Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fravigelse af indfødsrets- og bopælskrav ved meddelelse af visse beskikkelser m.v.


I medfør af § 5 i lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks

tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber og § 2, stk. 1, i lov nr.

963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) fastsættes efter

bemyndigelse:

§ 1. For personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers og EØS-aftalens regler om etablering og tjenesteydelser, bortses der fra følgende krav ved beskikkelse og registrering i henhold til de nævnte love:

  • 1) Krav om dansk indfødsret og bopæl her i landet i henhold til
  • a) § 1, stk. 2, i lov om translatører og tolke og
  • b) § 1, stk. 2, i lov om dispachører.
  • 2) Krav om bopæl her i landet i henhold til
  • a) § 1, stk. 2, i lov om statsautoriserede revisorer,
  • b) § 1, stk. 2, i lov om registrerede revisorer og
  • c) § 25, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. september 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 117 af 19. februar 1992 om fravigelse af indfødsrets- og bopælskrav ved meddelelse af visse beskikkelser m.v. ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 12. september 1994

Ole Bløndal

/ Niels Anker Ring

Officielle noter

Ingen