Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning m. m. ved dybdeforringelse i danske farvande


I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsætter industriministeriet efter samråd med forsvarsministeriet herved følgende:

§ 1. Tvinges et skib af omstændighederne til, uanset miljølovgivningens bestemmelser, at foretage udkastning af gods, materialer eller lignende i danske farvande på steder, hvor det kan medføre formindskelse af farvandets dybde i en sådan grad, at den frie sejlads med de største skibe, der i øvrigt kan besejle det pågældende farvand, udsættes for fare, vanskeliggøres eller hindres, skal skibsføreren så vidt muligt lade stedet afmærke og hurtigst muligt indberette det passerede til farvandsdirektoratet. Det samme gælder, selv om der ikke foreligger en forsætlig udkastning, men alene et ufrivilligt tab af gods, materialer eller lignende eller hvis dybdeforringelsen skyldes skibets forlis.

Stk. 2. Såfremt skibsføreren ikke er i stand til at foretage den i stk. 1 nævnte indberetning, overgår indberetningspligten til skibets reder.

§ 2. Såfremt der fra et skib ved grundstødning eller på anden måde konstateres en sådan dybdeforringelse, at denne må antages at have betydning for skibsfarten, bør skibsføreren så vidt muligt lade stedet afmærke og hurtigst muligt indberette sagen til farvandsdirektoratet.

§ 3. De i §§ 1 og 2 omhandlede indberetninger til farvandsdirektoratet skal så vidt muligt indeholde oplysninger om:

1. skibets navn og hjemsted, i tilfælde af forlis efter kollision tillige det forliste skibs navn og hjemsted,

2. stedet for udkastningen, tabet, forliset eller grundstødningen, angivet så nøjagtigt som muligt,

3. arten og mængden af det, der er kastet over bord eller tabt; i tilfælde af grundstødning: skibets dybgang,

4. vanddybden - så vidt muligt loddet - over stedet såvel før som efter udkastningen, tabet, forliset eller grundstødningen,

5. den foretagne afmærkning af stedet.

Indberetningerne bør om muligt indsendes telegrafisk (telegramadresse: Marine, København), og hvis indberetningen vedrører den i § 2 omhandlede dybdeforringelse, vil udgiften til afmærkningen og indberetningen blive refunderet af farvandsdirektoratet.

§ 4. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 378 af 18. november 1968 om forholdsregler mod dybdeforringelser i danske farvande ophæves.

Industriministeriet, den 8. juni 1983

Ib Stetter

/ N. Mogensen

Officielle noter

Ingen