Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen


I medfør af § 24 i lov nr. 428 af 1. juni 1994 om markedsføring

fastsættes:

§ 1. Beføjelser, som efter lov om markedsføring er tillagt erhvervsministeren, udøves af Forbrugerstyrelsen. Dette gælder dog ikke for beføjelser i henhold til § 15, stk. 5.

§ 2. Afgørelser, der i medfør af § 1 er truffet af Forbrugerstyrelsen efter lovens § 6, stk. 7, kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Erhvervsministeriet, den 26. oktober 1994

Mimi Jakobsen

/ Lisbeth Krener

Officielle noter

Ingen