Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afsenders pligter i forbindelse med søtransport af farligt gods mv. (* 1) (* 2)


I medfør af §§ 23 a og 28, stk. 4, i lov om skibes sikkerhed m.v.,

jf. lovbekendtgørelse nr. 400 af 18. juni 1993, og efter bemyndigelse

i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Farligt gods:

Farligt eller forurenende gods, der er optaget i IMO's IMDG-, IBC- og IGC-koder.

  • 2) Gods, der kan skifte karakteregenskaber under søtransport:

Gods, der ikke er farligt eller forurenende ved lastning, men som under indvirkning af vind, vejr og temperatur under søtransport kan udvikle farlige reaktioner eller ændre massefylde og lignende på en sådan måde, at det kan være til fare for de søfarendes eller skibets sikkerhed. Endvidere gods, der er omfattet af IMO's BC-kode samt farligt gods, der kan ændre farlige egenskaber under transporten til søs.

  • 3) Afsender:

Den, som træffer aftale med transportøren om transport af gods til søs. Denne definition omfatter ikke aflasteren - dvs. den, der leverer godset til forsendelse til søs - medmindre aflasteren tillige indgår aftale med transportøren om selve forsendelsen.

Afsenders pligter

§ 2. Ved transport med skib af gods, der kan skifte karakteregenskaber under søtransport, eller gods, der udsætter skibet og dets besætning for fare, skal afsenderen sikre, at godset er ledsaget af nødvendige transportdokumenter og forsynet med sådanne oplysninger om godsets art og beskaffenhed, som er nødvendige for at reder og skibsfører kan opfylde de krav, der påhviler dem ved en sådan transport, jf. §§ 23 og 24 i lov om skibes sikkerhed m.v.

Stk. 2. Ved transport med skib af farligt gods i emballeret form påhviler det endvidere afsenderen at sørge for, at forskrifterne om emballering og mærkning af farligt gods ved transport til søs er opfyldt.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for brændstoftanke, reservebeholdere til brændstof, campingvognes flaskegasanlæg o.lign. i transporterede køretøjer.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte forskrifter findes i Kapitel VII i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Ændringer i de i stk. 4 nævnte forskrifter vil blive kundgjort i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen.

Straffebestemmelse

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor, eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Ikrafttræden

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 8. august 1994.

Søfartsstyrelsen, den 27. juli 1994

Niels J. Bagge

/ Ole Brocks

Bilag

KAPITEL VII

Transport af farligt gods

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 93/75/EØF, EF-Tidende 1993 L 247 s. 19.

Redaktionel note
  • Retsinformation (T FSK 10021 af 21. januar 1993).
  • (* 2) Bekendtgørelsens bilag findes som selvstændig forskrift i