Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Erhvervsfremme Styrelsen


I medfør af § 13 i lov nr. 365 af 18. maj 1994 om statsgaranti til

udviklingsvirksomhed fastsættes:

§ 1. Beføjelser, som efter lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed er tillagt industri- og samordningsministeren, udøves af Erhvervsfremme Styrelsen.

§ 2. Afgørelser, som Erhvervsfremme Styrelsen træffer i medfør af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.

Industri- og Samordningsministeriet, den 24. juni 1994

Mimi Jakobsen

/ Gurli Martinussen

Officielle noter

Ingen