Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sejlads i Kalundborg Fjord samt anløb af Kalundborg havn

I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes efter samråd med forsvarsministeriet herved følgende regler for sejlads i Kalundborg Fjord samt for anløb af Kalundborg Havn:

§ 1

For at sikre skibes passage af hinanden bør skibe, der er udstyret med VHF, under sejlads til eller fra havne i Kalundborg havneområde på strækningen mellem Kalundborg havneområde og Asnæs NW-Flak etablere lyttevagt på VHF, kanal 16. Under sejladsen bør skibe over 100 registertons brutto for indgående ved passage af Asnæs NW-flak og for udgående umiddelbart efter afgang fra kaj, på VHF, kanal 16, give oplysning om passagen henholdsvis afgangen.

§ 2

Tankskibe på 500 registertons brutto og derover, jfr. dog stk. 2, må kun anløbe eller afgå fra Kalundborg havn med lods om bord.

Stk. 2. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på skibe, hvis fører mindst 2 gange inden for de sidste 12 måneder har anløbet Kalundborg havn med det pågældende skib.

§ 3

Passage af Dansk Esso's oliepier og Asnæsværkets havn må, når der ligger skibe ved de nævnte kajanlæg, kun ske med den til sikker sejlads og manøvrering nødvendige fart.

§ 4

Lægtring af tankskibe må i Kalundborg Fjord normalt kun finde sted i et område, der begrænses af en cirkellinie med centrum i positionen 55 grader 42 minutter 0 N, 10 grader 59 minutter 8 Ø og med radius 0,3 sm.

§ 5

Tankskibe, der lægtrer, skal føre de i de internationale søvejsregler foreskrevne lys og signalfigurer for skibe, der er ved at modtage eller afgive forsyninger.

§ 6

Når tankskibe lægtrer i Kalundborg Fjord, skal andre skibe passere området med forsigtighed og langsom fart.

§ 7

Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1978.

Handelsministeriet, den 21. september 1978

Arne Christiansen

/T.R. Funder

Officielle noter

Ingen