Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af lods

 

I medfør af § 4, stk. 2 – 4, samt § 34, stk. 4 og stk. 5 i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Skærpelse af pligten til at anvende lods

Afsnit 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Et skib, der bugseres, skal anvende lods i gravede render eller afmærkede sejlløb, der fører ind til havne eller forbi havne.

Stk. 2. Nr det bugserede skib ikke er bemandet, eller det ikke kan fremdrives ved egen maskinkraft, skal det bugserende skib anvende lods.

Stk. 3. Et skib, der i medfør af stk. 1 og 2 skal anvende lods, er fritaget herfor, hvis

1) det bugserede skib har en bruttotonnage på mindre end 150,

2) det bugserede skibs længde (l.o.a.) er under 28 m, eller

3) skibet bugseres eller bugserer inden for samme havns område.

§ 2. Uanset § 12, finder skærpende bestemmelser om pligt til at anvende lods i havne, farvandsområder mv. anvendelse.

Afsnit 2

Specifikke bestemmelser

Amagerværkets Havn

§ 3. Skibe skal anvende lods ved ankomst til og afgang fra Amagerværkets Havn.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på skibe med en længde (l.o.a.) på op til 90 m, som er udstyret med bovpropel og tilstrækkelig maskinkraft.

Jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg

§ 4. Skibe med en længde (l.o.a.) på 80 m og derover skal anvende lods ved passage af jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg.

Limfjorden

§ 5. Skibe med en dybgang på mere end 3,1 m skal anvende lods ved passage af de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over Løgstør Grunde.

Stk. 2. Ved væsentlig tilsanding af renden over Løgstør Grunde skal skibe med en dybgang på mere end 2,8 m anvende lods ved passage af renden.

Stk. 3. Eventuel tilsanding af renderne vil blive bekendtgjort i »Efterretninger for Søfarende«.

Mariager Fjord

§ 6. V ed sejlads på Mariager Fjord skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 60 m og derover og

2) skibe med en dybgang på 3,5 m og derover.

Karrebæk Fjord og Næstved Havn

§ 7. Skibe med en længde (l.o.a.) på 55 m og derover skal anvende lods ved ankomst til og afgang fra Næstved Havn gennem det uddybede løb i Karrebæk Fjord.

Oddesundbroen

§ 8. Skibe med en længde (l.o.a.) på 35 m og derover skal anvende lods ved passage af Oddesundbroen.

Odense Fjord og Kanal

§ 9. På strækningen mellem Gabet og Odense Havn og under forhaling inden for Odense Havns område skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 70 m og derover, og

2) Skibe med en bredde på mere end 11 m.

Stk. 2. På strækningen mellem Gabet og Lindø skal følgende skibe anvende lods:

1) skibe med en længde (l.o.a.) på 100 m og derover, og

2) skibe med en bredde på 15 m og derover.

Prøvestenshavn

§ 10. Skibe skal anvende lods ved ankomst til og afgang fra Prøvestenshavn.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på skibe med en længde (l.o.a.) på op til 90 m, som er udstyret med bovpropel og tilstrækkelig maskinkraft.

Hals Barre og Aalborg Havn

§ 11. Skibe med en dybgang på 6 m og derover skal anvende lods ved passage af strækningen mellem Hals Barre fyr og Aalborg havneområde.

Kapitel 2

Lempelser i pligten til at anvende lods

§ 12. Lodslovens § 4 og denne bekendtgørelses § 1 og § 2 finder ikke anvendelse på:

1) Danske skibe, der, hvis de sejler under udenlandsk flag, har ret til den pågældende sejlads uden lods og

2) gastankskibe, som er konstruerede til udelukkende at transportere CO2.

§ 13. Lodslovens § 4, denne bekendtgørelses §§ 1, 2 og § 17 finder ikke anvendelse i følgende farvande:

1) Fanø Bugt:

Farvandet syd for 55°25'N og vest for en linie NNØ-SSV gennem punktet 55°25'N-8°12,5'Ø.

2) Nordsøen og Skagerrak:

Ydre territorialfarvand nord for 55°25'N og vest for 10°39'Ø, når skibets afstand til basislinien er større end 3 sømil.

3) Kattegat:

a) Farvandet nord for 57°39'N, når skibets afstand til basislinien er større end 3 sømil.

b) Rute A.

c) Rute B imellem 11°09'Ø og 12°31'Ø.

d) Rute T nord for 56°29'N, såfremt skibets dybgang er mindre end 11 m.

4) Langelandsbælt:

a) Rute H syd for 54°48'N.

b) Rute T syd for 54°48'N, såfremt skibets dybgang er mindre end 11 m.

5) Østersøen:

Farvandet omkring Bornholm og Ertholmene, når skibets afstand til basislinien er større end 3 sømil.

Kapitel 3

Lodsningers udførelse

§ 14. Ud over de lys, der er foreskrevet i medfør af de internationale søvejsregler, skal et fartøj, der udfører lodstjeneste, føre et flag, hvis øverste halvdel er hvid og nederste halvdel er rød. Desuden skal fartøjet føre nationalflaget.

§ 15. En lods skal under lodsning iagttage de internationale søvejsregler og særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande. Den pågældende skal desuden rådgive føreren af et lodset skib eller dennes stedfortræder i overensstemmelse med godt sømandskab og ud fra den erfaring og indsigt, som en lods skal være i besiddelse af.

Stk. 2. En lods må ikke forlade skibet inden ankomsten til det sted, hvortil lodsningen er aftalt, medmindre skibsføreren eller lodstilsynet giver lodsen tilladelse til at gå fra borde på et tidligere tidspunkt.

Stk. 3. Hvis en skibsfører ønsker lodsningen fortsat udover det område, inden for hvilket en lods har lodsningspligt eller -ret, skal lodsen meddele skibsføreren, hvor lodsafløsningen kan finde sted. Såfremt en anden lods bliver tilkaldt for at fortsætte lodsningen, skal den afløste lods forblive så længe om bord, at afløseren kan blive underrettet om, hvad der er nødvendigt for at sikre skibets videre sejlads.

Stk. 4. Hvis vejrforhold eller andre omstændigheder forhindrer lodsen i at komme om bord, lodses skibet i mulig udstrækning fra lodsbåd eller land, til lodsen kan komme om bord.

§ 16. Skibets fører har pligt til at manøvrere skibet, så lodsen kan gå om bord eller fra borde på den mest sikre og hurtigste måde.

Kapitel 4

Diverse bestemmelser

§ 17. Et skib, der i medfør af lodsloven eller denne bekendtgørelse, har pligt til at tage lods, og som

1) er bestemt for dansk havn,

2) skal omlade til eller fra andet skib i dansk territorialfarvand (STS.- operationer), eller

3) ønsker at ankre i dansk territorialfarvand, er ikke omfattet af lodslovens § 6 om fritagelse for lodspligt.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de i § 13 stk. 1, nr. 1-5, nævnte farvande.

Stk. 3. Pligten til at anvende lods indtræder, når skibet sidste gang inden anløb af havn, omladning eller opankring sejler ind i dansk territorialfarvand, og ophører, når skibet første gang derefter forlader dansk territorialfarvand.

Kapitel 5

Straf

§ 18. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel indtil 1år.

Stk. 2. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2007 og ophæver bekendtgørelse nr. 142 af 27. februar 2006 om anvendelse af lods.

Lodstilsynet, den 25. maj 2007

Frank Adler Gottlieb