Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus mv.


I medfør af bestemmelserne i §§ 7, stk. 1, og 12, stk. 2, i lov om

mærkning og skiltning med pris mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af

4. juli 1989, og under hensyn til Rådets direktiv 75/106/EØF om

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om

færdigpakninger af visse væsker i bestemte volumenstørrelser, senest

ændret ved direktiv 89/676/EØF af 21. december 1989, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for færdigpakninger af vin, druemost, spiritus mv. som angivet i bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter dog ikke følgende færdigpakninger:

 • 1) Færdigpakninger indeholdende produkter, der er anført i bilagets punkt 1, og som er pakket i volumenstørrelser under 0,25 l og bestemt til erhvervsmæssig brug.
 • 2) Færdigpakninger indeholdende produkter, der er anført i bilagets punkt 2 og 3, og som er bestemt til proviantering af fly, skibe og tog eller til salg i toldfrie butikker.

§ 2. Færdigpakninger med vin og druemost, som angivet i bilagets punkt 1 a) og b), må kun udbydes til salg i de anførte nominelle volumener, jf. dog artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning nr. 997/81 af 26. marts 1981 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende betegnelse og præsentation af vin og druemost, hvorefter allerede aftappede produkter kan udbydes i detailsalg til lageret er opbrugt.

§ 3. Færdigpakninger med mousserende vin som angivet i bilagets punkt 2, importeret eller aftappet her i landet efter den 31. december 1990, må kun udbydes til salg i de anførte nominelle volumener.

§ 4. Færdigpakninger med spiritus mv., som angivet i bilagets punkt 3, importeret eller aftappet her i landet efter den 31. december 1991, må kun udbydes til salg i de anførte nominelle volumener.

§ 5. Ved nominelt volumen forstås det rumfang, der er angivet på pakningen.

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2, 3 og 4 straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1990, og samtidig ophæves Monopoltilsynets bekendtgørelse MT nr. 6-88 af 14. september 1988 om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus mv.

Konkurrencerådet, den 21. juni 1990

 

 Skov Madsen 

 / Evan Sølvkjær 

 Bilag 

 1. Vin af druemost            Nominelt volumen i liter 

 a) Vin af friske druer; druemost,     0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 

  hvis gæring er standset ved       - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 

  tilsætning af alkohol, undtagen vin   - 4 - 5- 6 - 8 - 9 - 10 - 

  henhørende under FTT 22.05 A      0,187 (* 1) 

  og B og hedvin (FTT ex 22.05 C); 

  druemost i gæring samt druemost, 

  hvis gæring er standset på anden 

  måde end ved tilsætning af alkohol 

  (FTT 22.04) 

 b) »Gul« vin med ret til følgende 

  oprindelsesbetegnelser: »Cotes du 

  Jura«, »Arbois«, »L'Etoile« 

  og »Chateau-Chalon«           0,62 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Mousserende vin 

   Mousserende vine (FTT 22.05 A)     0,125 - 0,20 - 0,375 - 

   og vin i flasker med champagne-    0,75 - 1,5 - 3 - 4,5 - 

   proplukke med fastholdelsesanordning  6 - 9 

   samt vin i andre beholdere med et overtryk 

   ved 20 grader C på 1 bar og derover, 

   men under 3 bar (FTT 22.05 B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Spiritus mv. 

   Ethanol (ethylalkohol), ikke      0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 

   denatureret, med et alkohol-indhold  - 0,10 - 0,20 - 0,35 - 

   på under 80 rumfangsprocent; akvavit, 0,50 - 0,70 - 1 - 1,5 - 2 

   likør og andre alkoholholdige     - 2,5 - 3 - 4,5 - 

   drikkevarer; sammensatte        1,125 (* 2) - 5 (* 2) 

   alkoholholdige tilberedninger     - 10 (* 2) 

   (såkaldte koncentrerede ekstrakter) 

   til fremstilling af drikkevarer (FTT 20.09) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) Volumenstørrelse udelukkende bestemt til proviantering af fly, skibe og tog eller til salg i toldfrie butikker.

(* 2) Volumenstørrelser udelukkende bestemt til erhvervsmæssig brug