fra dyrene og fra forsøgssystemerne, og at de sikrer mindst muligt angreb af skadedyr, mindst mulig lugt, og mindst mulig risiko for sygdom og kontaminering af miljøet

- der er lagerområder til dyrefoder eller tilsvarende materiale for alle forsøgssystemer, at disse områder ikke anvendes til oplagring af andre materialer, som f.eks. teststoffer, kemiske pesticider eller desinficerende midler, og at de holdes fra områder, hvor der holdes dyr eller opbevares andre biologiske forsøgssystemer

- oplagret foder og strøelse beskyttes mod ødelæggelse som følge af ugunstige miljøforhold, skadedyrsangreb eller kontaminering.

Apparater, materialer, reagenser og prøveemner

Formål: at fastslå, at der i laboratoriet er passende placering af driftsklart udstyr, tilstrækkelige mængder og med tilstrækkelig kapacitet i laboratoriet, og om materialer og prøveemner mærkes, anvendes og oplagres korrekt.

Inspektøren skal kontrollere at:

- apparaterne er rene og funktionsdygtige

- der er ført bog over apparaternes drift, vedligeholdelse, standardisering og kalibrering

- materialer og kemiske reagenser mærkes og oplagres i overensstemmelse med forskrifterne, ved passende temperaturer, og at udløbsdatoer overholdes. Etiketter på reagenser skal indeholde oplysninger om kilde, identitet og koncentration og/eller andre relevante oplysninger

- enkeltprøver identificeres på passende måde, efter forsøgssystem, forsøg, art og indsamlingsdato

- anvendte apparater og materialer ikke påvirker systemet.

Forsøgssystemer

Formål: at kontrollere, at der er passende procedurer for håndtering af og kontrol med de forskellige forsøgssystemer, der er nødvendige for at gennemføre forsøgene på laboratoriet, f.eks. kemiske og fysiske systemer, celle- og mikrobesystemer, planter eller dyr.

Fysiske og kemiske systemer

Inspektøren skal kontrollere, at:

- der, når det er anført i forsøgsplanerne, er indført bestemmelser af stabiliteten af test- og referencestoffer, og at de referencestoffer, der er anført i forsøgsplanerne, er anvendt

- der er standardforskrifter for laboratoriets aktiviteter, og at de overholdes

- der i tilfælde af automatiske systemer sørges for, at data i form af diagrammer, kurver eller computerudskrifter dokumenteres som rådata og arkiveres.

Biologiske forsøgssystemer

Under hensyntagen til forhold omkring pleje, anbringelse og isolering af biologiske forsøgssystemer som ovenfor nævnt skal inspektøren kontrollere, at:

- forsøgssystemerne svarer til beskrivelsen i forsøgsplaner

- forsøgssystemer identificeres på passende måde

- dyr identificeres passende, og om nødvendigt og muligt enkeltvis, gennem hele forsøget

- bure eller beholdere hørende til forsøgssystemet identificeres ordentligt med alle nødvendige oplysninger

- der sørges for passende adskillelse af forsøg, der gennemføres på de samme dyrearter (eller de samme biologiske forsøgssystemer), men med forskellige stoffer

- der sørges for passende adskillelse af dyrearter (og andre biologiske forsøgssystemer), enten i tid eller rum

- miljøet i det biologiske forsøgssystem svarer til specifikationerne i forsøgsplanen eller i standardforskrifterne, for så vidt angår temperatur, eller lys/mørkeperioder

- optegnelser af modtagelse, håndtering, anbringelse eller isolering, pleje og sundhedsvurdering er passende i forhold til forsøgssystemet

- der findes skriftlige registreringer af undersøgelse, karantæne, dødelighed, sygelighed, adfærd, diagnose og behandling af dyre- og planteforsøgssystemet eller af andre tilsvarende parametre, alt efter det biologiske system, der er tale om

- der er sørget for passende bortskaffelse af forsøgssystemer ved prøvningens afslutning.

Test- og referencestoffer

Formål: at fastslå, om laboratoriet råder over procedurer 1) til sikring af, at test- og referencestoffers identitet, styrke, mængde og sammensætning svarer til deres specifikationer, og 2) til passende modtagelse og opbevaring af test- og referencestoffer.

Inspektøren skal kontrollere, at:

- der er procedurer (standardforskrifter) for registrering af modtagelse og for håndtering, prøvetagning, brug og oplagring af test- og referencestoffer

- test- og referencestoffer mærkes på passende vis

- oplagringsforholdene er således, at test- og referencestoffernes koncentration, renhed og stabilitet bevares

- der er procedurer (standardforskrifter) til bestemmelse af identitet, renhed, sammensætning, stabilitet og til forebyggelse af eventuel kontaminering af test- og referencestoffer

- der opbevares oplysninger om sammensætning, karakterisering, koncentration og stabilitet af test- og referencestoffer i det omfang, det er relevant

- der er procedurer til bestemmelse af ensartethed og stabilitet af blandinger, der indeholder test- og referencestoffer

- beholdere med blandinger (eller fortyndinger) af test- og referencestoffer mærkes, og der opbevares oplysninger om ensartetheden og stabiliteten af indholdet i det omfang, det er relevant

- der, hvis prøvningen varer over fire uger, tages prøver af hver batch af test- og referencestofferne med henblik på analyse, og at de opbevares i en passende periode

- der findes procedurer for opblanding af stoffer, som sikrer, at der ikke sker fejl ved identifikationen eller krydskontaminering.

Standardforskrifter

Formål: at fastslå, om laboratoriet har skriftlige standardforskrifter for alle væsentlige dele af laboratoriets drift, idet anvendelsen af sådanne skriftlige standardforskrifter er et af de vigtigste ledelsesværktøjer ved kontrollen med laboratoriernes arbejde. Forskrifterne vedrører rutinemæssige elementer af prøvninger, der udføres på laboratoriet.

Inspektøren skal kontrollere, at:

- der i hvert af laboratoriets områder findes umiddelbart tilgængelige bekræftede genparter af standardforskrifterne

- der er procedurer for revision og opdatering af standardforskrifterne

- alle ændringer i standardforskrifter er autoriserede og daterede

- der holdes arkiv over alle standardforskrifter, nuværende og tidligere udgaver

- der findes standardforskrifter for følgende og eventuelt andre aktiviteter:

 • i) anvendelse, modtagelse, identifikation, mærkning, håndtering, prøvetagning, anvendelse og opbevaring af test- og referencestoffer
 • ii) vedligeholdelse, rengøring og kalibrering af måleudstyr og miljøkontroludstyr
 • iii) fremstilling af reagenser og doseringspræparater
 • iv) registrering, rapportering, arkivering og genfinding af optegnelser og rapporter
 • v) klargøring af og miljøkontrol i områder, der indeholder forsøgssystemerne
 • vi) modtagelse, overførsel, placering, karakterisering, identifikation og pleje af forsøgssystemer
 • vii) håndtering af forsøgssystemet forud for, under og ved afslutningen af forsøget
 • viii) bortskaffelse af forsøgssystemer
 • ix) anvendelse af midler til skadedyrskontrol og rengøring, og
 • x) aktiviteter i forbindelse med kvalitetsprogrammer.

Forsøgets gennemførelse

Formål: at kontrollere, om der findes skriftlige forsøgsplaner, og om planerne og forsøgets gennemførelse er i overensstemmelse med GLP-principperne.

Inspektøren skal kontrollere, om:

- forsøgsplanerne er underskrevet af forsøgslederen

- alle ændringer i forsøgsplanen er underskrevne og daterede

- datoen for aftalen om forsøgsplanen, der er indgået med klienten, er registreret

- målinger, iagttagelser og forsøg er i overensstemmelse med forsøgsplanen og de relevante standardforskrifter

- resultater af sådanne målinger, iagttagelser og forsøg blev nedskrevet direkte, hurtigt, nøjagtigt og læseligt, og blev forsynet med underskrift (initialer) og dato

- alle ændringer i rådata, herunder data lagret i computere, ikke tilslører tidligere optegnelser med forklaring på disse ændringer samt at de blev underskrevet og dateret

- data indsamlet på eller oplagret i computer identificeres, og om der er passende procedurer til at sikre, at der ikke sker uautoriserede ændringer eller tab

- computerprogrammer, der anvendes under forsøget, er pålidelige, nøjagtige og kan valideres

- alle uforudsete hændelser, der er optegnet i rådata, er undersøgt og vurderet

- resultaterne i forsøgsrapporterne (delrapporter eller endelige rapporter) er konsistente og fuldstændige, og afspejler rådata korrekt.

Rapportering af forsøgsresultater

Formål: at fastslå, om de endelige rapporter er udarbejdet i overensstemmelse med GLP-principperne.

Når den endelige rapport foreligger, skal inspektøren kontrollere, at:

- den er underskrevet og dateret af forsøgslederen og af andre hovedmedarbejdere

- forsøgslederen har underskrevet en erklæring om, at han påtager sig ansvaret for validitet, og bekræfter, at forsøget er udført under overholdelse af GLP-principperne

- rapporten indeholder en erklæring om kvalitetssikring, og at den er underskrevet og dateret

- eventuelle ændringer blev foretaget af det ansvarlige personale

- der findes fortegnelser over, hvor alle prøver, prøveemner og rådata er arkiveret.

Arkivering og opbevaring af optegnelser

Formål: at fastslå, om laboratoriet har fremstillet passende optegnelser og rapporter, og om der er truffet passende foranstaltninger til sikker arkivering og opbevaring af optegnelser og materialer.

Inspektøren skal kontrollere:

- arkiveringsfaciliteter for opbevaring af planer, rådata, endelige rapporter, prøver og prøveemner

- proceduren for genfinding af arkiveret materiale

- proceduren, hvormed adgangen til arkiverne er begrænset til dertil bemyndiget personale, og at man har en fortegnelse over de medarbejdere, der har adgang til rådata, histologiske snit osv.

- at der findes en liste over materialer, der fjernes fra og tilbageleveres til arkiverne

- optegnelser og materialer opbevares i det foreskrevne tidsrum og beskyttes mod tab eller skade som følge af brand, ugunstige miljøforhold osv.

Revision af forsøg

I forbindelse med laboratorieinspektionen skal der bl.a. indbefattes en begrænset revision af forsøg. Den kan have form af korte gennemgange af igangværende eller afsluttede forsøg. Når de regulerende myndigheder anmoder om, at der gennemføres en særlig revision af et forsøg, skal den måde, forsøget er gennemført og afrapporteret på, undersøges i detaljer. Som følge af de mange forskelligartede forsøgstyper, som kan revideres, kan der kun gives generelle retningslinier, og inspektører og andre, der deltager i revision af forsøg, må til stadighed bruge skøn vedrørende arten og omfanget af deres undersøgelser. Målet skal være at rekonstruere forsøget, der er beskrevet i forsøgsplanen, under anvendelse af relevante standardforskrifter, rådata og andet arkiveret materiale.

I nogle tilfælde har inspektørerne måske behov for bistand fra andre eksperter for at kunne gennemføre en effektiv revision af et forsøg, f.eks. når der er behov for mikroskopisk undersøgelse af vævssnit.

I forbindelse med revision af forsøg skal inspektøren:

- indhente oplysning om navn, jobbeskrivelse og oversigter over efteruddannelse og erfaring vedrørende udvalgt personale, der deltager i forsøget, som f.eks. forsøgslederen og de vigtigste medarbejdere

- kontrollere, at der er tilstrækkeligt personale uddannet på områder, der er relevante for de forsøg, der gennemføres

- finde frem til bestemte apparater eller særligt udstyr, der blev anvendt til forsøget, og undersøge optegnelser vedrørende kalibrering, vedligeholdelse og service af udstyret

- gennemse optegnelser vedrørende teststoffernes stabilitet, analyser af teststoffer og præparater, analyser af foder osv.

- om muligt ved hjælp af interviews finde ud af, hvilke arbejdsopgaver udvalgte personer, der deltog i forsøget, havde på tidspunktet for forsøgets gennemførelse med henblik på at bestemme, om disse personer havde den fornødne tid til rådighed til udførelse af opgaver specificeret i forsøgsplanen eller rapporten

- erhverve genparter af al dokumentation, som vedrører kontrolprocedurer, eller som udgør en integreret del af forsøget, herunder:

 • i) forsøgsplanen
 • ii) standardforskrifter
 • iii) logbøger, laboratoriets notesbøger, arkiver, arbejdspapirer, udskrifter af computerdata osv., og
 • iv) den endelige rapport.

For forsøg, hvor der anvendes dyr (gnavere eller andre pattedyr), skal inspektøren følge en vis procentdel af de enkelte dyr, fra de ankommer til laboratoriet til de obduceres. Der skal da lægges særlig vægt på oplysninger om:

- dyrenes legemsvægt, indtag af foder/vand, dosisformulering og -indgivelse

- kliniske iagttagelser og obduktionsresultater

- klinisk kemi

- patologi.

Afslutning af inspektion eller revision af forsøg

Efter afslutningen af en laboratorieinspektion eller revision af forsøg skal inspektøren være rede til at drøfte sine resultater med repræsentanter for forsøgslaboratoriet og skal udarbejde en skriftlig rapport kaldet inspektionsrapporten.

Ved inspektion af større laboratorier vil der sandsynligvis afsløres en række mindre afvigelser fra GLP-principperne, men de vil normalt ikke være alvorlige nok til at nedsætte validiteten af forsøg, der udføres på laboratoriet. I sådanne tilfælde er det rimeligt, hvis inspektøren i rapporten anfører, at laboratoriet arbejder i overensstemmelse med GLP-principerne efter de kriterier, der er opstillet af den nationale GLP-kontrolmyndighed. Der skal dog gives detaljerede oplysninger om fundne mangler til laboratoriet, og ledelsen skal give tilsagn om, at der vil blive truffet afhjælpende foranstaltninger. Inspektøren skal eventuelt besøge laboratoriet igen efter nogen tid for at kontrollere, at de nødvendige foranstaltninger er truffet.

Hvis det under inspektion eller revision konstateres, at der sker alvorlige afvigelser fra GLP-principperne, som efter inspektørens mening påvirker validiteten af den bestemte undersøgelse eller generelt af forsøg, der udføres på laboratoriet, skal inspektøren aflægge rapport til den nationale GLP-kontrolmyndighed. Hvilke forholdsregler, denne myndighed så træffer, afhænger af arten og omfanget af afvigelserne, og af de lovfæstede og/eller administrative bestemmelser, der findes vedrørende GLP-kontrolprogrammet.

Hvis en revision af et forsøg er udført efter anmodning fra en regeludstedende myndighed, skal der udarbejdes en fuldstændig rapport over resultaterne, som gennem den kompetente nationale GLP-kontrolmyndighed skal fremsendes til den pågældende myndighed.

Officielle noter

Ingen