Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af værnepligtsloven og lov om
værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde

(Ændringer som følge af indførelsen af Forsvarets Dag og ændret ressortansvar)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 12. december 2003, som ændret ved § 19 i lov nr. 69 af 4. februar 2004 og § 8 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »indenrigs- og sundhedsministeren« til: »forsvarsministeren«.

2. I § 1, stk. 3, § 13, stk. 2, og § 36, stk. 2, ændres »statsamtmand« til: »myndighed«.

3. I § 1, stk. 3 og 4, og § 13 ændres »for sessionen« til: »til Forsvarets Dag«.

4. Overalt i loven ændres »Indenrigs- og sundhedsministeren« til: »Forsvarsministeren«.

5. § 3, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, kan tillade udenlandske mænd at gøre værnepligtstjeneste, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat. Medmindre forsvarsministeren bestemmer andet, gælder lovgivningens bestemmelser om værnepligtige for den, der har opnået sådan tilladelse, så længe han er bosat her i landet.«

6. I § 4 b, stk. 1, § 21 og § 30 a ændres »Vedkommende minister« til: »Forsvarsministeren«.

7. I § 4 b, stk. 2, § 30, stk. 1, og § 32 ændres »vedkommende minister« til: »forsvarsministeren«.

8. § 6 affattes således:

»§ 6. Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, forestår afholdelse af Forsvarets Dag, herunder session, og afgør i øvrigt, om en person

1) er undergivet værnepligt,

2) i henhold til § 13 er forpligtet til at møde til Forsvarets Dag,

3) af grunde, der ikke vedrører egnethed og ikke vedrører udelukkelse efter § 4, har krav på, at værnepligten bortfalder for ham.«

9. § 7 affattes således:

»§ 7. På Forsvarets Dag orienteres de værnepligtige om de forskellige tjenesteforhold samt muligheder for indkaldelse, uddannelse og ansættelse. Der gennemføres tillige session, der bedømmer og udskriver de værnepligtige til værnepligtstjeneste. Forsvarsministeren fastsætter regler for afholdelsen af Forsvarets Dag, herunder for sessionernes forretningsgang.

Stk. 2. Sessionen består af

1) en sessionsleder og

2) en sessionslæge.«

10. § 8 affattes således:

»§ 8. Sessionens afgørelser træffes af sessionslederen og sessionslægen i fællesskab. Ved afgørelser om en persons egnethed til værnepligtstjeneste er sessionslægens indstilling afgørende ved manglende enighed. Ved andre afgørelser er sessionslederens indstilling afgørende ved manglende enighed.«

11. § 9, stk. 1, affattes således:

»Sessionens afgørelser om en persons egnethed til værnepligtstjeneste kan indbringes for Værnepligtsnævnet. Indbringelse for Værnepligtsnævnet kan først finde sted, når sessionens afgørelse om personens egnethed har været behandlet på en efterfølgende uafhængig session. Sessionens afgørelser om udelukkelse fra værnepligtstjeneste kan af den værnepligtige og af hvert af sessionens medlemmer indbringes for Værnepligtsnævnet. Andre afgørelser truffet af sessionen kan indbringes for forsvarsministeren.«

12. § 10, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Nævnet består af en formand, der skal være dommer, og 5 andre medlemmer. Nævnets medlemmer udpeges af forsvarsministeren. Formanden udpeges efter indstilling fra Domstolsstyrelsen. 2 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorganer og et medlem, der skal være læge, efter indstilling fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Lægen deltager kun i afgørelsen af sager i henhold til § 11, stk. 1, nr. 3.«

13. I § 11, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) klager over sessionsafgørelser om en persons egnethed til værnepligtstjeneste efter § 7,«.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

14. I kapitel III ændres overskriften » Møde for session « til:

» Forsvarets Dag og session «.

15. § 16 affattes således:

»§ 16. En værnepligtig, som efter § 13 er pålagt at møde til Forsvarets Dag, og som uden lovligt forfald udebliver herfra, kan ved politiets hjælp fremstilles for Forsvarets Dag, herunder sessionen.«

16. § 17 affattes således:

»§ 17. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om afholdelse af Forsvarets Dag, herunder om sessionens bedømmelse af de værnepligtiges egnethed til værnepligtstjeneste og om udskrivningen.

Stk. 2. Deltagere i Forsvarets Dag har ret til fribefordring fra hjemsted her i landet til mødestedet og omvendt. Regler om fribefordring fastsættes af forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det.«

17. Efter § 21 indsættes i kapitel III:

»§ 21 a. Enhver dansk kvinde inviteres til at deltage i Forsvarets Dag i det år, hvori hun fylder 18 år, såfremt hun har bopæl eller ophold her i landet.«

18. § 24 ophæves.

19. I § 26, stk. 3, § 30, stk. 3, og § 33 ændres »vedkommende minister« til: »forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det«.

20. § 28, stk. 3, ophæves.

21. I § 32 ændres »på session« til: »til Forsvarets Dag«.

§ 2

I lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 23. december 1998, som ændret ved § 14 i lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »indenrigsministeren efter forhandling med«.

2. Overalt i loven ændres »indenrigsministeren« til: »forsvarsministeren«.

3. Overalt i loven ændres »Indenrigsministeren« til: »Forsvarsministeren«.

4. I § 3 a, stk. 1, udgår »og 10«.

5. I § 8 a, stk. 1, udgår », arbejde i en del af fritiden, fratagelse af friheder«.

6. § 8 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

7. § 10 ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Værnepligtsnævnets hidtidige formand fortsætter som formand, indtil forsvarsministeren har udnævnt formanden i overensstemmelse med værnepligtslovens § 10, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Søren Gade