Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af lov om skibes sikkerhed m.v. på udenlandske skibe (* 1)


I medfør af § 1 stk. 2, i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. fastsættes:

§ 1. Lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. og de i medfør af denne udstedte forskrifter finder anvendelse på udenlandske skibe i dansk havn eller på dansk søterritorium.

Stk. 2. Statens skibstilsyn kan, når det skønnes rimeligt og forsvarligt, fravige bestemmelsen i stk. 1 for udenlandske skibe, der opfylder de i deres hjemland gældende krav.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1983. Samtidig bortfalder anordning nr. 163 af 29. marts 1951 angående anvendelsen af lov nr. 117 af 28. marts 1951 om tilsyn med skibe på fremmede skibe og bekendtgørelse nr. 394 af 17. november 1952 om kontrol med fremmede skibe i dansk havn.

Industriministeriet, den 11. oktober 1983

Ib Stetter

/ Torben Ginnerup

Redaktionel note
  • (* 1) Bek. nr. 475 af 11.10.1983 forefindes i engelsk oversættelse