Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i skoleskibe m.v.


I medfør af § 5 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. fastsættes:

§ 1

Stk. 1. De sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, hvorunder arbejdet om bord i skoleskibe, lejrskoleskibe m.v. skal udføres, skal være i overensstemmelse med de for hvert enkelt skib af direktøren for statens skibstilsyn fastsatte vilkår.

Stk. 2. For de i medfør af § 2 i lov nr. 70 af 15. marts 1967 om søfartsuddannelse med senere ændringer godkendte skoleskibe gælder de herom fastsatte særlige regler.

§ 2

Kontrollen med, at de af direktøren for statens skibstilsyn i medfør af § 1 fastsatte vilkår er opfyldt, udøves af statens skibstilsyn i samarbejde med de berørte statslige og kommunale myndigheder.

§ 3

I tvivlstilfælde afgør direktøren for statens skibstilsyn, om et skib er omfattet af nærværende bekendtgørelse.

§ 4

Den, der undlader at efterkomme et i medfør af denne bekendtgørelse udstedt påbud, kan i medfør af § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. straffes med bøde eller hæfte.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Industriministeriet, den 30. oktober 1981

Erling Jensen

/ Sven Lunddahl

Officielle noter

Ingen