Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandsikring af lastskibe


I medfør af § 6 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965 med senere ændringer, fastsættes herved følgende:

Almindelige bestemmelser.

Definitioner.

§ 1. I denne bekendtgørelse skal nedenstående udtryk, for så vidt ikke andet særskilt er fatsat, forstås således:

Apteringsrum: Almindeligt tilgængelige rum, gange, trapperum, toiletrum, kamre, kontorer, hospitaler, biografer, spille- og hobbyrum, pantries, som ikke indeholder kogeapparater, og lignende rum.

»Almindeligt tilgængelige rum« er de dele af apteringen, som benyttes til halls, messer, saloner og lignende afgrænsede rum.

Brændselsolieaggregater: Ethvert udstyr, der bruges til behandling af brændselsolie til oliefyrede kedler, eller udstyr til behandling af forvarmet olie til maskineri med indvendig forbrænding og omfattende alle trykoliepumper, oliefiltre og olieforvarmere med et højere arbejdstryk end 1,8 ato.

Direktoratet: Direktoratet for statens skibstilsyn.

Eksisterende lastskib: Et lastskib, der ikke er »nyt lastskib«.

Gennemgående »B'lofter eller -garneringer:Lofter eller garneringer af ikke-brændbare klasse »B'materialer, som afsluttes ved en klasse »A« eller »B'inddeling. Sådanne lofter eller garneringer kan i forbindelse med ståldæk og -skodder indgå i en klasse »A'inddeling.

Godkendt: Godkendt af statens skibstilsyn.

Ikke-brændbare materialer: Materialer, der hverken kan brænde eller afgive antændelige dampe i en sådan mængde, at der sker selvantændelse, når de opvarmes til 750 grader C, idet dette bestemmes ved en prøvningsmetode fastlagt af statens skibstilsyn. Sådanne materialer skal være typegodkendt. Alle andre materialer er »brændbare materialer«.

KLasee »A'inddelinger: Inddelinger,dannet af skodder og dæk, der opfylder følgende krav:

1. Konstrueret af stål eller andet tilsvarende materiale.

2. Passende afstivet.

3. Konstrueret således, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning af røg og flammer ved en standardbrandprøvning på 60 minutter.

4. Isoleret med typegodkendt, ikke-brændbart materiale på en sådan måde, at gennemsnitstemperaturen på den ikke-udsatte overflade ikke stiger mere end 139 grader C over begyndelsestemperaturen, ligesom temperaturen ikke på noget sted på den ikke-udsatte overflade, herunder alle samlinger, må stige mere end 180 grader C over begyndelsestemperaturen i følgende tidsrum:

Klasse A-60 - 60 minutter.

Klasse A-30 - 30 minutter.

Klasse A-15 - 15 minutter.

Klasse A-0 - 0 minutter.

5. skibstilsynet kan kræve en prøvning af en prototype af et skod eller dæk til godtgørelse af, at kravene til mekanisk modstandsevne og temperaturstigning er opfyldt.

Klasse »B'inddelinger: Inddelinger, der udgøres af skodder dæk, loftsbeklædning eller garnering, der opfylder følgende krav:

1. Konstrueret således, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning af flammer indtil udløbet af de første 30 minutter af standardbrandprøvningen.

2. De skal have en sådan isolationsevne, at gennemsnitstemperaturen på den ikke-udsatte side ikke stiger mere end 139 grader C over begyndelsestemperaturen, ligesom temperaturen ikke på noget sted på den ikke-udsatte side, herunder alle samlinger, stiger mere end 225 grader C over begyndelsestemperaturen i følgende tidsrum:

Klasse B-30 - 30 minutter.

Klasse B-15 - 15 minutter.

Klasse B-0 - 0 minutter.

3. Skibstilsynet kan kræve en prøvning af en prototype af et skod eller dæk til godtgørelse af, at kravene til mekanisk modstandsevne og temperaturstigning er opfyldt.

4. Klasse »B-30'inddelinger kan udføres af brændbart materiale.

Klasse »B-15« og »B-0« inddelinger skal udføres af ikke-brændbart materiale.

Klasse »B'materialer skal være typegodkendt.

Klasse »C'inddelinger: Inddelinger, der udgøres af skodder, dæk, loftsbeklædninger eller garneringer, der er typegodkendt som ikke-brændbart materiale.

Kontrolrum: Rum, hvori radiostation eller de vigtigste navigeringsmidler eller nødenergikilder er anbragt, eller hvor brandvisnings- eller brandkontroludstyr er samlet, samt maskinkontrollen, hvor dette ikke er en del af maskinrummet.

Lav flammespredningsevne: En egenskab ved et overflademateriale (finer, laminater, maling og lignende), som begrænser risikoen for flammespredning. Denne egenskab bestemmes efter en af skibstilsynet fastsat prøvningsmetode.

Lastpumperum: Rum i tankskibe, som indeholder pumpeudstyr m.v. for lastning og losning.

Lastrum: Alle rum, der anvendes til last (incl. last-olietanke), og trunke og luger til sådanne rum.

Maskinrum: Maskinrum af kategori A samt alle andre rum, der indeholder fremdrivningsmaskineri, kedler, brændselsolieaggregater, dampmaskiner og maskineri med indvendig forbrænding, vigtigt elektrisk maskineri, oliefyldningsinstallationer, køle-, stabiliserings-, ventilations- og luftkonditioneringsmaskineri, og lignende rum samt trunke til sådanne rum.

Maskinrum af kategori A: Alle rum, der indeholder maskineri med indvendig forbrænding til:

1. fremdrivnig eller

2. andre formål, hvor sådant maskineri har en samlet bremseydelse på 500 hk eller derover,

eller som indeholder oliefyrede kedler eller brændselsolieaggregater, samt trunke til sådanne rum.

Nyt lastskib: Et lastskib, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium, på eller efter den 1. juli 1977, eller som på eller efter denne dato indføres fra udlandet.

Skibstilsynet: Statens skibstilsyn.

Standardbrandprøvning: Prøvning, ved hvilken prøveemner af de pågældende skodder eller dæk anbringes i en prøveovn og udsættes for temperaturer omtrent svarende til standard tid-temperaturkurven.

Prøveemnet skal have et udsat areal på mindst 4,65 kvadratmeter og en mindste højde på 2,44 meter og svare så nøjagtigt som muligt til de påtænkte konstruktioner og efter konstruktionens art indeholde mindst een samling.

Standardkurven for tid-temperaturer er en jævn kurve trukket gennem følgende punkter:

 

    efter 5 minutters forløb --  538 grader C 

    efter 10 minutters forløb --  704 grader C 

    efter 30 minutters forløb --  843 grader C 

    efter 60 minutters forløb --  927 grader C 

Stål eller andet tilsvarende materiale: Ved »tilsvarende materiale« forstås ethvert materiale, der i sig selv eller ved anvendelse af isolation har samme mekaniske modstandsevne som stål efter at have været udsat for en standardbrandprøvning.

Tankskib: Et lastskib, der er indrettet med lasttanke til transport af råolie og olieprodukter med et flammepunkt på 60 grader C eller derunder bestemt med godkendt apparatur efter systemet »lukket beholder« og med et Reid damptryk, som er lavere end atmosfærisk tryk, og andre lignende produkter med tilsvarende brandrisiko.

Tjenesterum: Rum beregnet til kabys, pantries med kogeapparater, skabe og storesrum, værksteder, som ikke er en del af maskinrummet, og tilsvarende rum med tilhørende trunke.

Typegodkendt: Typegodkendt af skibstilsynet.

Anvendelsesområde.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle lastskibe på 150 BRT og derover.

Stk. 2. For eksisterende lastskibe kommer bekendtgørelsen dog først til anvendelse ved først ordinære, periodiske hovedsyn efter den 1. januar 1978.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på fiskeskibe og lystfartøjer.

Ækvivalens.

§ 3. Skibstilsynet kan tillade, at der anvendes andet anlæg, tilbehør eller materiale end det foreskrevne, såfremt det godtgøres, at der ikke herved sker nogen forringelse af den tilsigtede effektivitet. Tilsvarende gælder, hvor en særlig foranstaltning er foreskrevet.

Afdeling A. Nye lastskibe.

Afsnit I. Skibe på 500 BRT og derover.

Almindelige konstruktive bestemmelser.

§ 4. Overbygninger, dækshuse og den del af skroget, som indeholder aptering, skal adskilles fra den øvrige del af skibet ved hjælp af skodder og dæk og skal yderligere inddeles med skodder og dæk til beskyttelse af trapperum og lignende samt til adskillelse af aptering fra maskinrum, tjenesterum og lignende rum. For at forhindre brande i at brede sig skal der benyttes en af følgende beskyttelsesforanstaltninger eller en godkendt kombination af disse metoder:

Metode I C - Konstruktion af alle inddelingsskodder af ikke-brændbart klasse »B« eller »C« materiale uden installation af anlæg til visning af brand eller af sprinkleranlæg.

Metode II C - Installation af et godkendt, automatisk virkende sprinkler-, brandalarm- og brandvisningsanlæg i alle rum, hvor der er mulighed for, at en brand kan opstå, i almindelighed uden særlige krav med hensyn til arten af de indvendige inddelingsskodder mellem apteringsrum excl. gange og trapperum.

Metode III C - Installation af et godkendt, automatisk virkende brandalarm- og brandvisningsanlæg i alle rum, hvor der er mulighed for, at en brand kan opstå, i almindelighed uden særlige krav med hensyn til de indvendige inddelingsskodder mellem apteringsrum excl. gange og trapperum undtagen i tilfælde, hvor arealet af et apteringsafsnit omgivet af klasse »A« eller »B« skodder overstiger 50 kvadratmeter. Skibstilsynet kan tillade en forøgelse af dette areal for »almindeligt tilgængelige rum«.

Konstruktion.

§ 5. a) Skroget, overbygninger, styrkeskodder, dæk og dækshuse skal udføres af stål eller andet tilsvarende materiale, jfr. dog litra d).

 • b) Isolation af klase »A« eller »B« inddelinger udført af aluminium, bortset fra konstruktioner, som efter skibstilsynets vurderig er ubelastede, skal være af en sådan art, at temperaturen i konstruktionens forskellige dele ikke stiger mere end 200 grader C over begyndelsestemperaturen på noget tidspunkt under standardbrandprøvningen.
 • c) Isolation af søjler, støtter og andre styrkeelementer, der er udført af aluminiumslegeringer, skal være udført således, at det sikres:

1. at sådanne elementer, der understøtter områder for redningsbåde og redningsflåder samt klasse »A« inddelinger, har den i litra b) omhandlede temperaturstigningsbegrænsning ved udløbet af 60 minutter.

2. at sådanne elementer, som kræves til understøtning af klasse »B« inddelinger, har den i litra b) omhandlede temperaturbegrænsninger ved udløbet af 30 minutter.

 • d) Casingtop og -sider til maskinrum af kategori A skal være udført af stål, og eventuelle åbninger deri skal være anbragt og beskyttet på en sådan måde, at en brand forhindres i at brede sig.

Skodder i aptering og tjenesterum.

§ 6. a) Alle krævede klasse »B« skodder skal strække sig fra dæk til dæk og til klædningen eller anden primær afgrænsning. Hvor gennemgående klasse »B« loft og/eller garnering af samme brandmodstandsevne som de afbrudte skodder er anbragt på begge sider af skoddet, kan dette slutte ved loftet eller garneringen.

b)Metode I C. Alle skodder, som ikke i disse bestemmelser er krævet som klasse »A« eller »B« kostruktion, skal mindst være klasse »C« konstruktion.

 • c) Metode II C. Der stilles ikke krav til konstruktionen af skodder, som i disse bestemmelser ikke er krævet udført som klasse »A« eller »B« inddelinger, undtagen i tilfælde, hvor klasse »C« inddelinger er krævet i henhold til tabel 1 i § 9.
 • d) Metode III C. Der stilles ikke krav til konstruktionen af skodder, som i disse bestemmelser ikke er krævet udført som klasse »A« eller »B« inddelinger, undtagen i tilfælde, hvor arealet af apteringsafsnit eller større rum omgivet af klasse »A« eller »B« skodder overstiger 50 kvadratmeter, og i tilfælde, hvor klasse »C« inddelinger er krævet i henhold til tabel 1 i § 9. Dog kan skibstilsynet tillade en forøgelse af dette areal for »almindeligt tilgængelige rum«.

Beskyttelse af trapper og elevatorskakter i aptering, tjenesterum og kontrolrum.

§ 7. a) Trapper, som kun gennembryder et dæk, skal ved den ene ende beskyttes med mindst klasse »B-0« inddelinger med selvlukkende døre.

Elevatorer, som kun gennembryder et dæk, skal omgives af klasse »A-0« inddelinger med selvlukkende døre ved begge åbninger.

Trapper og elevatorskakter, som gennembryder mere end et dæk, skal, omgives af mindst klasse »A-0« inddelinger og beskyttes med selvlukkende døre ved alle åbninger.

 • b) I skibe med aptering for 12 personer eller derunder, hvor trapper gennembryder mere end et dæk, og hvor der fra hver gruppe af rum er 2 udgange direkte til åbent dæk fra hver etage, kan skibstilsynet reducere kravet om klasse »A-0« inddeling i litra a) til »B-0« inddeling.
 • c) Alle trapper skal have skelet af stål eller andet tilsvarende materiale.

Døre i brandskodder.

§ 8. a) Døre i brandskodder skal være typegodkendte og skal så vidt muligt være typegodkendte og skal så vidt muligt have samme brandmodstandsevne som det skod, hvori de er monteret.

Døre og karme i klasse »A« inddelinger skal være af stål.

Døre i klasse »B« skodder skal være af ikke-brændbart materiale.

Døre i skodder, som omgiver maskinrum af kategori A, skal være selvlukkende og rimeligt gastætte.

Skibstilsynet kan tillade døre af brændbart materiale til rum, som er en del af et kammer (f.eks. toiletrum).

 • b) Døre, som skal være selvlukkende, må ikke forsynes med dørholdere eller -kroge, medmindre disse er indrettet til fjernudløsning.
 • c) Ventilationsåbninger kan tillades i og under døre i korridorskodder, dog ikke i forbindelse med døre til trapperum. Åbningerne skal anbringes i den nederste del af døren, og det totale nettoareal for sådanne åbninger må ikke overstige 0,05 kvadratmeter. Hvis åbninger er udskåret i selve døren, skal den forsynes med ristværk af ikke-brændbart materiale.
 • d) Isolering af vandtætte døre kræves ikke.

Brandmodstand af skodder og dæk.

§ 9. a) Kravene i tabel 1 og 2 til brandmodstandsevne for skodder og dæk skal være opfyldt, medmindre strengere krav er foreskrevet.

 • b) Følgende retningslinier er vejledende for brug af tabellerne:

1. Tabel 1 og 2 anvendes for dæk og skodder, som adskiller rum.

2. For bestemmelse af den nødvendige brandmodstandsevne for inddelinger mellem rum er rummene klassificeret efter deres brandrisiko som angivet i nedennævnte kategorier 1 til 10. Tallet i parentes foran hver kategori henviser til den pågældende kolonne eller linie i tabellerne.

 • (1) Kontrolrum:

Rum som defineret i § 1.

 • (2) Gange.
 • (3) Apteringsrum:

Rum som defineret i § 1, excl. gange og trapperum.

 • (4) Trapper:

Indvendige trapper og elevatorer (undtagen trapper i maskinrum) med tilhørende indskodning. En trappe, som kun er indskoddet i en etage, betragtes som en del af det rum, hvorfra den ikke er adskilt med branddør.

 • (5) Tjenesterum (lille brandrisiko):

Skabe og storesrum, som har et areal på mindre end 2 kvadratmeter, tørrerum og vaskerum.

 • (6) Maskinrum i kategori A:

Rum som defineret i § 1 (samt lastpumperum i tankskibe).

 • (7) Andre maskinrum:

Rum som defineret i § 1 excl. maskinrum af kategori A.

 • (8) Lastrum:

Rum som defineret i § 1.

 • (9) Tjenesterum (stor brandrisiko):

Kabysser, pantries med kogeindretninger, male- og lamperum, skabe og storesrum med areal på 2 kvadratmeter eller derover, værksteder, som ikke er en del af maskinrummet.

 • (10) Åbent dæk:

Åbne dæksarealer og lukkede promenadedæk uden brandrisiko.

 • c) Gennemgående klasse »B« loft eller garnering i forbindelse med dæk eller skod godkendes som hel eller delvis opfyldelse af isolationskravet.
 • d) Skylights og vinduer i maskinrum skal udføres således:

1. Skylights skal foruden at opfylde de i andre bestemmelser fastsatte krav kunne åbnes og lukkes fra et sted uden for rummet. Skylights må ikke være udført med glaspartier.

2. Vinduer må ikke benyttes i maskinrummets begrænsninger, bortset fra vinduer i kontrolrum, som er en del af maskinrummet.

 • e) Udvendige begrænsninger, som i disse bestemmelser er krævet udført af stål eller tilsvarende materiale, må gennembrydes for anbringelse af vinduer og koøjer, hvis disse begrænsninger ikke iøvrigt er krævet udført som klasse »A'inddeling.

Tabel 1 Brandmodstand for skoddder mellem rum, som grænser op til hinanden.

++FIGUR+++

Tabel 2 - Brandmodstand for dæk mellem rum, som grænser op til hinanden.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Noter til tabel 1 og 2:

a Ingen specielle krav til skodder for metode II C og III C.

b Ved metode III C kræves skodder af klasse BO mellem rum eller grupper af rum på 50 kvadratmeter eller derover.

c Der henvises til §§ 6 og 7.

d Hvor rum er af samme kategori, og hvor henvisning d er angivet, er et skod eller dæk som angivet i tabellen kun krævet, hvis de to rum har forskellig anvendelse; f.eks. vil to kabysser ved siden af hinanden ikke medføre krav om afskodning, medens en kabys mod et male- og lamperum kræver et AO-skod.

e Skodder, som adskiller styrehus, kortrum og radiorum, skal være klasse BO.

- Ingen brandtekniske krav.

Konstruktionsdetaljer.

§ 10. a) Metode I C.

I aptering, tjenesterum og kontrolrum skal alle garneringer, lofter, tætsluttende ikke-brændbare adskillelser (draught stops) og opspantninger udføres af ikke-brændbart materiale.

 • b) Metode II C og III C.

I gange og trapperum, som fører til apteringsrum, tjenesterum og kontrolrum, skal garneringer, tætsluttende ikke-brandbare adskillelse (draught stops), lofter og opspantninger udføres af ikke-brændbart materiale.

 • c) Metode I C, II C og III C.

1. Isolationsmateriale skal være ikke-brændbart undtagen i lastrum og i kølerum, som er en del af tjenesterum.

Dampkapper og lim, der anvendes i forbindelse med isolation af vandrør, kræves ikke udført af ikke-brændbart materiale, men anvendelsen skal begrænses mest muligt, og udsatte overflader skal have lav flammespredningsevne.

I rum, hvor der er risiko for oliestænk eller oliedampe, skal overfladen af isolationen være uigennemtrængelig for olie eller oliedampe.

2. Skodder, lofter og garneringer i alle apterings- og tjenesterum kan beklædes med brændbart finer eller andet materiale med lav flammespredningsevne.

Beklædningens tykkelse må ikke overstige 1,5 mm i gange, trapperum og kontrolrum og ikke 2 mm i opholdsrum og tjensterum.

3. Lukkede rum bag loftbeklædninger, paneler og garneringer skal være inddelt med tætsluttende, ikke-brændbare adskillelser (draught stops), hvis indbyrdes afstand ikke må overstige 14 m.

Forskellige bestemmelser.

§ 11. a) I skibe, som periodevis sejler med vagtfrit maskinrum, skal der i maskinrummet installeres et godkendt automatisk virkende brandalarmanlæg med alarmgiver i aptering og styrehus.

 • b) Alle udsatte overflader i apteringsrum og tjenesterum samt overflader og opspantninger i tildækkede eller utilgængelige rum skal have lav flammespredningsevne, og de må ikke ved brand kunne udvikle større mængder røg.
 • c) Det underste lag dæksbelægning i aptering, tjenesterum og kontrolrum skal være af godkendt ikke let-antændeligt materiale.
 • d) Isolation i maskinrum af kategori A samt i lastpumperum skal være dækket med et overflademateriale, der er uigennemtrængeligt for olie og oliedampe.
 • e) Hvor der i klasse »A« eller »B« inddelinger udskæres åbninger for gennemføring af elektriske kabler, rør, trunke, kanaler m.v. eller for anbringelse af ventilations- og lysarmaturer eller lignende, skal der træffes foranstaltninger til at sikre, at brandmodstandsevnen ikke forringes.
 • f) Ventilationskanaler skal udføres af ikke-brændbart materiale. Korte kanaler eller dele deraf, der i almindelighed ikke må overstige 0.02 kvadratmeter i tværsnit og 2 m i længden, behøver ikke at være udført af ikke-brændbart materiale, forudsat at nedenstående betingelser er opfyldt:

1. Kanalen skal konstrueres af et materiale med begrænset brændbarhed.

2. Kanalen må kun anvendes i ventilationssystemets endepunkt.

3. Kanalen må ikke anbringes nærmere end 0,60 m målt i længderetningen fra en gennemføring i en klasse »A« eller »B« inddeling, heruder gennemgående klasse »B« lofter.

 • g) Hvor ventilationskanaler med et tværsnit på over 0,02 kvadratmeter gennembryder klasse »A« skod eller -dæk, skal åbningen forsynes med en 3 mm stålgennemføring på 900 mm længde fordelt med 450 mm på hver side af skoddet, medmindre kanalen i denne afstand fra skoddet er af stål. Kanalen eller gennemfæringen skal isoleres til samme brandmodstandsevne som skoddet eller dækket, der gennembrydes.
 • h) Kanaler med et tværsnit på over 0,075 kvadratmeter skal, udover ovennævnte krav, forsynes med brandspjæld. Brandspjældet skal være automatisk virkende og skal tillige kunne betjenes manuelt fra hver side af skod eller dæk.

Brandspjæld skal forsynes med indikator, som viser, om spjældet er åbent eller lukket. Brandspjæld er ikke påkrævet, hvor en kanal passerer gennem rum, som er omgivet af klasse »A« inddelinger, uden at have åbninger til dette rum, forudsat at kanalen har samme brandmodstandsevne som skodderne, der gennembrydes.

 • i) Hvor ventilationskanaler fra maskinrum af kategori A, kabysser eller vogndæk passerer gennem apteringsrum, tjenesterum eller kotrolrum, skal kanalerne isoleres til samme brandmodstandsevne som skodderne, der gennembrydes. Det samme gælder kanaler for ventilation af apteringsrum, tjenesterum eller kontrolrum, som passerer gennem maskinrum af kategori A. kabysser eller vogndæk.
 • j) Hvor ventilationskanaler med et tværsnitsareal på over 0,02 kvadratmeter paserer gennem en klasse »B« inddeling, skal åbningen forsynes med en 3 mm stålgennemføring på 900 mm længde fordelt med 450 millimeter på hver side af skoddet, medmindre kanalen i denne afstand fra skodder er af stål.
 • k) Der skal så vidt det er praktisk muligt, træffes foranstaltninger, der sikrer, at ventilation opretholdes, og røg undgås i kontrolrum, således at installationer, der er anbragt i rummet, kan være under tilsyn og vedblive at fungere effektivt i tilfælde af brand.

Foruden den normale ventilation skal der findes et særskilt middel til luftforsyning. Tilgangsåbninger for luft til de to ventilationsanlæg skal være således anbragt, at der er mindst mulig risiko for, at begge tilgangsåbninger suger røg samtidig. Skibstilsynet kan frafalde de nævnte krav for kontrolstationer, der ligger på frit dæk og har åbning til dette, eller hvor lokale afspærringsforanstaltninger vil være lige så effektive.

 • 1) Aftrækskanaler, der passerer gennem aptering fra kabysser, skal udføres af stål og være forsynet med:

1. et fedtfilter, der let kan fjernes for rengøring,

2. et brandspjæld, anbragt i den nederste ende af kanalen.

3. et arrangement, der fra kabyssen gør det muligt at standse udsugningsventilatoren.

4. et fast anbragt anlæg til slukning af brand i kanalen.

 • m) De vigtigste tilgangs- og afgangsåbninger i alle ventilationssystemer skal kunne lukkes fra et sted uden for det rum, som systemet betjener.

Mekanisk ventilation for apteringsrum, tjenesterum og maskinrum skal kunne stoppes fra et passende sted uden for rummene, som ventileres. Dette sted må ikke kunne blokeres ved brand i et af rummene.

Arrangementet for stop af maskinrumsventilationen skal være adskilt fra arrangementet for stop af ventilationen til andre rum.

 • n) Rør, der er ført igennem klasse »A« eller »B« inddelinger, skal under hensyn til den temperatur, de pågældende inddelinger skal kunne modstå, udføres af et godkendt materiale. Rør til olie eller andre brændbare væsker skal under hensyn til brandrisikoen udføres af et godkendt materiale. Materialer, der let nedbrydes ved varmepåvirkning, må ikke anvendes til spygatter, sanitære afløb eller lignende, der er beliggende tæt ved vandlinien, og hvor materialets svigten i tilfælde af brand ville medføre fare for indstrømning af vand.
 • o) Elektriske radiatorer skal være fast anbragt og således konstrueret, at faren for brand er den mindst mulige. Strålevarmeradiatorer må ikke anvendes.
 • p) Film fremstillet på nitrocellulosebasis må ikke anvendes i filmfremføringsanlæg om bord.
 • q) Papirkurve skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale med tætte sider og bund.

Udgangsmuligheder.

§ 12. a) Fra alle passager- og mandskabsrum samt rum, hvori mandskab normalt er beskæftiget, bortset fra maskinrum, hvorom regler er fastsat andetsteds, skal trapper og lejdere være således anbragt, at der skabes bekvem adgang til udskibningsdækket. Følgende bestemmelser skal være opfyldt:

1. Fra alle etager i apteringen skal der fra hvert større rum eller gruppe af rum være mindst 2 udgangsmuligheder, placeret så langt fra hinanden som muligt.

2. Under vejrdækket skal hovedudgangen være en trappe, og den anden udgang kan udføres som nødudgang. Over vejrdæk skal udgangene være trapper eller døre til frit dæk eller kombination heraf.

3. I særlige tilfælde kan skibstilsynet fritage for den ene udgang under hensyn til beliggenheden af rummet og det antal personer, som normalt vil befinde sig heri.

4. Gange, som ender blindt, må ikke være længere end 7 m.

5. Udgangenes bredde og forløb skal være godkendt.

6. Hvis en radiostation ikke har direkte udgang til vejrdæk, skal der være to udgangsmuligheder fra denne. En af disse udgange kan være et vindue eller koøje af passende størrelse eller andet godkendt arrangement.

 • b) Elevatorer kan ikke godkendes som udgangsmulighed.

Særlige bestemmelser for tankskibe.

§ 13. a) Maskinrum af kategori A skal være beliggende agten for lasttanke og overløbstanke og skal være adskilt fra disse ved kofferdamme, lastpumperum eller brændselsolietanke. De skal tillige være anbragt agten for de nævnte lastpumperum og kofferdamme, men ikke nødvendigvis agten for brændselsolietanke.

 • b) Den nedre del af pumperummet kan indrettes med en reces ind i maskinrum til opstilling af pumper, forudsat at dækshøjden i denne reces ikke overstiger en trediedel af sidehøjden over kølen.
 • c) For skibe, hvor dødvægten ikke overstiger 25000 t, kan skibstilsynet tillade, at dækshøjden er større end krævet under litra b), men ikke over halvdelen af sidehøjden over kølen, såfremt dette er nødvendigt på grund af adgangsforhold og rørarrangement.
 • d) Aptering, lastkontrolrum, kontrolrum og tjenesterum skal være beliggende agten for alle lasttanke, overløbstanke, lastpumperum og kofferdamme, der adskiller last- eller overløbstanke fra maskinrum af kategori A.
 • e) Ethvert skod, der adskiller et lastpumperum, herunder indgangen til pumperummet, fra apteringsrum, tjensterum og kontrolrum, skal være opbygget til klasse »A-60«.
 • f) Skibstilsynet kan tillade, at aptering, kontrolrum, tjenesterum samt maskinrum, bortset fra maskinrum af kategori A, kan anbringes foran for alle lasttanke, overløbstanke, lastpumperum og kofferdamme, forudsat at tilsvarende sikkerhed kan opnås, og behørigt brandslukningsberedskab findes.
 • g) Såfremt et navigationsrum skal anbringes over lasttankområdet, må det kun anvendes til navigeringsformål, og det skal adskilles fra tankdækket ved et åbent rum af en højde på mindst 2 m. Brandsikring af dette navigationsrum skal udføres efter bestemmelserne for kontrolrum i § 9.
 • h) For at forhindre oliespild på dækket i at sprede sig til apteringsområdet skal der enten anbringes en gennemgående karm af passende højde, der strækker sig ud til begge skibssider, eller anden godkendt indretning. I forbindelse med lastning over agterstævnen skal specielt arrangement udføres.
 • i) Udvendige begrænsningsskodder i overbygninger og dækshuse, der indeholder apterings- og tjensterum, herunder fremspringende dæk, der understøtter aptering, skal brandsikres til klasse »A-60« over hele den del, der vender ud mod tankdækket, og indtil 3 m agten for frontskoddet i begge sider. Brandisolation på siden af overbygninger og dækshuse skal opføres til en af skibstilsynet fastsat højde.
 • j) For begrænsningsskodder til overbygninger og dækshuse, der vender ud imod tankdækket, og som indeholder apterings- og tjenesterum, gælder endvidere følgende bestemmelser:

1. Der må ikke indrettes døre i disse skodder bortset fra døre til rum, hvorfra der ikke er adgang til apterings- og tjenesterum såsom lastkontrolrum, proviantrum og storesrum.

Begrænsningsskodder mod den øvrige aptering for rum, hvor sådanne døre er anbragt, skal brandisoleres til klasse »A-60«.

2. Koøje og vinduer i disse skodder skal være af fast type, bortset fra vinduer i styrehus.

3. Koøjer og vinduer i overbygninger og dækshuse umiddelbart over tankdækket skal være forsynet med indvendige blændklapper af stål eller tilsvarende materiale.

Bestemmelserne i litra j) skal tillige i nødvendigt omfang finde anvendelse for begrænsningsskodder til overbygninger og dækshuse indtil en afstand på 5 m målt i langskibs retning fra det forreste begrænsningsskod.

Tegninger og oplysninger.

§ 14. Følgende tegninger og oplysninger skal på et så tidligt tidspunkt som muligt sendes til direktoratet:

1. Oversigtstegning, der skal vise:

Placering og udstrækning af brandskodder og -dæk.

Isolationsgraden af skodder og dæk.

Angivelse af rumtype i henhold til § 9 (tabeller).

Placering af komponenter for sprinkleranlæg.

Placering af komponenter for brandalarm- og brandvisningsanlæg.

2. Detailoplysninger om den konstruktive brandsikring.

3. Detailoplysninger om sprinkler-, brandalarm- og brandvisningsanlæg.

Afsnit II: Skibe på 150 BRT og derover, men ikke over 500 BRT.

Almindelige konstruktive bestemmelser.

§ 15. Hvor skroget, overbygningen, styrkeskodder, dæk og dækshuse er udført af stål eller andet tilsvarende materiale, skal bestemmelserne i §§ 4-10 eller en af følgende metoder bringes i anvendelse inden for aptering og tjenesterum:

Metode A:

a. Opbygning af gange og trapperum med skodder, der strækker sig fra dæk til dæk, og som mindst opfylder kravet til klasse »B-0«, og med lofter incl. opspantning af ikke-brændbart materiale. Skodder og lofter kan beklædes med brændbart finer, som ikke er tykkere end 1,5 mm, eller med andet materiale med lav flammespredningsevne.

Såfremt gennmgående lofter af samme modstandsevne mod brand som de afbrudte skodder anvendes på begge sider af skoddet, kan dette afsluttes ved den gennemgående loftsbeklædning. Loftsbeklædningen må ikke udføres af aluminium.

b. Installation af et alarmeringssystem, som er hørligt overalt i apteringen, og som kan aktiveres fra aptering, maskinrum og styrehus.

Metode B:

Installation af et alarmeringssystem, som er hørligt overalt i apteringen, og som kan aktiveres fra aptering, maskinrum og styrehus, samt et godkendt automatisk virkende sprinkleranlæg i alle rum, hvor der er mulighed for, at en brand kan opstå. Der stilles ingen brandtekniske krav til inddelingsskodder, lofter og garneringer.

Udgangsmuligheder.

§ 16. Fra alle etager i apteringen skal der fra hvert større rum eller gruppe af rum være mindst to udgangsmuligheder, placeret så langt fra hinanden som muligt. Den ene af disse kan udføres som nødudgang.

Trapperum.

§ 17. a) Trapper, der forbinder mere end to dæk, skal væe beskyttet af skodder og døre ved alle åbninger. Disse skodder og døre skal opfylde kravet til klasse »A-O« eller »B-5« ved metode A og til klasse »B-30« ved metode B.

 • b) Trapper, der kun forbinder to dæk, behøver ikke at være omgivet af skodder, forudsat at det gennembrudte dæks modstandsevne mod brand opretholdes ved skodder eller døre på det ene dæk. Disse skodder og døre skal opfylde kravet til klasse »B-0« ved metode A og til klasse »B-30« ved metode B.
 • c) Døre til trapper eller trapperum skal på begge sider være tydeligt påmærket: »Branddør - skal holdes lukket«. Disse døre må ikke være forsynet med dørholdere eller -kroge, medmindre de er indrettet til fjernudløsning.

Særlige konstruktive bestemmelser.

§ 18. a) I skibe, som periodevis sejler med vagtfri maskinrum, skal der i maskinrummet installeres et godkendt automatisk virkende brandalarmanlæg med alarmgiver i aptering og styrehus.

 • b) Maskincasinger, kabysser, storesrum og lignende rum skal være omgivet af stålskodder.
 • c) Døre til maskincasinger skal være af stål og være rimeligt gastætte og skal på begge sider være tydeligt påmærket: »Branddør - skal holdes lukket«. Disse døre må ikke være forsynet med dørholdere eller -kroge, medmindre de er indrettet til fjernudløsning.

Forskellige bestemmelser.

§ 19. a) Mekanisk ventilation for aptering skal kunne standses fra et sted uden for apteringen.

 • b) Elektriske radiatorer skal være fast anbragt og således konstrueret, at faren for brand er den mindst mulige. Strålevarmeradiatorer må ikke anvendes.
 • c) Papirkurve skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale og have tætte sider og bund.
 • d) I apterings-, kontrol- og maskinrum må der ikke anvendes maling, lak og lignende stoffer, hvis hovedbestanddel er nitrocellulose eller andet meget brandfarligt stof.
 • e) I hvert opholdsrum skal på et iøjnefaldende sted være anbragt et godkendt opslag med korte, punktvis formulerede forholdsregler mod brands opståen samt anvisning på, hvorledes der bør handles i tilfælde af brand.
 • f) Nettoarealet af ventilationsåbninger i eller under døre fra gange til opholdsrum må ikke overstige 0,05 kvadratmeter i den enkelte dør. Disse åbninger skal anbringes i den nederste del af døren og, hvis de er udskåret i selve døren, være forsynet med et ristværk af ikke-brændbart materiale.
 • g) Alle udsatte overflader i gange og trapperum samt i tildækkede og utilgængelige rum skal have lav flammespredningsevne.

Tegninger og oplysninger.

§ 20. Følgende tegninger og oplysninger skal på et så tidligt tidspunkt som muligt sendes til direktoratet:

1. Oversigtstegning, der skal vise:

Placering og udstrækning af brandskodder og lofter.

Isolationsgraden af skodder og dæk:

Placering af komponenter for sprinkleranlæg.

Placering af komponenter for brandalarmanlæg.

2. Detailoplysninger om den konstruktive brandsikring.

3. Detailoplysninger om sprinkler- og brandalarmanlæg.

Afdeling B. Eksisterende lastskibe.

Skibe på 150 BRT og derover.

Almindelige konstruktive bestemmelser.

§ 21. Hvor skroget, overbygningen, styrkeskodder, dæk og dækshuse er udført af stål ellr andet tilsvarende materiale, skal en af følgende metoder bringes i anvendelse inden for aptering og tjenesterum:

Metode I:

a. Udskiftning af brændbare loftsbeklædninger i gange og trapperum med ikke-brændbart materiale.

b. Installation af et alarmeringssystem, som er hørligt overalt i apteringen, og som kan aktiveres fra aptering, maskinrum og styrehus.

Metode II:

Installation af et alarmeringssystem, som er hørligt overalt i apteringen, og som kan aktiveres fra aptering, maskinrum og styrehus, samt et godkendt, automatisk virkende sprinkleranlæg.

Metode III.

Installation af et godkendt, automatisk virkende brandalarmanlæg, som er hørligt overalt i apteringen, og med branddetektorer anbragt i alle rum, hvor der er mulighed for, at en brand kan opstå.

Udgangsmuligheder.

§ 22. Fra alle etager i apteringen skal der fra hvert større rum eller gruppe af rum være mindst to udgangsmuligheder, placeret så langt fra hinanden som muligt. Den ene af disse kan udføres som nødudgang.

Trapperum.

§ 23. Metode I og III.

 • a) Alle trapper, der forbinder mere end to dæk, skal være beskyttet af skodder og døre ved alle åbninger.

Disse skodder og døre skal opfylde kravet til klasse »A-0« eller »B-15« inddelinger.

 • b) Trapper, der kun forbinder to dæk, behøver ikke at være omgivet af skodder, forudsat at det gennembrudte dæks modstandsevne mod brand opretholdes ved hjælp af skodder eller døre på det ene dæk.

Disse skodder og døre skal mindst opfylde kravet til klasse »B-0« inddelinger.

 • c) Døre til trapper eller trapperum skal opfylde kravet til klasse »B-0« eller »B-30« inddelinger og skal på begge sider være tydeligt påmærket: »Branddør - skal holdes lukket«. Disse døre må ikke være forsynet med dørholdere eller -kroge, medmindre de er indrettet til fjernudløsning.

Særlige kostruktive bestemmelser.

§ 24. a) I skibe, som periodevis sejler med vagtfrit maskinrum, skal der i maskinrummet installeres et godkendt, automatisk virkende brandalarmanlæg med alarmgiver i aptering og styrehus.

 • b) Maskincasinger, kabysser, storesrum og lignende rum skal være omgivet af stålskodder.
 • c) Døre til maskincasinger skal være af stål og være rimeligt gastætte og skal på begge sider forsynes med et skilt med følgende påskrift: »Branddør - skal holdes lukket«. Disse døre må ikke være forsynet med dørholdere eller -kroge, medmindre de er indrettet til fjernudløsning.

Forskellige bestemmelser.

§ 25. a) Mekanisk ventilation for aptering skal kunne standses fra et sted uden for apteringen.

 • b) Elektriske radiatorer skal være fast anbragt og således kostrueret, at faren for brand er den mindst mulige. Strålevarmeradiatorer må ikke anvendes.
 • c) Papirkurve skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale og have tætte sider og bund.
 • d) I apterings-, kontrol- og maskinrum må der ikke anvendes maling, lak og lignende stoffer, hvis hovedbestanddel er nitrocellulose eller andet meget brandfarligt stof.
 • e) I hvert opholdsrum skal på et iøjnefaldende sted være anbragt et godkendt opslag med korte, punktvis formulerede forholdsregler mod brands opståen samt anvisning på, hvorledes der bør handles i tilfælde af brand.

Bestemmelser for visse skibe.

§ 26. Skibstilsynet kan for skibe, hvis aptering er indrettet med 7 soverum eller derunder, helt eller delvis meddele fritagelse for opfyldelse af bestemmelserne i §§ 21, 22 og 23.

Tegninger og oplysninger.

§ 27. Følgende tegninger og oplysninger skal på et så tidligt tidspunkt som muligt sendes til direktoratet:

 • a) Oversigtstegning, som viser den oprindelige aptering, så vidt muligt med angivelse af benyttede materialer for skodder, døre, loftsbeklædninger, trapper og lignende.
 • b) Specifikation over foreslåede ændringer for opfyldelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
 • c) Oversigtstegning, som viser placering af komponenter for sprinkler- og brandalarmanlæg.
 • d) Detailoplysninger om sprinkler- og brandalarmanlæg.

Andre bestemmelser.

Dispensationsbestemmelse.

§ 28. Skibstilsynet kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når forholdene under hensyn til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder måtte tilsige dette.

Straffebestemmelse.

§ 29. Overtrædelse af forskrifterne i denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 42 i lov om tilsyn med skibe med bøde.

Ikrafttrædelse.

§ 30. Bekentgørelsen træder i kraft for nye lastskibe den 1. juli 1977.

Stk. 2. For eksisterende skibe træder bekendtgørelsen i kraft den 1. januar 1978, jfr. § 2, stk. 2. Samtidig ophæves § 69, litra b, og § 94 i bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. med senere ændringer.

Handelsministeriet, den 14. juni 1977.

Ivar Nørgaard.

/Sven Lunddahl.

Officielle noter

Ingen