Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0016
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter

 

I medfør af § 16, stk. 3, § 17, stk. 3, § 23, stk. 3, § 24, stk. 6, og § 34, stk. 4 og 5 i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Lodseriers virksomhed

§ 1. Enhver virksomhed, hjemmehørende i et EU/EØS land, som opfylder betingelserne i lodsloven § 24, stk. 4, har, uanset organisationsform, krav på registrering som lodseri.

§ 2. Et lodseri skal, efter påkrav, indsende sit regnskab til lodstilsynet.

§ 3. Et lodseri skal tegne og opretholde en forsikring, der kan dække det ansvar, som pålægges lodsen i medfør af søloven § 151.

Stk. 2. Et lodseri skal tegne og opretholde en forsikring, der kan dække det ansvar, som pålægges lodsen som rådgiver.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forsikringer skal hver især have et dækningsminimum på 5,0 mio. kr.

Stk. 4. Et lodseri har pligt til årligt at indsende en kopi af forsikringspolicerne, inklusiv betingelser og særvilkår, til lodstilsynet. Lodstilsynet kan til enhver tid forlange at få tilsendt en kopi af forsikringspolicerne, inklusiv betingelser og særvilkår.

Stk. 5. Det skal af forsikringspolicerne fremgå, at forsikringsselskabet ved ændringer i eller ophør af forsikringsforholdet skal meddele lodstilsynet dette.

§ 4. Et lodseri skal udføre løbende egenkontrol af

1) hviletid,

2) certificering,

3) arbejdsmiljø, og

4) erfaring.

Stk. 2. Et lodseri har pligt til at dokumentere egenkontrollen over for lodstilsynet.

Stk. 3. Et lodseri skal uopfordret, inden udgangen af januar måned, indsende dokumentation for det foregående års egenkontrol til lodstilsynets evaluering og godkendelse.

Stk. 4. Lodstilsynets modtagelse og godkendelse af dokumentation er en forudsætning for opretholdelse af lodseriets registrering i det i lodsloven § 24 nævnte register.

§ 5. Et lodseri er ansvarligt for, at dets lodser

1) udleverer til skibsførere af skibe, som de lodser, et eksemplar af bilag 1 til HELCOM ’ s anbefaling nr. 23/3 af 6. marts 2002 om øget anvendelse af lodser i rute T og Øresund gennem oplysning til afsejlende skibe og gennem oprettelse af et varslingssystem som ændret 2. marts 2004,

2) vedhæfter bilag 1 til HELCOM’s anbefaling til korrespondance om lodsning, hvad enten der er tale om bekræftelse af lodsbestilling eller svar på forespørgsel, når korrespondancen foregår pr. brev, e-mail, telefax eller anden skriftlig form,

3) udbeder sig fra skibe, som de lodser til dansk havn, de oplysninger om skibets kommende afsejling fra havnen, der er nødvendige for udfyldelse af det skema, som hører til bilag 2 til HELCOM’s anbefaling, og derefter indsender det udfyldte skema til Søværnets Operative Kommando, og

4) udbeder sig fra skibe, som de skal lodse fra dansk havn, og om hvilke de ikke ved, at der er indsendt det under nr. 3 nævnte skema, de nødvendige oplysninger og foranlediger skemaet indsendt.

HELCOM’s anbefaling nr. 23/3 af 6. marts 2002 om øget anvendelse af lodser i rute T og Øresund gennem oplysning til afsejlende skibe og gennem oprettelse af et varslingssystem som ændret 2. marts 2004, er vedlagt som bilag.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forhold skal kun iagttages over for skibe, som er omfattet af Den Internationale Maritime Organisations resolution MSC.138(76).

§ 6. Et lodseri skal sikre, at de tilknyttede lodser til enhver tid overholder bestemmelserne i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.

Stk. 2 . Et lodseri har pligt til at føre regnskab med hviletid og arbejdstid.

§ 7. Et lodseri har til enhver tid pligt til at sikre, at de til lodseriet knyttede lodser er kvalificerede til opgavens udførelse.

Kapitel 2

Lodsers pligter

§ 8. En lods har pligt til at oplyse det lodsede skib om relevante informationer i relation til den pågældende sejlads.

Stk. 2. Ved relevant information forstås

1) HELCOM’s anbefaling nr. 23/3 af 6. marts 2002 (Early Warning Scheme), jf. § 5, stk. 1, nr. 1,

2) sejladssikkerhed, jf. danske særregler for sejlads og lokale danske søvejsregler,

3) IMO-anbefalinger,

4) fejl på afmærkning i farvandet,

5) konsekvenser af mangler ved skibet og dets udstyr,

6) forhold vedrørende sejladsen,

7) miljøforhold, jf. miljølovgivningen,

8) sejladsplanlægning, og

9) anden information af betydning for skibets sejlads.

Stk. 3. Informationen skal gives, så snart lodsen er om bord, eller så snart lodsen bliver opmærksom på forholdet.

Stk. 4. På anmodning skal lodsen kunne redegøre for, at oplysningerne er givet og forstået af den relevante besætning på skibet.

§ 9. En lods har pligt til at foretage indberetning til relevant myndighed om relevante informationer i relation til den pågældende sejlads, både hvad angår egen sejlads og øvrig trafik i området.

Stk. 2. Ved relevant information forstås

1) HELCOM’s anbefaling nr. 23/3 af 6. marts 2002 (Early Warning Scheme), jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4,

2) manglende efterlevelse af IMO-anbefalinger,

3) fejl på afmærkning i farvandet,

4) observerede mangler ved skibet,

5) ulovlig sejlads,

6) farlige situationer (near miss),

7) miljøforhold, jf. miljølovgivningen,

8) dybdeforringelser, og

9) anden information af betydning for samfundet, miljøet og andre skibes sikkerhed.

Stk. 3. Informationen skal gives, så snart lodsen bliver opmærksom på forholdet.

Stk. 4. Kopi af indberetning sendes til lodstilsynet.

Kapitel 3

Rettighedsinddragelse og strafbestemmelser

§ 10. Et lodseri kan slettes fra det i lodsloven § 24 nævnte register, hvis lodseriet overtræder de i denne bekendtgørelse fastsatte bestemmelser, jf. lodsloven § 30.

§ 11. En lods kan få inddraget sit lodscertifikat, såfremt lodsen groft eller gentagne gange overtræder bestemmelserne i § 8 eller § 9.

§ 12. Med bøde straffes det lodseri, som groft eller gentagne gange overtræder bestemmelserne i § 2, § 3, stk. 1-4, § 4, stk. 1-3, eller §§ 5-7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven kapitel 5.

§ 13. Med bøde straffes den lods, som groft eller gentagne gange overtræder bestemmelserne i § 8 eller § 9.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2006.

Lodstilsynet, den 1. december 2006

Frank Adler GottliebBilag 1

HELSINKI COMMISSION AG311_1.JPG Size: (76 X 77)

Baltic Marine Environment

Protection Commission

HELCOM RECOMMENDATION 23/3

Adopted 6 March 2002.
having regard to Article 20, Paragraph 1 b)
of the Helsinki Convention

Revised 2 March 2004 at the 25th Meeting of the Helsinki Commission, taking into account IMO resolution MSC. 138(76) superseding IMO resolutions A.579(14) and A.620(15)

ENHANCING THE USE OF PILOTS IN ROUTE T AND THE SOUND BY NOTIFICATION TO DEPARTING SHIPS AND ESTABLISHMENT OF AN EARLY WARNING SYSTEM

THE COMMISSION,

RECALLING the adoption by the HELCOM Extraordinary Ministerial Meeting on 10 September 2001 of the "Declaration on the safety of navigation and emergency capacity in the Baltic Sea Area" (HELCOM Copenhagen Declaration), in particular Paragraph II "To enhance the use of pilotage in Route T and the Sound",

MINDFUL that the Baltic Sea Area has been designated as a special area under Annexes I (oil), II (noxious liquid substances carried in bulk) and V (garbage) and as a SOx emission control area under Annex VI (air pollution) of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating hereto,

CONSCIOUS of the sensitivity of the marine environment of the Baltic Sea Area and of the importance it represents to the people living around it, for economic, social, recreational and cultural reasons,

AWARE of the need to protect this shared resource for the benefit of present and future generations through the implementation of an integrated approach as envisaged in the concept of sustainability,

RECOGNIZING that if harmful substances are introduced to this vulnerable sea they will remain there for a long time,

NOTING with satisfaction the joint endeavours of the Baltic Sea States already undertaken as well as the work carried out within the International Maritime Organisation and the European Community,

EXPRESSING concern as to the growing density of maritime traffic in the Baltic Sea area and the accidents which have taken place,

ACKNOWLEDGING the difficulties the Baltic Sea area presents to navigation due to narrow straits, shallow depths, archipelago areas and ice cover during the winter period,

WITHOUT PREJUDICE TO international agreements and legislation of the European Community,

BEING CONVINCED of the need for additional measures in order to ensure the safety of navigation in the Baltic Sea Area,

RECOMMENDS that the Governments of the Contracting Parties establish a system whereby ships covered by IMO resolution MSC.138(76), upon departure from a port in the Baltic region are reminded that they are recommended to use a pilot, by use of the form attached as Annex 1 ,

RECOMMENDS ALSO that the corresponding Baltic port state in question informs the Danish Ministry of Defence/Admiral Danish Fleet of such ships leaving a port in the Baltic region and bound for Route T or the Sound, by using the form attached as Annex 2 ,

RECOMMENDS FURTHER that the Governments of the Contracting Parties implements the above mentioned measures as soon as possible, but no later than 1 January 2003 and report on the implementation of this Recommendation in accordance with Article 16, Paragraph 1 of the Helsinki Convention.


HELCOM RECOMMENDATION 23/3

Annex 1

NOTIFICATION TO SHIPS LEAVING PORTS IN THE BALTIC SEA AREA IN ORDER TO CALL AT PORTS OUTSIDE THE AREA

About

The IMO Resolutions recommending certain ships to use pilots while navigating through the entrances to the Baltic Sea

The International Maritime Organisation (IMO) has acknowledged that the entrances to the Baltic Sea are difficult to navigate, and that large ships and ships carrying dangerous goods constitute a potential danger of pollution of the entrances and the entire Baltic Sea Area. Consequently, the IMO has in December 2003 approved resolution 1)  MSC.138(76) calling upon masters of certain ships to make use of the pilot services provided when navigating through the entrances to the Baltic Sea.

In September 2001, the Ministers responsible for maritime shipping and the environment in the Baltic Sea States ' and a representative of the European Community agreed during a HELCOM Extraordinary Ministerial Meeting that the masters of ships covered by the abovementioned IMO resolutions should be informed of these recommendations.

In this respect:

Resolution MSC.138(76), Annex 2, recommends that while navigating through the Sound,

– loaded oil tankers with a draft of 7 metres or more,

– loaded chemical tankers and gas carriers irrespective of size, and

– ships carrying a shipment of irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radio active wastes (INFcargoes)

make use of the pilot services provided.

Resolution MSC.138(76), Annex 1.recommends that ships navigating through route T,

– with a draft of 11 m and more, and

– ships carrying a shipment of irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radio active wastes (INFcargoes)

make use of the pilot services provided.

Simultaneously, a corresponding EARLY WARNING SCHEME of such ships bound for Route T or the Sound will be forwarded by the Baltic port state in question to an appropriate body in Denmark, in order that ships not complying with these IMO Resolutions will be requested to do so.


HELCOM Recommendation 23/3

Annex 2

INFORMATION TO AN APPROPRIATE BODY IN DENMARK ABOUT SHIPS BOUND FOR ROUTE T OR THE SOUND AND COVERED BY IMO RESOLUTION MSC.138(76) (EARLY WARNING SCHEME)

In September 2001 the Ministers responsible for maritime shipping and the environment in the Baltic Sea States` and a representative of the European Community agreed during a HELCOM Extraordinary Ministerial Meeting that the masters of ships covered by IMO Resolution MSC.138(76) should, on departure, be informed of the recommendations for certain ships to use pilots while navigating through the entrances to the Baltic Sea.

Simultaneously a corresponding EARLY WARNING SCHEME of such ships bound for Route T or the Sound should be filled in by the master and forwarded by the Baltic port state in question, to an appropriate body in Denmark, in order that ships not complying with these IMO recommendations will be requested to do so.

EARLY WARNING SCHEME

Submitted by the competent Authority of:

Ships Name

 

Departing from

 

Date and time

(UTC)

 

Port of destination

 

Draft

 

Loaded tanker

(Yes/No)

 

Loaded chemical tanker

(Yes/No)

 

Gas carrier

(Yes/No)

 

INF Cargo

(Yes/No)

 

Expected route

(Route T/the Sound)

 

ETA Reporting line Moen SE/Drogden lighthouse

(SHIPPOS-reporting system)

 

Planning to use pilot

(Yes/No)

 

Is the ship planning to use pilot if/when re-entering the Baltic Sea

(Yes/no)

 

ANNEX 1 handed over to master

(Yes/No)

 

Name and signature of master

 

Comments

 

This early warning scheme should, on departure of the corresponding ship be forwarded to the Danish Ministry of Defence/Admiral Danish Fleet by:

E-mail: eu-celle@sok.dk or

Fax: +45 89 43 32 83


1) This resolution supersedes former IMO resolutions A.579(14) and A.620(15)