Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten

 

§ 1. Hæderstegnet skal kaldes Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten og præget i sølv fremstille på den ene side: den kongelige stifter, Hans Majestæt Kong Christian den VII’s kronede navnetræk med omskrift: den 29. januar 1801, samt FOR GOD TJENESTE, og på den anden side: en egekrans med indskrift: FORTJENT.

Stk. 2. Enhver, der erholder hæderstegnet tildelt, og som er uniformeret, bærer hæderstegnet som angivet i det til enhver tid gældende uniformsreglement. Det bæres i rødt bånd med hvid stribe, og det er tilladt også at bære det til civil påklædning. Til denne påklædning bør hæderstegnet bæres ved højtidelige lejligheder.

§ 2. Tildelingen af hæderstegnet sker ved kongelig resolution efter Forsvarsministeriets indstilling og foregår årligt den 29. januar. Det samme gælder tildeling af det i § 3, stk. 2, nævnte egeblad af guld.

§ 3. Adgang til at erholde hæderstegnet tildelt har enhver mand eller kvinde, der er ansat i søetaten og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved forsvaret, når han eller hun i øvrigt opfylder de i det følgende anførte betingelser.

Stk. 2. Ved i alt 40 års god tjeneste ved forsvaret, jf. § 4, tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd. Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.

§ 4. For at kunne erholde hæderstegnet tildelt må den pågældende af sine foresatte være kendt som en brav mand eller kvinde, der ved troskab, duelighed, flid og i øvrigt god opførsel i tjenesten samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd for god tjeneste ved forsvaret.

§ 5. Den, hvem hæderstegnet er tildelt, beholder det til sin død, medmindre den pågældende for utilbørligt forhold afskediges af tjenesten uden pension eller gør sig skyldig i en sådan brøde eller viser et sådant forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få hæderstegnet tildelt. I så tilfælde vil det være at tilbagelevere.

Stk. 2. Når nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, afgår ved døden, indsendes det ham tildelte hæderstegn til Forsvarets Personeltjeneste.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder i givet fald også et tildelt egeblad af guld.

§ 6. Skulle forsvarets myndigheder få kundskab om, at nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, skulle udvise et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde dette udmærkelsestegn, skal der straks afgives indberetning herom til ministeriet.

§ 7. I øvrigt overdrages de nærmere forhold vedrørende denne sag til Forsvarsministeriet.

§ 8. Indstillinger om tildeling af hæderstegnet indsendes til Forsvarsministeriet i første halvdel af december.

§ 9. Cirkulæret træder i kraft den 1/10 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kundgørelse for Forsvaret B. 4-12 af 1/7 1989.

P.M.V. E.B., den 8. november 2005

Peter Wass