Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bestilling af lods

 

I medfør af § 19, stk. 3, i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes:

§ 1. Bestilling af lods kan ske ved at rette henvendelse til det statslige lodsvæsens bestillingscentral eller et privat lodseri.

§ 2. Bestilling af lods skal ske under iagttagelse af følgende tidsfrister:

1) For skibe, der kommer fra søen, skal bestilling afgives mindst 18 timer før forventet ankomst til det sted, hvorfra lodsning ønskes, og bekræftes eller korrigeres 4 timer før forventet ankomst.

2) For skibe, der skal lodses fra havn, ankerplads eller lignende, skal bestilling afgives mindst 4 timer, før lodsning ønskes påbegyndt. Bekræftelse og eventuelle korrektioner skal ske senest 1 time før forventet afgang.

§ 3. Bestilling af lods skal indeholde oplysning om

1) skibets navn, kaldesignal og IMO-nummer,

2) skibets bruttotonnage, længde, bredde, dybgang og fart,

3) ladningens art, herunder IBC-koder,

4) skibets forventede ankomsttidspunkt til det sted, hvorfra lodsning ønskes,

5) det sted, hvortil lodsning ønskes,

6) eventuelle fejl og mangler af betydning for skibets manøvredygtighed,

7) bestillers kontaktoplysninger, og

8) oplysning om betaler.

§ 4. Ved bestilling af lods fra et privat lodseri skal bestilling afgives på den måde og under iagttagelse af de tidsfrister, der fastsættes af det pågældende lodseri.

§ 5. Afgives en bestilling af lods til det statslige lodsvæsens bestillingscentral med angivelse af, at lodsningen ønskes udført af et privat lodseri, videresender bestillingscentralen anmodningen, som den bliver afgivet af bestilleren.

Stk. 2. Bestillingscentralen kan af det private lodseri kræve en betaling pr. videresendt bestilling, der maksimalt svarer til omkostningerne ved at ekspedere en bestilling til det statslige lodsvæsen.

§ 6. Skibsføreren har pligt til på forlangende at bekræfte en lodsnings gennemførelse.

Stk. 2. Det samme gælder for lodsninger, der efter aftale er blevet ændret i forhold til det oprindeligt bestilte.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2006.

Forsvarsministeriet, den 18. november 2006

Søren Gade

/Kim J. Jørgensen