Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0011
 
32006L0096
 
32013L0015
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (* 1)


I medfør af § 11, stk. 2, i lov nr. 428 af 1. juni 1994 om

markedsføring og § 1 i bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om

henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen fastsættes:

§ 1. Fodtøj må kun sælges eller udbydes til salg, hvis det er mærket i overensstemmelse med forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EØF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet. Direktivet er optrykt som bilag A til nærværende bekendtgørelse.

§ 2. Såfremt mærkningen sker ved hjælp af tekstangivelse, og fodtøjet sælges eller udbydes til salg i detailleddet her i landet eller med henblik på sådant salg, skal tekstangivelsen være på dansk.

§ 3. I forretninger, der sælger fodtøj, skal der ophænges et for kunderne synligt skilt med information om betydningen af piktogrammerne.

§ 4. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 1996.

Stk. 2. Lagerbeholdninger, som er faktureret eller leveret til detailhandlere inden dette tidspunkt, omfattes først af bestemmelserne fra den 23. september 1997.

Forbrugerstyrelsen, den 15. september 1995

Niels Erik D. Jensen

/ Birgitte Wested

BILAG A

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/11/EF

af 23. marts 1994

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B, og

ud fra følgende betragtninger:

I visse medlemsstater findes der bestemmelser om mærkning af fodtøj, som skal beskytte og informere offentligheden samt sikre industriens legitime interesser;

forskelligartetheden af sådanne bestemmelser vil kunne skabe hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet og dermed skade det indre markeds funktion;

for at undgå problemer som følge af forskellige systemer er det hensigtsmæssigt nøjagtigt at specificere bestanddelene i et fælles mærkningssystem for fodtøj;

i Rådets resolution af 9. november 1989 (3) om

forbrugerbeskyttelsespolitikken slås der til lyd for at give

forbrugerne en bedre produktoplysning;

det er både i forbrugernes og fodtøjsindustriens interesse, at der indføres et system, der begrænser risikoen for bedrageri gennem en nøjagtig angivelse af arten af de materialer, der er anvendt i hovedbestanddelene af det pågældende fodtøj;

i Rådets resolution af 5. april 1993 om fremtidige foranstaltninger vedrørende produktmærkning af hensyn til forbrugerne (4) betragtes mærkning som et vigtigt middel til at opnå bedre information og gennemsigtighed for forbrugeren og til at sikre, at det indre marked fungerer harmonisk;

en harmonisering af de nationale lovgivninger kan fjerne disse hindringer for den frie samhandel; dette mål kan ikke nås på tilfredsstillende måde af den enkelte medlemsstat; dette direktiv fastlægger kun, hvad der er uomgængelig nødvendigt for den frie omsætning af de produkter, som det gælder for -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet.

I dette direktiv forstås ved

»fodtøj« alle produkter med sål beregnet til at beskytte eller dække foden, herunder de dele, der markedsføres separat, og som er nævnt i bilag I.

En ikke-udtømmende liste over produkter, der er omfattet af dette direktiv, findes i bilag II.

Direktivet omfatter ikke

- brugt fodtøj,

- beskyttelsesfodtøj, som er omfattet af direktiv 89/686/EØF (5),

- fodtøj, som er omfattet af Rådets direktiv 76/769/EØF (6),

- fodtøj, der har karakter af legetøj.

2. Mærkningen indeholder oplysninger om sammensætningen af det pågældende fodtøj i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4.

 • (1) EFT nr. C 74 af 25.3.1992, s. 10.
 • (2) EFT nr. C 287 af 4.11.1992, s. 36.
 • (3) EFT nr. C 294 af 22.11.1989, s. 1.
 • (4) EFT nr. C 110 af 20.4.1993, s. 1.
 • (5) EFT nr. L 399 af 30.12.1989, s. 18.
 • (6) EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 201.
 • i) Mærkningen skal indeholde oplysninger om fodtøjets tre dele, som defineret i bilag I, nemlig:
 • a) overdel,
 • b) foring og bindsål, og
 • c) ydersål.
 • ii) Fodtøjets sammensætning skal angives i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 ved hjælp af enten piktogrammer eller tekstangivelser, der betegner bestemte materialer som beskrevet i bilag I.
 • iii) For så vidt angår overdelen, bestemmes materialerne i henhold til bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, og i bilag I uden hensyntagen til tilbehør eller forstærkninger såsom kantning, ankelbeskyttere, pynt, besætning, spænder, pløse, snøreringe o.l.
 • iv) For så vidt angår ydersålen sker klassificeringen på grundlag af rumfanget af de deri indeholdte materialer som angivet i artikel 4.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at kun fodtøj, der opfylder mærkningskravene i dette direktiv, kan markedsføres, medmindre andet gælder i medfør af andre gældende fællesskabsbestemmelser.

2. Markedsføres fodtøj, som ikke opfylder bestemmelserne om mærkningskrav, træffer den pågældende medlemsstat passende foranstaltninger efter den nationale lovgivning.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke forbyde eller hindre markedsføring af fodtøj, som opfylder mærkningskravene i dette direktiv, ved anvendelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser om mærkning af visse former for fodtøj eller fodtøj i almindelighed, medmindre andet gælder i medfør af andre fællesskabsbestemmelser.

Artikel 4

1. Mærkningen skal give oplysning om materiale, som i henhold til bilag I udgør mindst 80% af overfladearealet af fodtøjets overdel og foring og bindsål og mindst 80% af rumfanget af ydersålen. Såfremt ingen af materialerne udgør mindst 80%, skal der gives oplysninger om de to vigtigste materialer, der indgår i sammensætningen.

2. Oplysningerne gives på fodtøjet. Fabrikanten eller dennes repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, kan vælge mellem enten piktogrammer eller tekstangivelser, som defineret og vist i bilag I, på mindst det eller de sprog, som forbrugermedlemsstaten kan fastlægge i overensstemmelse med traktaten. Medlemsstaterne sørger i deres nationale bestemmelser for, at forbrugerne bliver korrekt informeret om piktogrammernes betydning, samtidig med at de påser, at sådanne bestemmelser ikke opstiller hindringer for samhandelen.

3. Mærkning i dette direktivs forstand består i at forsyne mindst det ene stykke fodtøj i hvert par med de foreskrevne oplysninger. Mærkningen kan trykkes, limes, præges på eller vedhæftes.

4. Mærkningen skal være synlig, solid og tilgængelig, og piktogrammerne skal være tilstrækkeligt store til, at det er let at forstå de anførte oplysninger. Mærkningen må ikke være vildledende for forbrugeren.

5. Fabrikanten eller dennes repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, er ansvarlig for levering af mærkningen og for nøjagtigheden af de herpå anførte oplysninger. Hvis hverken fabrikanten eller dennes repræsentant er etableret i Fællesskabet, påhviler denne forpligtelse den person, som er ansvarlig for den første markedsføring i Fællesskabet. Detailhandleren skal påse, at det fodtøj, han sælger, er mærket i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 5

De angivelser, der kræves i henhold til dette direktiv, kan suppleres med oplysninger i tekstform, som i givet fald tilføjes på mærkningen. Medlemsstaterne kan imidlertid ikke forbyde eller hindre markedsføring af fodtøj, som opfylder kravene i dette direktiv, jf. artikel 3.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 23. september 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i stk. 1 fra den 23. september 1996. Lagerbeholdninger, som er faktureret eller leveret til detailhandlere inden dette tidspunkt, omfattes først af bestemmelserne fra den 23. september 1997.

3. Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

4. Tre år efter gennemførelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen Rådet en evalueringsrapport, hvori der er taget hensyn til de vanskeligheder, som de erhvervsdrivende måtte støde på i forbindelse med iværksættelsen af bestemmelserne i dette direktiv, og fremlægger i givet fald passende ændringsforslag.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 1994.

På Europa-Parlamentets

vegne På Rådets vegne

E. KLEPSCH Th. PANGALOS

Formand Formand

Bilag I

1. Definition af de enkelte dele af fodtøjet med tilsvarende piktogrammer eller tekstangivelser

 • a) Overdel Piktogram Tekst

Overdelen af fodtøjet er F Tige

ydersiden af den bestanddel, DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= D Obermaterial

som er forbundet med ydersålen. IT Tomaia NL Bovendeel EN Upper DK Overdel GR ES Empeine P Parte superior

 • b) Foring og bindsål

Foring af overdel og dæksål, F Doublure et

som udgør den indvendige del DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= semelle de

af det pågældende fodtøj. proprete D Futter und Decksohle IT Fodera e Sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsål GR ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha

 • c) Ydersål

Undersiden af fodtøjet, som F Semelle

er forbundet med fodtøjets +DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= exterieure

overdel, og som udsættes D Laufsohle

for slid. IT Suola esterna NL Buitenzool EN Sole DK Ydersål GR ES Suela P Sola

2. Definition af materialerne med tilsvarende piktogrammer

Piktogrammerne vedrørende materialerne skal anføres på mærkningen i nærheden af piktogrammerne for de 3 dele af fodtøjet, som er specificeret i artikel 4 og punkt 1 i dette bilag.

 • a) i) Læder: Piktogram Tekst

En generel betegnelse for dyrehud F Cuir

eller -skind, som har bevaret den D Leder

originale fiberstruktur mere eller IT Cuoio

mindre intakt, og som er garvet, DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= NL Leder

så det ikke rådner. Hår og uld kan EN Leather

være fjernet eller bibeholdt. DK Læder

Læder fremstilles også af hud eller GR

skind, som er opsplittet i lag eller ES Cuero

segmenteret enten før eller efter P Couros e

garvning. Men hvis garvet hud eller peles curtidas

skind mekanisk og/eller kemisk

opdeles i fiberpartikler, smådele

eller pulver og derefter med eller

uden tilsætning af bindemiddel

gendannes i form af plader eller

på anden måde, kan det i en sådan

fremtrædelsesform ikke benævnes læder.

Hvis læderet har en overfladebelægning

- uanset hvorledes den er påført -

eller der er limet et ekstra lag på

læderet, må tykkelsen heraf ikke overstige

0,15 mm. Denne definition dækker således

alt læder med forbehold af andre

juridiske forpligtelser, f.eks.

Washington-konventionen.

Anvendes betegnelsen narvlæder som led

i de fakultative supplerende oplysninger,

jf. artikel 5, forstås der herved læder

med den oprindelige narv, sådan som denne

fremtræder efter fjernelse af overhuden

og uden fjernelse af noget overfladelag

ved polering, afstrygning eller spaltning.

 • a) ii) Overtrukket læder: Piktogram Tekst

et produkt, hvor overflade- F Cuir enduit

belægningen på læderet eller D Beschichtetes

det ekstra lag, der er limet DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= Leder

på læderet ikke overstiger en IT Cuoio rivestito

tredjedel af produktets samlede NL Gecoat leder

tykkelse, men er over 0,15 mm tykt. EN Coated leather DK Overtrukket læder GR ES Cuero untado P Couro revestido

 • b) Vævede eller ikke-vævede

naturlige og syntetiske F Textile

tekstilmaterialer DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= D Textil

Ved »tekstilmaterialer« forstås IT Tessili

alle de produkter, der omhandles NL Textiel

i direktiv 71/307/EØF med EN Textile

samtlige ændringer. DK Tekstil- materialer GR ES Textil P Texteis

 • c) Alle andre materialer DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= F Autres materiaux D Sonstiges Material IT Altre materie NL Overige materialen EN Other materials DK Andre materialer GR ES Otros materiales P Outros materiais

Bilag II

EKSEMPLER PÅ FODTØJ, DER ER OMFATTET AF DETTE DIREKTIV

»Fodtøj« kan være alt lige fra sandaler med en overdel, som blot består af løse remme eller bånd, til langskaftede støvler, hvor overdelen dækker ben og lår. Til »fodtøj« medregnes derfor:

 • i) flade eller højhælede sko eller sko uden hæl til indendørs eller udendørs brug;
 • ii) ankelstøvler, halvstøvler, knæstøvler og langskaftede støvler;
 • iii) sandaler af forskellig art, »espadriller« (sko med overdel af lærred og såler af flettet plantemateriale), tennissko, løbesko og andre sportssko, badesandaler og andre former for fritidssko;
 • iv) specielt sportsfodtøj forsynet med eller som kan forsynes med pigge, knopper og lignende, og skøjtestøvler, skistøvler, brydestøvler, boksestøvler og cykelsko. Ligeledes er støvler med fastgjorte isskjøjter eller rulleskøjter omfattet;
 • v) balletsko;
 • vi) fodtøj, der er fremstillet i et stykke, f.eks. ved støbning af gummi eller plast, med undtagelse af engangsfodtøj fremstillet af lette materialer (papir, plastfilm osv. uden påsat sål);
 • vii) overtrækssko, der bæres uden på andet fodtøj, og som i visse tilfælde er uden hæl;
 • viii) engangsfodtøj med påsat sål, almindeligvis beregnet til kun at anvendes en gang;
 • ix) ortopædisk fodtøj.

For at opnå ensartethed og klarhed og med forbehold af de bestemmelser, der er nævnt i beskrivelsen af de produkter, der er omfattet af dette direktiv, kan produkterne under kapitel 64 i den kombinerede nomenklatur (KN) generelt anses for at falde ind under dette direktivs anvendelsesområde.

Officielle noter

(* 1) Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

94/11/EØF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende

mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med

henblik på salg i detailleddet.