Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
anvendelse af lods

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 142 af 27. februar 2006 om anvendelse af lods, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen fastsættes således:

»I medfør af § 36 i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, samt § 7, stk. 4, § 8, stk. 3–5, § 9, § 10, stk. 1 og 3, og § 23, stk. 2, i den tidligere lodslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989, fastsættes:«

2. § 22, stk. 1, nr. 4, udgår.

3. Følgende bestemmelser ophæves: §§ 24, 25, 29-37, 39 og 40.

4. I § 28, stk. 2, ændres »Farvandsvæsenet« til »lodstilsynet«.

5. § 38 affattes således:

» § 38. Et skib, som i medfør af loven eller denne bekendtgørelse skal have lods, og som

1) er bestemt for dansk havn,

2) skal omlade til eller fra andet skib i dansk territorialfarvand, eller

3) ønsker at ankre i dansk territorialfarvand,

er ikke omfattet af lovens § 8, stk. 2, og skal således benytte lods i dansk territorialfarvand.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de i § 23, stk. 1, nr. 1-5, nævnte farvande.

Stk. 3. Pligten til at anvende lods indtræder, når skibet sidste gang inden anløb af havn, omladning eller opankring sejler ind i dansk territorialfarvand, og ophører, når skibet første gang derefter forlader dansk territorialfarvand.«

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2006.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder dog først i kraft den 1. juni 2007.

Forsvarsministeriet, den 18. november 2006

Søren Gade

/Kim J. Jørgensen