Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fakturering af vej-, jord-, kloak- og betonarbejde, murer-, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, elektrikerarbejde samt blikkenslager- og VVS-arbejde


I medfør af § 7, nr. 2, og § 20, stk. 2, i lov nr. 370 af 7. juni

1989, konkurrencelov, fastsættes:

Fagområder

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter følgende arbejder inden for bygge- og anlægsområdet:

 • 1) Vej-, jord-, kloak- og betonarbejde.
 • 2) Murerarbejde.
 • 3) Tømrer- og bygningssnedkerarbejde.
 • 4) Gulvbelægningsarbejde.
 • 5) Bygningsisoleringsarbejde.
 • 6) Elektrikerarbejde.
 • 7) Blikkenslagerarbejde.
 • 8) Varme-, gas-, vand- og sanitetsarbejde, herunder arbejde på olie~ og gasfyr.
 • 9) Ventilationsarbejde og teknisk isoleringsarbejde.

Anvendelsesområde

§ 2. Virksomheder, der udfører arbejde omfattet af § 1 efter regning, herunder såvel nyt arbejde som reparations- og vedligeholdelsesarbejde, skal udfærdige faktura herfor i overensstemmelse med de i §§ 3-10 anførte bestemmelser.

Stk. 2. Bestemmelserne kan fraviges, såfremt der er truffet aftale mellem virksomheden og kunden om en anden afregningsform. Sådan aftale skal være indgået forinden arbejdets igangsættelse og skal foreligge i skriftlig form eller på anden måde kunne dokumenteres.

Generelt om fakturering

§ 3. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Tidspunktet for arbejdets udførelse, jf. § 4,
 • 2) specifikation af arbejdsydelsen mv. efter reglerne i § 5, § 6 eller § 7,
 • 3) angivelse af materialeforbruget, jf. § 8,
 • 4) eventuelt fremmed arbejde, jf. § 9.

Datoangivelser

§ 4. På fakturaen skal angives dato eller perioder for arbejdets udførelse.

Fakturering af arbejdsydelsen efter medgået arbejdstid (timepriser)

§ 5. Arbejdsydelsen skal angives med tidsforbruget for det produktive arbejde, herunder kørselstid for folkene i forbindelse med arbejdet, de herfor beregnede timepriser og den samlede pris. I det omfang et arbejde er udført i akkord, kan der tillige faktureres akkordoverskud inklusive eventuel bruttoavance herpå.

Stk. 2. Eventuel ekstra betaling for produktivt arbejde uden for normal arbejdstid skal faktureres særskilt med angivelse af tillægget pr. time samt tidsforbruget.

Stk. 3. Udbetalte overenskomstmæssige tillæg på grund af det pågældende arbejdes art eller arbejdsstedet skal faktureres særskilt med angivelse af tillæg pr. enhed samt antal.

Stk. 4. Såfremt der faktureres særskilt tillæg for kørsel med vogn til arbejdsstedet, skal det ske under angivelse af pris pr. km og antal km.

Stk. 5. Eventuel anvendelse af egne maskiner og materiel kan faktureres særskilt under angivelse af pris pr. time eller anden enhed.

Stk. 6. Eventuel leje af maskiner og materiel til det pågældende arbejde skal faktureres særskilt under angivelse af det betalte lejebeløb eksklusive moms og særskilt angivelse af eventuelt bruttoavancetillæg.

Stk. 7. Eventuel betaling for anvendelse af servicevogn, indeholdende materialer og værktøj til brug ved almindeligt forefaldende arbejde, kan faktureres særskilt under angivelse af pris pr. besøg hos kunden eller pr. time.

Fakturering af arbejdsydelsen efter udbetalt arbejdsløn

§ 6. Oplysninger om arbejdsydelsen skal angives ved:

 • 1) Den udbetalte lønsum for det produktive arbejde, herunder løn for kørselstid for folkene i forbindelse med arbejdet. På kundens forlangende skal lønsummen dokumenteres.
 • 2) Det beregnede beløb til dækning af ferie- og søgnehelligdagsbetaling samt øvrige lov- og overenskomstbestemte arbejdsgiverydelser i forbindelse med ansættelsesforholdet.
 • 3) Det omkostnings- og avancetillæg, der beregnes på nr. 1) + 2).

Stk. 2. Bestemmelserne om tillæg, som nævnt i § 5, stk. 4-7, finder også anvendelse ved denne faktureringsmetode.

Fakturering med prislister

§ 7 a. Arbejdsydelsen vedrørende murer-, tømrer- eller snedkerarbejde kan også faktureres efter de af HO Byggefagenes Mesterforening til Konkurrencerådet anmeldte vejledende prislister. De anvendte prislistepositioner skal anføres på fakturaen, medmindre denne indeholder påtegning om, at fakturaen er udarbejdet efter HO's prisliste, og at de anvendte prislistepositioner oplyses på begæring.

Stk. 2. Tillæg til prislisterne kan beregnes i overensstemmelse med forordene til prislisterne og specificeres i overensstemmelse med § 5.

Fakturering med grundgebyr

§ 7 b. Virksomheder, som hyppigt udfører kortvarige vedligeholdelses- og reparationsarbejder, kan for disse arbejder vælge at specificere oplysningerne om arbejdsydelse mv. på følgende måde:

 • 1) Et fast grundgebyr til dækning af følgende gennemsnitslige omkostninger ved tilkald til et kortvarigt reparations- eller vedligeholdelsesarbejde: Kørsel, herunder arbejdsløn i køretiden, omkostninger til bilens drift og vedligeholdelse, omkostninger til sædvanligt anvendte maskiner og materiel samt ekspeditionsomkostninger. På fakturaen skal oplyses, at grundgebyret er en gennemsnitspris til dækning af generelle omkostninger ved et kortvarigt udkald, samt hvilke omkostningsarter grundgebyret skal dække.
 • 2) Tidsforbruget for det produktive arbejde på arbejdsstedet, de herfor beregnede timepriser samt den samlede pris.

Stk. 2. Eventuel ekstra betaling for arbejde uden for normal arbejdstid faktureres efter § 5, stk. 2, og overenskomstmæssige løntillæg for det pågældende arbejdes art eller arbejdsstedet faktureres efter § 5, stk. 3. Eventuel betaling for anvendelse af egne og lejede maskiner og materiel, som ikke sædvanligt anvendes, faktureres efter § 5, stk. 5 og 6.

Materialer

§ 8. Materialeforbruget skal specificeres på en af følgende to måder:

 • 1) De medgående materialer specificeres med angivelse af mængder og priser pr. enhed inklusive bruttoavancetillæg. Mindre mængder af cement, mørtel, fittings, søm, skruer og lignende kan faktureres som een samlet post. På kundens forlangende skal posten dog specificeres ud på mængder og priser pr. enhed.
 • 2) Den samlede materialeudgift faktureres tillige med særskilt angivelse af det beregnede bruttoavancetillæg. Ved denne metode skal virksomheden, såfremt kunden forlanger det, dokumentere indkøbspriserne for materialerne.

Stk. 2. Egentlig transport af materialer, maskiner og materiel i egen vogn med chauffør kan faktureres særskilt.

Fremmed arbejde, underentrepriser

§ 9. Fremmed arbejde, herunder underentrepriser, skal faktureres med det fakturerede beløb for arbejdet eksklusive moms. Eventuelt bruttoavancetillæg herpå faktureres særskilt. I det omfang, det fremmede arbejde er omfattet af faktureringsreglerne, eller fakturaen herfor faktisk er specificeret, skal specifikationen videregives til kunden efter anmodning.

Andre bestemmelser

§ 10. Overtrædelse af foranstående bestemmelser straffes med bøde.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991, og samtidig ophæves Monopoltilsynets bekendtgørelse MT nr. 1-86 af 15. januar 1986 om fakturering af vej-, jord-, kloak- og betonarbejde, murer-, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, elektrikerarbejde samt blikkenslager- og VVS-arbejde.

Konkurrencerådet, den 21. november 1990

Skov Madsen

/ Steen Asmund

Officielle noter

Ingen