Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administrationen af visse af De europæiske Fællesskabers retsakter om ind- og udførsel af varer


I medfør af § 1 i lov om anvendelsen af visse af De europæiske Fællesskabers retsakter om ind- og udførsel af varer, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. april 1988 og Industriministeriets bekendtgørelse nr. 280 af 18. april 1988 om henlæggelse af visse beføjelser til Industri- og Handelsstyrelsen fastsættes:

§ 1. Når tilladelse til ind- eller udførsel af varer kræves efter Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger eller Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs beslutninger, kan ind- eller udførslen kun finde sted, når tilladelse forelægges for Toldvæsenet.

Stk. 2. Varepartiets mængde og/eller værdi skal afskrives på tilladelsen. Afskrivningen kontrolleres og afstemples af Toldvæsenet.

§ 2. De i § 1 nævnte tilladelser udstedes efter ansøgning af Industri- og Handelsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningerne skal indeholde de oplysninger, som Industri- og Handelsstyrelsen skønner nødvendige for at der kan træffes afgørelse om meddelelse af tilladelse.

§ 3. Industri- og Handelsstyrelsen fastsætter de bestemmelser, efter hvilke de af § 1 omfattede varer undtagelsesvis kan indføres eller udføres uden fremlægges af tilladelse.

Stk. 2. Udstedte tilladelser kan kun overdrages med styrelsens tilladelse.

§ 4. Industri- og Handelsstyrelsen offentliggør i meddelelser fra Industri- og Handelsstyrelsen henvisninger til de af § 1 omfattede retsakter, som indeholder de maksimale beløbs- eller mængdemæssige rammer, inden for hvilke der i en given periode kan udstedes tilladelse til ind- og eller udførsel.

§ 5. Medmindre andet er bestemt i de af § 1 omfattede retsakter, fordeler Industri- og Handelsstyrelsen ind- og udførselsmulighederne mellem ansøgerne, og der tages ved fordelingen hensyn til den i en foregående periode gennemførte ind- og udførsel.

§ 6. Efter Industriministeriets bekendtgørelse nr. 280 af 18. april 1988 kan Industri- og Handelsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke indbringes for industriministeren.

§ 7. Efter lovens § 2 gælder følgende straffebestemmelser:

»Den, der til brug for afgørelser i henhold til de retsakter, der er nævnt i § 1, eller i henhold til forskrifter, der er udstedt efter loven, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelovs §§ 161-63. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give op-lysninger, der er afkrævet ham i henhold til de retsakter, der er nævnt i § 1, eller i henhold til forskrifter, der er udstedt efter loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelovs §§ 161-63.

Stk. 3. Den, der udfører eller indfører varer i strid med et udførsels- eller indførselsforbud, der er indeholdt i eller udstedt i medfør af de retsakter, der er nævnt i § 1, uden at være i besiddelse af en tilladelse, som kræves i henhold til disse retsakter, straffes med bøde.

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne eller forsøg herpå.

Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 6. I sager efter stk. 1-5 kan retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 72 og 73 anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.«

§ 8. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 1988, og træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Industriministeriets bekendtgørelse nr. 525 af 12. oktober 1984 ophæves.

Industri- og Handelsstyrelsen, den 1. juni 1988

MOGENS KRING

/Bjarne Bitsch

Officielle noter

Ingen